Presenatie Gerwin Hop warmte koude kaart

Report
Warmte Koude Kaart en
3D model Den Haag
Gerwin Hop,
DSB, Duurzaamheid en Leefomgeving, Uitvoering Projecten
Den Haag, 20 juni 2013
Inhoudsopgave
1.
Aanleiding en context- WKK en Participatie
2.
Aanpak
3.
Stand van zaken Den Haag- arcgis en 3D platform
4.
Vervolguitwerking Den Haag
Aanleiding en context:
Waarom interactieve warmte koude kaart?
Aangekondigd in Energievisie Den Haag 2040 en
uitvoeringsprogramma duurzame stedenbouw
Doelstelling Den Haag: Klimaatneutraal in 2040
(zo min mogelijk energie gebruiken en schone energiebronnen
zoals wind, water en zon stimuleren)
Waar wordt in 2020, 2030 en 2040 welk duurzaam warmte systeem
toegepast?
Aanleiding en context: :
Warmte Koude Kaart
Software waarmee,
• De kansen voor warmte- koude systemen in beeld gebracht
worden (stapsgewijs in de periode tot 2040)
• Belanghebbenden betrokken kunnen worden bij de keuzen
voor beleidsuitgangspunten en/of technische haalbaarheid
• Belanghebbenden betrokken kunnen worden bij de
implementatie van maatregelen
Een aanpak om die Software in te zetten zowel intern als extern
Aanleiding en context:
WKK ondersteunt
•
Samenhangende aanpak:
“Er is kennnis verloren gegaan en versnipperd
geraakt…..Den Haag gaat die kennis weer opbouwen en bundelen (energievisie)”
•
Opschaling:
“Onze energievisie laat zien dat er een grootschalige aanpak nodig is om in
2040 een energievoorziening te hebben waarmee de doelen worden gehaald (energievisie)”.
•
Synergie door communicatie: “andere overheden en partijen zijn ook actief wat tot
“rugwind” kan leiden…aan de andere kant is het ook mogelijk dat andere partijen hun rol onvoldoende
oppakken” (studie backcasting)
•
Dialoog met de stakeholders: “Gezamenlijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid
vormen het fundament van de strategie voor het gemeentelijke klimaatbeleid (klimaatplan)”
Aanpak :
3 parallelle sporen
Technische vulling, online platform en aanpak gelijktijdig
ontwikkelen en integreren.
Aanpak:
Opbouw software
Databron 1
Databron 2
WKK
gegevens
Databron 3
Online
comm.
platform
Databron X
Relevante data
“Technisch”
instrument
Generieke, “Schil”
Stand van zaken Den Haag:
2 “instrumenten”
1. ARCGISonline kaarten met relevante data-> expert instrument
2. Online 3D model van Den Haag-> eerste aanzet voor
participatie pltaform
Statische koppeling tussen beiden
Arcgisonline:
Het online participatieplatform:
Referentie voor de het communicatieplatform :
3D structuurvisie OBL
Participatie op dit thema op deze schaal nog niet eerder gedaan. Op
zoek naar een referentieproject-> 3D online structuurvisie OBL
Doelstellingen 3D online structuurvisie
• Online platform altijd, overal voor iedereen bereikbaar
• Begrijpbaar en aantrekkelijk communiceren van zowel beleid als
projecten in zowel 2D als 3D
• Mogelijkheid tot e-participatie en community building
• Continuïteit in communicatie
• Uitbreidbaar qua toepassingsmogelijkheden
Hoe nu verder?
• “Productie” van het instrument WKK legt behoefte aan visie
verduurzaming warmte bloot
• Arcgisonline gebruiken in een aantal expertmeetings
• ideeën rondom verduurzaming warmte te inventariseren
• (en wellicht) tot een gedragen ontwikkelvisie te komen
Hoe nu verder?
• 3D model ombouwen/ontwikkelen naar online participatieplatform
• Showcase van duurzaamheidsprojecten (koppeling
duurzaamheidsportaal?)
• Verbetering oriëntatie in het model, herkenbaarheid,
streamingtechnologie,…
• Oefenen met participatie
• Eind van het jaar beide trajecten weer integreren
Aanleiding en context: :
Leerpunten
• Instrument kan belangrijke aanjager zijn in ontwikkelen van
een visie. Legt ook wel “pijnpunten” bloot
• Gelijktijdig ontwikkelen en weer integreren vereist veel “halen
en brengen”
• Project is ook een gezamenlijk leerproces-> proces niet dood
laten slaan door gelijk een perfect model neer te willen zetten
• Om participatie vorm te geven moet je zelf goed weten wat je
wil

similar documents