ผังเมืองรวมเมือง

Report
ผังเมืองรวมเมือง/ ชุมชน
คณะทำงำนกำรปรับปรุงรูปแบบกำรจัดทำผัง
รูปแบบใหม
เมืองรวม ่
คณะทำงำนชุดยอยปรั
บปรุงรูปแบบกำรจั
ทำ
21 สิ งหำคม ด
2557
่
โรงแรมบำงกอก
ชฎำ
กรุม
งเทพฯ
ผังเมืองรวมเมื
อง/ชุ
ชน
1
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
รูปแบบใหม่
• รูปแบบใหมต
จจุบน
ั
่ ำงจำกปั
่
อยำงไร
่
• รูปแบบใหมหน
่
่ ้ ำตำเป็ นอยำงไร
• รูปแบบใหมแก
่ ปั
้ ญหำไดอย
้ ำงไร
่
2
รูปแบบใหมต
่ ำงจำก
่
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
อย
ำงไร
Refocusing ่ DPT Planning : Policy Plan +
Development Plan
แก้ปัญหำ
เมือง
ปรับเปลีย
่
น
New
กำร
ควบคุมComprehe
nsive Plan
ชีน
้ ำกำรพัฒนำ
3
สรุปสำระสำคัญจำกกรณีศึกษำ: ผังเมือง
ต้นแบบ 5 ประเทศ
แผนผังสอดคลองทุกระดับ ครอบคลุม
้
นโยบำยถึงรำยละเอียด
มีลก
ั ษณะเฉพำะ ท้องถิน
่ และประชำชนมี
ส่วนรวม
่
• มีแผนและผั
งล
ทีเป็
ส
่ อดคล
องกั
นทุกระดัเข
บ ำใจและเขำถึงได
้
ฐำนข
อมู
นระบบ
้
้
้
้
• ผังเมืองครอบคลุ
มระบบเมืองตัง้ แตนโยบำยถึ
ง
กำรปฏิ
บ
ต
ั
ิ
มี
่
ลักษณะเฉพำะของแตละท
องถิ
่ ำย
่
้ งน
่้ ง ทัง้ กำรวำงผัง แผนงำน
• ท้องถิน
่ บริหำรจัดกำรเมืองเขมแข็
แผนเงิ
น(ทัง้ เขำและออก)
มีโครงกำร
เครือ
่ งมื
อกำรพั
่ ลำกหลำย
้ ฒนำเมืองทีห
• ประชำชนมีส่วนรวมกระบวนกำรวำงผั
งตัง้ แตต
่
่ นจบจน
้
ขยำยอำยุ
ผงัจจุบนั สื่ อควำมดวย
• จัดเก็บฐำนขอมู
มีควำมเป็ นปั
้ ลเป็ นระบบ
้
สั ญลักษณ ์ ประชำชนสำมำรถเขำใจและเข
ำถึ
้
้ งขอมู
้ ลไดง้ ำย
่
• ใช้เครือ
่ งมือกำรพัฒนำเมืองทีห
่ ลำกหลำย เช่น กลไกทำงภำษี, 4
ผังเมือง
รวม
กำรนำไป
ปฏิบต
ั ิ
*ควบคุม
ใช้บังคับ
กม.
