pristatymas

Report
Klaipėdos „Ąžuolyno” gimnazija
KONSULTACIJA dėl stojamojo
testo
LIETUVIŲ KALBA IR
LITERATŪRA
Klaipėda
2015-01-21
Kalba tai br__sta
per laiko upę; ji mus
veda į prot__vių
b___stą, bet tenai
negali patekti tas,
kuriam baugūs gilūs
vandenys.
V. Ilič – Svityčius
APIE ŽINIŲ PATIKRINIMO
UŽDUOTIS
TESTO PASKIRTIS
Išsiaiškinti
mokinių žinias ir
gebėjimų lygį,
atrinkti mokinius,
turinčius
akademinių
gebėjimų mokytis
pagal aukštesnįjį
pasiekimų lygmenį .
TESTO SUDĖTIS
• I dalis- kalbos pažinimo ir vartojimo
užduotys.
• II dalis- literatūros pažinimo ir teksto
suvokimo užduotys.
TESTO ATLIKIMO TRUKMĖ
60 minučių.
TESTO VERTINIMAS
Vertinimo proporcijos:
kalbos užduotys 50% ir literatūros
užduotys 50%.
KĄ BŪTINA ŽINOTI PRIEŠ
LIETUVIŲ KALBOS IR
LITERATŪROS ŽINIŲ
PATIKRĄ?
Pasikartok šias kalbos
mokslo šakas
FONETIKA
LEKSIKA
MORFOLOGIJA
SINTAKSĖ
STILISTIKA
Prisimink literatūros
mokslo teoriją ir teksto
analizę
SĄVOKOS IR SVARBIAUSI BRUOŽAI
1. Grožinės literatūros RŪŠYS
2. Grožinės literatūros ŽANRAI
3. Teksto analizės ELEMENTAI
4. Pagrindiniai tekstų TIPAI
5. Grožinio kūrinio STRUKTŪRA
• GERAI PAKARTOK RAŠYBOS IR
SKYRYBOS TAISYKLES, BENDRINĖS
LIETUVIŲ KALBOS NORMAS, KALBOS
DALIS IR JŲ GRAMATINIUS
POŽYMIUS, SINTAKSINES
KONSTRUKCIJAS.
Šaltiniai:
http://klase.puslapiai.lt/
http://mkp.emokykla.lt/kalboskultura/
http://lietuviu78.mkp.emokykla.lt/lt/temos/
http://testai.lituanika.lt/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai/liet
uviu-kalba/
http://www.nec.lt/342/
http://www.nec.lt/failai/3610_2013_Lt_G
_PUPP.Test.pdf
Mūsų gimnazijos 2014 metų
stojamojo egzamino pavyzdį
rasi adresu
• http://www.azuolynas.klaipeda.lm.lt/
priemimas
Kalbos užduotys
Pasitikrinkime, kiek esame
išmokę gimtosios kalbos
KALBOS PAŽINIMAS IR
VARTOJIMAS
Morfologijos žinios:
Kalbos dalys, jų kaitymas, rašyba.
Pavyzdžiui:
1 užduotis
Parašykite nurodytas gramatines
žodžių formas. (5 t.)
1. Griūti – dalyv., veik. r., es. l.,
mot. g., vns., kilm.
2. Sukelti – dalyv., neveik. r., būt.
l., vyr. g., dgs. naud.
3. Tikslus – prieveiksm., aukšč.
laipsn.
4. Nauja – būdv., aukštesn. l.,
mot.g., dgs. gal.
5. Skambėti – pusdalyvis, vyr. g.,
dgs.
griūvančios
sukeltiems
tiksliausiai
naujesnes
skambėdami
Rašyba
• Linksniuojamųjų kalbos dalių galūnių
rašyba.
• Supanašėjusių priebalsių rašyba.
• Įvardžiuotinių linksnių galūnių rašyba.
• Šaknies rašyba ( nosinės raidės
šaknyje, ilgosios ar trumposios balsės
šaknyje).
• Žodžių rašymas kartu ar atskirai ir kt.
2 užduotis
Įrašykite praleistas raides,
skliaustuose esančius žodžius
parašykite kartu arba skyrium.(4t.)
Tolimos
šal__s!šalys!
Tolimos
Iš
karaly__čiųvėjas
vėjas vis
(vis,tiek
tiek)
gars__
Ištolim__j__
tolimųjų karalysčių
garsiai
beldžia į langą, rets___kiais u__stau__damas
beldžia
į langą,
retsykiais
užstaugdamas
išg__sdinto
vaiko
balsu. G__sta,
vėl žieb__si
išgąsdinto
vaiko balsu. Gęsta, vėl žiebiasi
svetimi žibur__...
