Valovi

Report
Darija Hrenić i Elena Mikulec
8.C
• Val je poremećaj koji se širi prostorom pri čemu se obično
prenosi energija
• Primjeri gibanja valova su zvuk, mreškanje vode u ribnjaku,
radiosignali i svjetlo
• Gibanje koje se nakon nekog određenog vremena ponavlja po istoj
putanji,naizmjenično u oba smjera naziva se periodično gibanje
• Titranje je periodično gibanje
• Krajnje točke A1 i A2 su najveće udaljenosti tijela od ravnotežnog
položaja i zovemo ih amplitude
• Amplituda je snaga ili intenzitet vibracije,ona je najveća elongacija
• Elongacija je udaljenost tijela od ravnotežnog položaja
• Valovi vibriraju oko prosječnog položaja koji je nazvan položaj nula
amplitude, upravo tako kako valovi vode imaju brijeg i dolinu iznad i
ispod razine mirne vode
• Valove kod kojih čestice titraju okomito na smjer širenja vala
zovemo poprečnim ili transverzalnim valovima
• Udaljenost dviju najbližih čestica sredstava koje titraju u istom
smjeru i jednake su elongacije je valna duljina,oznaka lambda λ
• Valovi kod kojih je smjer širenja vala podudaran sa smjerom titranja
njegovih čestica su uzdužni ili longitudinalni valovi
• Longitudinalan val čini zgušćenje i razrjeđenje
• Broj titraja čestica izvora vala u jednoj sekundi tj. broj nastalih
valova je frekvencija izvora, odnosno frekvencija valova
• Svaka kružnica nastala na površini vode pokazuje mjesto od kojeg se
proširio kružni val
• Kod kružnog vala mogu se uočiti brijeg i dol vala i smjer širenja od
središta
• Smjer širenja vala je valna zraka tj. to je zamišljena crta koja prolazi
iz središta kružnice
• Valna zraka i valne fronte su međusobno okomite
• Ravni val na vodi je transverzalan, valna zraka okomita je na valnu
frontu vala
• Frekvencija fizikalna veličina kojom se izražava broj titraja u
određenom vremenskom intervalu
VALNA ZRAKA
-Kapljica vode ili kamenčić na mirnoj površini vode
izazvati će poremećaj u obliku niza koncentričnih
kružnica
-Takve valove nastale na površini vode zovemo kružni
valovi
• Val jednake valne duljine i dva puta veće
frekvencije sredstvom će se proširiti za dva
puta kraće vrijeme,brzina širenja vala v
razmjerna je frekvenciji vala f
v= λ * f (m/s)
• Mjerna jedinica brzine širenja vala je m/s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Valovi zvuka gibaju se kroz zrak kao minutne promjene u tlaku
zraka
Svaki poremećaj koji se rasprostire sredstvom je val,dakle i zvuk je
val
Zvuk se rasprostire u obliku zgušćenja i razrjeđenja,
Zvuk je longitudinalan val
U zrakopraznom se prostoru, vakuumu, zvučni valovi ne šire
Zvuk se rasprostire u svim smjerovima
Sonar jest uređaj kojim se pomoću zvuka može mjeriti dubina mora
ili otkriti riblje jato
O frekvenciji izvora zvučnih valova ovisi ton koji ćemo čuti,no
glasnoća zvuka određena je njegovom amplitudom
Mjerna jedinica razine jakosti zvuka je decibel ( dB ) u čast
Alexsandera Grahama Bella
•
•
•
•
•
•
•
•
Za neke zvukove kažemo da su šumovi a za neke da su tonovi
Tonove stvaraju glazbeni instrumenti,pjev ptica,ljudske glasnice
Šum stvara slap,lišće na vjetru ,more ili gužvanje papira
Tonovi nastaju kada izvor zvuka pravilno titra stalnom frekvencijom ,a
šum je nepravilno titranje tj. kada nije stalna frekvencija
O frekvenciji zvuka ovisi visina tona,što je frekvencija izvora zvuka veća,
tonovi su viši i obratno
Zvuk frekvencije manje od 20Hz zovemo infrazvuk,a zvuk frekvencije
više od 20.000Hz je ultrazvuk
Brzina širenja zvuka ovisio gustoći i elastičnim svojstvima tvari
Jeka vlastitog glasa u praznoj prostoriji ili u planinskom lancu nastaje
zbog odbijanja ili reflektiranja zvuka od čvrste prepreke
• Val nastaje u elastičnom
sredstvu kada jedan
njegov dio zatitra
• Frekvencija, f (Hz)
• Period titranja, T(s)
• Transverzalni i
longitudinalni valovi
• f=1/T (Hz)
• Rasprostiranje valova
 Na površini nastaju kružni i
ravni valovi
• Brzina rasprostiranja
vala
 Valna zraka
 v= λ * f (m/s)

similar documents