PCT Rehabilitation - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Report
ใช้ แบบสอบถามให้
ผู้ป่วยเลือกกิจกรรมใน
แต่ละสัปดาห์
เจ้ าหน้ าที่เตรี ยมวัตถุดิบ
ประเมินความสุขของ
ผู้ป่วย
ประเมินความสุขของ
ผู้ป่วยอีกครัง้
ผู้ป่วย ญาติช่วยกันชิม
อาหารหลังปรุงเสร็จ
ผู้ป่วย ญาติ เจ้ าหน้ าที่
ช่วยกันประกอบอาหาร
วิธีการดาเนินงานกิจกรรมอื่นๆเป็ นแบบเดียวกัน
ไม่ มีความสุข
มีความสุขน้ อย
เฉยๆ
มีความสุขมาก มีความสุขมากที่สุด
กิจกรรมการทาอาหาร
ไม่ มีความสุข
เฉยๆ
มีความสุข
จานวนผู้ป่วย (ร้ อยละ)
จานวนผู้ป่วย (ร้ อยละ)
จานวนผู้ป่วย (ร้ อยละ)
5 (4.13)
1 (0.80)
29 (23.97)
8 (6.60)
87 (71.90)
111 (92.60)
ความสุขทางอารมณ์
ก่ อนทากิจกรรม
หลังทากิจกรรม
กิจกรรมการเล่ นดนตรี
ไม่ มีความสุข
เฉยๆ
มีความสุข
จานวนผู้ป่วย (ร้ อยละ)
จานวนผู้ป่วย (ร้ อยละ)
จานวนผู้ป่วย (ร้ อยละ)
14 (6.64)
2 (0.95)
51 (24.17)
13 (6.16)
146 (69.19)
196 (92.89)
ความสุขทางอารมณ์
ก่ อนทากิจกรรม
หลังทากิจกรรม
หัวข้ อ
ผู้ป่วย SCI/นาที
ผู้ป่วย Stroke/นาที
ความสุขทางอารมณ์ ดีขนึ ้ (คน)
ความสุขทางอารมณ์ คงเดิม (คน)
ความสุขทางอารมณ์ แย่ ลง (คน)
ปี งบ 2555
21/2780
3/460
22
2
0
ปี งบ 2556
21/2690
3/390
15
8
1
ปี งบ 2557
23/2820
5/390
21
7
0

similar documents