Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Report
LIS
- Landsbygdsutveckling
i strandnära lägen
Vad är en översiktsplan?
• Redovisning av kommunens viljeriktning gällande
användningen mark- och vattenområden
• Visar strategier för hur stad, tätorter och landsbygd
långsiktigt kan utvecklas
• Översiktsplanen skall vara vägledande för
efterkommande beslut
• En översiktsplan är inte juridiskt bindande
2
Vems mark planerar vi?
• Översiktsplanen skall omfatta hela kommunen, vilket
innebär att även områden som inte är kommunal mark
kan utpekas för framtida utveckling
• Kommunen kan ej exploatera privat fastighetsägares
mark mot dennes vilja. Kommunen ser emellertid att
intentionerna med översiktsplanen på lång sikt blir
verklighet
3
Landsbygdsutveckling i
strandnära läge – processen
utveckla samrådsförslag
beslut om samråd i KS
samråd
samrådsredogörelse + ev. revidering
beslut om utställning i KS
utställning 2 mån
utställningsutlåtande + ev. mindre justering
antagande i KF
4
Tematiskt tillägg till översiktsplan
ett steg i en längre process
bygglov
detaljplan
översiktsplan (ÖP)
och tematiskt
tillägg till
översiktsplan
fördjupning av
översiktsplan el.
program
styrs av PBL och miljöbalken
5
6
Strandskydd
- Syftet med strandskyddet är att långsiktigt
säkerställa allmänhetens tillgång till
strandområden samt att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och
i vatten.
7
Var gäller strandskydd?
Sjöar med utökat strandskydd, 200 m, i Växjö kommun har:
Åsnen, Helgasjön, Örken, Furen, Asasjön, Tolgssjön, Stråken,
Skärlen, Innaren, Madkroken, Rottnen och Salen.
8
Vad gäller inom ett strandskyddat område?
Det förbjudet att:
•
bygga nytt eller ändra befintliga byggnader så att de kan användas till
något annat ändamål,
•
utöka egen privat zon/hemfridszon genom att till exempel ställa ut
utemöbler eller
•
anlägga gräsmattor eller rabatter på mark som är tillgänglig för
allmänheten,
•
gräva eller förbereda byggnationer,
•
uppföra anläggningar eller anordningar utan dispens i ett område, som
annars är tillgängligt enligt allemansrätten. Ingreppen får inte heller
förändra livsvillkoren för djur och växter. Exempel är bryggor, pirar,
muddring, vägar och parkeringsplatser, eller att fälla mer än enstaka
träd.
9
Särskilda skäl
• området är ianspråktaget, inom hemfridszon eller
tomtplatsavgränsning,
• området är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg
eller järnväg,
• området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten,
• området behövs för att utvidga en pågående verksamhet,
• området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
• området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket
angeläget intresse.
• om prövningen gäller ett sådant område för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen som avses i 18e §
10
11
Landsbygdsutveckling i strandnära läge
• Syftet med att redovisa områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen är att stimulera den lokala och regionala
utvecklingen i områden som har god tillgång till fria strandområden
och där en viss byggnation kan ske utan att strandskyddets syften
åsidosätts. Behovet av att stimulera en sådan utveckling finns främst
i landsbygdsområden som inte är belägna i närheten av stora
tätorter.
• Kommunen ska i översiktsplanen redovisa avgränsade områden för
landsbygdsutveckling i strandnära läge, där det får beaktas som ett
särskilt skäl för dispens av strandskyddet om en byggnad,
verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av
landsbygden.
12
Vad säger lagstiftningen om LIS?
•
18 d § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller
dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad,
verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om
prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus
med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället
beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt
bostadshus. Lag (2009:532).
•
18 e § Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid
tillämpningen av 18 d § ett område som
1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att
strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt,
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.
•
En översiktsplan enligt 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ge
vägledning vid bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område som
avses i första stycket. Översiktsplanen är inte bindande. Förordning (2011:393).
13
Vilken typ av områden kan LIS-områdena vara?
1.Ett LIS-område kan vara ett strandnära område som kan ge långsiktiga
och positiva sysselsättningseffekter.
2. Ett LIS-område kan vara ett strandnära område som kan bidra till att
upprätthålla eller stärka serviceunderlagets på landsbygden.
Andra förutsättningar:
Det ska ske på ett sådant sätt att det långsiktiga skyddet för stränderna
upprätthålls. Det ska fortfarande finnas god tillgång till strandområden för
allmänheten och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.
Mindre avgränsade områden och inte hela kommunen eller hela sjöar.
En förutsättning för att upphäva eller ge dispens från strandskyddet är en fri
passage för allmänheten närmast strandlinjen. Passagen ska vara så bred så
att allmänheten ska kunna gå utmed stranden på ett otvunget sätt.
14
Fri passage
15
Hur ser Växjö kommun på LIS
• Målsättning = Landsbygdsprogrammet för Växjö kommun
Ett uppdrag om att revidera landsbygdsprogrammet finns men arbetet är
i skrivande stund inte inlett. Utgångspunkten för arbetet blir därmed
tillsvidare ”Landsbygdsprogram, Växjö kommun, 2007-2010”.
Målsättningar i gällande landsbygdsprogrammet som berör projektet
”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” är:
• Samtliga kommundelscentrum har sjöar eller vattendrag i eller i nära
sina centra och det bör användas som en tillgång.
