pptx

Report
AT-EKSAMENSOPGAVEN
2015
januar 2015 / MG & RO
TIDSPLAN
Uge
Mandag
Tirsdag
5
AT-opgaven
udleveres
Introduktion til
forløbet
Vejledning om valg
af emne og fag
Arbejd selv 2
lektioner med
indkredsning af
emne og fag
Vejledning om valg
af emne og fag
6
Onsdag
Torsdag
Fredag
Frist for valg af
emne og fag kl.
09.45
7
8
Vejledere
offentliggøres
9
10
Individuel vejledning og observation
(onsdag eller torsdag)
11
Skrivedag
12
Skrivedag
Individuel
vejledning
Skrivedag
Frist for
aflevering kl
9.00-9.30
OVERORDNET EMNE
Kommunikation
- muligheder og begrænsninger
DEN MUNDTLIGE PRØVE
 Prøven består af en fremlæggelse og en uddybende dialog
med udgangspunkt i din problemformulering og synopsis. I
dialogen kan der desuden stilles spørgsmål til din
studierapport. Studierapporten skal foreligge ved prøven
FAGLIGE MÅL
De faglige mål med almen studieforberedelse er, at du
skal kunne:
 tilegne dig viden om en sag med anvendelse af
relevante fag og faglige metoder
 foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet
med sagen og på dette grundlag opstille og behandle
en problemformulering samt selvstændigt fremlægge
resultatet heraf
 perspektivere sagen
 vurdere de forskellige fags og faglige metoders
muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete
sag
 demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre
dig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i
forhold til den konkrete sag.
BEDØMMELSESKRITERIER
Der gives én karakter. Bedømmelsen er en
vurdering af, i hvilket omfang din præstation
lever op til de faglige mål for almen
studieforberedelse. Herudover lægges der
vægt på, hvordan du udvælger, strukturerer og
formidler det faglige stof.
OPGAVERNE
Du skal vælge opgave A eller opgave B.
Opgave A
Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor kommunikation spiller en central
rolle. I din undersøgelse af sagen skal du belyse samspillet mellem
kommunikationens formål, indhold og form samt vurdere kommunikationens
muligheder og begrænsninger.
Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven.
Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.
Opgaverne OPGAVERNE
Opgave B
Du skal undersøge en sag, der rummer et problem, hvor kommunikation
spiller en central rolle.
Du skal udarbejde et forslag til en innovativ løsning af problemet.
Løsningsforslaget skal begrundes, og dets konsekvenser skal vurderes.
Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven.
Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst Bniveau.
KOMMUNIKATION
Kommunikation er udveksling af informationer.
Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en
afsender sender et budskab via et medie til en modtager, der
afkoder og tilegner sig budskabet. Det er også kommunikation,
når systemer udveksler informationer. Kommunikation har
mange former som fx verbale, nonverbale, bevidste, ubevidste,
analoge, digitale, biologiske og kemiske. Kommunikation
foregår inden for menneskelige fællesskaber, men i høj grad
også i tekniske systemer og i naturens verden. Kommunikation
rummer altid risiko for fejl og misforståelser.
TALESPROG
Talesprog er et centralt medie for kommunikation. Gennem tale
afsendes lyde, der af modtageren kan fortolkes og forstås som
et bestemt budskab. Med kroppen kan man signalere glæde,
styrke, vrede, smerte, engagement og lyst – kropssprog.
Gennem skriftsprog kan man sprede og bevare budskaber. Den
teknologiske udvikling af elektroniske medier, eksempelvis
telefon, radio og tv gør det muligt at sende budskaber til mange
over lange afstande og med høj hastighed. Internettet har
forstærket processen og åbner for nye former for
flervejskommunikation.
KULTUR
Kultur- og generationskløfter kan opstå som følge af for skellige sprog
og kommunikationstraditioner. For at kommunikere ef fektivt er det
ikke nok at kunne sproget; man skal også kende til kulturen.
I den politiske kommunikation foregår der en kamp om at sætte
dagsordenen. Reklamer for søger at skabe, stimulere og manipulere
vores behov. Politikere markedsfører deres budskaber bl.a. ved hjælp
af spin. Kunstnere for tolker verden og udtr ykker sig gennem
eksempelvis ord, musik , dans, drama og billeder, hvilket kan udfordre
etablerede forestillinger, provokere modtageren og på den måde give
nye erkendelser.
