Bijlage 1 presentatie Beschermd Wonen

Report
Beschermd wonen
Overlegtafel 16 oktober 2014
2
Reacties op de RO BW
 Foutje geslopen in definitie BW, is weer aangepast
 Verder meerdere kleine aanpassingen die het verschil
maken tussen Begeleiding en Beschermd wonen,
waarvoor dank!
 Nieuwe versie 16 oktober eind van de middag op de site
3
Toegang
 Centrale toegang bij de centrumgemeente voor de regio
met korte lijnen voor alle wijkteams/gebiedsteams in de
regio
 Werkgroep BW ontwikkelt proces aanmelding en screening
 Uitgangspunt: beschikking van de centrumgemeente op
basis van een zo kort mogelijke procedure met advies van
experts
 Plaatsing op basis van advies in goed overleg met
aanbieders
4
Intramurale zzp’s
 Vasthouden aan structuur ZZP’s inclusief of exclusief
dagbesteding
 Volgen van landelijke afspraken voor de Normatieve
Huisvestings Component
 Volume toekomst afhankelijk van vraag maar ook ruimte in
budget en innovatie/ontwikkelagenda 2015/2016
5
Intramurale zzp’s
 Voor 2015 NZA tarief minus:
 Gemiddelde korting zorgkantoor 2014 gecorrigeerd
naar 2,25%
 Aanpassing naar 1,75% voor innovatie
 Normatieve huisvestingscomponent conform landelijke
afspraken, uitgaande van de huidige situatie per
dienstverlener
6
Tariefvoorstel intramurale zzp’s
zzp1
zzp2
zzp3
zzp4
zzp5
zzp6
excl DB
NZA 2014
62,15
100,51
110,93
133,73
145,82
183,97
Voorstel
-4 %
58,15
96,49
106,49
128,38
139,99
176,61
Incl DB
NZA 2014
86,87
122,99
136,22
160,40
172,98
211,79
Voorstel
-4%
83,40
118,07
130,77
153,98
166,06
203,32
NHC
Conform landelijke richtlijnen
7
GGZ C cliënten extramuraal
 2015 overgangsjaar
 Per instelling inventariseren van cliënten met extramurale
zorg: is dit de gewenste situatie of is het
wachtlijstproblematiek
 Toewerken naar tarieven conform resultaatsovereenkomst
begeleiding vanaf 2016
8
Nieuwe cliënten
 Uitgangspunt: Beschermd wonen is intramuraal
 Scheiden wonen en zorg met 24 uurs toezicht is
intramuraal minus huisvestingslasten
 Overbruggingszorg in afwachting van een intramurale plek
is onderdeel Beschermd wonen
 Extramurale begeleiding is geen Beschermd wonen
9
Tariefvoorstel extramuraal overgangscliënten
 De bekostiging van alle cliënten met extramurale
begeleiding met indicatie Beschermd Wonen vallen in 2015
onder het contract Beschermd Wonen
 Uurtarief conform RO Begeleiding (geen
overbruggingszorg)
 Wachtlijst overbruggingszorg huidige NZA tarief minus
12,5%
 Gemaximeerd aan de indicatie zorgzwaartepakketten
sector GGZ versie 2012. Maximale zorgverbruik berekend
over het hele jaar (dus niet per maand)
10
Vervolg
 Maandag 20 oktober 2014 wordt de
resultaatsovereenkomst op de site geplaatst. Na plaatsing
kunnen partijen zeven dagen bezwaar maken via de site.
Deadline: uiterlijk dinsdag 28 oktober uw reactie insturen.
 Indien u vanwege de inhoud van dan wel de tariefstelling in
de resultaatsovereenkomst als organisatie voornemens
bent de resultaatsovereenkomst niet te gaan
ondertekenen, dan vernemen wij graag bilateraal via
website d.m.v een korte tekstuele inhoudelijke
onderbouwing van uw reactie, uiterlijk 24 oktober.
Titel van de presentatie
Vervolg (2)
 Uiterlijk vrijdag 31 oktober 2014 wordt de definitieve
Resultaatsovereenkomst Beschermd Wonen op de site
geplaatst.
 Uiterlijk woensdag 5 november dient uw organisatie de
handtekening aan te leveren via de site.
11
12
Vragen?

similar documents