Aktualitātes apmācību pasākumu īstenošanā Eiropas Savienības

Report
Aktualitātes apmācību pasākumu
īstenošanā Eiropas Savienības
struktūrfondu periodā
2015.-2021. gadam
2014.gada 3.decembris
Aktualitātes (I)
Kuponu vērtības:
 Plānots MK noteikumos Nr.75 noteikt konkrētas, nemainīgas apmācību kuponu vērtības.
 Izglītības iestāžu un NVA savstarpējās tiesības un pienākumus apmācību organizēšanā
un īstenošanā atrunāt MK noteikumos Nr.75, kas rada priekšnoteikumu līgumu slēgšanas
atcelšanai starp NVA un izglītības iestādēm.
Ieguvumi:
 operatīvāka apmācību pakalpojumu sniegšana klientiem (nav vairs jāgaida, kad beigsies
iepirkuma procedūra);
 administratīvā sloga mazināšana NVA un izglītības iestādēm.
Maksājuma nosacījumu maiņa izglītības iestādēm:
 50 % no apmācību kupona vērtības NVA pārskaita apmācību sākumā;
 50 % no apmācību kupona vērtības NVA pārskaita pēc apmācību pabeigšanas;
 10 % no apmācību kupona vērtības, ja bezdarbnieks vai darba meklētājs sešu mēnešu
laikā pēc apmācību pabeigšanas ir iekārtojies darbā un no iekārtošanās darbā ir pagājuši
vismaz četri mēneši.
Aktualitātes (II)
Pilotprojekta „Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana
bezdarbniekiem valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs” 2.kārtas
uzsākšana:
LM sadarbībā ar IZM līdz 2015.gada 1. cet. uzsākt izmēģinājumprojekta 2.kārtas
īstenošanu, nodrošinot sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu bezdarbnieku
profesionālo tālākizglītību noteiktās profesionālās tālākizglītības programmās valsts
vai pašvaldību dibinātajās profesionālās izglītības iestādēs, kuru infrastruktūras
uzlabošana veikta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem.
Ņemot vērā izmēģinājumprojekta 2.kārtas rezultātus, LM sadarbībā ar IZM līdz
2015.gada 1.oktobrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru
kabinetā informatīvo ziņojumu par turpmāko rīcības modeli profesionālās
tālākizglītības programmu īstenošanai sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu
bezdarbniekiem un par nepieciešamajiem turpmākajiem grozījumiem normatīvajos
aktos.
Profesionālās tālākizglītības programmas
Profesionālās tālākizglītības programmu apguve dod iespēju bezdarbniekiem iegūt profesionālo
kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu un saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību.
Kuponu bāzes vērtības:
 1. kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu 480
mācību stundas - 540 euro ;
 2. kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu 480
mācību stundas - 540 euro vai ar mācību ilgumu 640 mācību stundas - 720 euro ;
 3. kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu no 960 līdz
1280 mācību stundām - 1100 euro .
Kuponu bāzes vērtības tiek reizinātas ar MK 2007.gada 2.oktobra noteikumu Nr.655 „Noteikumi par
profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo”
3.pielikumā noteiktajiem koeficientiem.
2014.gada sarakstā:
 1.kvalifikācijas līmenis - 4 profesionālās tālākizglītības programmas;
 2.kvalifikācijas līmenis - 19 profesionālās tālākizglītības programmas;
 3.kvalifikācijas līmenis - 13 profesionālās tālākizglītības programmas.
Profesionālās pilnveides programmas
Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguve bezdarbniekiem dod iespēju
pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām
atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes.
Bezdarbniekam saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem
normatīvajiem aktiem izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību.
Prasības iepriekšējai izglītībai – atkarībā no programmas (pamatizglītība, vidējā
izglītība, profesionālā izglītība nozarē).
Kuponu bāzes vērtības profesionālās pilnveides izglītības programmām ar mācību
ilgumu no 160 līdz 320 mācību stundām - 360 euro.
Kuponu bāzes vērtības tiek reizinātas ar MK 2007.gada 2.oktobra noteikumu Nr.655
„Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu
uz vienu izglītojamo” 3.pielikumā noteiktajiem koeficientiem.
2014.gada sarakstā – 14 profesionālās pilnveides programmu kopas.
Neformālās izglītības programmas
Neformālās izglītības programmas - ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo
un profesionālo pamatprasmju apguvi, noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, tai skaitā valsts valodas
prasmes pārbaudes un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus.
Bezdarbniekam un darba meklētājam pēc neformālās izglītības programmu apguves izsniedz iegūtās
zināšanas apliecinošu dokumentu.
Kuponu vērtības - izglītības programmām, kuru mācību ilgums ir no 60 līdz 159 mācību stundām,
apmācību kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi līdz 4,50 euro par mācību
stundu, kopā nepārsniedzot 360 euro .
Organizējot:

transportlīdzekļu vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto
likmi līdz 8,60 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 670 euro ;

