Презентация - Езикова гимназия "Гео Милев"

Report
ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ”
 79
души
64 учители
15 служители
 840 ученици в началото на учебната година,
828 понастоящем
 Съкращения - 1 – по италиански език
 Квалификация на учителски кадри:
I. ПКС - 5
II. ПКС - 19
III. ПКС - 2
IV. ПКС - 4
V. ПКС - 6
без ПКС - 28
Преминали семинари и курсове за квалификация през
настоящата учебна година:
 Международно ниво – 8
 Д. Даскалова – ЦЕРН
 Д. Петрова – Кардиф
 Т. Инчева – Германия ПАД
 Н. Бакларова, С. Тончева, Л. Лазарова – Румъния
 Цв. Чонкова, Г. Ениманева – Берлин - проект
Преминали семинари и курсове за квалификация през
настоящата учебна година:
 Национално ниво – 13
 Д. Канева, Л. Петрова – Боровец, математика
 Ил. Мавродиева, Р. Янкова, Н. Бакларова,
С. Тончева, М. Филипова, В. Пасева, Г. Ениманева –
Албена ДПНЕ – нац. конференция
 Кр. Кръстева, М. Иванова – Кеймбридж ден
 Л. Хвалабогова, М. Пенева – БЕТА – Варна
 М. Георгиева - Пампорово
Преминали семинари и курсове за квалификация през
настоящата учебна година:
 Регионално ниво – 6
М. Гроздева, Ил. Мавродиева, М. Кръстева,
Зл. Попова, П. Станкова, Д. Петрова – Варна
 Областно ниво – 4
М. Иванова, Цв. Чонкова, М. Кирилова, Д. Боева
Общо - 31
 М. Гроздева – Награда на фондация “Св. Св. Кирил
и Методий” – Петер Фишер Апелт
 М. Кирилова – Награда на Кмета на Община – гр.
Добрич за 24.05.2013
Предмет
БЕЛ
НЕ
АЕ
ФЕ
Втори ЧЕ
НЕ
АЕ
ФЕ
РЕ
Математика
Информатика
Инф. Технологии
История
Философия
Психология
Етика и право
Свят и личност
Физика
Химия
Биология
География
Физкултура
Изобр. изкуство
Музика
Среден успех
8
9
5,30
4,88
5,56
3,91
4,34
5,42
10
11
Успех по предмети
12
4,87
4,62
5,12
4,73
5,16
4,40
4,99
4,53
4,92
4,37
5,32
4,01
5,27
5,01
5,45
4,45
5,10
4,66
5,29
4,33
5,00
5,17
5,50
5,63
4,75
5,24
5,44
4,41
5,41
5,37
5,29
5,41
4,91
5,19
5,67
4,94
5,16
5,38
5,41
5,37
5,56
5,00
4,32
4,71
5,98
4,75
5,33
4,56
5,24
5,37
5,30
5,52
4,61
5,47
5,51
4,67
5,33
5,60
5,55
5,95
4,69
5,13
5,48
5,33
5,73
5,73
5,78
5,60
5,55
5,64
5,62
5,57
4,53
4,88
5,53
4,76
5,81
5,84
5,98
4,67
5,08
5,19
5,58
5,66
4,62
4,57
5,23
5,14
5,82
5,95
4,94
6,00
5,96
5,83
5,74
5,26
5,18
5,17
4,97
5,32
5,19
6.00
5.26
5.32
5.18
5.17
4.97
9 клас
10 клас
11 клас
5.00
4.00
3.00
2.00
8 клас
12 клас
6.00
5.20 5.26
5.13 5.18
5.17
4.90
5.17
4.97
5.38 5.32
5.00
4.00
3.00
2.00
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас
2011/2012
2012/2013
Клас
Ж
Среден
успех за
випуска
А
Б
В
Г
Д
Е
8
5,52
5,14
5,27
5,51
5,65
4,47
5,26
9
5,04
5,30
5,18
5,56
5,44
4,58
5,18
10
4,99
4,71
5,46
5,38
5,44
5,46
4,77
5,17
11
4,78
4,68
5,53
5,50
5,50
4,35
4,43
4,97
12
5,74
5,44
5,09
5,58
5,37
4,97
5,08
5,32
Среден успех по класове
VIII
IX
X
XI
XII
Клас с
най-висок
успех
8Д
5,65
9Г
5,56
10 В,Е
5,46
11В
5,53
12 А
5,74
12 А
5,74
Клас с
най-нисък
успех
8Е
4,47
9Е
4,58
10 Б
4,71
11 Е
4,35
12 Е
4,97
11 Е
4,35
Учебен предмет
БЕЛ
Брой
явили се
Среден успех
за гимназията
Среден успех
за страната
182
5,37
4,06
17
5,30
4,55
История
2
4,62
4,05
География
2
4,65
3,64
Физика
1
6,00
4,26
10
5,14
4,28
7
4,50
3,69
Английски език
80
5,40
4,48
Френски език
20
4,59
5,05
Немски език
43
5,57
5,02
Математика
Биология
Философски цикъл
Клас
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
Среден
брой
8
20
58
45
48
26
179
-
63
9
101
81
69
141
66
204
-
110
10
170
218
136
76
111
99
52
123
11
381
189
113
91
163
156
139
176
12
77
134
245
154
103
77
157
135
Отсъствия по класове
8
Клас с
най-голям
брой неизв.
отсъствия
8Е
179
9
9E
204
10
10 Б
218
11
11 А
381
12
12 В
245
11 А
381
 Забележка – 98
 ОПТ – 75
 Предупреждение за преместване - 16
