Presentasjon av FEK - El og it forbundet

Report
1.Juli 2013
Forskrift om elektroforetak og
kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til
elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)
2013
(8 år siden revisjonen startet)
1
FKE
FEK
FRV
2
Kapittel 1 – Innledende bestemmelser
3
§ 1 Formål
• Forskriften fastsetter krav til foretak og
personer som utfører eller tilbyr å utføre
arbeid knyttet til elektriske anlegg og
elektrisk utstyr slik at arbeidet ikke fører til
skade på liv, helse eller materielle verdier.
Med foretak menes også underenheter til et
foretak.
4
§ 1 Formål
• Formuleringen ”tilbyr å utføre” innebærer at forskriftens
krav må være oppfylt før slike tilbud gis
• Dette gir tilsynet en tydelig hjemmel til å følge opp og
benytte reaksjoner overfor foretak selv før de har utført
et arbeid
• Dette vil blant annet gjelde foretak som annonserer sine
tjenester på ulike nettsider eller på annen måte tilbyr
tjenester overfor tredjepart
5
§ 2 Virkeområde
• Arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr
• Alt arbeid som omfattes av krav gitt i eller i medhold av eltilsynsloven, som:
–
–
–
–
–
–
–
–
Planlegging
Prosjektering
Bygging
Drift
Vedlikehold
Feilsøking
Reparasjon
Kontroll
6
§ 2 Virkeområde - Unntak
• Unntak fra forskriften er tatt inn fra veiledningen og
utvidet med blant annet arbeid knyttet til:
– f) elektriske anlegg og elektrisk utstyr som omfattes av
kjøretøyforskriften
– g) elektriske tavler når arbeidet utføres hos tavleprodusenten
– h) elektriske anlegg på maskiner
– i) bygningsmessige og bærende konstruksjoner for elektriske
forsyningsanlegg, og
– a) drift av elektriske anlegg og elektrisk utstyr som tilfredsstiller
relevante installasjons- og utstyrsnormer og som er konstruert for bruk
av ikke-elektrofagfolk
– b) reparasjon av elektrisk utstyr når dette utføres av produsent eller
dennes representant i Norge
7
Kapittel 2 – Krav til foretaket
8
§ 3 Registreringsplikt
• Registreringsplikten er utvidet og omfatter nå:
– Prosjektering av elektriske anlegg
– Utførelse og vedlikehold av elektriske anlegg
– Kontroll av elektriske anlegg (kommersiell)
– Reparasjon av elektrisk utstyr
– Drift og vedlikehold av egne elektriske
lavspenningsanlegg
9
§ 3 Registreringsplikt - Unntak
• Foretak som kun utfører arbeid knyttet til egne
elektriske forsyningsanlegg
• Foretak som kun er pålagt lokalt elektrisitetstilsyn
• Registeret åpner imidlertid også for registrering av
”Sakkyndige” som utfører oppgaver for det lokale
elektrisitetstilsyn
10
§ 3 Registreringsplikt
• Registrering forutsetter at foretaket er registrert i brreg
• Registrering knyttes som hovedregel til underenhet/bedrift
under foretaket
• Unntaksvis knyttes registrering til foretaket og da fordi dette
ikke har registrert underenhet/bedrift (vanligvis NUF uten
adresse i Norge)
• Registreringsordning, ikke en godkjenningsordning
11
§ 4 Plikt til å rette feil og mangler
• Ny bestemmelse
• Pålegger foretak som bygger og
vedlikeholder elektriske anlegg for andre å
utbedre feil og mangler påpekt i vedtak fattet
av tilsynsmyndigheten (DSB eller DLE)
• Utbedring av alvorlige feil og mangler skal
prioriteres foran annet arbeid
12
§ 4 Plikt til å rette feil og mangler
• Plikten er generell og ikke begrenset til kun å rette feil
på elektriske anlegg som foretaket selv har arbeidet
på tidligere
• Plikten er betinget av at det har vært et offentlig tilsyn
hvor det er truffet vedtak med pålegg om å rette feil
og mangler
• Vedtaket skal være endelig
(klagefristen skal være utløpt)
• Feilene eller manglene skal være rettet innen den
fristen som følger av vedtaket
13
§ 4 Plikt til å rette feil og mangler
• Plikten følger av at foretaket er gitt adgang til
et regulert marked
• Plikten til å prioritere arbeidet med retting av
feil og mangler er begrunnet i hensynet til
eier eller bruker av anlegget i og med at de
påpekte feil og mangler utgjør en fare for liv,
helse og materielle verdier.
