06.Et gårdsanl. Opplæring. Knut Huseby

Report
V/ Knut Huseby
Fakta om anlegget:
Anlegget ble bygget av Bio-waz og tatt
i bruk høsten 2010
Totalkostnaden komplett anlegg med
fjernvarmeledning: ca. 3.700.000,Støtte fra Innovasjon Norge ca.
1.200.000,-
Tekniske data:
• Fortank 130 m3, mellomlager for
kumøkk
• Matavfallstank 55 m3
• Reaktor 2 x 170 m3
• Tekniskkonteiner med gjødselpumpe,
luftventiler, fyrkjele, varmesystem og
PLS - styringssystem.
Biogassanlegget på Tomb
Prosess:
• Messofil gjæringsprosess på 37
grader.
• 12 m3 kumøkk og 2,4 m3 matavfall i
døgnet. Fordeles på 5 matinger i
døgnet.
• Omrøring 10 min hver time.
• Oppholdstid i reaktoren ca. 22 dager.
• Gassproduksjon ca.20 m3/h biogass.
Fortank med omrører
Energiproduksjon.
• Biogassen brennes i fyrkjel for
oppvarming av vann.
• Biogassen har et metan innhold på ca.
62%. 1 m3 biogass = 6 kwh
• Gjennomsnittlig energiproduksjon fra
fyrkjelen ca. 105 Kwh.
• Nettoleveranse til oppvarming ca. 47000
kwh pr mnd.
Gassflamme
Tak over reaktoren
Teknisk konteiner
Styresystem
Drift av gårdsbiogassanlegg
• Anlegget godkjennes av Mattilsynet i
henhold til Biprodukt forordningen, det
er også avhengig av hvilke andre
produkter enn husdyrgjødsel som
blandes inn i prosessen.
• Anlegget bygge søkes kommunalt med
godkjenning fra brannvesenet lokalt som
melder til DSB.
• Intern driftsinstruks, for driftspersonell.
Internkontroll for Biogassanlegget.
Sjekkpunkt
Daglig
Ukentlig
Månedlig
Ved behov
Årlig
Ansvarlig
1
Notater om drift til loggbok om sjekkpunkter
x
Knut Huseby
2
Vannlås rundt reaktor
x
”
3
Varmeproduksjon
x
”
4
Gassproduksjon
x
”
5
Automatikk og pumping
x
”
6
Gassalarm i konteiner
x
”
7
Kontroll av vanntrykk i fjernvarmeledning
x
”
8
Låsing av port og dør i gjerde
x
”
9
Nivå i reaktor visuelt
x
”
10
Varedeklarasjon av hvert lass biomasse
x
”
11
Sjekk av drenering/ lekkasje til grunn
x
”
12
Kontroll av blandeforhold biomasse og kumøkk
x
”
13
Rengjøring av fyrkjele for slagg
x
x
”
14
Kontrollere hovedpumpe for møkk (bytte lameller)
x
x
”
15
Uttak av TS, VS og pH prøver før reaktor og i reaktor
x
x
”
16
Uttak av gjødsleprøver i sluttlager
x
x
”
17
Skadedyravtale
x
x
”
18
Kontroll av gjerde
x
”
19
El- tilsyn
x
”
20
Brann-tilsyn
x
”
21
Avlesning av energimåler
X
”
x
Læreplaner på Naturbruk
• Foreslå tiltak for gjenbruk og flerbruk av
ressurser i naturbaserte produksjoner
• Foreslå miljøtiltak og
energiøkonomiseringstiltak og vurdere
alternative energikilder i landbruk og
gartnernæring
Læreplaner på Naturbruk
• Planlegge og gjennomføre tiltak for
energiøkonomisering på gård og drøfte
muligheter for bruk av fornybar energi
• Elever skal kunne gjøre rede for ulik bruk
av biomasse som energikilde.
Læreplaner for biogass
• Tomb vgs. og Nuntorp (svensk naturgymnas)
samarbeider gjennom Interreg prosjekt for å
utarbeide læreplaner for biogass.
• Læreplanene blir et oppslagsverk for lærere
ved skolen som vil bruke dette i sine fag.
• Læreplanene kan brukes for å bygge kurstilbud
for bønder som drifter anlegg eller ønsker
kompetanse om biogass.
Læreplaner for biogass
• Læreplanene er delt inn i 10 moduler.
• Eksempler på noen av modulene.
– Modul 1, Introduksjon
– Modul 2, Miljø
– Modul 3, Økonomi
– Modul 4, Biogassprosessen
– Modul 5, Biogjødsel

similar documents