 ЗАДЪРЖАНЕ НА УЧЕНИЦИ
 АГРЕСИЯ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ
 НЕДОСТАТЪЧНА ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА
 НЕДОСТАТЪЧНО ДОБРА ВРЪЗКА
УЧИТЕЛ – УЧЕНИК - РОДИТЕЛ,
КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ – УЧЕНИК - РОДИТЕЛ
 Общ брой – 24
 Промяна на местоживеене – 7
 Здравословни причини – 2
 Лични и семейни причини – 15, от които
 с двойки и поправителни изпити - 6
 с добър и много добър успех - 9
 Общо 16, от които
 Здравословни причини - 1
 Промяна на местоживеене – 4
 Лични причини 11, от които
 с добър и много добър успех - 6
 с двойка по НЕ – I срок - 1
 с двойка по математика и ФЕ - 1
 с двойка по AЕ – 1
 с двойка по математика - 1
 с двойка по физика - 1
 Закъснения за работа и за час
 Преждевременно пускане на учениците
 Неизпълнение на дежурства
 Некоректност в документацията, оценки и отсъствия
 Не проведени часове, особено ЧК
 Некоректност при подаване на сведения, справки и
информации, изисквани от работодателя
 Неизпълнение на заповеди на директора (напр. заместване)
 Поискани писмени обяснения – 7
 Наложени наказания – 1 забележка
ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЩО ОБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И
СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО
ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ
-ДМС И ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА
ПЕРСОНАЛА
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И
ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА
ВЪЗНАГРАЖ.
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ
РАБОТОДАТЕЛИ
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ
ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ
(ДОО)
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ
ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)
Годишен
план
Отчет
31.05.2013
ПОКАЗАТЕЛИ
758 000
ОБЩО ОБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА
307 039 -ТЕKУЩ РЕМОНТ
758 000
307 039 ДОО,НЗОK)
-ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАKСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА
-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА
48 000
27588 -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)
43 000
24 393 -ДР.НЕKЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И
ПОДПАРАГРАФИ
219 СТИПЕНДИИ
5 000
169 000
2 976 ВСИЧКО РАЗХОДИ:
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ
67 873
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:
ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на
89 000
36 715 мин.р.з.) B T.Ч.:
37 000
11 763 ЗABEДEHИЯ ОБЩО В Т.Ч.
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ
РАБОТОДАТЕЛИ
33 000
15 426
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ
10 000
ИЗДРЪЖKА
-МЕДИKАМЕНТИ
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И KНИГИ
ЗА БИБЛ.
-МАТЕРИАЛИ
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ
- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ
- БРОЙ УЧИЛИЩА
БPOЙ УЧЕНИЦИ
3 969 A) УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Б) УЧЕНИЦИ НА ИНДИВИДУАЛНА И
144 182
5 000
1 000
10 000
40 000
20 000
50173 САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
100 CTИПEHДИAHTИ - БPOЙ
4427
ИЗДРЪЖKА
539 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ
ВСИЧКО РАЗХОДИ:
3420
21033 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ
9498 НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:
Годишен
план
Отчет
31.05.2013
8 000
2845
2 500
2628
3 000
0
0
997
41
1890
54 682
2755
67 283
31 171
1 186 465
483 844
1 186 465
483 844
