dr Jankovic

Report
Kurs 1: Respiratorni sistem i anestezija
Anestezija kod pacijenata sa respiratornom slabosti
Date: 12-13.03.2012.
Language: Serbian
City: Kopaonik
Country: Serbia
Speaker: Radmilo Janković
Anesteziološki pristup
pacijentu sa respiratornom
slabošću koji se priprema za
hirurški zahvat može
predstavljati pravi izazov za
anesteziologa. Periperativni i
sam anestezijski tok često je
praćen visokom incidencom
intraoperativnih i
perioperativnih
komplikacija, koje dovode do
produženja bolničkog lečenja
i uvećavaju stopu mortaliteta
Respiratorna slabost (respiratory failure)
Respiratorna slabost
(respiratory failure) nastupa
kada respiratorni sistem više
nije u mogućnosti da ispuni
metaboličke zahteve
organizma.
Može biti:
•Hipoksemična-PaO2<60 mm Hg (8 kPa)
•Hiperkapnična-PaCO2 >50 mm Hg (6,7 kPa)
•Akutna
•Hronična
Uzroci respiratorne slabosti
Boravak na visokim nadmorskim
visinama
Uzroci respiratorne slabosti
Plućna hipoventilacija
1. depresije respiratornog centra (nakon primene anestezijskih medikamenata,
intoksikacije pojedinim lekovima, povreda glave ili usled drugih ekspanzivnih
endokranijalnih procesa kao i nakon encefalopatija),
2. prekida provođenja nervne signalizacije za rad respiratorne muskulature
(povrede kičneme moždine, bolesti motornih neurona, Guillain-Barre Sy),
3. disfuncije neuromišićne sinapse (primena mišićnih relaksanata, Mijastenija
Gravis),
4. disfunkcije respiratorne muskulature (miopatije, mišićne distrofije,
pothranjenost itd),
5. abnormalnosti zida grudnog koša (kifoskolioza, ankilozirajući spondilitis,
pleuralna fibroza),
Uzroci respiratorne slabosti
Poremećaji ventilaciono-perfuzionog
odnosa
Ovakav patofiziološki obrazac nastanka RS viđa se kod:
teških bronhopneumonija, plućnog edema, atelektaze i
plućne hemoragije i kontuzije.
