ดาวน์โหลดไฟล์ - V-cop

Report
V-Cop Board
“ปี แห่ งการสร้ างคุณค่ า”
ศูนย์ กาลังคนอาชีวศึกษา
ผู้ใช้ ร่วมคิด ผู้ผลิตร่ วมกาหนด
ภายใต้ ความรับผิดชอบร่ วมกัน
ึ ษำ
ศูนย์กำล ังคนอำชวี ศก
ข ับเคลือ
่ น อุปสงค์ / อุปทำน
ึ ษำ
กำล ังคนอำชวี ศก
(Demand & Supply)
V-Cop
อาชีวศึกษา สร้างชาติ
เดินเรือ..ต้องมีเข็มทิศ
เดินชีวิต..ต้องมีเป้าหมาย
ปัญหา
การผลิตกาลังคน
ที่ไม่ ตรงความต้ องการ
ด้ านปริมาณ & ด้ านคุณภาพ
“ ขาดสารสนเทศด้ านความต้ องการกาลังคน
ในระดับพืน้ ที่ จังหวัดและภาพรวม”
ปัจจัยของการเปลีย่ นแปลง
1. สาขาวิชาที่จานวนนักเรียนลดลง
หรืออาจปิ ดตัวในอนาคต
2. แนวโน้มความเปลี่ยนแปลง
ในสาขาวิชา หรื อ อาชีพใหม่ ?
3. ผลการรับนักเรียน นักศึกษา?
(นโยบาย 51:49 ปี การศึกษา 2557)
4. การปรับตัวต่ อการเปลีย่ นแปลง
ทางเทคโนโลยีและการจัดการสอน
ในทศวรรษที่ 21 ?
ปัจจัยของการเปลีย่ นแปลง
5. แนวโน้ มความต้ องการกาลังคน
อาชีวศึกษา เพือ่ รองรับประชาคม
เศษฐกิจอาเซียน / โลก
เตรียมความพร้อม
กาลังคนอาชีวศึกษา
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ASEAN Factsheet
สมาชิกผูก้ ่อตั้งปี 1967
• ไทย
• มาเลเซีย
• อินโดนีเซีย
• ฟิ ลิปปิ นส์
• สิงคโปร์
สมาชิกเพิม่ เติม
ประชากร - 600 ล้ านคน
พืน้ ที่- 4.5 ล้ าน ตาราง กม.
ศาสนาหลัก- อิสลาม พุทธ คริสต์ ฮินดู
GDP รวม 1.5 ล้ านล้ านเหรี ยญสหรั ฐ
การค้ ารวม 1.8 ล้ านล้ านเหรี ยญสหรั ฐ
+ บรูไน ดารุสซาลาม
ปี 1984
+ เวียดนาม ปี 1995
+ ลาว ปี 1997
+ พม่า ปี 1997
+ กัมพูชา ปี 1999
ความต้องการกาลังคน ด้านปริมาณ
ประมาณการสัดส่วน
ผู เ้ รียน
อาชีวะ / มัธยม
V-Cop
บทบาท..ศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
เพิม่ ปริมาณผู เ้ รียน
อาชีวศึกษาได้อย่างไร ?
สารวจ
ความต้ องการกาลังคนอาชีวศึกษา
ด้านปริมาณและคุณภาพ
Deman @Supply
มุมมอง + ความคิด คนเราต่างกัน ?
มีครึ่ งแกว้
หรื อ
ขาดครึ่ งแก้ว
หญิงแก่
หรือ
หญิงสาว
ATTITUDE
can change the World
ท ัศนคติ สำมำรถ
เปลีย
่ นแปลงโลกได้
ท ัศนคติ ต่ำงก ัน เพรำะ...