14
§ 5 Krav om bruk av kvalifisert
personell
• Kravet retter seg mot foretaket
• Bare benytte kvalifisert personell, dvs som oppfyller kravene i
§ 6 til § 10
• Alt kvalifisert personell som benyttes skal være fast ansatt
• Kan leies inn eller ansettes for en begrenset periode dersom
det er tillatt i medhold av arbeidsmiljøloven eller øvrig
lovgivning
– Konkret oppdrag/prosjekt som krever mer ressurser enn
ved normal drift
– Konkret oppdrag/prosjekt som krever spesiell kompetanse
som de normalt ikke har behov for
15
§ 5 Krav om bruk av kvalifisert
personell
• Foretaket skal forsikre seg om personellets
kompetanse før de settes i arbeid
–
–
–
–
Faglig utdanning (§6 - §10)
Oppdatert på den faglige utviklingen
Kunnskap om nasjonalt regelverk og normer
Kunnskap om nasjonal byggeskikk
• Personell med fagutdannelse fra utlandet må ha
nødvendig godkjenning for å videreføre yrket i Norge
16
§ 5 Krav om bruk av kvalifisert
personell
• Bestemmelsen om innleie eller midlertidig ansettelse gjelder
ikke den som skal ha det faglige ansvaret
• Faglig ansvarlig skal være fast ansatt med arbeidstid innenfor
foretakets normale arbeidstid (ordinær full stilling)
• Den som har det faglige ansvaret kan ikke være faglig
ansvarlig for mer enn en underenhet/bedrift under foretaket
• Foretaket er ansvarlig for at den som har det faglige ansvaret
utøver arbeidet, og er tilgjengelig innenfor foretakets normale
arbeidstid
• Den som har det faglige ansvaret kan ikke samtidig inneha en
stilling med sammenfallende eller delvis sammenfallende
arbeidstid i et annet foretak
17
§ 5 Krav om bruk av kvalifisert
personell
• Kravet i første ledd gjelder uavhengig av hvilken tilknytning
personellet har til foretaket, enten de er fast eller midlertidig
ansatt eller innleide for en tidsperiode
• Kan etter omstendighetene være straffbart etter forskriften
§ 24 å ikke gjennomføre kursing/opplæring av personellet før
de settes i arbeid dersom dette er nødvendig
• Ved fravær av faglig ansvarlig utover 30 dager vil DSB etter
søknad fra foretaket kunne dispensere fra kravet i første ledd
• Dispensasjon vil kunne gis for en periode opp til seks
måneder
18
Kapittel 3 – Krav til kvalifikasjoner
19
Krav til kvalifikasjoner
• Tidligere skriftlige godkjenninger gitt til
navngitte personer vil fortsatt ha gyldighet med
de begrensninger som fremkommer av den
enkelte godkjenningen
20
§ 6 Kvalifikasjonskrav for den som bygger
og vedlikeholder elektriske anlegg
• I prinsippet er tidligere krav videreført
• I henhold til § 5 skal foretaket ved faglig ansvarlig
forsikre seg om at personellet har nødvendig
kompetanse for å utføre det konkrete arbeidet de settes
til
21
§ 6 Kvalifikasjonskrav for den som bygger
og vedlikeholder elektriske anlegg
•Bestemmelsens tredje ledd første punktum innebærer at
den som oppfyller kravene til faglig ansvarlig for
bygging og/eller drift og vedlikehold av elektriske anlegg
innenfor et faglig virkeområde, også vil kunne utføre tilog frakobling i forbindelse med feilsøking, feilretting,
utskifting av komponenter og oppgaver tilknyttet drift og
vedlikehold av elektriske anlegg innenfor det samme
faglige virkeområdet uten å ha relevant fagbrev.
•
(grei setning !)
22
§ 6 Kvalifikasjonskrav for den som bygger
og vedlikeholder elektriske anlegg
• Bestemmelsens tredje ledd andre punktum
innebærer at den som oppfyller kravene til faglig
ansvarlig for arbeid knyttet til lavspenning
bygningsinstallasjoner, kan bygge og
vedlikeholde elektriske anlegg i egen bolig og
fritidsbolig uten å ha relevant fagbrev.
23
§ 6 Kvalifikasjonskrav for den som bygger
og vedlikeholder elektriske anlegg
•
•
•
Ufaglærte, herunder lærlinger, kan bygge og
vedlikeholde elektriske anlegg når de blir direkte fulgt
opp av person som oppfyller kravene i bestemmelsens
første ledd
Ufaglærte kan utføre mindre arbeider på elektriske
anlegg dersom dette utføres på en sikkerhetsmessig
forsvarlig måte
Her er tidligere begrensning knyttet til ”egne anlegg”
fjernet
24
§ 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige
ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg
• Bestemmelsens første ledd er generell og
gjelder alt arbeid knyttet til elektriske
anlegg
• Tre år relevant praksis skal være
opparbeidet etter endt utdanning
• Må ha bestått egen prøve adm av DSB.
