SRP-20141 - KHS Skrivemetro

Report
SRP 2014
Introduktion til SRP
 Formalia omkring opgaven
 Selve opgaven
Formalia – hvad er SRP’en?
 Studieretningsprojektet er en tværfaglig rapport,
hvor I skal vise, at I kan behandle en faglig
problemstilling selvstændigt og dybdegående med
anvendelse af to fag.
 Fag: Der skal indgå et af de studieretningsfag, du har
på A-niveau, samt et fag på mindst B-niveau i
besvarelsen af projektet.
Hvad skal jeg skrive om?
 Først og fremmest: et spændende emne
 Herefter: problemstillinger
 Herefter: valg af fag
 NB: I mediecenteret står der en kasse med
vellykkede SRP´er. Du kan give Jørgen numrene på
de opgaver, du er interesseret i at kigge nærmere på,
og så mailer han dem til dig 
Formalia - vejledning
 Når I har valgt fag udpeger skolen to vejledere (en for hvert fag)
– Skolen forsøger at fordele vejlederne sådan, at du kender
mindst den ene af dine vejledere
 Skolen har afsat en dag til vejledning, hvor DU SKAL mødes med
dine vejledere, så I kan drøfte problemstillingen og/eller
området. Husk at du skal forberede mødet med et skriftligt
oplæg. Skabelonen til portfolioen ligger på Skrivemetroen.
 Du skal søge informationer/data og låne bøger på biblioteket,
således at du er klar til at skrive SRP
Formalia - vejledning
 Vejlederne udarbejder problemformuleringen under
hensyntagen til de drøftelser, de har haft med dig
under vejledningen. Problemformuleringen er ukendt
men ikke overraskende (afhængigt af jeres
forberedelse til vejledningen!!!!)
 Du får problemformuleringen udleveret mandag den
4. december
Formalia – bedømmelseskriterier
 demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig
ind i nye faglige områder
 demonstrere evne til at udvælge, anvende og
kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og
dermed forstærke den faglige fordybelse
 beherske relevante faglige mål i de indgående fag
Formalia – bedømmelseskriterier
 udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
 demonstrere evne til faglig formidling
 besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at
der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen
og opgavebesvarelsen
 beherske fremstillingsformen i en faglig opgave
Formalia - bedømmelse
 Nogle opgavebesvarelser indeholder mange bilag.
Bilagene er i sig selv ikke genstand for særskilt vurdering,
men vurderes alene i forhold til, hvordan de er anvendt,
inddraget og behandlet i opgave-besvarelsen.
 Engelsk abstract
 Bedømmelsen af SRP skal ske senest seks uger efter
censors modtagelse af besvarelserne.
Bedømmelse –
litteraturlisten og noter/kilder
 Q&¤%Q#/¤Q#(¤QP)(#¤/=Q#(¤/=?=/)/()/(/()/()////#”#¤”#¤
##¤#####!§§§§§§§§§§§§1½!!!!..........IØ-bogen eller
samtidshistoriekompendiet
 NB: kilder og fodnoter vs. Litteraturliste – se i
skrivevejledningen, hvordan I skal gøre.
Formalia – sygdom og snyd
 Sygdom: Meddel skolen så hurtigt som overhovedet
muligt, hvis du bliver alvorligt syg – så afgør skolen
om du kan få udsat din afleveringsfrist. Skolen vil
kræve lægeerklæring
 Snyd: Hvis du bliver opdaget, afvises din SRP. Du skal
lave en ny SRP i den kommende SRP-periode (læs
næste år)
Selve opgaven - eksempel
Afsætning og kulturforståelse
Hvordan får virksomhederne draget nytte af
tweens som forbrugergruppe?
 Redegør for begrebet tweens og den kulturelle baggrund
for begrebets opståen
 Analyser de udfordringer gruppens forbrugsmønster giver
virksomhederne i deres parametermix
 Vurder slutteligt hvilke muligheder virksomhederne har for
at tiltrække og/eller påvirke tweens
Omfang: 15-20 sider
Selve opgaven - eksempler
Afsætning og VØ:
Hvordan er Pandora A/S´ fremtidige strategiske muligheder?
 Efter en kort beskrivelse af virksomheden Pandora A/S, bedes du
redegøre for begreberne rentabilitet og rentabilitetsanalyse
 Du bedes analysere den økonomiske udvikling i virksomheden de seneste
5 år
 Udarbejd samlet analyse med interne og eksterne forhold, hvori
ovenstående regnskabsanalyse indgår. I den forbindelse ønskes en
vurdering af baggrunden for Pandoras realiserede ”turn around”.
 Diskutér og vurdér hvilke strategiske muligheder Pandora har
fremadrettet og hvilke økonomiske konsekvenser disse kunne tænkes at
få.
Omfang: 15-20 sider
Selve opgaven - eksempler
IØ og Spansk:
Hvorledes har den økonomiske krise i Spanien påvirket
befolkningen – herunder især de unge spanieres situation?
 Redegør for den økonomiske udvikling i Spanien de seneste 10 år med
særligt fokus på de unge spaniere
 Med udgangspunkt i selvvalgte spanske tekster, analysér
konsekvenserne for den spanske befolkning med særligt fokus på de
unge spaniere.
 Diskutér med udgangspunkt i analysen effekter af de indgreb, der har
været foretaget for at bringe Spanien ud af deres nuværende krise
Omfang: 15-20 sider
Selve opgaven - eksempler
Afsætning og dansk:
Hvad kendetegner DSBs markedsføring, og hvordan kan
virksomheden ramme deres målgruppe i fremtiden?
 Beskriv virksomheden DSB og målgruppen på baggrund af
segmenteringskriterierne. Gør rede for centrale virkemidler i reklameanalyse,
argumentationsanalyse samt retorisk analyse.
 Lav en analyse af handlingsparametrene med særlig vægt på promotion, hvori
du udarbejder en dybdegående analyse af en selvvalgt reklame.
 Vurder, hvordan ovenstående reklame placerer sig i kontekst med andre
reklamer fra samme virksomhed.
 Vurder, hvilke virkemidler virksomheden fremadrettet bør inddrage i deres
reklamekampagner og diskuter, hvordan de kan ramme deres målgruppe
fremover.
 Omfang: 15-20 sider
Selve opgaven - eksempler
IØ og kulturforståelse
I hvor høj grad er Kina ved at gennemgå en overgang
fra stormagt til supermagt?
 Gør kort rede for Kinas økonomiske situation
 Analyser Kinas position som økonomisk og kulturel magt i
verden. Kom herunder særligt ind på betydelige kulturelle
forskelle i de værdier, der er fremherskende i den vestlige
verden og i Kina
 Diskuter endeligt, hvorvidt Kina kan og ønsker at overtage
USA’s position som verden mest magtfulde nation.
Omfang: 15-20 sider
Materiale i Skrivemetroen
 Denne introduktions PP
 Tidsplan
 Skrivevejledning
 SRP-Portfolio

similar documents