E-uprava ()

Report
Elektronsko poslovanje
E-uprava
1
E-uprava
• E-uprava (e-vlada, e-government) je korišćenje
informacione tehnologije uopšte, a posebno eposlovanja, kako bi se građanima i
organizacijama obezbedio pogodniji pristup
državnim informacijama i servisima (uslugama)
i pružile usluge javne administracije građanima,
poslovnim partnerima i svima koji rade u
javnom sektoru.
2
E-uprava
• E-uprava označava način organizovanja javnog
menadžmenta u cilju povećanja efikasnosti,
transparentnosti, lakoće pristupa i mogućnosti
odgovora na zahteve građana i privrednih
subjekata.
• Sa aspekta tehnologije e-uprava se odnosi na
upotrebu informacionih tehnologija (npr. WAN,
Internet, mobilno računarstvo) od strane javne
uprave, koje imaju moć da promene odnose sa
građanima, preduzećima i drugim granama
javne uprave (ministarstvima, agencijama).
3
E-uprava
Pogled na e-upravu pre svega zavisi od interesa
onog ko je opisuje:
• Poslovnom čoveku to je brza elektronska
registracija preduzeća, uređen, elektronski
vođen katastar nepokretnosti, javno
objavljivanje tendera ili on-line javne nabavke.
• Građanima je najzanimljivija dostupnost
različitih informacija kao što su novi zakoni i
uredbe, obaveštenja o javnim radovima,
provera dugovanja po osnovu poreza, plaćanje
obaveza on-line, dobijanje različitih
4
dokumenata itd.
E-uprava
• Novinar je prvenstveno zainteresovan za
neograničen, brz i besplatan pristup javnim
informacijama, itd.
5
E-uprava
Sledeća definicija objašnjava vezu izmedju eposlovanja i javne uprave:
• E-uprava predstavlja formu elektronskog
poslovanja vlade i njenih organa i odnosi se na
isporuku elektronskih servisa prema različitim
ciljnim grupama u javnosti, te na poslovnu
saradnju i transakcije koje vlada obavlja sa
različitim organizacionim entitetima, kao što
su druge vladine službe, agencije ili partneri.
Dakle, suština novog načina funkcionisanja
javne uprave je elektronsko poslovanje,
6
odnosno njegova direktna primena.
E-uprava
• Prema raspoloživim podacima Južna Koreja je
prva država u kojoj je sistem elektronske javne
uprave počeo sa funkcionisanjem, i to 1.
novembra 2002.godine.
• Građanima ove zemlje je stavljeno na
raspolaganje 4000 različitih kategorija, a mogli
su da izvrše 393 različite aktivnosti vezane za
komunikaciju sa javnom upravom. Ubrzo zatim
su je sledile sve razvijenije i ekonomski jake
zemlje.
7
E-uprava – ciljevi
Osnovni ciljevi uvođenja e-uprave, mogu se svesti
na sledeće:
• Smanjenje troškova: postavljajući usluge
dostupnim on-line višestruko se smanjuju
troškovi različitih transakcija, povećava brzina
i tačnost u odnosu na upravljanje papirima.
• Ekonomski razvoj – tehnologija omogućava
vladi da pojednostavljuje, razvija bolje odnose
sa poslovnim organizacijama, kreira pozitivnu
klimu u svim sferama biznisa. Direktan uticaj
na razvoj ekonomije i tržišta je očigledan kod e8
nabavki.
E-uprava – ciljevi
• Povećanje transparentnosti i dostupnosti:
publikuju se raznovrsne informacije-budžeti,
prihodi, rashodi, debate, odluke ...
• Povećanje raspoloživosti usluga:
obezbeđuju se raznovrsne usluge, povećava
dostupnost, sadržaj.
• Poboljšanje rada administracije:
kompjuterizacija, integracija finansija,
kadrova, upravljanja i kontrolom troškova,
analiza podataka povećavaju efikasnost.
