Förmågorna

Report
Varför är vi här?
0 Informera om skolans kunskapssyn
0 Förklara betygssystemet
0 Informera om hur och vad vi bedömer
0 Få en förståelse för hur vi tillsammans
kan utveckla elevernas förmågor
Skolans kunskapssyn
Förstå och använda - inte
bara veta
0 Beskriva orsaker och konsekvenser
0 Föreslå lösningar
0 Förklara och påvisa samband
0 Uttrycka egna åsikter och framföra
och bemöta argument
0 Kritiskt granska information
Betygssystemet
Då
Nu
Formativ och Summativ
bedömning
Motivation
Exempel från kunskapskravet i samhällskunskap
E
Eleven har
grundläggande
kunskaper om vad
demokrati är och hur
demokratiska
beslutsprocesser
fungerar och visar det
genom att föra enkla
resonemang om hur
demokratiska värden
och principer kan
kopplas till hur beslut
tas i elevnära
sammanhang.
C
Eleven har goda
kunskaper om vad
demokrati är och hur
demokratiska
beslutsprocesser
fungerar och visar det
genom att föra
utvecklade
resonemang om hur
demokratiska värden
och principer kan
kopplas till hur beslut
tas i elevnära
sammanhang.
A
Eleven har mycket
goda kunskaper om
vad demokrati är och
hur demokratiska
beslutsprocesser
fungerar och visar det
genom att föra
välutvecklade och
nyanserade
resonemang om hur
demokratiska värden
och principer kan
kopplas till hur beslut
tas i elevnära
sammanhang.
Värdeorden
E
C
A
Grundläggande
kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda
kunskaper
Enkla resonemang
Utvecklade
resonemang
Välutvecklade
resonemang
Bidrar till att
utveckla idéer
Utvecklar idéer
Utvecklar idéer och
söker själv upp
inspiration
Förmågor som finns med i
alla skolämnen och från
förskolan till gymnasiet!
0 Analysförmåga
0 Kommunikativ förmåga
0 Begreppslig förmåga
0 Metakognitiv förmåga
0 Förmåga att hantera information
Föräldrarnas roll
0 Skolan har det pedagogiska ansvaret,
men om skola och hem samarbetar
når fler bättre resultat. Du är viktig!
0 Föräldrar förutsätts vara delaktiga i
barnens skolgång enligt Lgr-11
0 Fråga – Vad har du lärt dig idag?
0 Tänk högt i vardagen tillsammans
med ditt barn!
Elevernas roll
Skolans mål är att varje elev
0 utvecklar ett allt större ansvar för
sina studier och
0 utvecklar förmågan att själv bedöma
sina resultat och ställa egen och
andras bedömning i relation till de
egna arbetsprestationerna och
förutsättningarna
Lgr 11, kap 2.7 sid. 18
Hur bedömer vi och
vilka hjälpmedel
finns?
0 Redovisningar i form av prov, film,
teater, bilder, diskussioner,
konstruktion, laboration,
gestaltning, digitala presentationer
0 Bedömning under hela
arbetsprocessen
0 Digitala verktyg
0 Skolverkets diagnosmaterial, eng,
ma, no, sv
Avslutning
Vi hoppas att vi kunnat förklara:
o att faktakunskaper är viktiga, men
man måste kunna använda och
visa sina kunskaper
o det nya betygssystemet
o hur och vad vi bedömer
o att alla behövs för att våra elever
ska lyckas!
Förväntningar
Förvänta dig det bästa av en sådan som mig
det ger mig kraft och vilja att visa det för dig.
Vi vet ju båda vad jag inte kan så bra
så ge mig en tro på att jag är nåt att ha.
Det finns en styrka att bygga på även hos mig.
Ta dig tid att titta så ska jag visa dig.
Då kan du och jag upptäcka vem jag också är
och till och med en sån som jag dolda talanger bär.
Till slut kanske vi glömmer allt jag inte kan
så att min dåliga självbild fick vingar och försvann
men om det bara är mina svaga sidor du ser och förväntar dig
kommer inte jag att orka resa mig.
Se på mig.
Tro på mig.
Marlene Tengblad

similar documents