Uzroci respiratorne slabosti
Uvećanje efektivnog mrtvog prostora
 hipovolemija,
 plućna embolija,
 neadekvatan cardiac output,
 visok intratorakalni pritisak
Uzroci respiratorne slabosti
Smanjenje difuzionog kapacitete kiseonika
 ARDS,
 uznapredovala plućna fibroza
Anesteziološki pristup
1. Odlaganje hirurške intervencije
2. Optimizacija respiratorne funkcije
 fizioterapija
 kiseonična suplementacija
 inhalacioni bronhodilatatori
 antibiotici
Anesteziološki pristup
1. Evaluacija standardnih laboratorijskih
parametara biohumoralnog statusa
2. grafiju pluća
3. registrovanje EKG-a
Anesteziološki pristup
1. Spirometrija
FEV1
2. Gasne analize arterijske krvi (PaO2, PaCO2)
Anesteziološki pristup
PREMEDIKACIJA
1. Sedative
2. Hipnotike
3. Opioidne analgetike !!!
 Hipoventilacija
 Inhibicija refleksa kašljanja
Anesteziološki pristup
MONITORING
 Rutinski, najčešće neinvazivni intraoperativni
monitoring
 Pulsna oksimetrija
 Kapnografija
ARTERIJSKA LINIJA
preciznije merenje krvnog pritiska
(beat to beat)
češće uzimanje uzoraka arterijske krvi
Anesteziološki pristup
IZBOR ANESTEZIOLOŠKE TEHNIKE
Opšta
anestezija
Regionalna
anestezija
Anesteziološki pristup
IZBOR ANESTEZIOLOŠKE TEHNIKE
Torakalna
epiduralna
anestezija
Torakalna epiduralna anestezija se naročito
izdvaja kao tehnika izbora koja pokazuje niz
prednosti u odnosu na opštu anesteziju
 dobra postoperativna analgezija
 neometan rad disajne muskulature
 povećanje funkcionalnog
rezidualnog kapaciteta pluća
 optimalni oporavak respiratorne
funkcije
Anesteziološki pristup
IZBOR ANESTEZIOLOŠKE TEHNIKE
OPIOIDI
 dobra dugotrajna postoperativna
 depresivno dejstvo na
analgezija
respiratorni centar
 slabljenje hemodinamskog
 hipoventilacija
stresnog odgovora na
 hiperkapnija
endotrahealnu intubaciju
 pogoršanje f-je CNS
 slabljenje respiratorne refleksne
nadražljivosti tokom intubacije
Anesteziološki pristup
IZBOR ANESTEZIOLOŠKE TEHNIKE
INDUKCIJA
 PROPOFOL (antiemetičko dejstvo, nema
uticaja na HPVO)
 KETAMIN (snažan bronhodilatator, ne
smanjuje TV, pogodan kod pacijenata sa
BA)
SEVOFLURAN (bronhodilatator,
fiberoptički vođenja intubacija sa
spontanim disanjem
 BARBITURATI
 ETOMIDAT
 MORFIN
Anesteziološki pristup
IZBOR ANESTEZIOLOŠKE TEHNIKE
NEUROMUSKULARNI
BLOK
 ROKURONIUM (brz nastup, kraće trajanje
bloka, odsustvo histaminoliberacije i
rezidualnog bloka )
 SUGAMADEX (reverzija intenzivnog bloka,
kada je primena antiholinesteraza KI)
MONITORING NMB (kod poremećaja
bubrežne i hepatične f-je, BA i HOBP)
 SUKCINILHOLIN
 ATRAKURIUM
 CIS-ATRAKURIUM
ANTIHOLIESTERAZE
Anesteziološki pristup
IZBOR ANESTEZIOLOŠKE TEHNIKE
ODRŽAVANJE
ANESTEZIJE
Izbegavati azot-oksidul
Inhalacioni anestetici
(bronhodilatatorni efekat, oslabljuju
HPVO, tretman intraoperativnog
bronhospazma)
TIVA-TCI (torakalna hirurgija, ne
utiče na HPVO, propofolremifentanil)
KETAMIN (bronhospazam)
Anesteziološki pristup
IZBOR ANESTEZIOLOŠKE TEHNIKE
sve manipulacije vezane za disajni put treba
DISAJNI PUT
svesti na minimum
primena supraglotisnih sredstava ima niz
prednosti u odnosu na plasiranje
endotrahealnog tubusa, a naročito u
prevenciji pojave laringospazma i
bronhospazma
endotrahealni tubus omogućava efikasniju
traheobronhijalnu toaletu i olakšava primenu
mehaničke ventilacije
direktna laringoskopija
fiberoptički vođena intubacija uz očuvanu
spontanu respiraciju
Anesteziološki pristup
IZBOR ANESTEZIOLOŠKE TEHNIKE
CPAP (recruitment maneuver)
EKSTUBACIJA
Postekstubacioni bronhospazam (češći je kod aktivnih
pušača, pacijenata sa HOBP kao i kod dece sa
skorašnjom infekcijom respiratornog trakta)
Intravenska primena magnezijuma ili lidokaina i
održavanje intravenske infuzije remifentanila može biti
jako uspešno u prevenciji postekstubacionog bronho i
laringospazma
Zamena ETT laringealnom maskom u dubokoj
anesteziji ili ekstubacija u dubokoj anesteziji
Estubacioni položaj na leđima sa podignutom glavom u
polusedećem položaju preporučuje se kod gojaznih
pacijenata, kod pacijenata sa opstruktivnom bolešću
pluća, kao i kod onih kod kojih se očekuje teška
intubacija.
Anesteziološki pristup
MEHANIČKA
VENTILACIJA TOKOM
ANESTEZIJE
Anesteziološki pristup
POSTOPERATIVNA NEGA
Strategija smanjenja incidence postoperativnih
respiratornih komplikacija
ZAKLJUČAK
Anestezija za
pacijente sa
respiratornom
slabošću
predstavljaja pravi
izazov za svakog
anesteziologa.
ZAKLJUČAK
Poznavanje
patofiziološke osnove
respiratorne slabosti
preduslov je za
uspešan
perianestezijski tok.
ZAKLJUČAK
Način i detaljnost
preoperativne
evaluacije kao i izbor
same anestezijske
tehnike mora uzimati
u obzir specifičnosti
svakog pojedinačnog
pacijenta i njegovog
respiratornog
poremećaja.
ZAKLJUČAK
Ukoliko priroda i
stepen hitnosti same
ehirurške
intervencije to
dozvoljavaju,
hiruršku proceduru
treba odložiti do
povlačenja simptoma
i pune optimizacije
respiratorne funkcije.
ZAKLJUČAK
Torakalna epiduralna
anestezija ističe se
kao anesteziološka
tehnika izbora kod
pacijenta sa RS,
omogućavajući
efektnu kontrolu
postoperativnog bola
i favorizujući time
oporavak
respiratorne funkcije.

similar documents