Jag har ställt en dörr öppen*

Report
”Jag har ställt en dörr öppen…”


”Så säger den helige, den sannfärdige,
han som har Davids nyckel, han som
öppnar så att ingen kan stänga och
stänger så att ingen kan öppna. Jag
känner dina gärningar. Se, jag har ställt
en dörr öppen för dig som ingen kan
stänga.
Din kraft är ringa, men du har bevarat
mitt ord och inte förnekat mitt namn”.
Upp 3: 7-8
”Jag har ställt en dörr öppen för dig
som ingen kan stänga…”
EVANGELIET
 Vi har fritt tillträde
till Gud den Helige
genom Jesus
 trots att vi
fortfarande brottas
med synd och brist
(Rom 5: 8-9, Hebr 6:19-20)
En återupptäckt …
” svensk kristenhets största behov är inte i
första hand mer pengar, fler anställda och
bättre metoder – utan en återupptäckt av
evangelium …Det är grunden för all annan
utveckling.”
Klas Eriksson
EFS




EFS är en
missionsrörelse i
Svenska kyrkan med
betoning på
mission
lekmannaengagemang
vardagskristendom
Rådrum
OMVÄRLD
Strukturer, rutiner och
traditioner
Centrum för
Utveckling
Rådrum
OMVÄRLD
Strukturer, rutiner och
traditioner
Centrum för
Utveckling
Rådrum
OMVÄRLD
Nya strukturer, rutiner och
framväxande traditioner
Centrum för
Utveckling
Vision, uppdrag, kallelse
Aktivitet,
verksamhet
Resurser
Aktivitet,
verksamhet
Resurser
1) Gud ger oss hopp




Det börjar med Gud (”Jag har …” v 7-8)
Gud börjar där vi är – realist och
visionär (”Din kraft är ringa men …”v8)
Kallad till relation före funktion
Slappna av
- Gud verkar
- i samarbete med oss
2) Församlingen ger oss hopp

Unik
”Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem”
Matt 18:20

Guds initiativ
”På den klippan ska JAG bygga MIN kyrka…” Matt 16:18

Evig
”… och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den” Matt
16:18

En världsvid familj

Äger alla Guds resurser.
” Med en och samma Ande har vi
alla döpts till att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar
eller greker …” 1 Kor 12:13
”Hur väldig hans styrka är
för oss som tror … Honom som är huvud över allting gjorde han till
huvud över kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som
helt uppfyller allt” Ef 1:18-23
Guds syn eller människors?




Katolska biskop JC Ryle ”Även den mest ynkliga församling
på tre eller fyra svaga troende, som möts i en liten hydda
(bönhus/hem) för att läsa Bibeln eller be är en härligare
syn för Gud än den största församling som någonsin fyllt St
Peterskyrkan i Rom”
Lätt att jämföra sig och nedvärdera det lilla
sammanhanget!
Abrahams bön 1 Mos 18:23-24 Tio personer gör
skillnad! (Laodicea Upp 3:14-22, Smyrna Upp 2:8-11)
Även en liten bönegrupp i den minsta by är av
största betydelse!
3) Sökandet i vår tid ger oss hopp

Maria Kychen,
kulturjournalist och
författare

similar documents