Draženci-Gruškovje (predstavitev z novinarske konference

Report
AC odsek Draženci
Gruškovje
Ljubljana, 30. maj 2014
+
AC Draženci – MMP Gruškovje
2
+
O projektu
AC odsek Draženci MMP Gruškovje
3
+
Osnovni podatki o AC odseku
Dolžina predvidenega novega AC odseka znaša 13,03 km, ki se gradi na območju
sedanjega koridorja glavne ceste G 1-1.
V sklopu investicije bo grajena vzporedna regionalna cesta v dolžini 13,9 km, katera
bo vršila funkcijo povezovalne ceste med kraji ob trasi AC in kot dostop do okoliških
zemljišč ter nadomešča staro glavno cesto G 1-1, ki se ukinja.
V okviru optimizacije rokov posameznih faz načrtovanja in gradnje obravnavanega
AC odseka so bili projektiranje, odkupi zemljišč in izvedba del razdeljena na 2 etapi,
kar bo omogočilo skrajšanje trajanja posamezne aktivnosti).
S prenosom projektnega vodenja v roke naročnika se je povečala preglednost in
efektivnost obvladovanja projekta. To se kaže skozi večje obvladovanje stroškov,
saj smo zaradi podrobnejše analize pri izdelavi projekta PZI znižali predvidene
stroške glede na predhodno znane podatke za cca 12,2 mio € (iz 206,8 na 194,6
mio €).
4
+
Osnovni podatki o AC odseku
Efektivnost vodenja projekta, predvsem v časovnem vidiku, bi bila še večja, če bi
imeli pravočasno zagotovljene vire financiranja. Oviro čutimo tudi v sklepu
Računskega sodišča, ki nam prepoveduje izvedbo javnega naročila za pridobitev
izvajalca gradbenih del pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
V sklopu AC se bodo gradili 3 novi AC priključki (Lancova vas, Podlehnik in Zakl).
Na novo bo zgrajenih 7 nadvozov, 3 podvozi, 2 podhoda, 24 mostov in 31
opornih in podpornih zidov.
Skladno s terminskim planom, pripravljenim na podlagi predvidenih aktivnosti in
ob upoštevanju zahteve RS, da z objavo razpisa v UL ne moremo pričeti pred
pridobitvijo gradbenega dovoljenja, je predviden pričetek gradnje prve etape
konec leta 2014, druge etape jeseni 2015, zaključek vseh del na obravnavanem
odseku pa do sredine leta 2018 (pred turistično sezono 2018).
5
+ Splošno DARS:
6
Gibanje skupnih odhodkov in prihodkov v obdobju januar – marec od
2012 do 2014:
80,000,000
10,000,000
Čisti poslovni izid
70,000,000
8,000,000
6,000,000
60,000,000
4,000,000
2,000,000
40,000,000
0
-2,000,000
30,000,000
-4,000,000
20,000,000
-6,000,000
10,000,000
-8,000,000
0
-10,000,000
1-3/2012
Prihodki
1-3/2013
Odhodki
1-3/2014
Čisti poslovni izid
[v EUR]
[v EUR]
50,000,000
+
Realizacija investicijskega načrta v obdobju januar – marec 2014
7
Vrednost realizacije gradenj in obnov avtocestnih odsekov je v tem obdobju znašala 6,0 milijona
