Workshops

Report
Workshops 8 okt ‘13
Beste ouders, verzorgers,
Hierbij vind u in het kort een impressie van de workshops. De workshops
waaruit gekozen kon worden waren;
• Ouderbetrokkenheid
• Leerstrategieën
• Mentoraat
• Alcohol onder jongeren
• TOP
• TMA en Nederlands, hoe zit dat?
• Wiskunde en rekenen, hoe zit dat?
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de workshop gevers.
aan de inhoud van deze presentaties
kunnen geen rechten worden ontleend
Ouderraad
door mevr Kuipers (ouderraad)
• Klankbordfunctie
• Ouderbetrokkenheid vergroten
school - leerlingen - ouders: we hebben elkaar nodig!
Ouders en school: partners in opvoeding
Contactouders:
•
•
Optreden namens ouders van een klas:
Contactouders aanwezig voor een aantal klassen
Oproep: wie wil contactouder zijn?
Opgeven via mail: [email protected]
Ouderpanels
Ouderbetrokkenheid=
samen op zoek naar het beste voor
je kind!
Leerstrategieën
door mr Slager en mevr Slotema
Huiswerk:
Wat kan ik als ouder doen?
Introductie
• Leerstijlentest
• Algemeen
• Wat kan ik als ouder doen?
Leerstijlentest
•
•
•
•
De doener
De denker
De bezinner
De beslisser
• Is uw leerstijl ook de leerstijl van uw kind?
Algemeen
• Selectie van leerstrategieën:
– Plannen en voorspellen: wanneer doe je wat en
hoe lang doe je er over?
– Monitoren en controleren: bekijken/bijhouden
van je eigen werk en het controleren ervan.
– Evalueren en reflecteren: na de toets bekijken wat
goed en fout is gegaan en daarmee aan de slag.
– Herhalen: herhalen van bovenstaande punten.
Wat kan ik als ouder doen?
(een paar mogelijkheden)
• Leerwerk:
– Samenvatten / mindmappen (vb. gs, bio, ak, enz.)
– Overhoren (vb. moderne vreemde talen, enz.)
– WRTS (online overhoorprogramma)
• Maakwerk
– Controleren antwoorden
– Netheid (is het leesbaar?)
Top
door mevr v Helsdingen en mr Holdinga
Tijd voor onderzoek en prestatie
TOP, hoe georganiseerd?
• TOP 1 klassikaal
• TOP 2 tm 6; lln rouleren
• TOP 7 - TOP talent & bijspijkeren
• Kiezen binnen de volgende thema’s
–
–
–
–
–
Theatraal
Beeldend
Zelfverdediging
Muzikaal
Onderzoek
Het eerste blok
TOP 1 , 1e leerjaar
• Leren leren
1 uur studievaardigheden, programma
ontwikkeld met medewerking van docenten
huiswerkklas.
• Groepsvorming
1 uur programma ter ondersteuning aan de
mentorlessen. Ontwikkeld met medewerking
van zorgteam
Het eerste blok
TOP 1 , 2e leerjaar
• Groepsvorming/begrip voor elkaar
Hiervoor heeft de Theaterschool t Gooi een
programma ontwikkeld dat de eerste top
periode omvat. De theaterschool traint de
trainers en zorgt ook voor het
onderhoudsprogramma.
• Leren leren, lln maken gebruik van
breingeheim.
De top lessen rouleren
•
•
•
•
•
Top muzikaal
Koor
Instrumentaal
Hoorspel
Of een combinatie van bovenstaande
De top lessen rouleren
•
•
•
•
•
Top theatraal
Theatersport
Acteren
Improviseren
Dans/ modeshow
De top lessen rouleren
•
•
•
•
•
Top beeldende vormgeving
Werken met klei
Handig met hout
Animatie filmpjes maken
Werken met linoleum
De top lessen rouleren
• TOP zelfverdediging
– Kung fu
– Boksen/ kick boxen
– Zelfverdediging dmv jiu jitsu en judo vormen
De top lessen rouleren
•
•
•
•
Top onderzoek
Produkt
Proces
Bibliotheek bezoek
Het laatste blok, Top 7
• Stand van zaken op 1 april t.o.v.
overgangsrapport  Bijspijkeren of talent?
• Bijspijkeren op begrijpend lezen/ wiskunde &
rekenen / Moderne vreemde talen
• Talent, keuze uit TOP onderdelen uit TOP2tm6
en nieuwe workshops
Rekenen en Wiskunde op het
ARHC
Jeroen Hoogers en Dennis Deelen
8 oktober 2013
Onder voorbehoud
•Rekenbeleid is in ontwikkeling (overheid,
uitgevers, scholen)
•Tweede kamer behandelt dit woensdag 9
oktober
•Aan deze PPT kunnen geen rechten worden
ontleend. Situatie is per 8 oktober 2013.
