لینک دانلود

Report
‫‪Centralized On Real time‬‬
‫‪Exchange‬‬
‫‪C.O.R.E Banking‬‬
‫نام استاد ‪ :‬آقاي مهندس مهربان‬
‫دانشجويان‪:‬‬
‫يارمحمدي ‪ ،‬خدابنده ‪ ،‬ظهيريان‬
‫براساس يک تعريف کلی سيستم بانکداری الکترونيکی‬
‫يکپارچه سيستمی است که کليه محصوالت و خدمات‬
‫بانکی و عمليات راهبری ومديريت آنها را از طريق‬
‫دسترسی به پايگاه دادههای مشترک و متمرکز در قالب‬
‫يک سيستم ارايه نمايد‬
‫تاريخچه در ايران‬
‫‪ ‬سابقه فعالیت‌های بانکداری الکترونیک در ایران به سال ‪ ۱۳۵۰‬برمی‌گردد‪ .‬در‬
‫آن موقع بانک تهران با در اختیار گرفتن بین ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬دستگاه خودپردازدر‬
‫شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه‬
‫نصب شده بر عهده داشتند‪.‬‬
‫‪‌ ‬اواخر دهه ‪۱۳۶۰‬بانک های کشور با توجه به کاربرد کامپیوتر شخصی و‬
‫احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به رایانه‌ای کردن عملیات بانکی‬
‫پرداختند‬
‫‪ ‬مصوبه مجمع عمومی بانکها در سال ‪ ۷۲‬طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی‬
‫شکلی رسمی به خود گرفت‪ .‬شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان سازمان‬
‫اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تاسیس گردید(سال ‪72‬و‪ 73‬شبکه‬
‫ارتباطی بین بانک ملی و فروشگا ه های شهروند ایجاد شد)‬
‫‪ ‬خرداد‪۱۳۸۱‬مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطالعات بین بانکی‬
‫موسوم به شتاب به تصویب رسید‪ .‬شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خود‬
‫پرداز سه بانک کشاورزی‪ ،‬توسعه صادرات و صادارت ایران درپایلوت اولیه‬
‫این طرح حضورداشتند وبانکهای خصوصی سامان وکارآفرین نیزدرخواست‬
‫کردند که درآزمایشهای اولیه شتاب حضورداشته باشند‬
‫مزايا راه اندازي سيستم يكپارچه بانكي‬
‫‪ ‬افزایش‌رضایتمندی‌مشتریان‌از‌طریق‌ارایه‌خدمات‌متنوع‬
‫‪ ‬افزایش‌بهره‌وری‌عملیاتی‬
‫‪ ‬افزایش‌کارایی‌و‌بهره‌وری‌منابع‌انسانی‬
‫‪ ‬مدیریت‌هزینه‌های‌عملیاتی‌و‌نگهداشت‌‬
‫‪ ‬افزایش‌نوآوری‌از‌طریق‌بهره‌برداری‌از‌فناوری‌روز‌‬
‫‪ ‬کاهش‌زمان‌بومی‌سازی‌خدمات‌و‌محصول‌های‌جدید‌به‌منظور‌برآوردن‌سریع‌‬
‫نیازهای‌بازار‌‬
‫بررسي مشكالت راه اندازي‬
‫‪ ‬دشواری‌دسترسی‌و‌خرید‌نرم‌افزار‌های‌خارجی‬
‫‪ ‬دشواری‌انطباق‌نرم‌افزارهای‌خارجی‌با‌عملیات‌بانکی‌داخلی‬
‫‪ ‬عدم‌طراحی‌و‌تهیه‌نرم‌افزار ‪ core banking‬بانک‌های‌دولتی‌داخل‬
‫‪ ‬دشواری‌جذب‌و‌نگهداری‌نیروهای‌متخصص‌در‌این‌زمینه‬
‫‪ ‬دشواری‌های‌ناشی‌از‌عدم‌شناخت‌مدیران‌و‌دستگاه‌های‌ناظر‌و‌بازرس‬
‫‪ ‬محدودیت‌های‌ناشی‌از‌آیین‌نامه‌های‌معامالتی‬
‫حدود وظايف سيستم يكپارچه بانكي‬
‫‪ ‬تسهیالت‬
‫‪ ‬سپرده‌ها‌‬
‫‪ ‬عملیات‌شعب‌‬
‫‪ ‬عملیات‌ارزی‌بین‌المللی‌‬
‫‪ ‬گردش‌نقدینگی‬
‫‪ ‬امكانات‌نظارت‌و‌بازرسی‬
‫‪ ‬مدیریت‌ریسک‬
‫‪ ‬امور‌مالی‌و‌بودجه‬
‫‪ ‬آمارهای‌بانکی‌‬
‫‪ ‬امكانات‌مقابله‌با‌پولشویی‌‬
‫قابليت ها‬
‫‪ ‬امکان‌اجرا‌بر‌روی‌انواع‌پلت‌فرم‌ها‌مثل‪‌، IBM Main Frame‬‬
‫یونیکس‌واینتل‬
‫‪ ‬امكان‌اجرا‌برروي‌انواع‌پایگاه‌داده‌ها)‪‌،(DB2‬اوراکل‪‌،‬‬
‫‪MSSQL‬‬
‫‪ ‬امکان‌اجرای‌بازیابی‌اطالعات‌از‌دست‌رفته‌بدون‌کوچکترین تغییر‌‬
‫و‌وقفه‌برای‌مشتری‬
‫‪ ‬داشتن‌یک‌سیستم‌امنیتی‌به‌صورت‌یکپارچه‌به‌صورت‬
‫‪Security Management System‬‬
‫سيستم بانكداري يكپارچه بنكو‬
)‫(شركت‌توسن‬
)flexibility(‌‫ انعطاف‌پذیري‬
)scalability(‌‫ مقیاس‌پذیري‬
)modularity(‌‫ خش‌پذیري‬
(Availability) ‌‫ دسترسي‬
(Performance)‌‫ کارایي‬
SOA (Service Oriented ‌‫ معماری‌پایه‌سیستم‌بنکو‬
Architecture)
Service Provider ( Container )
Business Entities
Business Logic
Data Access
ORM
Oracle
Service Agents
Data Access Components
SQL Server
DB2
Monitoring & Management
Service Locator
Transaction
UI Process
Configuration
DTO ( Data Transfer Object )
UI
Agent
Security & Access Control
Web Application
Desktop Application

similar documents