9
E-uprava – ciljevi
• Formiranje e-društva: možda i najbitniji
segment razvoja e-uprave, sveobuhvatni
napredak društva, integraciju svih građana ka
zajedničkom cilju.
10
E-uprava – oblici
Ciljne grupe e-govermenta
• U konceptu e-uprave mogu se izdvojiti 4
najvažnije ciljne grupe:
•
•
•
•
G - Government - Javna uprava
E - Employee - Zaposleni
B - Business - Poslovni sektor
C - Citizen - Građani
11
E-uprava – oblici
U zavisnosti od ciljnih grupa koje su uključene u
poslovanje, razlikujemo sledeće oblike e-uprave:
•
•
•
•
•
Nacionalni G2G (intra-G2G)
G2B
G2C
G2E
Međunarodni G2G (inter-G2G)
12
E-uprava – intra G2G
• Nacionalni G2G (intra-G2G) je servis (skup
usluga) javne uprave zasnovan na konceptu
intraneta. Omogućava unapređenje saradnje
organa raznih nivoa državne uprave i stvaranje
punog partnerstva između njih, u pružanju
servisa građanima i drugim subjektima. Iz
mnogo razloga realizacija G2G odnosa
predstavlja ključni faktor e-uprave.
•
13
E-uprava – intra G2G
• Većina stručnjaka se slaže u oceni da vlade na
svim nivoima moraju ojačati i unaprediti svoje
interne sisteme i procedure pre nego što
omoguće bilo kakvu elektronsku interakciju sa
javnošću, odnosno, građanima i poslovnim
sektorom. G2G uključuje deljenje podataka
elektronskim putem između zaposlenih u
upravi na nacionalnom i lokalnom nivou.
• Primer: e-razmena podataka između Poreske
uprave i MUP-a, ili lokalne samouprave i
nadležnog Ministarstva
14
E-uprava – G2B
• G2B je servis za komunikaciju javne uprave sa
poslovnim subjektima zasnovan na konceptu
Interneta i ekstraneta.
• Ovi servisi olakšavaju rad poslovnim
subjektima, nudeći im verifikovane podatke i
eliminišući redundantno sakupljanje podataka,
te stvaraju komunikacione i druge osnove za
ostvarivanje e-poslovanja između njih.
15
E-uprava – G2B
• Inicijative vlada prema poslovnom sektoru
privlače najviše pažnje, prvenstveno zbog želje i
pritiska poslovnog sektora za poboljšanjem
brzine obavljanja usluga i mogućeg smanjenja
troškova. Mada se ne oslanjaju isključivo na
informacione tehnologije, nekoliko različitih
metoda transparentnih javnih nabavki se već
koristi u odnosu sa poslovnim sektorom, što
doprinosi povećanju demokratizacije i
postepenoj promeni kulture u javnim
institucijama.
16
E-uprava – G2B
• U kasnijim fazama e-uprave vlade se ovoj grupi
približavaju implementacijom aplikacija za
elektronsko obavljanje usluga koje im se, inače,
pružaju neelektronskim putem (registracija
preduzeća, izdavanje raznih uverenja i potvrda,
plaćanje poreza, prijava zaposlenih, plaćanje
socijalnih doprinosa, prijava obaveznog
zdravstvenog osiguranja, carinske deklaracije,
učešće na tenderima i javnim nabavkama, itd.).
17
E-uprava – G2C
• G2C je servis za komunikaciju javne uprave sa
građanima zasnovan na konceptu Interneta.
Pomenuti servisi podrazumevaju omogućavanje
usluga kao što su podnošenje zahteva, lična
dokumenta, obnove dozvola, prijava i plaćanje
poreza, elektronsko glasanje (Brazil, SAD),
prijave policiji i inspekciji, izdavanje
dokumenata (uverenja o državljanstvu, izvod iz
matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige
venčanih, itd...), a obavljaju se jednostavnije i u
kraćem vremenskom roku.