DET DIGITALISEREDE SAMFUND
Næsten alle kan komme til orde i det digitaliserede
samfund. Kommunikationsstrømmen kan opleves som
uendelig og stressende. Aldrig er der blevet
kommunikeret så meget, aldrig har der været så
meget spam og støj. Ytringer kan være nedsættende,
og det skaber et dilemma mellem ytringsfrihed og
indgreb, der begrænser krænkende udtalelser.
LEVENDE ORGANISMER
I levende organismer foregår kommunikation især gennem udveksling
af elektriske signaler og kemiske signalstof fer. Nogle gange går den
biologiske kommunikation galt, hvilket kan medføre kræf t og andre
sygdomme. Dyr, mennesker og planter kommunikerer med ar tsfæller
og andre ar ter gennem adfærd. Kommunikationen sker med lyd,
gennem synet og med kemiske stof fer. I et automatiseret samfund er
det nødvendigt, at tekniske systemer kan kommunikere med hinanden
uden menneskelig indgriben. Det sker ved hjælp af symbolsprog og
koder. Denne kommunikation udvikles med hastige skridt med
anvendelse af digitalisering, og med nanoteknologi dukker nye
muligheder op.
EKSAMENSOPGAVEN
Finder du her:
Link: http://at-eksamen.supportcenter.dk/at2015 -0126/index.html
Login: uv\firstclass login og samme kode om til firstclass
(Linket findes også på hjemmesiden under AT3.2 i
håndbogen)
 Herunder er der et ressourcerum , som du med fordel kan
orientere dig i for at indkredse den sag, du vil arbejde
med. Det er et ressourcerum, der kan hjælpe dig på vej,
men du er ikke forpligtet til at bruge det omtalte
materiale.
Redaktionen af ressourcerummet er afsluttet 5.
december 2014. Efter denne dato kan der være links, der
er døde, og titler, der ikke længere er tilgængelige på de
steder, der henvises til .
OPSLAGSVÆRKER
 Ressourcerummet hørende til opgaven
 Opslagsværker på EMU - herunder
 brug af skoda
 brug af bibliotekernes databaser
 AT hos Systime (http://at.systime.dk/index.php?id=760)
 Minileksikon på ÅSG
til synopsens udarbejdelse
BRUG SKOLENS BIBLIOTEK
 Der er bemanding på skolens bibliotek i forbindelse med
vejledningslektionerne
 Brug ”spildtiden” ved vejledninger til at søge information i
studieområdet
 Under vejledningerne torsdag i uge 5 og torsdag i uge 6 vil der
være to bibliotekarer fra Århus Kommunes Biblioteker til
stede i kantinen
 Bibliotekernes databaser kan tilgås hjemmefra – kræver
lånekort i Århus kommune
ARBEJDSARK OPGAVE A
Opgave A. Almen Studieforberedelse 2015 – Kommunikation – muligheder og begrænsninger
Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor
kommunikation spiller en central rolle.
Herunder skal du:
* belyse samspillet mellem kommunikationens
formål, indhold og form.
* vurdere kommunikationens muligheder og
begrænsninger.
Hvorfor synes du denne sag er spændende?
Hvilke ideer har du til materialer og undersøgelser?
Sag:
Hvilket spørgsmål vil du gerne have svar
på?
Hvad kan være interessant at diskutere?
Arbejdsarkene findes
på hjemmesiden
Hvilke fag ville være gode til at belyse din sag?
Hvilke metoder vil være relevante at inddrage?
ARBEJDSARK OPGAVE B
Opgave B. Almen Studieforberedelse 2015 – Kommunikation – muligheder og begrænsninger
Du skal undersøge en sag, der rummer et
problem, hvor kommunikation spiller en
central rolle.
Du skal udarbejde et forslag til en innovativ
løsning af problemet. Løsningsforslaget skal
begrundes, og dets konsekvenser skal
vurderes.
Hvordan spiller kommunikation en central
rolle i problemet?
Sag:
Hvilke fag vil være gode til at belyse din sag?
Hvad er problemet?
Hvilke ideer har du til løsning af problemet?
Hvordan vil du fagligt begrunde
løsningsforslaget?
Hvordan vil du vurdere løsningsforslagets
konsekvenser?
Hvilke metoder vil være relevante at inddrage?

similar documents