evrov, kar predstavlja 102 % doseganja plana mesečne dinamike Investicijskega načrta v okviru
sprejetega Poslovnega načrta DARS d.d. za leto2014:
REALIZACIJA GRADENJ IN OBNOV AC : januar-marec 2014
(neto vrednosti)
Realizacija brez str.
inženirja in str.
financiranja
Str. inženirja
Str. financiranja
Skupaj realizacija
Plan
Odstotek realizacije
(1)
(2)
(3)
(4)=(1)+(2)+(3)
(5)
(6)=(4)/(5)
0
0
885.136
39.363
924.499
9.500
9.500
933.999
0
0
0
0
128.118
4.946
133.063
37.580
37.580
170.643
0
4.407
146.077
146.077
156.815
0
156.815
0
0
302.892
0
0
146.077
146.077
1.170.069
44.308
1.214.377
47.080
47.080
1.407.534
0
4.407
6.000
6.000
592.500
12.000
604.500
50.000
50.000
660.500
2.000
4.500
2435
2435
197
369
201
94
94
213
0
98
0
4.407
0
4.407
6.500
68
Zaključna dela na AC - ostale postavke
2.900
263.576
298.098
39.026
16.671
24.015
0
218.907
0
0
0
0
19.571
287.591
298.098
257.932
99.000
220.000
379.000
1.299.408
20
131
79
20
Zaključna dela na AC do vključno 31.12.2013
603.600
259.593
0
863.193
1.997.408
43
0
0
0
0
2.000
0
JAGODJE - LUCIJA
130.258
65.886
0
196.144
583.000
34
DRAŽENCI - GRUŠKOVJE - dodatni program po ReNPIA
287.875
37.600
0
325.475
284.000
115
AC priključek Šmarje Sap
2.100
420.234
0
103.486
0
0
2.100
523.719
40.000
909.000
5
58
52.467
0
0
52.467
95.000
55
HAJDINA - ORMOŽ: Gorišnica - Ormož
SKUPAJ PROJEKT 1
AC KOPER - IZOLA
Navezava na Luko Koper II. faza
SKUPAJ PROJEKT 4
ŠENTVID - KOSEZE
SKUPAJ PROJEKT 6
SKUPAJ GRADNJA AC IN HITRIH CEST
SLIVNICA:GRUŠKOVJE: Draženci-Gruškovje
AC priključek Šmarje Sap
Gradnja odsekov, za katere se v letu 2014 pripravlja projektna
dokumentacija
BIČ-HRASTJE: Pluska-Ponikve
BIČ-HRASTJE: Ponikve - Hrastje
RAZDRTO-VIPAVA: Rebernice
RAZDRTO-VIPAVA: Rebernice-protivetrna zaščita (projekti)
Projektna dokumentacija
Izvedba dodatnih parkirišč za težka tovorna vozila v V. evropskem
prometnem koridorju
Rehabilitacija državnih cest
112.616
0
0
112.616
0
-
Izvedba dodatnih protihrupnih ukrepov v V. in X. evropskem
prometnem koridorju
623.288
62.422
0
685.710
1.048.000
65
11.020
799.392
1.915.887
4.673.110
0
4.491
66.913
42.649
647.692
9.612
0
0
0
302.892
0
15.511
866.305
1.958.536
5.623.695
9.612
7.000
1.150.000
879.540
5.602.948
15.500
222
75
223
100
62
274.388
101.333
0
375.721
269.185
140
4.947.498
758.638
302.892
6.009.028
5.887.633
102
Ostalo*
Ostale postavke
Obnavljanje avtocest
SKUPAJ RAZVOJ AVTOCEST
Necestninske navezovalne ceste
Prostorsko načrtovanje in umeščanje avtocest v prostor (1)
SKUPAJ
+
Pomembni poslovni dogodki v
poslovnem letu 2013:

