Industriell ekonomi - student Lth

Report
LUNDS UNIVERSITET
INDUSTRIELL EKONOMI
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012
Industriell ekonomi
VID ETT AV EUROPAS LEDANDE UNIVERSITET
►
Teknik,
►
Matematik,
►
Ekonomi,
►
Ledarskap,
►
Management,
►
…
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012
Industriell ekonomi
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
”Starkt
varumärke
med högt söktryck
& god
arbetsmarknad,
…”
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012
Industriell ekonomi
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
”Ca 50%
studerar utomlands
någon
period av
utbildningen,
…”
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012
Vad är viktigt för dig?
► Val av teknikprofil
► Val av specialisering
► Framtida yrkesval
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012
Civilingenjörsutbildningar, LTH
S TRUKTUR
Specialisering
(djup)
Grundblock
(bredd)
Valfritt
Kandidatexamen
Examensarbete
Mastersexamen
Master of Science in Industrial Engineering and Management
Civilingenjörsexamen
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012
Industriell ekonomi
SPECIALISERINGAR
► Finans och risk
► Programvaruintensiva system
► Produktion
► Affär och innovation
► Logistik och produktionsekonomi
► Supply Chain Management
► Utlandsstudier
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012
BASBLOCK
Industriell ekonomi
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012
Industriell ekonomi
TEKNOLOGIE KANDIDATEXAMEN
► F ÖRKUNSKAPER
► Planera väl
► E XAMEN
► Resterande profilkurser i det
valfria blocket
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012
Industriell ekonomi
TEKNIKPROFILER
► Industriell produktframtagning
► Energi- och miljöteknik
► Matematisk modellering
► System- och programvaruutveckling
► Industriella tillverkningssystem ( Uconn)
► Utlandsstudier
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012
Industriell ekonomi
I NDUSTRIELL PRODUKTFRAMTAGNING
Lp1
Lp2
Lp3
Lp4
MMT045 (A)
Tillverkningsystem
7,5 hp
FHLA01 (G1)
Hållfasthetslära, ak
6 hp
► ”F ÖRKUNSKAPER ”
FKM015 (G1)
Konstruktions-material ak
7,5 hp
MMKF05 (G2)
Utvecklingsmetodik
7,5 hp
► S PECIALISERINGAR
► Matematik, basblock
► Produktion
► Mekanik GK
► Affär och innovation
► Industriella produktionssystem
► Logistik och produktionsekonomi
► Supply Chain Management
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012
Industriell ekonomi
ENERGI-
OCH MILJÖTEKNIK
Lp1
Lp2
Lp3
Lp4
FBR012 (G2)
Grundläggande
förbränning
7,5 hp
MVKN35 (A)
Energimarknader,
6 hp
FMI040 (A)
Energisystemanalys: Förnybara energikällor
7,5 hp
FMIN05 (A)
Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och
politik
7,5 hp
► ”F ÖRKUNSKAPER ”
► S PECIALISERINGAR
► Energi- och miljöfysik
► Produktion
► Miljösystemanalys: Management
► Affär och innovation
för hållbar utveckling
► Logistik och produktionsekonomi
► Supply Chain Management
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012
Industriell ekonomi
M ATEMATISK MODELLERING
Lp 1
Lp2
Lp3
Lp4
FMN050 (G2)
Numerisk analys
6 hp
FMA051 (A)
Optimering
6 hp
► ”F ÖRKUNSKAPER ”
EDAA01 (G1)
Programmeringsteknik,
fördjupningskurs
7,5 hp
FMSN40 (A)
Linjär och logistisk
regression med
datainsamling
9hp
► S PECIALISERINGAR
► Matematik, basblock
► Affär och innovation
► Matematisk statistik
► Finans & risk
► Funktionsteori
► Logistik och produktionsekonomi
► System & transformer