към 01.01. към 31.12.
80,69
80,69
80,69
1
1
843
840
80,69
1,00
1,00
843,00
840,00
3
3,00
215
11 031
11 031
11 031
11 031
към 01.01.
204,00
7840
7840
7 840
7 840
 Коледни светлини
 Коледен базар
 Най-добре украсена класна стая за Коледа
 Благотворителни акции
 Гео Милеви празници
 Празници на чуждите езици – Франкофония,
Англофония, Празник на немския език
 училищен
вестник, театрален клуб, студио музика, спортен
клуб, Арт- ателие “Млад художник”
 клубове по проект “Успех” – общо 22:
 Художествено отразяване на събития в българската история
(Цв. Чонкова)
 Здравословно хранене и околна среда (Ив. Димитрова)
 Млад еколог (Ем. Стефанова)
 Виртуална лаборатория за четене и писане (Д. Боева)
 Физиката в моите очи (M. Станчева)
 Ценности и човеколюбие (Зл. Маринова)
 Бизнес английски (Св. Дойчева)
 Заедно на театър и кино (Др. Георгиев)
 Светът на тийнейджъра (Н. Николова)
 Приложно изкуство (О. Иванова)
 клубове по проект “Успех”
 Езикът на драматургията (Л. Хвалабогова)
 Общуване на немски чрез изкуство (Р. Янкова)
 Млад преводач (Кр. Кръстева)
 Изкуството на превода (М. Гроздева)
 Цивилизация – Съвременна Франция (П. Божкова)
 Голямото френско четене (Б. Джамбазова)
 Хороводец (В. Бакларов)
 Тенис на маса (В. Цанев)
 Приятели на голфа (Р. Тодоров)
 Уеб сайт (М. Георгиева)
 Реклама, представяне и технологии (М. Кирилова)
 Компютърна графика (М. Георгиева)
 Модул 1 – Работа с талантливи деца общо 142 ученици в 14 групи
 Участия на учениците в олимпиади
Олимпиада по:
БЕЛ
Немски език
Английски език
Френски език
Руски език
Математика
Химия и ООС
Биология и ЗО
Физика и астрономия
Информационни технологии
История и цивилизация
География и икономика
Философия
Брой участници в Брой класирани за Брой класирани за
общински кръг
областен кръг
национален кръг
109
69
2
67
46
8
76
57
15
18
9
2
5
5
1
76
5
0
73
13
3
32
9
0
24
13
2
1
1
1
29
8
0
29
3
0
32
21
1
 Участия на учениците в състезания
Състезание по:
Национално многоезично състезание
Брой
Брой
Брой
участници класирани класирани за
в училищен за областен национален
кръг
кръг
кръг
11
2
Лингвистично кенгуру - Немски език
-
16
-
Олимпиада по немски език към посолството на ФРГ
Национален ученически театрален фестивал на
немски език - Бургас
Състезание по английски език Асоциацията на
Кеймбридж училищата
Математическо състезание по математика между
езиковите гимназии в Ловеч
VII Национално състезание по Web разработване
5
3
1
-
26
26
70
-
8
-
-
13
-
-
1
-
-
9
28
-
12
-
-
9
III Национално състезание по ИТ и визуални изкуства
”Аз мога тук и сега” гр. Девин
Национално състезaние по химия
Национално пролетно състезание по физика в гр.
Хисаря
 Награди от национални състезания по физика
 Награда от Националното състезание на
Кеймбридж училищата
 Успешно представяне на изпита за немски езикови
дипломи DSD
 Успешно представяне на изпитите за DELF
 Успешно представяне на изпитите на Кеймбридж,
Мичиган и други сертификати

Училищни проекти от Националните програми на
МОМН
 “С грижа за всеки ученик” – Модул олимпиади
 “Без свободен час”
 “Оптимизация на училищната мрежа”
 “Спорт за всички”
 “Иновативни практики в образованието”
 “Участвам и променям” и др.


Проект “Успех” по ОП “РЧР”
 Осъществени ремонти:

Частичен ремонт на покрива - 5 500 лв.

Проект по “Оптимизация на училищната мрежа” –
физкултурен салон
 Предстоящи ремонти:

Проект с Фондация “Америка за България” – 1. етаж на
сградата - “Съвременно обучение по чужди езици,
информационни технологии и изкуства”
 Кампания по приема
 Предстоящи ремонти
 Предстоящи проекти
 Връзки със социалната среда и спонсори

similar documents