objavljeno javno naročilo za vzpostavitev elektronskega cestninskega sistema

reorganizacija

reprograma kredita

DRK razveljavila razpis za ESC

novi Cenik za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg

Ustanovljena hčerinska družba DELKOM

Varnost in pretočnost: oddaja Na poti

spremembe v določitvi cestninskih razredov in prodajnih cen vinjet

EK sprejela sklep o dodelitvi finančne pomoči za izdelavo projekta za izvedbo
za AC odsek Draženci – Gruškovje
8
+
9
Kljub večanju prometa manj zastojev
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
število prehodov
zastoji
8,000,000
6,000,000
zastoji
4,000,000
3984
3425
2,000,000
2010
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2011
2693
2728
2012
2013
+
Družbena odgovornost:
10
Razmerje med dolžino AC/HC omrežja v upravljanju in število mrtvih v
prometnih nesrečah: kljub povečevanju omrežja smo s širokim naborom
aktivnosti na področju prometne varnosti v preteklih letih dosegli, da se je
število mrtvih zmanjševalo.
leto
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
dolžina
303,3
307,1
336,8
417,7
471,6
489,4
521,5
657,6
726,5
761,7
763,5
772,9
772,9
mrtvi
20
22
23
24
26
30
33
11
22
18
19
18
16
521.5
489.4
471.6
417.7
336.8
307.1
22
23
24
26
30
33
11
22
18
19
18
16
772.9
772.9
763.5
761.7
726.5
20
303.3
Število mrtvih
657.6
Dolžina omrežja (v km)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Dolžina omrežja in število mrtvih
+ TOP liga
FINANCE, 28.5.2014 – TOP 101 – liga največjih – Na lestvici največjih slovenskih
podjetij v letu 2013 je Dars na 2. mestu.
FINANCE, 28.5.2014 – TOP 101 – liga najboljših – Na lestvici najboljših slovenskih
podjetij v letu 2013 je Dars na 34. mestu.
11
+
Finančni del
12
+
Vrednost investicije
Dolžina AC odseka - trase:
Vrednost projekta skupaj
(z DDV, stalne cene april 2014)
(brez DDV, astalne cene april 2014)
Vrednost odkupa nepremičnin:
Vrednost odkupa zemljišč
Vrednost odkupov stavb (tudi objekti Petrol)
13
13,03
km
233,39 mio €
194,55 mio €
18 mio €
8,51 mio €
14,93
1,38
9,49 mio €
mio € /km
mio € /km
mio € /km
164,13 mio €
63,12 mio €
12,60
4,84
mio € /km
mio € /km
mio € /km
Obojestranska oskrbna postaja Podlehnik
2,43 mio €
0,19
mio € /km
Premestitveni in oporni objekti, prepusti
34,89 mio €
Gradnja predora
Deviacije
Regionalna cesta
Druga gradbena in okoljska dela
Ostali stroški
(prostorska in projektna dokumentacija, nadzor,
preiskave, arheologija)
9,50 mio €
3,69 mio €
24,26 mio €
26,25 mio €
2,68
0,73
0,28
1,86
2,01
mio € /km
mio € /km
mio € /km
mio € /km
mio € /km
12,42 mio €
0,95
mio € /km
164,18 mio €
12,60
mio € /km
194,55 mio €
14,93
mio € /km
Vrednost gradbenih del:
Trasa AC
Posamična vrednost gradnje na km:
Vrednost izgradnje avtoceste na km
(upoštevali so zgolj stroške zemljišč na trasi
avtoceste in odkupov stavb ter vrednost gradbenih
del za traso avtoceste)
Vrednost izgradnje avtoceste na km z vsemi stroški
(tudi vzpostavitev regionalne ceste)
+
Struktura financiranja NPIA 1994-2003
0.89%
40.07%
Namenska sredstva
Cestnine za novogradnjo
Zadolževanje
5.63%
53.41%
Drugi viri
+
Struktura financiranja NPIA 2004-2013
0.66%
11.41%
6.40%
5.62%
4.63%
Namenska sredstva
Kohezijski sklad
Cestnine za novogradnjo
Zadolževanje
Vračilo DDV
Drugi viri
71.28%
Z novim ZDARS-1, ki je stopil v veljavo 4.12.2010, je DARS d.d. v celoti prevzel financiranje graditve in obnov
avtocest ter hitrih cest.
+Struktura financiranja Draženci – MMP
Gruškovje
Vrednost investicije (vključuje DDV)
brez stroškov financiranja
s stroški financiranja
Stalne cene (april 2014):
Tekoče cene:
233,40 mio EUR
238,82 mio EUR
252,26 mio EUR
Struktura in viri financiranja
ocenjeno poplačilo lastnih sredstev s sredstvi obveznic/kredita, vključno s stroški financiranja (tekoče cene, z DDV)
Lastna sredstva:
Krediti / obveznice:
Drugi viri (EU sredstva-kohezijski sklad):
TEN-T sredstva (za projektiranje):
Skupaj:
72,29 mio EUR
118,42 mio EUR
57,53 mio EUR
4,02 mio EUR
252,26 mio EUR (skupaj s stroški financiranja, za
kar moramo znižati lastna sredstva)
+
Predvidena dinamika financiranja
• V maju 2014 je bila poslana na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
vloga za soglasje začetka zadolževanja za odsek Draženci – Gruškovje, ki
je predmet že sprejetega zakona o soglasju in poroštvu v višini 297,81
mio EUR (Ur.l. RS, št. 97/2010).
• Na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor smo posredovali osnutek
novega zakona o poroštvu za investicije v prihodnjih petih letih med
katerimi je tudi dokončanje odseka Draženci – Gruškovje.
+
Trenutno stanje dolga