อายุ
การศึกษา
สั งคม
ประสบการณ์
เรามี สี่ อย่ างทีต่ ่ างกัน
เมื่อคนเรามี
ทัศนคติ ต่างกัน
ความคิด ต่างกัน
พฤติกรรม ต่างกัน
การกระทา ต่างกัน
ผลลัพธ์
ต่ างกัน
ร่วมนำศูนย์กำลังคนฯ
คิดทิศทำงเดียวกัน
(สร้ำงวิสยั ทัศน์ร่วมกัน)
V-Cop Board
“ปี แห่ งการสร้ างคุณค่ า”
ศูนย์ กาลังคนอาชีวศึกษา
ผู้ใช้ ร่วมคิด ผู้ผลิตร่ วมกาหนด
ภายใต้ ความรับผิดชอบร่ วมกัน
ล ้านคน
ั สว่ นจานวนประชากร
สด
65 ล ้านคน
ี
จาแนกตามกลุม
่ อาชพ
นอกภาคเกษตร 53%
32 ล ้านคน
33 ล ้านคน
ชาย
หญิง
ภาคเกษตร47%
จานวนประชากรจาแนก
รวม
อุดมศึกษา 14.2%
ตามเพศและจานวนรวม
อาชวี ะ 3.35%
อืน
่ ๆ 0.4%
ตา่ กว่าประถม
35.35%
มัธยมปลาย
12.45%
มัธยมปลาย 9.10%
มัธยมต ้น
14.7%
ประถมศึกษา
22.9%
ั สว่ นจานวนประชาก รทีม
ี จาแนกตามระดับการศก
ึ ษา
สด
่ อ
ี าชพ
ึ ษา
จานวนประชากรต่อภารกิจ การจัดอาชวี ศก
และ พัฒนาทักษะต่อเนือ
่ ง
ี
พัฒนาอาชพ
ี
วัยทีม
่ ค
ี วามมั่นคงในอาชพ
และสว่ นใหญ่ไม่เปลีย
่ นงาน
จานวน 23.13 ล ้านคน
หรือ 52.165 %
อายุ 35- 60 ปี
ประชากรในวัยทางาน
รวม 44.346 ล ้านคน
พัฒนาทักษะ
ึ ษาเริม
วัยทีส
่ าเร็จการศก
่
่ ารทางาน และยังมีการ
เข ้าสูก
เปลีย
่ นงานจานวน 10.517 ล ้านคน
อายุ 25-34 ปี
หรือ 24.119 %
อายุ 15-24 ปี
ึ ษา
จัดการศก
ึ ษาเพือ
วัยทีอ
่ ยูใ่ นระบบการศก
่ การ
มีงานทา จานวน 10.517 ล ้านคน
หรือ 23.716 %
ึ ษำ สูโ่ ครงสร้ำงแรงงำนอนำคต
กำรอำชวี ศก
knowledge based economy
ปัจจุบ ัน
อนำคต
บุคลำกร ว&ท
บุคลำกร ว&ท และ
ี่ วชำญ
ผูเ้ ชย
ี่ วชำญ
ผูเ้ ชย
แรงงำน
มีฝีมือ
ั ว่ นนร.สำยอำชวี ะ
สดส
ต่อสำม ัญ 50: 50
แรงงำน
มีฝีมือ
แรงงำน
ไร้ฝีมือ
แรงงำน
ไร้ฝีมือ
38
Labor/natural based
economy
Knowledge based economy
ความสามารถในการแข่งขัน
การเพิ่มผลผลิต
ประสิทธิภาพของการจัดการ
การศึกษา และฝึ กอบรมอาชีพ
นวัตกรรม
ระบบเครือข่ายความร่วมมือ
กับภาคอุตสาหกรรม
การพัฒนาอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
ระบบเทียบโอน
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
Vocational Qualifications
ในระบบ
สหกิจศึกษา
Cooperative
Education
กำรจ้ำงงำนระยะยำว
มาตรฐานอาชีพระดับชาติ/สากล
Multi-Skills
ความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคมไทย
นอกระบบ
ตามอัธยาศัย
กำรเสริมสร้ำง
ี
ผูป
้ ระกอบอำชพ
อิสระ
ยกระดับ
คุณภำพผูเ้ รียน
เพิ่มปริมำณ
ผูเ้ รียนสำยอำชีพ
กำรพัฒนำอำชีวศึกษำเพือ่ ผลิตและ
พัฒนำกำลังคนให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน
รองรับประชำคมอำเซียน
เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำร
ส่งเสริมควำม
ร่วมมือทุกภำคส่วน
กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน เส้นทำงกำรศึกษำสูอ่ ำชีพ เสวนำระบบทวภำคี
ควำมต้องกำรกำลังคนอำชีวศึกษำ ระดับ ปวช. และ ปวส.
