25 * 30 ******* 2557

Report
ประกาศงานกองทุนให้ ก้ยู มื
เรื่อง ความคืบหน้ าการโอนค่าครองชีพ กรอ. และการขอจัดสรรวงเงินเพิม่ เติม กยศ)
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการคาดการณ์วา่ “ค่าครองชีพกองทุน กรอ.” จะเริ่ มทยอยโอนประมาณสิ้ นเดือนกันยายน
2557 นั้น วันนี้ (30 กันยายน 2557) เวลา 09.30 น. งานกองทุนจึงได้โทรสอบถามความคืบหน้าการโอนเงินดังกล่าวจากฝ่ าย
ตรวจสอบสัญญา ฝ่ ายบริ หารงานโครงการภาครัฐ ธนาคารกรุ งไทย สานักงานใหญ่ ซึ่งได้รับคาตอบว่า “ธนาคารได้รับเอกสาร
แบบยืนยันเรี ยบร้อยแล้ว (ตั้งแต่วนั ที่ 24 กันยายน 2557) ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการทยอยตรวจสอบแบบยืนยันรายบุคคล แล้วจึง
ดาเนินการโอนเงินค่าครองชีพผ่านระบบต่อไป ซึ่งธนาคารพยายามดาเนินการโดยเร็ วอยูแ่ ล้ว…”
ทั้งนี้ งานกองทุนให้กยู้ มื จึงได้ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายตรวจสอบสัญญาเพื่อเร่ งดาเนินการเกี่ยวกับการโอนเงินค่า
ครองชีพดังกล่าว เนื่องจากนักศึกษาผูก้ ยู้ มื จานวนมากมีความจาเป็ นและหวังพึ่งเงินค่าครองชีพเป็ นอย่างยิง่
สาหรับ กรณี ที่มหาวิทยาลัยฯ ขอจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม กองทุน กยศ. นั้น งานกองทุนให้กยู้ มื ได้ประสานสอบถาม
ฝ่ ายจัดสรรเงินกูย้ มื กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557) ได้รับคาตอบว่า “คณะกรรมการกองทุนฯ ได้
ดาเนินการพิจารณาคาขอจัดสรรวงเงินเพิม่ เติมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ผา่ นมา ขณะนี้อยูร่ ะหว่าง
การดาเนินจัดสรรวงเงินตามยอดเงินคงเหลือของกองทุน กยศ. โดยจะพิจารณาจัดสรรให้สถานศึกษาที่เปิ ดเรี ยนปกติเป็ นลาดับ
แรก จากนั้นจึงจะพิจารณาจัดสรรให้กบั สถานศึกษาที่เปิ ดเรี ยนตามปฏิทินอาเซี ยนเป็ นลาดับต่อไป ซึ่งจะแจ้งข้อมูลภายหลัง…”
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน
งานกองทุนให้กยู้ มื มรภ.กาฬสิ นธุ์

similar documents