แผน
นโยบำ
ย
งำน
พัฒนำ
เมือง
* ระบบผัง
เมืองไทย
5
กรอบแนวคิด (Conceptual framework) กำรวำงผังเมือง
รวมรูปแบบใหมในระยะยำว
่
Strategies
for
planning
Conceptual
Plan*
Data analysis เช่น
• Policy
• Ecology
• Economic
• Spatial analysis
• Population
• Climate change
• เครื่ องมือวิเคราะห์เช่น SWOT
ฯลฯ
* ขัน
้ ตอนทีต
่ องกำรกำรมี
ส่วนรวมของ
้
่
ประชำชน
Master
plan*
มำตรกำรควบคุม*
• Land use plan ฯลฯ
• Regulation
มำตรกำรพัฒนำ*
• Land use plan ฯลฯ
Target
• Infrastructure Plan
• Development Plan
• Investment
Plan
กำรสนั
บสนุ นทำง
เทคนิค
• Guidance &
มำตรกำรทำงกำรเงิ
น
Knowledge
• Budget, Tax &
ประเมินผล Incentive
• Management &
Funding
6
ปัจจุบน
ั
บทบำทหน้ำทีข
่ องผัง
ผัง เมื อ งรวมเป็ นเครื่ อ งมื อ
กำรพัฒนำในรูปของกำรใช้
บัง คับ กฎกระทรวง ชี้ น ำ
กำรพัฒ นำด้ วยโครงข่ ำย
ถนนผังเมือง
รูปแบบใหม่
ผัง เมือ งรวมเป็ นเครื่อ งมือ พัฒ นำพื้น โดยใช้ กลไกกำร
ก ำหนด พื้ น ที่ ส่ งเสริม กำรพัฒ นำ (Promoted area)
และพื้ น ที่ ค วบคุ ม (Controlled area) ประสำนมิต ิก ำร
พัฒ นำด้ ำนต่ำงๆ ตลอดจนแผนปฏิบ ต
ั ิก ำร โครงกำร
แผนกำรลงสู่แผนผังทีร่ ะบุกจ
ิ กรรม (activities) ของพืน
้ ที่
7
ปัจจุบน
ั
องคประกอบของผั
ง
์
รูปแบบใหม่
ในแต่ ละประเภทกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ด ิน พิจำรณำกำรใช้บังคับด้วยข้อกำหนดทีม
่ ค
ี วำม
ควบคุ ม ด้ วยข้ อก ำหนดลัก ษณะกิจ กรรม ยืดหยุน เนนกำรสนับสนุ นและชีน
้ ำกำรพัฒนำ
่
้
และเงือ
่ นไขกำรปลูกสร้ำงอำคำร
เป็ นหลัก (More guidance, less regulation)
Guided development with activities
กำหนดขอบเขตกำรใช้ประโยชนที
่ น
ิ แตละ
ปรับปรุงแนวทำงกำรจัดแบ่งกำหนดพืน
้ ทีย
่ ำน
์ ด
่
่
บริเวณ พิจำรณำจำกประเภทของกิจกรรม ใ ห ม มี ค ว ำ ม ล ะ เ อี ย ด โ ด ย พิ จ ำ ร ณ ำ จ ำ ก
่
ที่เ หมือ นกัน เป็ นหลัก ย่ำนถู ก ก ำหนดให้ กิจ กรรม ควำมหนำแน น สภำพกำรพัฒ นำ
่
พัฒนำภำยใต้ข้อกำหนดเดียวกันทำให้ขำด
อัตลักษณพื
้ ที่ (Area-based) และปัจจัยที่
์ น
ควำมหลำกหลำย และไม่เหมำะกับ บริบ ท
หลำกหลำย ยืดหยุนและพอเพี
ยง
่
ของพืน
้ ที่
8
กระบวนกำรวำงและจัดทำผัง
ปัจจุบน
ั
ก ำ ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ป ร ะ ช ำ ช น ใ น ช่ ว ง ปิ ด
ประกำศร่ำงผัง 15
วัน
และ 90 วัน ตำมลำดับ
รูปแบบใหม่