► Supply Chain Management
► Programmeringsteknik
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012
Industriell ekonomi
SYSTEM &
Lp 1
PROGRAMVARUUTVECKLING
Lp2
Lp3
Lp4
ETSA01
Ingenjörsprocessen
programvaruutveckling –
metodik
5 hp
EITF25 Internet – teknik och
applikationer
6 hp
► ”F ÖRKUNSKAPER ”
► Matematik, basblock
► Programmeringsteknik
EDAA01 (G1)
Programmeringsteknik
FK
7,5 hp
EITF11 (G2) Digitala projekt
10 hp
► S PECIALISERINGAR
► Programvaruintensiva system
► Affär och innovation
► ”Finans & risk”
► Logistik och produktionsekonomi
► Supply Chain Management
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012
Industriell ekonomi
I NDUSTRIELLA TILLVERKNINGSSYSTEM
Lp 1
Lp2
Lp3
Lp4
University of Connecticut
FRT010 (G2)
Reglerteknik 7,5 hp
•MEM2211 (G2) Introduction to Manufacturing Systems,
3cr
•OPIM3652 (G2) Industrial Quality Control 3 cr
•MEM3231 (G2) Computers in Manufacturing 3 cr
• MEM4915W Advanced Manufacturing Systems 4 cr
• OPIM381 (G2) Project Management 3cr
► A NSÖKNING HÖSTTERMINEN
► I NFORMATION PÅ
HTTP :// WWW . LTH . SE / INTERNATIONELLT / STUDERA_ UTOMLANDS
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012
Industriell ekonomi
FINANS OCH RISK
Läsperiod 1
Årskurs 5
Årskurs 4
FMSF10
Stationära stokastiska processer
7,5 hp (G2)
TEK103
Finansiell ekonomi, avancerad
kurs
7,5 hp (A)
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
FMF170
Komplex ekonomi
7,5 hp (G2)
FMS155
Statistisk modellering
av extremvärden
7,5 hp (A)
TEK180
Värdering och
hantering av finansiell
risk
7,5 hp (A)
FRTN20
Marknadsstyrda
system
7,5 hp (A)
EXTN80
Ekonomiskt och
Finansiellt beslutsfattande
7,5 hp (A)
TEK110
Empirisk finansiell ekonomi
7,5 hp (A)
Läsperiod 1
Läsperiod 2
FMSN25
Prissättning av derivattillgångar
7,5 hp (A)
FMS161
Finansiell statistik
7,5 hp (A)
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Examensarbete
30 hp (A)
Industriell ekonomi
Årskurs 5
Årskurs 4
P R O G R A M V A RUI N TE N S I V A S Y S T E M
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
ETSN05
Programvaruutveck
ling för stora system
7,5 hp (A)
ETS170
Kravhantering
7,5 hp (A)
ETS200
Programvarutestning
7,5 hp (A)
ETS061
Simulering
7,5 hp (A)
FRTN10
Flervariabelreglering
7,5 hp (A)
EDAN10
Konfigurations hantering
7,5 hp (A)
ETSN01
Avancerad
telekommunikation
7,5 hp (A)
FRTN20
Marknadsstyrda
system
7,5 hp (A)
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
MION25
Teknologistrategier
7,5 hp (A)
EITN35
Projekt i Elektro- &
informationsteknik
7,5 hp (A)
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012
Examensarbete
30 hp (A)
Industriell ekonomi
Årskurs 5
Årskurs 4
PRODUKTION
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
MMT031
Produktionsteknik
7,5 hp (A)
MMT045
Tillverkningssystem
7,5 hp (A)
MIE080
Automation
7,5 hp (G2)
MIE090
Automation för
komplexa system
7,5 hp (A)
MTTN25
Materialhantering
7,5 hp (A)
MIOF10
Material- och
produktionsstyrning
7,5 hp (G2)
MION01
Styrning av
produktionssystem
och materialflöden
7,5 hp (A)
MION10
Produktionsledning
7,5 hp (A)
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
MION
Simulering av Industriella
processer och logistiksystem
7,5 hp (A)
MION35
Kvalitets- och
underhållsstyrning
7,5 hp (A)
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012
Examensarbete
30 hp (A)
Industriell ekonomi
Årskurs 4
AFFÄR OCH INNOVATION
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
MION25
Teknologistrategier
