Årshjul Fagutviklingsenheten Rus og Psykiatri

Report
Årshjul Fagutviklingsenheten Rus og Psykiatri
August 2014 – Juni 2015
Våre satsningsområder:
- Ruskompetanse i DPS
- Pasientsikkerhet
- Utdanning
- Økt frivillighet
Har egne Temahjul som
kommer etter hvert på
vår hjemmeside:
http://www.unn.no/fag
utviklingsenhet-rus-ogpsykiatri/category9988.h
tml
April:
Juni:
3. + 4. juni: regionalt fagnettverk for
utviklingshemning/
utviklingsforstyrrelse og psykisk lidelse,
Saltdal
- Staur-møte
- Interne fagdager
September:
August:
3. – 5. Mindfulnesskonferanse
14.: Planutkast, brukermedvirkning, presentert
6. – 7. : Brukeropplæring
26.: Inntaksskole i Narvik
8. – 9. : Konferanse ang IPS
28. – 29.: WARP-konferanse i København
10.: Fagdag for
hovedpraksisveiledere, psykologi
Mai:
22. – 24.: landssamling Seprep,
Hamar
Mars:
10.: Fagdag Aslak Syse
11. – 13. UNN ledersamling
19. 20. : Kurs i Metakognitiv terapi, UNN
25. – 26. : Kvalitetskonferansen
18. – 22. : ISPS New York
Februar:
4. februar: Regionalt fagnettverk for utviklingshemning/
utviklingsforstyrrelse og psykisk lidelse, Bodø
4. – 6.:Akuttpsykiatrikonferanse, Oslo
Uke 8: Regional traumekonferanse, Bodø
14. – 15.: Bruker spør bruker, opplæring
16.: Åsgårdforelesning Dagfinn Bjørgen
18.: Recoveryseminar
Januar:
Bruker/ pårørende 7.: Hovedmottak studenter
Driftsoppgaver
20 + 21.: Dialogkonferanse: Bruker spør bruker
Kurs/konferanser
27.: Heldagsmøte: pasientsikkerhetsarbeid i Psykis
Kvalitetsforbedring Helse- og Rus klinikken
Pasientsikkerhet
Jan/feb 2015: Søknad om fagnettverksmidler
2015:regionalt fagnettverk for brukere og
Ruskompetanse
pårørendes erfaringskompetanse og
Utdanning
brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i
Helse Nord
Oktober:
10.: Møte Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse
6.: Hovedmottak studenter
15.: WPA – kongress i Madrid
6. – 10.: Obligatorisk psykiatrikurs
8. + 9.: Verdensdagen for psykisk helse
15. – 19.: Aksjonsuke Bruker spør
bruker
10.: OSCE-dagen i samarbeid med UiT
22.: Inntaksskole Storslett
15.: Inntaksskole fagdag i Tromsø
16. – 19.: Bruker spør bruker,
aksjonsuke
21.: Regionalt fagnettverk, heldagsmøte
23.:Traumer og rus, kursdag
23. – 24.: Bruker spør bruker, opplæring
24.: SEPREP møtedag
27.: Ferdighetstrening Narvik
31.: Møte for å planlegge SEPREP
(oppstart høst 2015)
24.: Avlevert forslag til Plan for
brukermedvirkning, systemnivå
26.: Fellesmøte
Erfaringskonsulenter/ledere UNN/
Tromsø kommune
November:
5. – 7.: Schizofrenidagene
Desember:
1.: Observasjonspraksis, 1. års studenter IPS
2.: Vedtaksansvarlige
9.: Fagnettverk (Regionalt fagnettverk for
erfaringskompetanse)
12.: SEPREP møtedag
18.: Intern fagdag
3. – 4.: TIPS konferanse
13.: Fagdag (forskningsprosjekter
med fokus på brukernes
erfaringer)
14.: Differensialdiagnostikk vedr.
personlighetsforstyrrelser
17. – 21.: Peace, health and
medical work
21.: SEPREP møtedag
26. + 27.: Tentativt
fagkonferansen på Hamar (RoP)

similar documents