Fordringsrätt I - en introduktion

Report
Fordringsrätt I
En introduktion
Vad är en fordran?
• Kravrätter
– Åtföljs av skyldigheter
– Borgenär (B) och gäldenär (G)
• Skilj från associationsrättsliga andelsrätter
– T.ex. aktier
• Härrör ur civilrättsliga normer
• Föremålet utgörs av en prestation
– Handlingar (inklusive underlåtelser)
• Fordringar är självständigt sanktionerade
– Fullgörelse kan ofta framtvingas
– Påföljder knyter an till oriktig prestation
Fordringstyper
- centrala indelningsgrunder
•
•
•
•
Penning- och naturaförpliktelser
Genus- och speciesförpliktelser
Resultat- och omsorgsförpliktelser
Villkorade och ovillkorade förpliktelser
• Förpliktelser (och kravrätter) är alltid ensidiga!
– Ömsesidigt förpliktande avtal = flera fordringar
Fordringars tillblivelse (I)
•
•
•
•
Fordringar kan uppkomma
Uppkomna fordringar kan aktualiseras
Aktualiserade fordringar kan förfalla
Tidpunkterna kan (men behöver inte)
sammanfalla
Fordringars tillblivelse II
• En fordran är aktualiserad omm
– det enda ouppfyllda villkoret utgörs av ett
förfallovillkor
• Förhands- och efterhandsdispositivitet
• Förfallovillkor
– Utpekar inträffandet av viss tidpunkt som ett NV för
borgenärens kravrätt
• Tidpunkten kan vara direkt eller indirekt bestämd
• En fordran är förfallen omm
– samtliga villkor är uppfyllda
Fordringars tillblivelse III
• Vad innebär det att en fordran förfallit?
– Att prestation ska ske!
• Sker inte prestation uppkommer dröjsmål
– Dröjsmål ger i sin tur upphov till nya skyldigheter
• Dröjsmålsränta och ev. skadestånd
Hur uppkommer fordringar?
• Privata grunder
– Rättshandlingar
• Löften (avtal)
– S.k. orättshandlingar
• Utomobligatoriskt skadestånd
• Offentliga grunder
– Författning
– Myndighets beslut
När ska en fordran räknas som
uppkommen/tillkommen?
• Problematiken
– Avser fordringar som inte har aktualiserats
• Jfr. jag har nu en fordran på dig om 100 000 som är villkorad av att
du senare blir skyldig mig 100 000
• Det finns inget enhetligt uppkomstbegrepp
– NJA 2009 s. 291, NJA 2011 s. 755
• Beror på vilka regulativa normer det handlar om
(kontextualism)
– Preskription
• Fordringar som härrör ur avtal anses som HR uppkomna vid
avtalstidpunkten
– Jfr. Jag lovar dig att betala X kr om det faller regn över juridicum den 1
januari 2050.
Ett exempel
• I vredesmod river du sönder din bänkgrannes
lagbok …
– Skadeståndsfordran uppkommer vid skadan (2:1
SkL). Fordran är aktualiserad (saknar andra villkor
än ett förfallovillkor). Fordran förfaller i samma
ögonblick som din bänkgranne kräver dig (5 § 1st
SkbrL analogt).
Vad är fordringsrätt?
• Klassen av alla rättsnormer om
– Fordringars uppkomst
– Fordringars förändring (inklusive upphörande)
– Förändringar av partsställningen (för samma
fordran)
• Gäldenärsbyten
• Borgenärsbyten
– Fordringars sakrättsliga verkningar
• Omsättningsskydd
• Borgenärsskydd
Fordringsrättsligt relevant lagstiftning
(urval)
•
•
•
•
•
•
•
Avtalslagen
Skuldebrevslagen
Konsumentkreditlagen
Räntelagen
Preskriptionslagen
Gåvolagen
Lag om kontoföring av finansiella instrument
Allmän och speciell fordringsrätt
• Allmän fordringsrätt gäller fordringar i
allmänhet
– T.ex. regler rörande s.k. enkla fordringar
• Speciell fordringsrätt gäller vissa typer av
fordringar
– T.ex. konsumentfordringar, löpande fordringar och
värdepapper
• Observera lex specialis-regeln!