• เ พิ่ ม ก ำ ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ป ร ะ ช ำ ช น
อ ง ค ์ ก ร ตั้ ง แ ต่ ขั้ น ต้ น ไ ป จ น ต ล อ ด
กระบวนกำร
• เพิม
่ กำรสื่ อสำรกับประชำชนให้เข้ำใจ
เนื้ อ หำประโยชน์ของผัง ด้ วยเอกสำร
สื่ อ ที่ เ ข้ ำใจ ง่ ำย นอกเหนื อจำ ก
เอกสำรปกติทใี่ ช้อยู่
9
กระบวนกำรวำงและจัดทำผัง
ปัจจุบน
ั
•ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห ์
เ น้ น ก ำ ย ภ ำ พ
เ ป็ น ห ลั ก ใ ช้
ชั้ น ข้ อมู ล ต่ ำงๆ
( layers) เ พื่ อ
ห ำ ค่ ำ ค ว ำ ม
เหมำะสม และ
ก ำหนดกำรใช้
ประโยชน์ ที่ ด ิน
แต่ ไม่ ได้ ใช้ ผล
ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห ์
เ พื่ อ ว ำ ง แ ผ น
พัฒ นำเมื อ งใน
รูปแบบใหม่
คงกำรวิเครำะหรู์ ปแบบเดิมให้ถูกต้องครบถ้วน
เ น้ น เ ชิ ง ยุ ท ธ วิ ธี ไ ม่ ใ ช่ ก ำ ร ส ร้ ำ ง เ นื้ อ ง ำ น
(strategies, not procedures) กำรวิเครำะหเชิ
์ ง
พลวัตร (dynamic) ของกิจกรรม และมองวำ่
ผั ง เป็ นเพี ย งกลไกหนึ่ ง เมื อ งไม่ ใช่ แค่ กำร
กำหนดเขตพืน
้ ทีแ
่ ละข้อบังคับ
10
กระบวนกำรวำงและจัดทำผัง
ปัจจุบน
ั
•ก ำหนดผัง
โ ด ย ใ ช้
ข้อมูลสภำพ
ปั จ จุ บั น
( existing)
เป็ นหลัก
• ยำนที
น
่ ก
ั
่
ล ง ทุ น
ต้ อ ง ก ำ ร
พัฒนำมักจะ
ขั ด แ ย้ ง กั บ
ข้ อ ก ำ ห น ด
แ ล ะ พื้ น ที่
ใกลเคี
่ ี
้ ยงทีม
กำ ร พั ฒ น ำ
รูปแบบใหม่
บริห ำรจัด กำรเมือ งและกำรพัฒ นำที่ด น
ิ และอสั ง หำฯให้ มำกขึ้น
เพือ
่ ประสำนกับกำรพัฒนำยำนได
(land use plan +
่
้เป็ นอยำงดี
่
development plan) มีกำรแบงย
อย
่ ำนย
่
่
1) ประเภทกำรใช้ทีด
่ น
ิ ทีห
่ ลำกหลำย*กับกำรพัฒนำเมืองแบบตำงๆ
่
2) ควบคูระหว
ำงควำมหนำแน
่
่
่ นปชก. กับกำรพัฒนำ
4) ตำมเอกชนให้ ทัน ในเรื่ อ งกำรลงทุ น โครงกำรพัฒ นำพื้น ที่
โครงสร้ำงพืน
้ ฐำน และป้องกันผลกระทบ
5) มีควำมสมดุลของกำรพัฒนำระหวำงเก
ำ่ – ใหม่
่
11
กระบวนกำรวำงและจัดทำผัง
ปัจจุบน
ั
พืน
้ ทีป
่ ระเภท
อนุ รก
ั ษมั
์ กจะ
ถู ก ค ว บ คุ ม
ก ำ ร พั ฒ น ำ
อย่ำงเข้ มข้ น
ทั้ ง บ ริ เ ว ณ
ทั้ง หมด ซึ่ ง
อ นุ ญ ำ ต ใ ห้
พั ฒ น ำ ไ ด้
อ ย่ ำ ง จ ำ กั ด
เ
ช่
น
บ ริ เ ว ณ
โบรำณสถำ
รูปแบบใหม่
ปรับปรุงใช้กำรบริหำรจัดกำรเมือง แมในย
ำนที
เ่ น้น
้
่
กำรอนุ รก
ั ษ์ ดังนี้
 กำหนดสวนทีค
่ ุมเข้มบำงส่วน (พัฒนำไมได
่
่ )้
เพิม
่ เติมส่วนทีอ
่ นุ รก
ั ษร์ วมกั
บพัฒนำ (พัฒนำได้
่
