Communiceren

Report
Communiceren
Leidinggeven
Blz. 53
Wat is communicatie
• Het bewust of onbewust overbrengen en
uitwisselen van informatie tussen 2 of meer
personen.
- Verbaal (20%)
- Non verbaal (80%)
• We spreken van een:
zender -> boodschap -> ontvanger
Communicatie: best belangrijk
Communicatieproces
• 3 Fases:
- fase 1: zenden van de boodschap (zender)
- fase 2: ontvangen, begrijpen en accepteren
van de boodschap (ontvanger)
- fase 3: terugkoppelen (reageren door de
ontvanger)
Fase 1: zenden van de boodschap
• Bestaat uit 2 niveaus
- Inhoudsniveau: de letterlijke tekst van de
boodschap die wordt overgedragen
- Betrekkingsniveau: Dit is het niveau waarop
de boodschap wordt overgedragen, de manier
waarop dit wordt gedaan. Bijv. Vraag: wil je de
deur dicht doen of, toon: doe de deur dicht!
Fase 2: ontvangen, begrijpen en
accepteren
• Als de ontvanger de boodschap niet helemaal
heeft begrepen, kan er miscomminicatie
ontstaan. Voorkom dit door de taal van de
ontvanger te spreken….
• Miscommunicatie
• Wil de boodschap effect hebben, dan zal de
ontvanger de boodschap moeten accepteren.
Vaak zie je je zaken vooral vanuit je eigen
standpunt. Dit noem je je referentiekader. Dit
speelt een rol bij het accepteren van de
boodschap
Fase 3: terugkoppelen
• De ontvanger kan een boodschap alleen en juist
interpreteren als hij:
- de inhoud begrijpt (spreekt de taal)
- de bedoeling ervan begrijpt
Let goed op de ontvanger (non-verbaal) of
verbaal)
Ontvanger geeft feedback (terugkoppeling)
Feedback
LSD-Techniek
Communicatievormen
•
•
•
•
Interne en externe communicatie
Een- en tweezijdige communicatie
Formele en informele communicatie
Verbale en non-verbale communicatie
Interne en externe communicatie
• Intern: leidinggevende met medewekers
• Etern: Leidinggevende met klanten,
leveranciers
• Je communiceert dus met verschillende
groepen mensen, dus met verschillende
communicatiedoelgroepen. Met elke groep
communiceer je anders.
Een- en tweezijdige communicatie
• Eenzijdig: een richtings verkeer, leidinggeven
spreekt tegen werknemer en werkneme
luistert en kan er niet op reageren.
• Tweezijdig: Wanneer je
met een collega een
gesprek hebt en collega
vraagt je iets en jij
antwoord.
Formele en informele communicatie
• Formeel: Functioneringsgesprek, vergadering
• Informeel: gesprek met collega over het weer
Geruchten en roddels komen uit het informele
circuit. Het verschil tussen informele
communicatie en een gerucht is dat een
gerucht niet te controleren valt en wel tot
opschudding kan leiden
Roddelen?
Verbale communicatie
• D.m.v. gesproken of geschreven taal, dus door
woorden.
• Twee vormen:
- Mondelingen communicatie
- Schrijftelijke communicatie
Non-verbale communicatie
• Commuicatie d.m.v. lichaamstaal.
• Lichaamstaal is een combinatie van:
- Gezichtsuitdrukking
- Lichaamshouding (vorm:
pictogrammen)
- Gebaren
• Klank
Communicatielijnen
• Verticaal
• Horizontaal
Laterale communicatie lijnen
• Laterale communicatie
Communicatiemiddelen
• Inzet is afhankelijk van de doelgroep!
• Soorten:
- Radio / TV
- Computer
- telefoon
- brieven en boeken
- Kranten, tijdschriften, folders
Gesprekken op het werk
• Formeel gesprek:
- doel
- inhoud (boodschap)
- voorbereiding
- tijd en ruimte
- tweezijde communicatie
- bewust en actief
- Stilte
Fase in een gesprek
Een gesprek kan ingedeeld worden in 4 fasen:
- Voorbereiding
- Organisatie
- Uitvoering
- Nawerk
Voorbereiding
•
•
•
•
Bepaal eerst het doel van het gesprek!
Wat wil je bereiken met het gesprek?
Welke punten worden de kern van het gesprek?
Waar onderwerp laat ik buiten beschouwing?
Organisatie
• Technisch deel
- Wanneer
- Waar
- hoeveel tijd
- Schriftelijk of mondelijk uitnodigen
• Inhoudelijk deel
- Wie is mijn gesprekpartner (relatie met hem)?
- Hoe verplaats ik mij in de situatie?
- Hoe begin je het gesprek
- Hoe zou de ander kunnen reageren en hoe
reageer ik dan?
- Welke afspraken moeten er gemaakt worden
Uitvoering van het gesprek
• Hoe is de opbouw van het gesprek…
- inleiding (kort praatje)
- kern (afhandeling gesprekspunten)
- Afronding (maak afspraken, zet ze op papier)
Nawerk
• Gespreksverslag
• Afsprakenlijst
• Belangrijk voor archief, doe je dit niet dan is
het later ook moeilijk te controleren
Gesprekstechnieken
Voorbeelden van gesprekstechieken
Stilte laten vallen
Vragen stellen
Feedback geven Negatieve feedback geven
Samenvatten

similar documents