7,5 hp (A)
MION05
Affärsmarknadsföring
7,5 hp (A)
MION20
Tillämpad affärsanalys
7,5 hp (A)
INTN01
7,5 hp (A)
INNN05
Entreprenörskap i nya och
befintliga företag
7,5 hp (A)
INNN01
Innovation
management
7,5 hp (A)
MAMN05
Ledarskap &
arbetsorganisation
7,5 hp (A)
INNN10
Globalisering
innovation
7,5 hp (A)
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
MION30
Industriell management
MTT115
Industriellt inköp
Examensarbete
7,5 hp (A)
7,5 hp (A)
30 hp (A)
Årskurs 5
Innovationsteknik
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012
Läsperiod 4
Industriell ekonomi
L O G I S T I K O C H P R O D U K T I O NS E K ON O M I
Årskurs 5
Årskurs 4
Läsperiod 1
Läsperiod 2
MTTN25
Materialhantering
7,5 hp (A)
MTTN35
Förpackningslogistik
7,5 hp (A)
MTTN40
Förpackningsteknik och utveckling
7,5 hp (A)
MIOF10
Material- och
produktionsstyrning
7,5 hp (G2)
Läsperiod 1
Läsperiod 2
MION40
Simulering av
MION35
Kvalitets- och
underhållsstyrning
7,5 hp (A)
Industriella processer ochlogistiksystem
7,5 hp (A)
Läsperiod 3
Läsperiod 4
MTT045
Internationell
distributionsteknik
7,5 hp (A)
MION01
Styrning av
produktionssystem
och materialflöden
7,5 hp (A)
MTT240
Logistik i
försörjningskedjor
7,5 hp (A)
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012
MION10
Produktionsledning
7,5 hp (A)
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Examensarbete
30 hp (A)
Industriell ekonomi
SUPPLY CHAIN M ANAGEMENT
Årskurs 5
Årskurs 4
Läsperiod 1
Läsperiod 2
MTTN25
Materials Handling
7,5 hp (A)
MTT115
Industrial Purchasing
7,5 hp (A)
MTTN40
Packaging Technology and
Development
7,5 hp (A)
MIOF10
Production and Inventory
Control
7,5 hp (G2)
Läsperiod 1
Läsperiod 2
MTTN20
Supply Chain
MTTN35
Packaging Logistics
7,5 hp (A)
Information System 7,5 hp (A)
Läsperiod 3
Läsperiod 4
MTT045
International Physical
Distribution
7,5 hp (A)
MION01
Management of
Production and
Inventory systems
7,5 hp (A)
MTT240
Supply Chain
Management
7,5 hp (A)
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012
Läsperiod 3
MTTN30
Processbased
Business Development
7,5 hp (A)
Läsperiod 4
Examensarbete
30 hp (A)
Industriell ekonomi
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
”… öppnar dörrar för
en spännande karriär
och det är bara jag
själv som sätter
gränserna för hur långt
jag vill gå,
…”
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012
Studiehandboken
Du hittar reglerna för vad din utbildnings skall
innehålla i Studiehandboken:
www.student.lth.se/studier/studiehandboken/
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012
http://kurser.lth.se/lot/
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012
Viktigt med studieplanering!
Du kan hämta en mall på programmets hemsida:
www.student.lth.se/industriellekonomi
I maj blir du erbjuden gruppsamtal, där vi
diskuterar val av teknikprofil och specialisering.
Kallelse kommer!
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012
Valet
Programledningen vill få besked om vad du
väljer
SENAST 6 maj 2013!
Du kommer att få e-post med länk där du
skriver in ditt val
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012
Glöm inte!
K u r s a n m ä l a dig i tid!
Svl-jour på Utbildningsservice
måndag till fredag kl 12.00 -13.00 under läsperioderna.
Studievägledningens mottagningstider
onsdagar 12.00 – 13.30 under läsperioderna.
Tidsbokning enklast via e-post!
Lunds universitet / Industriell ekonomi / november 2012

similar documents