• Kommunen ska verka för att byggnation på sjönära tomtmark
möjliggörs.
• Det är viktigt att säkra och utveckla den kommunala servicen.
• Målsättningen är att behålla landsbygdens små skolenheter.
• Stimulera olika insatser och ge förutsättningar för att utveckla
samhällsservice, tjänsteföretag, handel och besöksnäring på
landsbygden.
16
Kriterier
17
Grupper av bostäder som kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden
- Urvalet av LIS-områden görs där det idag finns ett strandskydd eller är inom redan detaljplanelagd mark utan
strandskydd, där skyddet kan återinträda vid ny planläggning.
Motiv: Översiktsplan behandlar strandnära lägen, landsbygdsutveckling handlar om och påverkas av fler faktorer än dessa lägen.
Även redan detaljplanelagd mark bör omfattas av LIS, om det finns områden som vi vill utveckla eftersom strandskydd återinträder
vid ny planläggning.
– I anslutning till befintlig bebyggelse
Motiv: Kunna utnyttja befintlig infrastruktur, vägar, VA, el etc.
– Områden inom 3 km från centrum i våra sex kommundelscentrum
Motiv: Att värna våra kommundelscentrum är kanske det allra viktigaste för landsbygdsutveckling i stort i Växjö kommun. Områden
för bostadsbebyggelse skall främst pekas ut i anslutning till kommundelscentran. I kommundelscentran finns idag ett större utbud av
service samtidigt som det finns goda förbindelser till andra orter i kommunen och länet med utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik.
Möjligheten att bibehålla serviceutbudet och kollektivtrafikförbindelserna långsiktigt i dessa orter bedöms vara stor.
Befolkningsunderlaget anses också vara tillräckligt starkt för att en långsiktig utveckling kan ske.
- Områden inom 2 km från skola
Motiv: Kommunen månar sina landsbygdsskolor som en viktig service. Områden som pekas ut för att stärka landsbygdsskolor skall
ske med hänsyn till att barn skall ha en säker väg till skolan och att avståndet till skolan inte är för långt. Utpekade områden för
bostadsbebyggelse utanför kommundelscentran anses inte ha lika stor effekt på landsbygdsutvecklingen. Dessa orter har ofta ett
begränsat serviceutbud och sämre kollektivtrafikförbindelser. För att minska spridningen av bebyggelsen och istället centrera den är
avgränsningen därför mindre(2km). Genom en centrering av bostadsbebyggelsen kan service och kollektivtrafikförbindelserna säkras
och bidra till långsiktigt hållbara transporter.
– Ej inom översiktsplan, del Växjö stad.
Motiv: Växjö stad kan inte anses vara landsbygd
– Området ska ha liten betydelse för strandskyddets syften.
18
Verksamheter som kan ge långsiktiga och positiva sysselsättningseffekter
- Urvalet av LIS-områden görs där det idag finns ett strandskydd eller är inom redan detaljplanelagd mark
utan strandskydd, där skyddet kan återinträda vid ny planläggning.
Motiv: Översiktsplan behandlar strandnära lägen, landsbygdsutveckling handlar om och påverkas av fler faktorer
än dessa lägen. Även redan detaljplanelagd mark bör omfattas av LIS, om det finns områden som vi vill utveckla.
Strandskydd återinträder vid ny planläggning.
– Det är en befintlig turismanläggning som ges förutsättningar att utvecklas.
Motiv: Kunna utnyttja befintlig infrastruktur
- En ny verksamhet för vilken det är en förutsättning eller avsevärd fördel att den ligger vid vattnet.
– Ej inom översiktsplan, del Växjö stad
Motiv: Växjö stad kan inte anses vara landsbygd
- Området ska ha liten betydelse för strandskyddets syften.
19
20
Exempel på LIS
21
SKOLA
22
Industri
Industri
SKOLA
Livsmedelsbutik
Kanotcentral
23
24
Av Växjö kommun utpekade områden
http://gis.vaxjo.se/lisomraden/inde
x.html
25
Diskussionsfrågor
• Är kommunens förslag på områden bra och skulle en
utveckling av områdena stärka er bygd?
• Ska områden tas bort?
• Finns det områden som bättre kan stärka er bygd?
26
Samrådspaket
• Denna presentation
• Karta över er socken
• De inventerade områdena
• Inventeringsprotokoll
www.vaxjo.se/lis
27
Vad som förväntas ingå i er presentation
• Karta med föreslagna områden
• Egna gjorda inventeringar som beskriver;
- naturen,
- hur området används idag,
- vilken utveckling man skulle kunna se,
- hur området skulle kunna stärka landsbygdsutvecklingen
• Områden utanför kriterierna behövs beskrivas mer
ingående om hur landsbygden skulle kunna utvecklas.
28
Sockenrådens presentation av potentiella
områden
Den 25:e och 31:e oktober kan alla som har egna
områden att presentera välkomna att göra detta
under någon av dessa dagar. De som endast är
intresserade av att lyssna på förslagen är givetvis
också välkomna!
Presentationerna kommer att äga rum på kvällarna
på de angivna datumen. Vi återkommer med tider
och en inbjudan till dessa!
29
Tack för er
uppmärksamhet!
30

similar documents