18
E-uprava – G2C
• Osnovna ideja je da se građanima omogući da u
bilo koje vreme „posluju“ za vladinim
institucijama
• G2C inicijative takođe često pokušavaju da
pomoću sredstava kao što su Internet
prezentacije i info kiosci učine informacije
dostupnijima. S drugog aspekta, G2C
inicijative se odražavaju na samu vladu tako
što utiču na promenu poslovnih procesa u
organizaciji.
19
E-uprava – G2C
• Mnogi smatraju da bi jedan od osnovnih ciljeva
G2C inicijativa trebalo da bude kreiranje
takozvanih “one-stop shops”- jedinstvenih
mesta sa kojih građani mogu obavljati razne
usluge, naročito one koje zahtevaju saradnju
nekoliko agencija, a za koje im neće biti
potrebno da kontaktiraju svaku agenciju
pojedinačno (portali e-uprave). Potencijalni rast
G2C inicijativa se odnosi na povećanu
interakciju građana među njima samima i na
povećano učešće građana u vlasti.
20
E-uprava – G2E
G2E je servis kojeg koriste zaposleni u javnoj
upravi zasnovan na konceptu intraneta.
G2E omogućava:
• blagovremeno obaveštavanje i protok
informacija neophodnih za svakodnevni rad
(npr. dokumenta iz pisarnice)
• bolju međusobnu komunikaciju među
zaposlenima (chat servisi),
• dostavljanje pravnih akata koji se odnose na
nove standarde poslovanja, itd.
• Webmail, kalendar događaja, gantogrami sa21
projektnim aktivnostima, baza znanja, itd.
E-uprava – inter G2G
• Međunarodni G2G (inter G2G) se odnosi na eposlovne aktivnosti između dve ili više država
(vlada i njihovih organa-ministarstava,
agencija, itd.)
• Primeri: saradnja policija (Interpol), agencija
za zaštitu okoline (rečnih tokova), itd.
22
E-uprava
•E-uprava nije samo pružanje usluga putem
Interneta već podrazumeva i primenu drugih
informaciono komunikacionih tehnologija:
– call centri,
– automatske sekretarice,
– faks,
– mobilna i SMS tehnologija,
– ili kombinacija IKT i tradicionalnih
procedura (npr. naručivanje izvoda iz
matične knjige rođenih putem SMS-a ili
Interneta i dostavljanje poštom na kućnu
23
adresu).
E-uprava – Portal
• U cilju obezbeđenja jedinstvene ulazne tačke u
e-upravu, za jednostavan i korisnički pogodan
pristup informacijama i servisima e-uprave
preko interneta za građane, poslovne subjekte,
zaposlene u samoj upravi, strance, pojedince i
organizacije, neophodno je realizovati adaptivni
Internet portal sa odgovarajućim subportalima.
• U najkraćem Portal predstavlja jedinstvenu
tačku pristupa građana i privrednih subjekata
radi korišćenja odgovarajućih online e-servisa.
(USA.gov, eUprava)
24
E-uprava – Portal
• Pristup preko portala je omogućen sa radnih
mesta, kućnih računara ili javnih
informacionih kioska. Pored portala,
zainteresovani subjekti imaju pristup željenim
informacijama i servisima putem telefona,
GSM/WAP-a, SMS-a, putem digitalne televizije
ili direktnom komunikacijom sa
administracijom.
25
E-uprava – Portal
• Naravno, glavna intencija je da se izgradi
jedinstven portal ispred svih web site-ova javne
uprave, putem kojeg je omogućeno dobijanje
informacija od interesa po principu jedne
destinacije (one stop shop), kao i sigurne, brze i
pouzdane transakcije sa građanima i poslovnim
sistemima.
• Bitno je istaći da se organizacija bazira na
potrebama korisnika, a ne na organizacionoj
strukturi uprave, sa jedinstvenim sadržajem i
izgledom, bez obzira kojem segmentu javne
26
uprave se pristupa.