25
§ 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige
ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg
• Den som skal være faglig ansvarlig for bygging,
drift og vedlikehold av et foretaks egne
forsyningsanlegg (sakkyndig driftsleder) skal
oppfylle kravene i bestemmelsens første ledd
• Kravet om samtykke fra DSB er opphevet
26
§ 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige
ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg
• Den som skal være faglig ansvarlig for bygging og
vedlikehold av andres elektriske anlegg skal oppfylle
kravene i bestemmelsens første ledd og ha bestått
egen prøve administrert av DSB
• Prøven vil være felles for alle faglige virkeområder
• Ny prøve hvis ikke sammenhengende faglig ansvarlig
minst ett av de siste ti år!
• Det vil være vedkommendes dokumenterte
kompetanse som vil være avgjørende for hvilke faglige
virkeområder vedkommende vil kunne være faglig
ansvarlig innenfor
27
§ 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige
ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg
• Bestått installatørprøve i henhold til fke § 11
første ledd og bestått prøve for ”installatør
industri” sidestilles med prøven for faglig
ansvarlig i henhold til fek § 7 annet ledd med
hensyn på adgangen til å utvide med nye
faglige virkeområder
28
§ 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige
ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg
• Ordningen med godkjenning innenfor et begrenset virkefelt i henhold til
fke § 11 annet ledd videreføres ikke
• De som har slik godkjenning vil fortsatt kunne være faglig ansvarlig for
arbeid knyttet til elektriske anlegg innenfor det/de faglige virkeområdene
som godkjenningen angir
• Dette gjelder i hovedsak:
–
–
–
Heisinstallatør
Automatiseringsleder
Begrenset virkefelt everk
• Disse kan imidlertid ikke utvide med nye faglige virkeområder uten å ha
bestått prøven for faglig ansvarlig
29
§ 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige
ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg
• I henhold til tredje ledd skal den som har det faglige
ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne
lavspenningsanlegg eller små, enkle
høyspenningsanlegg:
– Oppfylle kravene i første ledd, eller
– Ha relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene
og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som
fagbrevet omfatter
30
§ 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige
ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg
• Bestemmelsens tredje ledd innebærer en videreføring
av tidligere ”bedriftselektrikerordning”
• Kravet om samtykke er opphevet
• Foretaket kan selv vurdere om de ønsker å etablere
slik ordning og hvilke fagbrev som er relevante sett i
forhold til egne anlegg
• Etablering av ordningen utløser registreringsplikt
31
§ 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige
ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg
• Den som har det faglige ansvaret for arbeid
knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og
fritidsbolig skal:
– oppfylle kravene i første ledd, eller
– ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging
og vedlikehold av lavspenningsanlegg
32
§ 8 Kvalifikasjonskrav ved reparasjon
av elektrisk utstyr
• Ingen endringer
• For reparasjon av elektromedisinsk utstyr
gjelder kravet om relevant fagbrev kun
dataelektroniker
• Krav om samtykke fra DSB for reparasjon
av elektromedisinsk utstyr videreføres
33
§ 9 Kvalifikasjonskrav ved kontroll av
andres elektriske anlegg
• Ny bestemmelse
• Bestemmelsen gjelder kun for kontroll av uavhengig
tredjepart
• Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse ved
sluttkontroll av arbeid som et foretak har gjort, kontroll
som ledd i et foretaks systematiske HMS-arbeid og
kvalitetsforbedringsarbeid, eller offentlig kontroll som
nevnt i § 10
• Bestemmelsen kommer heller ikke til anvendelse ved
visuell kontroll
34
§ 10 Kvalifikasjonskrav ved offentlig tilsyn
med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
• Kvalifikasjonskravene er hevet
• Krav om tilleggskunnskap
• Den som skal ha det faglige ansvaret for offentlig tilsyn med
elektriske anlegg skal i tillegg ha bestått egen prøve
administrert av DSB. Denne prøven vil ha et annet innhold
enn den generelle prøven for faglig ansvarlig
• Den som skal ha det faglige ansvaret kun for offentlig tilsyn
med elektrisk utstyr trenger ikke å ha bestått prøven
• Kravene vil også gjelde de som utfører kontroll på vegne av
DLE
35

similar documents