En grundläggande dikotomi
• Löpande fordringar
– Fordringen knyter alltid an till ett dokument
• Undantag för s.k. elektroniska värdepapper
– Av dokumentinnehavet generiskt bestämd borgenär
• T.ex. löpande skuldebrev, presentkort, biobiljetter
• Enkla fordringar
– Individuellt bestämd borgenär
• T.ex. enkla skuldebrev, kontraktsfordringar och muntliga
fordringar
Skillnaden
• Löpande fordringar är underkastade andra regler
än enkla fordringar
– Både i obligationsrättsligt och sakrättsligt hänseende
• Det direkta syftet är att gynna omsättningen av
löpande fordringar
• Förhoppningsvis till båtnad för samhällsekonomin
Den allmänna fordringsrättens
fundament
• Skuldebrevslagen
• Lagens direkta tillämpningsomfång
– Enkla och löpande fordringar som utpekas av
skuldebrev
• Analogt tillämpningsomfång
– Övriga enkla fordringar
• Kontraktsfordringar m.m.
• Muntliga fordringar
– Övriga löpande fordringar
• Värdekuponger, biobiljetter m.m.
Fordringsrättsliga grundproblem
• Vem är skyldig att prestera?
• Vem har rätt att kräva prestation?
• Vem kan prestation ske till med befriande
verkan?
• Frågor om riktig prestation
– Vad ska presteras?
– När ska prestation ske?
• När får prestation ske?
– Var ska prestation ske?
– Hur ska prestation ske?
Vem ska prestera?
• Den ursprunglige gäldenären
– Skyldigheter kan som HR ej överlåtas utan
borgenärens samtycke
• Speciella problem vid partspluralism på
gäldenärssidan (flera gäldenärer)
– Skilj mellan
• Gäldenärernas relation till borgenären
• Gäldenärernas inbördes relationer
Partspluralism I (relationen till B)
• Solidariskt ansvar mot B
– Flera G ansvarar för ”samma fordran”
• Betalar en, nedbringas även övrigas skuld
– Primärt respektive subsidiärt ansvar
• Flera G är primärt ansvariga omm B direkt kan kräva vemsomhelst
• En G är subsidiärt ansvarig omm B:s fordran mot G är villkorad av
att någon annan G inte förmår betala
• Delat ansvar mot B
– Här föreligger flera inbördes oberoende fordringar
• HR är primärt solidariskt ansvar mot B (2 § 1st SkbrL)
Partspluralism II (den inbördes
relationen)
• Problem uppkommer endast vid solidariskt
ansvar mot B
• HR är ett efter andelar delat inbördes ansvar
– 2 § 2st SkbrL
• Regressfordringar
– Betalar en G mer än sin andel till B uppstår fordringar
mot alla G som inte betalat B sina andelar
Vem har rätt till prestation?
• Var och en som är materiellt aktivt legitimerad
att kräva G
• Borgenären är som HR materiellt legitimerad
– Dvs. den ursprunglige B eller någon som gjort ett
giltigt fordringsförvärv från B (dvs. en ny B)
• Fordringsöverlåtelse utan samtycke av B är helt ok!
• Någon som är civilrättslig behörig att kräva G
för B:s räkning
– T.ex. en fullmäktig eller legal ställföreträdare
Vem kan befriande prestation ske till?
• Var och en som är materiellt passivt
legitimerad
– Materiell aktiv legitimation medför passiv
legitimation (se föregående blad)
• Var och en som är formellt passivt legitimerad
– Ibland kan befriande prestation ske till någon som
saknar behörighet att motta prestation för B
• T.ex. en tjuv …
Vad ska presteras?
Riktig prestation (I)
• Prestationsobjektet beror på fordringens
innehåll
– Om grund i rättshandling förutsätts tolkning
• Avtalstolkning respektive –utfyllning
• Penningförpliktelser
– Kapitalfordran respektive räntefordran
När ska/får prestation ske?
Riktig prestation (II)
• Förfallotidpunkt
– In dubio vid B:s anfordran (5 § SkbrL)
• Men ofta gäller avtalad förfallodag
• Rätt att företa förtidsprestation?
– Om ej avtalad förfallodag: Ja (5 § SkbrL)
– För konsumentkrediter gäller en tvingande rätt till
förtidsbetalning (32 § KkrL)
Förpliktelseförändring
• Privata grunder
– Gäldenären
• Fullgörelse, kvittning, uppsägning, deposition
– Borgenären
• Eftergift, preskription, reklamation, preklusion
• Offentliga grunder
– Myndighets beslut
• Skuldsanering, tvångsackord

similar documents