Verschil Rekenen - Wiskunde
•Wiskunde = logische stappen zetten. Systematisch
denken.
•Rekenen = handig met getallen in contexten.
(Rekenen: niet op het rooster, wel op het rapport?)
Eindexamen rekenen
4 Domeinen:getallen, verhoudingen,
meten/meetkunde,
verbanden
•Verhouding: 25% kale sommen, 75% context
Rekenen - overheidsbeleid
•Eindtermen worden langzaamaan duidelijk
•Rekentoetsprogramma
•2013 - 2014: Cijfer op eindlijst, telt niet mee.
•2014 - 2015: Cijfer op eindlijst, telt niet mee.
•2015 - 2016: Cijfer telt mee.
• Norm: Mavo: NE en WI: max 1x 5
• Havo: NE, WI, EN en RE: max 1x 5
Rekenprogramma ARHC
Klas 1
* Basisvaardigheden
•Gedifferentieerde lessen: van 0-meting tot
eindmeting
Latere klassen
* Contextueel rekenen
• Onderwerpen worden eerst in klas 1 bij rekenen of
in klas 2 bij Wiskunde (en andere vakken) behandeld
• Met rekenmachine
Rekenprogramma ARHC
Rekenen bij andere vakken
•Wiskunde werkt in klas 1 amper met
rekenmachine, dus veel hoofdrekenen
•Berekeningswijzen beta-breed afgestemd
•Veel rekenonderdelen komen aan bod bij: EC,
WI, NA,…
Problemen met rekenen?
Er zijn vele websites om zelf te oefenen, zoals:
www.rekenlessen.nl
www.rekenen-oefenen.nl
www.breukenoefenen.nl
Zoek via Google!
Problemen met rekenen?
Dyslectie en Dyscalculie:
Tijdverlening (mits officiele verklaring)
Overheid denkt verder na.
Mogelijk scenario:
Zwakke rekenaars krijgen faciliteiten (niet
tafelkaart)
Mits:
hij/zij extra inzet aangetoond heeft
School aantoonbaar extra hulp
aangeboden heeft.
Welkom op de
informatiemiddag
Mentoraat MH
Energizer
– ……
Fiesta Buena
Kennismaking
• Wilbert van t Klooster
– Docent natuurkunde en mentor B2K
• Yasemin Yücel
– Docent geschiedenis, leerlingbegeleider en
mentor B1K
Programma mentoraat 1MH
Sep
Introductie, studievaardigheden en agenda gebruik.
Okt
Groepsvorming Pesten, Jij de baas.
Nov
Leerstijlentest, Cijfers+gedrag, Jij de baas,
Verkeersveiligheid.
Dec
Sint/kerstviering, Jij de baas, Workshops.
Jan
Studievaardigheden, jij de baas + leerstijlen gesprek in
groepjes
Feb
Normen & waarden/ Pesten & groepsvorming, jij de
baas.
Maa
Gelukskunde
Apr
Einddoelen bespreken & Goede doelen actie
Mei
Eigen invulling mentor
voorbereiden laatste weken
Jun
Terugblik + brief aan nieuwe mentor
voorbereiden laatste weken
voorbereiden kamp 2e klas
Tussendoo
: mentorgesprekken en groepsvormende
Jaarprogramma mentoraat 2mh
• Blok 1 Introductiekamp en kennismaking
• Blok 2 Leren leren
• Blok 3 Vakkenpakketkeuze
• Blok 4 Roken en drugs
• Blok 5 Respect voor elkaar
• Blok 6 Vrije opdrachten en eindsprint
Tussendoor: mentorgesprekken en
groepsvormende
activiteiten.
TMA en Nederlands
door mevr Brouwer en mevr Temmink
• Hoewel zowel Nederlands als tma zich bezighoudt met taal, is de manier
waarop dat gedaan wordt heel verschillend.
• Bij Nederlands leren kinderen de theoretische kant van onze taal. Er wordt
veel aandacht besteed aan begrijpend lezen: hoe zit een tekst in elkaar?
Waar kun je de belangrijkste informatie vinden? Ook spelling, grammatica,
literatuur en schrijfvaardigheid zijn onderdelen die bij het vak Nederlands
behandeld worden.
• Bij taal & maatschappij worden leerlingen uitgedaagd zich een mening te
vormen over actuele gebeurtenissen. Zij verdiepen zich in
maatschappelijke onderwerpen, leren zo de woorden die met deze
onderwerpen samenhangen, doen onderzoekjes en presenteren hun
bevindingen. Bij tma wordt er veel aandacht besteed aan het nieuws in
verschillende media, klassengesprekken en samenwerken. Leerlingen
kunnen hier vaardigheden die bij Nederlands geleerd zijn, in praktijk
brengen.

similar documents