บำงส่วน) และส่วนทีพ
่ ฒ
ั นำรวมกั
บอนุ รก
ั ษ์
่
 ใชกำรบริกำรเมืองเขำรวม
(พัฒนำได)้
้
้ ่
 ใชกำรสนับสนุ นภำคเอกชนแบบรวมกับรัฐ
้
่
12
กระบวนกำรวำงและจัดทำผัง
ปัจจุบน
ั
ก ำ ห น ด
ประเภทกำร
ใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น ก่ อ น
แ ล้ ว จึ ง
ก ำ ห น ด
โ ค ร ง ข่ ำ ย
คมนำคม
ข น ส่ ง เ พื่ อ
ร อ ง รั บ ก ำ ร
ใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น ใ ห้
เ ป็ น ไ ป ต ำ ม
รูปแบบใหม่
ดำเนินกำรควบคูกั
่ กระบวนกำรบูรณำกำร
่ นไปกับกำรเพิม
กำรคมนำคมให้ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของกำรวำงแผนกำรใช้
ประโยชนที
่ น
ิ และประสำนกำรวำงระบบโครงขำยแบบ
์ ด
่
วกกลับ (Feedback loop) โดยนำเอำกำรคมนำคม
ขนส่ งมำก ำหนด ผัง กำรใช้ ประโยชน์ที่ด น
ิ อีก ชั้น หนึ่ ง
ดวย
้
13
กระบวนกำรวำงและจัดทำผัง
ปัจจุบน
ั
สำระของ
ผั ง ไ ม่ ไ ด้
แ ส ด ง ถึ ง
ก ำ ร
บริหำรจัด
กำรเมื อ ง
วิ ธี ก ำ ร
ต่ ำ ง ๆ
ซึ่ ง เ ป็ น
กระบวนก
ำ
ร
พั ฒ น ำ
เ มื อ ง ที่
รูปแบบใหม่
เพิม
่ เติมกำรบริหำรจัดกำรเมืองวิธก
ี ำรตำงๆ
เพือ
่ กำร
่
ผลัก ดัน งำนผัง เมือ ง เพิ่ม โครงกำรพัฒ นำเมือ ง ตั้ง แต่
เริ่ม วำงผัง เช่ น กำรจัด รู ป ที่ด ิน พัฒ นำโครงสร้ ำง
พืน
้ ฐำน จัดหำสวนสำธำรณะ ป้องกันน้ำทวม
ฯลฯ
่
14
กระบวนกำรวำงและจัดทำผัง
ปัจจุบน
ั
ไ ม่ ไ ด้ มี
มำตรกำรดูแล
ค ว บ คุ ม
ผลกระทบกำร
พัฒนำ
ผัง ระดับ ต่ำงๆ
ยั ง ไ ม่ ส อ ด
ป ร ะ ส ำ น กั น
ท ำ ค น ล ะ
ช่ วงเวลำและ
ข ำ ด ก ำ ร บู ร
รูปแบบใหม่
ป้ อ ง กั น ผ ล ก ร ะ ท บ ก ำ ร พั ฒ น ำ ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ เ มื อ ง
(externality) และกำหนดเงือ
่ นไขให้ผู้ประกอบกำร
“จ่ำย”
เพิ่ม ในเชิง พื้น ที่ เช่ น “สวนกัน ชน”
โดยเฉพำะอยำงยิ
ง่ ในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ก
ี ำรพัฒนำซึง่ เป็ นยำน
่
่
ออนไหว
่
คณะกรรมกำรพิเศษพิจำรณำ (Special Planning
Permission Board)
เตรียมกำรประสำนกำรจัดทำผังระดับลำง
(Lower
่
level plan) ผังพัฒนำ ผังเฉพำะพืน
้ ที่
ผังเฉพำะ
และสนับสนุ นกำรปฏิบต
ั ใิ ห้ท้องถิน
่ ใช้กฎ ข้อบังคับ
กำรจับ ปรับ กำรสอดส่ องโดยชุ ม ชนมีส่ วนร่วม
(Community watch)
15
รูปแบบใหมหน
?
่
่ ้ ำตำเป็ นอยำงไร
ตัวอย่
ผังเมืองรวมเมือง/ ชุมำง
ชน
รูปแบบใหม
คณะทำงำนกำรปรั
บปรุงรูปแบบกำรจั
ำผัง
่ เมืดอทงรวม
คณะทำงำนชุดยอยปรั
