Brente bygg og brannavfall - hva sier regelverket

Report
Brente bygg og brannavfall - hva sier
regelverket
Byggavfallskonferansen 2014, Jon F Larsen, Miljødirektoratet
Antall branner og brannøvelser
• Ca. 4200 husbranner i året
• 1-2 øvelser per kommune per år (Ca. 500?)
• Enkle bygg (eneboliger)
• Bygningene brennes helt ned
Realistiske øvelser
Minimere utslipp
DSB – myndighet for brannvesenets operative
evne. Forskrift om organisering og dimensjonering
av brannvesen
All åpen brenning i utgangspunktet forbudt, Floven § 7
+/- Lokal forskrift om åpen brenning i kommunene
Miljødirektoratets holdning
 SFT rundskriv(1995): « …Ikke nødvendig med
utslippstillatelse etter F-lovens § 11..» ….»SFT forutsetter
videre at alt vesentlig av avfall/materiale ut over
gammelt trevirke blir fjernet før påtenning»
 Miljøkartlegging og -sanering i tråd med kravene i TEK 10
Ansvar
 Tiltakshaver: Må starte prosessen! Sørge for kartlegging av FA i de
tilfellene det ikke kreves ansvarsrett, ansvarlig for brannavfallet etter
øvelsesbrenning.
 Ansvarlig søker: ansvarlig for at søknaden er komplett
 Ansvarlig prosjekterende: Ansvarlig for miljøkartlegging og
miljøsaneringsbeskrivelse (Tiltaksklasse 1 på øvelsesbrenning)
 Ansvarlig utførende: ansvarlig for miljøsanering, levering av FA
 Kommunen: Godkjenner riving og gir ansvarsretter. Tilsynsmyndighet på
miljøsanering/avfallsplan/sluttrapport, forsøpling
 Brannvesen (kommunen): Ansvarlig for selve øvelsen. Plikter å sjekke
om rivingstillatelse er gitt av byggesaksavdelingen
 Forsikringsselskap/skadesaneringsfirma: Opprydning og levering av
brannavfall etter reelle branner (men tiltakshaver har i realiteten stort
ansvar)
 Fylkesmannen: Tilsyn mottak og mellomlagring av farlig avfall,
deponier. Klageinstans på eventuelle vedtak
Håndtering av brannavfallet
 Farlig avfall til korrekt håndtering (OBS asbest, eventuelt
dispensasjon fra kravet om maks karboninnhold (TOC))
 Aske(under 10 % TOC)/forurenset jord: Deponi for
ordinært avfall, basiskarakterisering, evt. utlekkingstest
 Brennbart: avfallsforbrenningsanlegg (ikke farlig avfall
med over 1 % halogen)
 EE: EE-retursystem eller som farlig avfall
 Betong: Til Deponi eller til nyttig bruk
Konklusjoner øvelsesbrenning
 Kommunene har en sentral rolle
 Praksis for øvelsesbrenning er svært varierende
 Kommunene eller brannvesen bør be om
miljøsaneringsbeskrivelse og eller ha tilsyn før
øvelsesbrenning
Noen aktuelle lover/forskrifter
 Forurensningsloven § 7 – forbud mot forurensning
 Avfallsforskriften kap 9 om deponering av avfall
 Avfallsforskriften kap 10 om forbrenning av avfall
 Avfallsforskriften kap 11 om farlig avfall
 TEK 10 kap 9 om ytre miljø
 SAK 10 kap12 Ansvar
 SAK 10 § 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom.
 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen: § 7-1.

similar documents