Gabija
svetimir__žtingai
žiburiai...ima eiti gruodo keliu.
Gabija ryžtingai ima eiti gruodo keliu.
SINTAKSĖ IR SKYRYBA
• Pažinti sakinio dalis, mokėti taikyti
skyrybos taisykles.
• Pavyzdžiui:
3 užduotis
Paryškintus kelis derinamuosius
pažyminius nukelkite po pažymimojo
žodžio ir sudėkite skyrybos ženklus.
(1 t.)
Švystelėjo viena
Švystelėjo
vienakita
kitašmaikšti,
politinė
kandi
politinė
satyra.
satyra, (-) šmaikšti, kandi.
4 užduotis
Padėkite reikiamus skyrybos ženklus.(5t.)
Pavasarį stovi su portfeliu prie lango,
Pavasarį
stovi sutolyn
portfeliu
lango autobusai
autobusai
važiuoja
pro prie
mokyklą,
mirkčioja
važiuoja tolyn
pro mokyklą
mirkčioja
švieselėm
švieselėm,
žaliom,
viliojančiom,
ir tau
kažko
žaliom viliojančiom
tau kažko pasiutusiai maudžia
pasiutusiai
maudžia irširdį.
širdį.
Liuka nusikerpa kasas, tuos šlykščius
Liuka nusikerpa
kasas
tuos šlykščius
virvagalius,
ir giriasi
visiems,
kokia jivirvagalius
žavinga.
ir giriasi visiems kokia ji žavinga. Žinoma nieko sau
Žinoma,
nieko
sau
mergaitė.
Sėdi
Liuka
per
mergaitė. Sėdi Liuka per pertrauką ant palangės su
pertrauką
antnemalonus
palangės su
Rimavičium,
nemalonus
Rimavičium
tipelis
muilinas kažkoks
su
tipelis,
kažkoks,
su irakiniais,
ir skaito
akiniaismuilinas
ir skaito knygą.
Prieinu
klausiu
knygą.
ir klausiu:
TaiPrieinu
ką mano
mieli skaitinėjat?
- Tai ką, mano mieli, skaitinėjat?
KALBOS VARTOJIMAS
• Gebėti atsirinkti taisyklingas
gramatikos formas.
• Pavyzdžiui:
5 užduotis
Pasirinkite žodį ar žodžių junginį, kuris sakinyje
vartotinas taisyklingai, ir jį pabraukite. (5 t.)
1.
Visiškai, pilnai)
sutinku
su Andriaus
pasiūlymu.
1. ((Visiškai,
pilnai)
sutinku
su Andriaus
2.
Mano nepasitikėjimą savimi (įtakoja, lemia)
pasiūlymu.
draugų patyčios.
2. Mašina
Mano nepasitikėjimą
savimi
(įtakoja,
3.
(neužilgo, tuoj pat)
privažiuos
prie lemia)
vartų.
patyčios.
4. draugų
Supratau,
kad (tokiam, tokiu) būti nelengva.
3. Prieš
Mašina
(neužilgo,
pat)
privažiuos
priejų
5.
(kelis,
kelerius)tuoj
metus
pradėjo
skambėti
dainos.
vartų.
4. Supratau, kad (tokiam, tokiu) būti nelengva.
5. Prieš (kelis, kelerius) metus pradėjo skambėti
jų dainos.
Įsivertiname
•
•
•
•
•
Surinkau
Surinkau
Surinkau
Surinkau
Surinkau
20-18 taškų-10
17-16 taškų- 9
15-13 taškų- 8
12-11 taškų- 7
10-8 taškų- 6
LITERATŪROS PAŽINIMAS IR
SUVOKIMAS
• Suvokti grožinio ( ir negrožinio) teksto
struktūrą: prasminį lygmenį: nuotaikas,
temą, problemą, idėją ar pagrindinę mintį,
vertybes;
vaizdinį lygmenį: veikėjus, siužetą,
kompoziciją, laiką erdvę...
kalbinę raišką ( pagrindines meninės
raiškos priemones): asonansą, aliteraciją,
elipsę, inversiją, paralelizmą, pakartojimą,
epitetus, deminutyvus, palyginimus,
metaforas, personifikacijas, alegoriją...
IŠSILAVINIMAS
YRA TURTAS,
KURIS BUS SU
TAVIMI, KAD IR
KUR TU BEEITUM.
Kinų patarlė

similar documents