บปรุงรูปแบบกำรจั
ทำ
21 สิ งหำคม ด
2557
่
โรงแรมบำงกอก
ชฎำ
กรุม
ง16เทพฯ
ผังเมืองรวมเมื
อง/ชุ
ชน
•
สำระ
กำรวิเครำะหเชิงกลยุทธเพือ
่ กำรวำงแผน
์
์
• ผังแนวควำมคิด
• ผังแมบทกำรพั
ฒนำเมือง
่
• แนวควำมคิดกำรพัฒนำเมือง
• แผนผังประเภทตำงๆ
ทีน
่ ำไปสู่กำรพัฒนำตำมผัง
่
เมือง
• แผนงำนโครงกำรพัฒนำตำมผังเมืองรวมเมืองสำร
ขันธ ์
17
กรอบแนวคิด กำรวำงผังเมือง
รวมรูปแบบใหม่
Strategies
for
Planning
Conceptual
Plan
Master
plan
Target
มำตรกำรควบคุม
• Land use plan ฯลฯ
• Zoning &
Regulation
มำตรกำรพัฒนำ
• Land use plan ฯลฯ
• Infrastructure Plan
• Development Plan
• Investment Plan
18
Strategies for planning (P1)
Policy Plan
ศูนย์ อุตสำหกรรมเซรำมิคประเทศ
เมืองต้ นแบบ LOW Co2
ศูนย์ กลำงโลจิสติกอนุภำค
กำรวิเครำะห์ พนื ้ ที่
ควำมต้ องกำรประชำชน
นำ้ ไม่ ท่วม
เศรษฐกิจคึกคัก
มีแหล่ งงำนเพิ่ม
เดินทำงสะดวก
ฯลฯ ปลอดมลพิษ
ท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
P1
Strategies
Spatial
Analysis
O
S
W
T
19
Conceptual Plan (P2)
พืน
้ ทีท
่ รงคุณคำพั
่ ฒนำ
เชิงอนุ รก
ั ษ์
POLI
CY
POSITI
ON
(A1)
้ ทีซ
่ งึ่ มีศักยภำพ
SETTLE พืน
MENT กำรพัฒนำ
(A2)
A5
A3
P2
A4
พืน
้ ทีซ
่ งึ่ เป็ นปัญหำ/
ข้อจำกัด
ควำม
ต้องกำร
ประชำชน
ควำมคุ้มคำ่
A6
ทำง
เศรษฐศำสตร ์
CREATI
Suitability
VITY
20
Master plan
8
พืน้ ที่แก้ มลิง +
Treatment
plant
MAP-P3
7
สวนสำธำรณะ/ พืน้ ที่รับนำ้
(Water park)
21
จำกผังแมบท
สู่ กำร
่
พัฒนำเมือง
ยำน/
่
พืน
้ ทีต
่ ำมผัง
แมบท
่
ก
แนวควำ
มคิด
ในกำร
• พืน
้ ทีอ
่ อนไหว
่
พัฒ
นำ
ควบคุ
มเข
มขน
้
ข
ค
• พัฒนำ
ปรับปรุงเพือ
่
รองรับรถไฟ
ควำมเร็วสูง
้
แนวควำ
รูปแบบ
มคิด
และควำม
ทำงผัง
หนำแน่น
ั ษ/์
• Conservat • อนุ รก
ionเมือง
ควำม
Car-Free
Zone
หนำแน่นตำ่
ผัง แผน
กฎ
กำรพัฒนำ
•ควบคุมอำคำร
ควำมสูพิ
ง เศษ
ขนำด
รูปแบบ สี ป้ำย
กำรเขำออก
้
ยำนพำหนะ
• ควำม
•กำรพัฒนำพืน
้ ที่
• Transition
หนำแน่นสูง
บริเวณโดยรอบ
–
‘Overlay zone’
Multimoda
ของ TOD โบนัส
• พัฒนำตำมควำม l
• ควำม
•ควบคุมอำคำร
เหมำะสมของ
หนำแน่น
ควำมสูง ขนำด
22
พืน
้ ทีซ
่ งึ่ เป็ นทีล
่ ม
ุ่ • Urban
ตำ่ มำก
รูปแบบ สี ป้ำย
ผังแมบท
สู่ กำรพัฒนำเมือง
่
ยำน
่
1.
1
ยำนเมื
องเกำ่
่
ลำดับที่ 1
1.
2
ยำนเมื
องเกำ่
่
ลำดับที่ 2
1.
3
ยำนเมื
องเกำ่
่
ลำดับที่ 3
1.