A un B kategorijas traktortehnikas vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka
apmācībai izmanto likmi līdz 5,70 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 640 euro ;

C, E, F un G kategorijas traktortehnikas vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena
bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi līdz 5,70 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 1070 euro.
2014.gada sarakstā – 69 neformālās izglītības programmas: latviešu valoda – 4, svešvalodas – 25,
datorzinības – 20, transportlīdzekļu vadīšana – 20.
Jaunais ESF apmācību projekts
Mērķa grupa: NVA reģistrēti bezdarbnieki un darba meklētāji, īpaši ar zemu un
darba tirgus prasībām neatbilstošu prasmju un kvalifikācijas līmeni.
Īstenošanas laiks: no 2015. gada I cet. līdz 2021.gada IV ceturksnim.
Projekta sasniedzamie rādītāji:
 atbalstu saņēmušie (dalību uzsākušie) bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa (ilgstošie)
bezdarbnieki – 85 000, tai skaitā līdz 2018.gada 31.decembrim – 42 000;
 atbalstu saņēmušie (dalību uzsākušie) bezdarbnieki vecāki par 50 gadiem - 29
000, tai skaitā līdz 2018.gada 31.decembrim – 14 500.
Finansējums (euro):
Kopējais
finansējums
ESF finansējums
Valsts budžeta
līdzfinansējums
Privātais
līdzfinansējums
96 428 049
81 963 841
12 185 719
2 278 489
7
Finansējums 2015.gadam
Aktīvie nodarbinātības pasākumi
Finansējums (valsts un
ESF kopā) EUR
Rezultatīvie
rādītāji
Pasākums "Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi"
456 297
31 040
Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas
paaugstināšana
6 939 341
6 000
Neformālā izglītības ieguve (kopā ar programmu "Valsts
valodas apguve")
3 599 375
3 700
Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas
paaugstināšana
1 169 144
1 338
Neformālā izglītības ieguve (kopā ar programmu "Valsts
valodas apguve")
530 568
900
Finansējums kopā
12 694 707
42 978
Jauniešu garantija
Sadarbības shēma apmācību īstenošanā
Aģentūra paziņo par iespēju izglītības
iestādēm pieteikties apmācību
īstenošanai atbilstoši MK 75
noteikumiem un Aģentūras noteiktajai
kārtībai
Aģentūras komisija izvērtē izglītības
iestāžu atbilstību MK 75 noteikumu
prasībām (izmanto datu bāzes)
Izvērtēšana
Pieteikšanās
Aģentūra izsniedz b/d
apmācību kuponu
Izglītības iestādes, kuras atbilst MK 75
noteikumiem, Aģentūra iekļauj
apmācību īstenotāju – Izglītības iestāžu
sarakstā
Apmācību saraksts
B/d 10 darba dienu laikā izvēlas izglītības
iestādi un vienojas par apmācības
uzsākšanu, ievērojot aģentūras noteikto
kārtību
Apmācību kupons
Saskaņā ar MK 75 noteikumiem un
Aģentūras noteikto kārtību
Apmācību īstenošana
Aģentūras filiāle pārbauda vai izvēlētā
izglītības iestāde iekļauta Izglītības
iestāžu sarakstā
Apmācību īstenotāju izvēle
Izvērtēšana*
Saskaņā ar MK 75 noteikumiem un
Aģentūras noteikto kārtību
Norēķins
*Ja izvēlētā izglītības iestāde nav sarakstā, Aģentūras komisija izvērtē atbilstību MK 75 noteikumiem un pievieno Izglītības iestāžu sarakstam
Apmācību īstenošana 2015.gada 1.pusgadā
Apmācību īsteno atbilstoši šādiem iepirkumiem:
10
Iepirkuma nosaukums
Iesniegto
piedāvājumu
skaits
Plānotais
iepirkuma līgumu
noslēgšanas termiņš
NVA 2014/82_ESF
Profesionālās pilnveides izglītības programmu
īstenošana
31
2015.gada janvāris
NVA 2014/83_ESF
Profesionālās tālākizglītības programmu
īstenošana
Iesniegšanas
termiņš –
22.12.2014.
2015.gada februāris
NVA 2014/80_ESF Neformālās izglītības programmu īstenošana
112
2015.gada janvāris
NVA 2014/71_ESF Traktortehnikas vadītāju apmācības īstenošana
14
2014.gada decembris
Iepirkuma
identifikācijas
Nr.
NVA 2014/78_ESF
Transportlīdzekļu vadītāju apmācības
īstenošana
44
2015.gada janvāris
NVA 2014/11_ESF
Valsts valodas apmācības īstenošana
Noslēgti
86 līgumi
2014.gada jūlijā
Paldies!
www.lm.gov.lv
www.nva.gov.lv

similar documents