Met ingang van het schooljaar 2011-2012 geldt voor alle leerlingen

Report
Informatieve ouderavond mavo 4
24 januari 2013
Welkom!
Programma
• Mavo 4 - richting het centraal eindexamen
• Opendagen, meeloopdagen/ oriëntatie dagen
• Aanmelden mbo/ 4 havo – doorstroom
dossier
• Eindgesprek oriëntatie studie & beroep (osb)
Eindexamen 2014
•
•
•
•
Voorbereiding laatste fase
Presentatie sectorwerkstukken
Schoolexamen 2
In april cijfercontrole SE cijfers en instructie
examen
• Examentraining
Eindexamen 2014
• Met ingang van het schooljaar 2011-2012
geldt voor alle leerlingen dat het gemiddelde
van de cijfers van het centraal schriftelijk
eindexamen minstens 5.5 dient te zijn.
Bij de berekening hiervan wordt uitgegaan van de
onafgeronde cijfers, dus de cijfers met één decimaal.
• Het eindcijfer voor Nederlands moet ten
minste 5.0 zijn
Eindexamen 2014
• Lichamelijke opvoeding, het sectorwerkstuk
en KV1 (CKV) dienen voldoende/ goed te zijn
afgesloten
• Het eindcijfer van het SE maatschappijleer telt
in de slaag-/zakregeling mee als eindexamen
cijfer
Slaag-/zakregeling 2014
• Een examenkandidaat Mavo is geslaagd indien hij/zij
• a. Voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 5
heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een
6 of hoger of,
• b. Voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 4
heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een
6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger, of
• c. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5
heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een
6 of hoger, waarvan tenminste één 7
Open dagen etc.
• Bezoek open dagen zeer van belang
• Aanmelden oriëntatiedagen via
www.zoekjouwmbo.nl
• Verlof vragen OSB activiteit via formulier op
website (osb vrij vraag document)
• Verslag inleveren bij de mentor op osb
formulier voor punten
Focus op vakmanschap MBO
• Actieplan opgesteld door minister van
Onderwijs
• Doel verbetering kwaliteit MBO d.m.v
Meer onderwijstijd per leerjaar
Niveau 4 opleidingen van 4 naar 3 jaar
Beleid doorlopende leerlijn Nederlandse taal
en rekenen wordt voortgezet
Engels en rekenen en taal zullen via centrale
examens getoetst worden
Focus op vakmanschap
• Drempelloze instroom niveau 2 afgeschaft
• Voor instromers zonder diploma zullen veel
mbo’s een toelatingstest aanbieden
• Verwachting van de mbo’s/ roc’s is dat de
toelating strenger zal worden
• een vmbo TL/ MAVO diploma leid nog steeds
op voor een MBO niveau 4
Aanmelden vervolg studie
• Doorstroomdossier invullen voor 1 maart
• Invullen doorstroomdossier is verplicht
• Akkoordverklaring ouders tekenen
• Aanmelden HAVO HNE voor 1 maart
• Aanmelden MBO uiterlijk 31 maart
Doorstroomdossier
• Doorstroomdossier is verplicht
• Je moet je OOK aanmelden bij de opleiding
naar keuze
• Neem het uitgeprinte dossier mee naar het
intake gesprek
• Vul alles volledig en naar waarheid in
• Leerlingen onder de 18 moeten ouders
akkoord laten tekenen
Eindgesprek osb dossier
• Eindgesprek met mentor
• Minimaal 65 osb punten
Indien osb dossier niet is afgerond : geen
diploma!
Vragen
• U kunt mij altijd bereiken per email
[email protected]
• Een persoonlijke afspraak op donderdag
Hartelijk bedankt voor uw komst

similar documents