กำดกองตำ้ *
แนวควำม รูปแบบ
แนวควำมคิดในกำร คิด
และควำม
ทำงผัง
หนำแน่น
พัฒนำ
เมือง
พืน
้ ทีอ
่ อนไหว
ควบคุมเขมข
่
้ น
้
อนุ รก
ั ษ์
Conservatio
n
Car-Free
Zone
ควบคุมอำคำรอยำงเข
มข
Conservatio
่
้ น
้
(ควำมสูง ขนำด รูปแบบ)
n
ทองเที
ย
่ วเชิงอนุ รก
ั ษ์ อนุ รก
ั ษเชิ
่
์ ง Preservation
พัฒนำเส้นทำงจักรยำน/ รถมำ้
Place
making
พัฒนำเชิงอนุ รก
ั ษ์
ส่งเสริม
Place
กิจกรรมกำรทองเที
ย
่ วกำรบริกำร making
่
ส่งเสริมทีพ
่ ก
ั แรมสไตลพื
้ ถิน
่ (ที่ Tourism
์ น
อยูอำศั
ยชัน
้ ดี โรงแรม พำณิช Developmen
่
ยกรรม)
t
ยำนจ
ำหน่ำยหัตถกรรมและสิ นค้ำ
่
ชัน
้ ดี (เซรำมิค)
Place
อนุ รก
ั ษ/์
ควำมหนำแน่นตำ่
ทองเที
ย
่ วเชิง
่
อนุ รก
ั ษ/์ ความ
หนาแน่นต่า
ทองเที
ย
่ วเชิง
่
อนุ รก
ั ษ์
กำรคำกำร
้
ทองเที
ย
่ วพืน
้ ถิน
่ /
่
ควำมหนำแน่น
ปำนกลำง
ทองเที
ย
่ วเชิง
่
ผัง แผน กฎ
กำรพัฒนำพิเศษ
ควบคุมอำคำร ควำมสูง
ขนำด รูปแบบ สี ป้ำย
ควบคุมกำรเขำออก
้
ยำนพำหนะ
ควบคุมอำคำร ควำมสูง
ขนำด รูปแบบ
โบนัส
ออกแบบพืน
้ ทีเ่ ฉพำะ
กำรลงทุนภำครัฐ-เอกชน
กิจกรรมรองผำนกำร
่
พิจำรณำของสภำ ฯ
โบนัส
23
ยำน
่
แนวควำมคิ รูปแบบ
ผั
ง
แผน
กฎ
และ
ด
แนวควำมคิดในกำร
ควำม
กำรพัฒนำ
ทำงผั
ง
เมื
อ
ง
พัฒนำ
หนำแน่
พิเศษ
น
4
ยำนศู
นยกำร
่
์
ขนส่งสำธำรณะ
พัฒนำ ปรับปรุงสถำนีเพือ
่ รองรับ
รถไฟควำมเร็วสูง
สรำงรำงรถไฟยกระดั
บขำมแยก
้
้
Transition Multimodal
ควำม
หนำแน่น
สูง
5
ยำน
่
อุตสำหกรรมโลจิ
สติกและ
หัตถอุตสำหกรรม
พัฒนำพืน
้ ทีเ่ พือ
่ รองรับกิจกรรม
ดังกลำวบริ
เวณใกลเมื
่
้ อง
อุตสำหกรรมสรำงสรรค
้
์ หัตถ
อุตสำหกรรม
คลังสิ นคำ้ – อุตสำหกรรมเบำ
Mixed
Development
Creative
Economy
Transportation
Network
ควำม
หนำแน่น
ปำนกลำง
เน้นกิจกรรมพำณิชยกรรมระดับ
เมืองและจังหวัด
มีทอ
ี่ ยู่
อำศั ยใกลแหล
งงำน
ปลอด
้
่
อุตสำหกรรม
เนนกิจกรรมพำณิชยกรรมระดับ
Mixed –
Commercial
Residential
Development
Mixed –
ควำม
หนำแน่น
สูง
ยำนกำรค
ำ-ที
่ ยู่
่
้ อ
อำศัย
6. ยำนกำรค
่
้ำกำร
1 บริกำรใหม่
กำรพัฒนำพืน
้ ทีบ
่ ริเวณ
โดยรอบ ‘Overlay
zone’ ของ TOD
โบนัส
เน้นควำมปลอดภัย และ
กำรควบคุมมลพิษ
ส่งเสริมกำรลงทุนสำหรับ
ผูประกอบกำร
้
6
6. ยำนกำรคำกำร
ควำม
กำหนดพืน
้ ทีส
่ ำธำรณะ
เพือ
่ สนับสนุ นกิจกรรม
ระดับเมือง เช่น ลำน
ดำนหน
้
้ ำอำคำร 24
ผังกำรใช้ประโยชนที
่ น
ิ
์ ด
ในอนำคต
25
จำกผังกำรใช้ประโยชนที
่ น
ิ ใน
์ ด
อนำคต สู่ ข้อกำหนดฯ
ประเภท
เจตนำรมณ ์
ข้ อ
ยำน
่
กำรใช้
/
กำหนดกำร
ประโยชนที
่ น
ิ
วัตถุประสง
ใช้
์ ด
ค์
ประโยชน
ลำดั
ทีด
่ น
ิ
ยำน
เจตนำรมณ
/
วั
ต
ถุ
ประสงค ์ ์
่
์
ทีด
่ น
ิ
บ ประเภท
1
2
พ ำ ณิ ช ย ก
รรม และ
ที่ อ ยู่ อำศั ย
ห น ำ แ น่ น
มำก
ที่ อ ยู่ อำศั ย
ห น ำ แ น่ น
ปำนกลำง
พื้ น ที่ เ มื อ ง ส่งเสริมกำรตัง้ ถิน
่ ฐำนให้มีควำมหนำแน่น
ชัน
้ ใน
และใช้ประโยชน์ทีด
่ น
ิ เชิงเศรษฐกิจอย่ำง
คุ้มคำ่
กำดกองตำ้
เพิม
่ เติมเจตนำรมณด
ั ษ์ทำง
์ ้ำนกำรอนุ ร ก
กำยภำพของชุมชน
พื้ น ที่ เ มื อ ง ชั้ น ส่งเสริมให้เป็ นทีอ
่ ยูอำศั
ยหนำแน่นน้อยถึง
่
กลำง
ปำนกลำง และมีก ำรค้ ำกำรบริก ำรใน
26
ระดับ ชุ ม ชน เพื่อ ลดกำรขยำยตัว ของ
ลำ ทีด
่ น
ิ ประเภท
ดับ
3.