Stanje dolga na dan 31.12.2013: 2.796 mio €

100% poroštvo Republike Slovenije
+ Gibanje neto dolga DARS
2011
2012
2013
Stanje dolga na dan 31. 12. 2.931.830.772
2.828.280.071
2.795.662.158
Odplačilo dolga – glavnica
66.675.925
103.550.701
142.617.913
Plačilo obresti
79.275.822
74.434.649
51.491.774
• V letu 2014 je bilo prvotno predvideno odplačilo dolga v višini 363 mio EUR
• Marca 2013 je DARS podaljšal ročnost kreditu najetem pri Unicredit banki (47 mio
EUR).
• Decembra 2013 je DARS podaljšal ročnost kreditu najetem pri banki BIIS (50 mio
EUR).
• V postopku podaljšanja ročnosti sta kredita najeta pri banki KfW (105 mio EUR).
• Tako je letos predvideno novo odplačilo dolga v višini 161 mio EUR.
+ Gibanje obstoječega dolga 2014-2037
3,000,000,000
300,000,000
2,500,000,000
250,000,000
2,000,000,000
200,000,000
1,500,000,000
150,000,000
1,000,000,000
100,000,000
500,000,000
50,000,000
vračilo glavnice
stanje dolga
2037
2036
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
0
2014
0
+ Krovni zakon o poroštvu
•
•
•
•
DARS je pripravil in pristojnim ministrstvom v usklajevanje
posredoval Krovni zakon za prestrukturiranje dolga že v maju
2013
V času od maja 2013 do marca 2014 so potekala intenzivna
usklajevanja zakona z obema pristojnima ministrstvoma.
Krovni zakon je sedaj usklajen in uvrščen v seznam zadev za
predložitev v vladno proceduro.
Naknadno sprejeta odločitev, da predlog ne izpolnjuje
pogojev za predložitev v proceduro v času, ko Vlada RS
opravlja tekoče posle.
+
Trasa AC odseka
22
+ Prikaz poteka novega AC odseka
23
+ Prikaz sedanjih in pričakovanih
prometnih tokov

Avtocesta Draženci – MMP Gruškovje bo v prvi vrsti izboljšala kvaliteto življenja
ljudi, zvišala prometno varnost, prevzela daljinski in velik del mednarodnega
prometa z obstoječe ceste G1-9 Draženci – Jurovci – Gruškovje, saj predstavlja
pomembno povezavo med dvema mednarodnima mejnima prehodoma Šentilj
in Gruškovje.

Avtocesta bi v letu 2018 predvidoma prevzela od 9.910 do 13.573 vozil PLDP
(od tega 15,5 – 19,1 % tovornih vozil), v letu 2047 pa od 21.263 do 27.414 vozil
PLDP (od tega 22,6 – 26,6 % tovornih vozil).
Diagram dnevnih (sezonskih) nihanj prometnih volumnov (AŠM 682, 2012).
24
+ Stanje aktivnosti in predviden potek
gradnje
Trasa poteka najprej po Dravskem polju, ki je izrazito ravninski teren, po prečkanju
vodotoka Polskava pa preide v gričevnato območje Haloz. Naseljena območja so
večinoma situirana ob obstoječih cestah. Ob glavni cesti GI-1 so to naselja Lancova vas,
Tržec in Podlehnik, ob regionalni in lokalni cesti pa še naselja Kozminci in Zg. Gruškovje.
Podlaga
za izvajanje aktivnosti je sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu za
odsek avtoceste Draženci–mednarodni mejni prehod Gruškovje (Ur. l. RS št. 75/2010,
56/2012),
Na
podlagi Uredbe o DPN je bil izdelan projekt PGD (oktober 2011),
Okoljevarstveno
V
soglasje je bilo izdano s strani ARSO dne 3.9.2012,
teku je izdelava projekta PZI, kateri bo dokončan do konca septembra 2014,
Izdelan
je investicijski program, trenutno je v pregledu pri komisija naročnika DARS,
V
teku je odkupovanje nepremičnih za potrebe gradnje (zemljišča in objekti, ki se
rušijo). Odkupljenih je cca. 90 % objektov in več kot 50 % zemljišč.
Gradnja
obravnavane nove investicije bo predvidoma potekala od konca meseca
oktobra 2014 do meseca maja 2018. Potekala bo v dveh etapah:

I. etapa poteka od km AC 0+000 do km 7+260, skupaj z nekaterimi deli,
potrebnimi za pravočasen začetek del II. etape,

II. etapa poteka od km AC 7+260 do km 13+031.
25
+
Terminski plan aktivnosti
26
+Predvideni AC odsek od
Dražencev do MMP Gruškovje si
lahko ogledate tu:
http://www.youtube.com/watc
h?v=TcaQao8DnZs
Hvala za vašo pozornost!
27
+
28
Uprava DARS d.d.
mag. Matjaž Knez
predsednik uprave
Tel: +386 1 300 9962
Tine Svoljšak
član uprave
Tel: +386 1 300 9962
Franc Skok
član uprave
Tel: +386 1 300 9962
Marjan Sisinger
delavski direktor, član uprave
Tel: +386 1 300 9962
www.dars.si
@DARS_si
facebook.com/Vozimo.pametno
+
29
Povezujemo Slovenijo

similar documents