E-uprava – Portal
• Portal bi trebalo da objedini sve web sajtove
pojedinih ministarstava, organa i agencija
državne uprave u jedinstveni portal iz
najmanje tri razloga:
- Da bude centralna i jedinstvena tačka pristupa
i ostvarivanja e-servisa za građane i privredne
subjekte – centralna tačka za ostvarivanje G2C
i G2B e-government servisa;
- Da se centralizovano i na samo jednom mestu
vrši identifikacija (autentikacija i autorizacija)
građana i privrednih subjekata za korišćenje
27
online e-servisa e-uprave;
E-uprava – Portal
- Da služi kao jedinstvena tačka za publikaciju
online e-servisa nekog ministarstva, državnog
organa ili agencije, uspostavljajući tako
jedinstvene standarde za razvoj i
implementaciju e-servisa javne administracije.
28
E-uprava – E-nabavke
• E-javne nabavke obuhvataju elektronski sistem
oglašavanja, odnosno pozivanja na podnošenje
ponuda, elektronsku evaluaciju tendera,
elektronski izbor ponuđača, elektronsko
naručivanje, kontakte i elektronsko plaćanje.
• Portal e-javnih nabavki je prosto rečeno
jedinstveno mesto gde državni organi i agencije
objavljuju javne tendere i gde ponuđači podnose
ponude za pomenute tendere elektronskim
putem (Uprava javnih nabavki).
29
E-uprava – E-nabavke
• Naravno, ovde je izuzetno neophodna
procedura jake autentikacije kompanije koja je
dostavila ponudu, kao i primena kvalifikovanog
elektronskog potpisa u cilju zaštite
autentičnosti, integriteta i neporecivosti
transakcija.
30
E-uprava – Infrastruktura
• Uspostava sistema razmene informacija
između samih organa i agencija e-uprave je
izuzetno važna za performanse čitavog sistema
e-uprave, jer obezbeđuje da se informacija,
kada jednom uđe u sistem, ne zahteva dodatno
od samog korisnika za eventualne potrebe
drugog organa e-uprave, već se automatski
prosleđuje svim delovima e-uprave, koji treba
da procesiraju datu informaciju.
31
E-uprava – Infrastruktura
Osnovne baze podataka – registri koji se koriste u
sistemima e-uprave su:
- Registar građana,
- Registar pravnih lica i
- Registar prostornih objekata.
• Ove registre po pravilu organizuju i održavaju
različiti subjekti e-uprave, ali oni moraju da
obezbede način transparentnog korišćenja ovih
baza od strane bilo kog državnog organa koji je
ovlašćen za to, kao i na osnovu standardnog
interfejsa koji osigurava punu bezbednost 32
navedenih registara.
E-uprava – Implementacija
Svaka uprava na putu do elektronske prolazi
kroz pet stadijuma onlajn prisustva:
• «prisustvo u začetku» - ograničena količina
informacija;
• «pojačano prisustvo» - više informacija
vezanih za različite sfere delovanja;
• «interakcija» - učešće ciljnih grupa u
različitim informatički podržanim procesima i
dostupnost određenih usluga;
33
E-uprava – Implementacija
• «transakcija» - dvosmerna on-line razmena
informacija i pružanje različitih usluga na ovaj
način;
• «transformacija» - potpuna integracija
procesa i transformacija promena (joined-up egovernment);
34
E-uprava – Koristi
• Građani:
Brže i bez čekanja mogu da obave svoje poslove, a
da pri tome ne stoje u dugim redovima, da dobiju
pravovremenu i tačnu informaciju ili da obave
posao za koji je ponekad potrebno višednevno
obilaženje različitih vladinih institucija tj:
– Ušteda vremena i novca,
– Transparentnost i pravednost funkcionisanja
javne administracije,
– Poboljšan pristup informacijama i
poboljšanje usluga,
35
– Smanjen pritisak na šalterima.
E-uprava – Koristi
• Zaposleni:
– Jednostaniji i efikasniji način rada,
– Ažurne informacije, brža komunikacija.