ระหว่ำงปี 2557 – 2560 จำกกำรสำรวจข้อมูลของหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- สภาอุสาหกรรมแหงประเทศไทย
14 กลุม่
่
อุตสาหกรรม ต้องการกาลังคนรวม
199,395 คน
- กระทรวงแรงงาน
กลุมอุ
เกษตรและ
่ ตสาหกรรม
บริการ
ต้องการกาลังคนรวม
12,156,327 คน
- คณะทางานเตรียมความพรอมด
านก
าลังคน
้
้
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ต้องการกาลังคน
รวม173,500
คน
เปรียบเทียบควำมต้องกำรกำลังคน ในภำคอุตสำหกรรม
ระดับอำชีวศึกษำ 88 % คือ ช่ำงกลโรงงำน (50%)
ช่ำงเชื่อมโลหะ (20%) ช่ำงไฟฟ้ ำ อิเล็กทรอนิ กส์ (10%)
แมคคำทรอนิ กส์ (10%) และแม่พมิ พ์ (10%)
ระดับอุดมศึกษำ 12 % คือ วิศวกร ( 70 %)
กำรตลำด HR และคอมพิวเตอร์ (20 %) บัญชี
กำรเงิน PR กฎหมำยและธุรกิจทัว่ ไป (10 %)
ศูนย์ กาลังกาลังคนอาชีวศึกษา
การศึกษา รวบรวม
วิเคราะห์ ข้อมูล อย่ างเป็ นระบบ
เพือ่ การวางแผนการจัดอาชีวศึกษา ?
ึ ษำ
กำรปฎิรป
ู อำชวี ศก
ปฎิรป
ู ประเทศไทย
ึ ษำ
ศูนย์กำล ังคนอำชวี ศก
“ระบบบริหำรและเครือ
่ งมือ
ึ ษำ
จ ัดกำรฐำนข้อมูลเพือ
่ กำรอำชวี ศก
ึ ษำ
เพือ
่ กำรปฎิรป
ู อำชวี ศก
ปฏิรป
ู ประเทศไทย
www.v-cop.net
แนวทางสู่ความสาเร็จ
สร้ างเครื่องมือสารวจ
ความต้ องการกาลังคนอาชีวศึกษา
ด้านปริมาณและคุณภาพ
ผ่านเครือข่ายสารสนเทศผ่าน
www.v-cop.net
ึ ษำ
ศูนย์กำล ังคนอำชวี ศก
(Demand & Supply)
V-Cop Board
ึ ษำ
กรอบแนวคิดกำรผลิตกำล ังคน อำชวี ศก
ให้ตรงก ับควำมต้องกำรก ับสถำนประกอบกำร
ภาวะการทางานทาของประชากร
ข ้อมูลการจัดหางาน
เศรษฐกิจ
การลงทุน ภาคอุตสาหกรรม/
พาณิชกรรม / การท่องเทีย
่ ว
ิ ปริมำณและคุณภำพ
ึ ษำเชง
แผนกำรผลิตกำล ังคนด้ำนอำชวี ศก
วิทยาลัยเทคนิค
ี
วิทยาลัยการอาชพ
วิทยาลัยสารพัดชา่ ง วิทยาลัยเกษตรฯ
วิทยาลัยเฉพาะทาง
ึ ษา
ศูนย์กาลังคนอาชวี ศก
ึ ษา
วิทยาลัยอาชวี ศก
ตรวจสอบ
จัดตัง้ vcop Board
คณะกรรมการบริหารความร่วมมือผลิตและพัฒนา
ั ยภาพกาลังคนอาชวี ศก
ึ ษาจังหวัดตรัง
ศก
กรอ.อศจ.ตรัง
V-Cop Board
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริหำร
V-Cop Board ระด ับจ ังหว ัด
ึ ษา
คณะกรรมการความร่วมมือผลิตและพัฒนาศักยภาพกาลังคนอาชวี ศก
ประธานคณะกรรมการบริหาร
คณะทีป
่ รึกษา
รองประธาน
ึ ษาจังหวัด......