1
3.
2
4
5
ยำน
่
เจตนำรมณ/์ วัตถุประสงค ์
อุ ต สำหกรรม ทำงดำนใต
ของสถำนี
รถไฟ เพื่ อ ส่ งเสริ ม กิ จ กรรมภำค
้
้
แ
ล
ะ สำรขันธ ์
หั ต ถ อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม แ ล ะ
คลังสิ นค้ำ
อุตสำหกรรม
โลจิ
สติกส์
ส ถ ำ บั น พื้นที่ส ถำนี ร ถไฟสำรขัน ธ ์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม กิ จ กรรมด้ ำน
คลัง น้ ำ มัน เดิม สนำมบิน
รำชกำร
คมนำคมขนส่งและกิจกรรม
และศูนยรำชกำร
์
เชิงพำณิชยที
่ วข้อง
์ เ่ กีย
อ นุ รั ก ษ์ เ พื่ อ วั ด ส ำ คั ญ แ ล ะ พื้ น ที่ เ พื่ อ ป ก ป้ อ ง ก ำ ร รุ ก ล ้ ำ
ส่ ง เ ส ริ ม ข้ำงเคียงโดยรอบ 5 แห่ง ท ำลำยอัต ลัก ษณ ์ โบรำณ
เ อ ก ลั ก ษ ณ ์ แ ล ะ พื้ น ที่ ภ ำ ย ใ น เ ข ต สถำนทีส
่ ำคัญ และอนุ รก
ั ษ์
ศิ ลปวัฒนธรร กำแพงเมืองเดิม
ลัก ษณะทำงกำยภำพของ
มไทย
พืน
้ ทีโ่ ดยรอบ
ที่ โ ล่ ง เ พื่ อ เขตแมน
้ ทีร่ ม
ิ น้ำ เพื่ อ สงวนรั ก ษำพื้ น ที่ โ ล่ ง
่ ้ำวังและพืน
27
นั น ทนำกำร ทั้ ง ส อ ง ฝั่ ง
พื้ น ที่ ข อ ง เ มื อ ง พื้ น ที่ รั บ น้ ำ
ตำรำงแสดงควำมสั มพันธของประเภทกำรใช
่ น
ิ กับ
้ประโยชนที
์
์ ด
กิจกรรม ผังเมืองรวมเมืองสำรขันธ ์
28
ตำรำงแสดงควำมสั มพันธของประเภทกำรใช
่ น
ิ กับ
้ประโยชนที
์
์ ด
กิจกรรม ผังเมืองรวมเมืองสำรขันธ ์
29
ตำรำงแสดงควำมสั มพันธของประเภทกำรใช
่ น
ิ กับ
้ประโยชนที
์
์ ด
กิจกรรม ผังเมืองรวมเมืองสำรขันธ ์
30
แผนผังโครงข่ ำยคมนำคมกำรขนส่ ง
Development plan
เส้ นทำงจักรยำน/ รถม้ ำ
จุดจอดรถม้ ำ
สถำนีระบบรำง
สถำนีขนส่ ง
สนำมบิน
ถนนสำยหลัก:
ควำมเร็วสูง รถยนต์
รถบรรทุก
ระบบรำง
ถนนสำยรอง: รถยนต์
ขนส่ งมวลชน
เส้ นทำงจักรยำน/รถม้ ำ
เพิ่มโครงข่ ำยระหว่ ำงแต่ ละย่ ำน และโครงข่ ำยทำงจักรยำนในถนนสำยหลัก
บริหำรจัดกำรกำรจรำจรในถนนบำงสำยเพื่อลดกำรใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคล และส่ งเสริมกำร
31
MAP-PA2 ท่ องเที่ยว
แผนผังโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค
32
แผนผังที่โล่ งและโครงข่ ำยสีเขียว
Development plan
เมืองสีเขียว เพื่อเพิ่มพืน้ ที่
ดูดซับก๊ ำซเรื อนกระจก
แหล่ งนำ้
พืน้ ที่สีเขียว
เพิ่มข้ อกำหนดในเรื่ อง ทีโ่ ลงซึ
่ ให้น้ำซึมลงใต้
่ ่งเป็ นพืน้ ที่สีเขียวเพือ
MAP-PA3 ดิน
และพืน
้ ทีส
่ ี เขียวซึง่ 33
แผนงำนโครงกำรพัฒนำตำมผังเมืองรวมเมืองสำรขันธ ์
5
3
4
1
6
2
14
8
12
13
10
11
15
4
5
7
9
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
MAP – UD1
16
โครงการสวนแนวตั ้ง
ทางจักรยานในชีวิตประจาวัน เส้ นทางรถม้ า
ทางจักรยานเพื่อออกกาลัง+ท่องเที่ยว
โครงการอนุรักษ์ ย่านเมืองเก่า
จุดจอดรถม้ า
ปรับปรุงพื ้นที่ริมแม่น ้าวัง
โรงเรี ยนการบิน
ปรับปรุงสถานีรถไฟและร้ านค้ าโดยรอบ
ปรับปรุงสถานีขนส่ง
ศูนย์การขนส่งสาธารณะ
สนง.ส่งเสริมการส่งออก
ศูนย์ออกแบบสร้ างสรรค์+พิพิธภัณฑ์เซรามิค
ปรับปรุงย่านศิลปะหัตถอุตสาหกรรม
พิพิธภัณฑ์การเงินการธนาคาร
โครงการจัดรูปที่ดิน
โครงการสวนสาธารณะ/ พื ้นที่รับน ้า
34
แผนงำนโครงกำรพัฒนำตำมผังเมืองรวมเมืองสำร
ขันธ ์
• กำรเพิม
่ พืน
้ ทีส
่ ี เขียว
• ยกระดับคุณภำพชีวต
ิ ในยำน
่
• ส่งเสริมกำรใช้ประโยชนที
่ น
ิ ยำนพำณิ
ช
่
์ ด
ยกรรมและยำนอนุ
รก
ั ษ์
่
ทีม
่ ำ: กลุ่มจัดและ
วิเครำะห์โครงกำร
ข้อเสนอแนะทีจ
่ ำเป็ นเพือ
่ ใช้เป็ นแนวทำงกำรปรับปรุงกำรวำง
สร้ำง
บุคลำปแบบใหม
ผั
ง
เมื
อ
งรวมรู
สร้ำงองค
่ ์
ควำม
สร้ำง
ควำมรู้
ควำม
เข้ำใจ
กำรผัง
เมือง
ส่งเสริม
และ
ยกระดับ
กำรมีส่วน
รวม
่
เข้ำใจ
ผังรูปแบบ
ใหม่
ประชำช
น และ
สำธำรณ
ชน
ทบทวน
กำร
บริหำร
จัดกำร
กร
ผู้วำง
ผัง
งำน
ปรับปรุง
ผังเมือง
รวม
รูองค
ปแบบ
กร
์
ใหม
ที่ ่
รับผิด
ชอบ
กำร
ควำมรู้
พัฒนำ
ทักษะ
กระบวน
งำนและ
วิธก
ี ำร
วำงผัง
ประสำน
หน่วยงำน
ภำยนอก
พัฒนำ
ระบบ
ฐำนข้อมู
ล
ปรับ
องคประก
์
อบผัง
พัฒนำ
มำตรฐำน
ผังเมือง
36
จบกำรนำเสนอ
ขอบพระคุณ
37

similar documents