• Državna uprava:
– manji pritisak na šalterima i jeftinije usluge,
– stvaranje dobrog odnosa sa građanima daje
sliku da se nešto događa u korist građana,
– Sa stanovišta državnog aparata korist je
dvostruka: ušteda i zadovoljni građani,
– Smanjenje troškova poslovanja.
36
E-uprava – Koristi
– Smanjenje broja zaposlenih u državnoj
upravi,
– Eliminisanje korupcije,
– Eliminisanje zloupotrebe u procesu javnih
nabavki.
• Privreda:
– Povećan pristup informacijama i uslugama,
– Smanjenje troškova komunikacije i
transakcija,
– Lakše, brže i jeftinije poslovanje.
37
E-uprava – Koristi
Istraživanje sprovedeno u Evropskoj uniji
2003. godine.
• 80% korisnika smatra on-line usluge u svojim
zemljama kvalitetnim, a više od polovine je
zadovoljno tim uslugama.
• U najvećem broju slučajeva, ušteda vremena
(84%) i fleksibilnost (65%) su istaknute kao
najveće prednosti on-line usluga.
• Osnovni zahtev korisnika je bio da usluge
budu brže i jednostavnije nego što bi to
činili popunjavajući i podnoseći
formulare na šalteru.
38
E-uprava – Rizici
Dve su osnovne strepnje odnosno rizika pri
pomenu e-uprave:
• ugrožavanje prava na privatnost (bezbednost
ličnih podataka građana i privrednih
subjekata) i
• sigurnosni rizici.
39
M-uprava
M-uprava (m-government) je jedan od pravaca
razvoja e-uprave. Predstavlja upotrebu
mobilnih i bežičnih informaciono –
komunikacionih tehnologija u cilju poboljšanja
funkcionisanja organizacija iz javnog sektora.
U ovom slučaju IKT su mobilne i wireless
tehnologije-mobilni i pametni telefoni, tableti,
laptopovi, PDA uređaji (personal digital
assistants) povezani na LAN mrežu. Na ovaj
način e-usluge javnog sektora postaju
dostupne „bilo kada, bilo gde" za građane.
40
M-uprava
Primeri:
•
•
•
•
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Parking servis,
Lekari na terenu,
Prijava zakonskih prekršaja od strane
građana,
• Popis i ankete,
• Obaveštavanje o poreskim dugovima, itd.
41
M-uprava
• U Maleziji, građani imaju mogućnost glasanja
putem SMS-a. Kao drugi primer navedimo
Kaliforniju, gde je vlada kreirala sajt preko
kojeg je moguće dobijati najnovije informacije o
cenama, trenutnoj situaciji u saobraćaju, ili
najnovijim vestima iz kabineta.
• M-uprava podstiče i građane da putem poruka
učestvuju u radu javnih službi, obaveštavajući
ih o eventualnim kršenjima zakona.
• M-uprava je posebno interesantna u zemljama
u razvoju, gde Internet mreža nije razvijena, a
42
broj korisnika mobilnih telefona raste.
M-uprava
• M-upravu ne treba shvatiti kao zamenu za eupravu, već kao dopunu. Mobilni uređaji nisu
pogodni za prenos velike količine kompleksnih
podataka. Uprkos brzom razvoju, ipak ovi
uređaju pružaju manje mogućnosti od
računara. Naprimer, jedna SMS poruka je
ograničena na 160 karaktera, a e-mail dopušta
gotovo neograničenu količinu.
43
E-uprava u Srbiji
• U intenzivnom je razvoju; postoji jedinstveni
portal, vlada i sva ministarstva imaju svoje
sajtove, kao i gotovo sve opštine u Srbiji;
• Gotovo sve informacije se mogu dobiti na
Internetu, a sve veći broj organa nudi i on-line
servise (prijava poreza, zahtev za
dokumentima, zakazivanje u MUP-u, itd.)
44
Elektronsko poslovanje
• Dr Zoran Kalinić
• Kabinet: E-216
• E-mail: [email protected]
45

similar documents