เลขานุการ (ประธานอาชวี ศก
คณะกรรมการบริหาร
ฝ่ ายอุตสาหกรรม
ฝ่ ายพาณิชกรรม
ฝ่ ายเกษตรกรรม
ฝ่ ายธุรกิจท่อง
เทีย
่ วและบริการ
ฝ่ ายสานักงานการประเมิน
ี
มาตรฐานวิชาชพ
เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษาระดับสถานศึ กษา
ทบทวน เป้าหมาย
ศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา ปี
2556
 สารวจความต้องการ และขึ้ นทะเบียน สถานประกอบการ ทีใ่ ช้
กาลังคนอาชีวะ ในระดับวิทยาลัย
 จัดประชุม คณะกรรมการบริหารความร่วมมือผลิตและ
พัฒนากาลังคน ในระดับจังหวัด กรอ.อศจ.(VCOP Board )
 การอนุ ญาตให้สถานศึกษา พิจารณาอนุ มตั ิสิทธิการใช้งาน
ของสถานประกอบการ เพิม่ เติมจากเดิมทีอ่ าชีวศึกษาจังหวัด
เป็ นผูอ้ นุมตั ิสิทธิ
 เพิม
่ การประชาสัมพันธ์ภารกิจศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษาไปยัง
กลุ่มผูป้ ระกอบการ
 เพิม
่ บริการข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเช่น
Career Path และบริการ
 องค์ความรูส้ าหรับนักศึกษาและแรงงาน
 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานจัดหางาน เพือ่ การติดตาม
ภาวการณ์ มีงานทาของผูส้ าเร็จอาชีวศึกษา
ตัวชี้วัดการดาเนินงานศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
ระดับสถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2557
1. นาเข้าข้อมู ลนักศึกษาใหม่ ปวช.1, ปวส.1 ประจาปี การศึกษานั้น ครบทุก
คนและทุกรายการ
2. นักศึกษา (ตามข้อ 1) ทาการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลครบทุกคนและทุก
3. ปรับปรุงข้อมู ลนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3, ปวส.2 ที่กาลังจะจบการศึกษา
ประจาปี การศึกษานั้น
4. สร้างความรู ค้ วามเข้าใจแก่ นกั ศึ กษา ในการใช้ระบบงานศู นย์กาลังคน
อาชีวศึกษา โดยจัดเป็ นส่วนหนึง่ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้ องต้น
5. สร้างความเข้าใจเรื่องศู นย์กาลังคนอาชีวศึกษาแก่ครูทุก
ท่ า นโดยเฉพาะครู ที่ ป รึ ก ษา ครู แ นะแนว ครู ผู ร้ บั ผิ ด ชอบ
ดาเนินการด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ
6. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไซต์ ศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
แก่สถานประกอบการ www.v-cop.net
7. มอบหมายบุ ค คลที่ ร ับ ผิ ด ชอบเป็ นผู ป้ ระสานงานศู น ย์
ก าลั ง คนอาชี วศึ กษา ด าเนิ น การด้ า นศู นย์ ก าลั ง คน
อาชีวศึกษาในระดับสถานศึกษา
8. ประชาสัม พัน ธ์แ ละกระตุ ้น เตื อ นให้น ัก ศึ ก ษาท าก าร
ปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษาทุกคนทุกรายการ
จับคู่
(เวทีนม้ ี พี เี่ ลีย้ ง)
วิทยาลัย ระดับปรับปรุง + ระดับดีมาา
วิทยาลัย ระดับพอใช้
+ ระดับดี
แนวทาง
สร้างคุณค่า ศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
หนึง่ ครู
หนึง่ สถานประกอบการคู่ใจ
การสารวจความ
ต้องการลังคนอาชีวศึกษา

similar documents