การเสวนา

Report
2
เรื่องที่เสวนา
การนาเอาประสบการณ์ ความรู้ ในการปฏิบตั ิงานด้าน
ก่อสร้าง (พัฒนาแหล่งน้ า) งานดาเนินการเอง มาเสวนาเพื่อ
สังเคราะห์หาแนวทางการปฏิบตั ิที่จะทาให้งานพัฒนาแหล่ง
น้ ามีคุณภาพ
ปัญหา
การขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริ โภค ในฤดูแล้ง และปัญหา
น้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อบรรเทาและแก้ไขปั ญหาเรื่ องน้ า
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยเร่ งด่วน
ภัยแล้ ง
อุทกภัย
ทีมงานที่ร่วมเสวนา
นายไพศาล วงศ์ฟเู ฟื่ องขจร
ผูอ้ านวยการส่ วนปฏิบตั ิการ
ผูค้ วบคุมและอานวยการ
นายแมน ภู่เจริ ญ
นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช
นายมัตติ พันโกฏิ
นายนคริ นทร์ วงศ์ฟเู ฟื่ องขจร
นายสมชาย อังศิริลาวัลย์
นายวิสูตร เทพโพธา
นายวัชริ นทร์ จอดนอก
ผูอ้ านวยการโครงการก่อสร้าง ผูค้ วบคุมและอานวยการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริ หาร เลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 ผูร้ ่ วมเสวนา
หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 ผูร้ ่ วมเสวนา
หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 ผูร้ ่ วมเสวนา
หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 4 ผูร้ ่ วมเสวนา
หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 5 ผูร้ ่ วมเสวนา
การเสวนา
การเสวนาเพื่อหาข้ อสรุ ป
9
แนวทางการปฏิบัติงานก่อสร้ าง ชป.เล็ก ให้ มีคณ
ุ ภาพ
(งานกรมฯ ดาเนินการเอง)
สิ่ งแวดล้อม
- ภาคประชาสังคม
- กฎ/ระเบียบ
- การเมือง/เศรษฐกิจ
4M
กระบวนการ
การก่อสร้าง
แหล่งน้ าขนาดเล็กที่มีคุณภาพ
- คน
- เครื่ องมือ
- งบประมาณ
- การจัดการ
- ก่อน
- ระหว่าง
- หลัง
- โครงการสามารถใช้งานได้
ตามวัตถุประสงค์
- ราษฎรมีความพึงพอใจ
ประเมิน
คน
- มีจิตสานึ กในการควบคุมงาน (ถูกต้อง/ตามหลัก
วิศวกรรม)
- ชี้แจงรายละเอียดของโครงการต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
- วางแผนและกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
- การบันทึกรายงานประจาวัน
ชี้แจงราษฎรก่ อนก่ อสร้ าง
การควบคุมงานก่ อสร้ าง
การควบคุมคุณภาพ
การเก็บตัวอย่ างคอนกรีต
เครื่องจักร – เครื่องมือ
- วางแผน ซ่ อมบารุ งเครื่ องจักร – เครื่ องมือสาหรับใช้ใน
การก่อสร้าง/หลังก่อสร้าง
- จัดหาเครื่ องจักร – เครื่ องมือ ที่เหมาะสมให้เพียงพอ
และมีประสิ ทธิภาพในการทางาน
- ใช้เครื่ องจักร – เครื่ องมื อ ให้สอดคล้องกับแผนและ
ปริ มาณงาน
เครื่องจักร-เครื่องมือ
กาลังปฏิบัตงิ าน
เครื่องจักร-เครื่องมือ
กาลังปฏิบัตงิ าน
เครื่องจักร-เครื่องมือ
กาลังปฏิบัตงิ าน
งบประมาณ
- วางแผนการใช้งบประมาณที่ได้รับให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบตั ิงาน
(วัสดุ/คน/งาน/เวลา)
- ควบคุมงบประมาณให้มีความสัมพันธ์ กับแผนงานและ
ผลงาน
- ติดตามการรายงานงบประมาณประจาเดือน
20
การจัดการ
- เตรี ยมเอกสารและการจัดหา
- การควบคุมงานให้เป็ นไปตามแผนงาน
- การสร้างแรงจูงใจแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
- การมีส่วนร่ วมทั้ง 3 ขั้นตอน
- มีการประชุมติดตามความก้าวหน้า
21
งานทีแ่ ล้ วเสร็จ
งานทีแ่ ล้ วเสร็จ
พื้นทีร่ ั บประโยชน์
การปรับปรุงพัฒนา
การสรุ ปบทเรี ยนด้านต่าง ๆ สู่การปรับปรุ งกระบวนการ
25
การประชุ มชี้แจงและการมีส่วนร่ วม
26
การจัดนิเทศงาน

similar documents