Kartdagar_session6C_20mar14_matobe_sgi

Report
1
OpenSource och ArcGIS kompletterar
varandra i SGI’s plattform
(tillämpning riskinventering)
Mats Öberg, SGI
Kartdagar, Session 6C
20mars2014, Jönköping
[email protected]/SGI/2014-03-07
Uppdrag: Minska riskerna för ras, skred och stranderosion
2
Vad arbetar SGI med?
Surte 1950, 1 död, 300 hemlösa, 30 skadade hus
Tuve 1977, 9 döda, 300 skadade
Geoteknik är läran om jord och
bergs tekniska egenskaper samt
dess tillämpning vid främst
byggnads- och anläggningsverksamhet
SGI utreder potentiella skredriskområden, bl a mht klimatförändringar. (Risk = sannolikhet *
konsekvenser)
Småröd 2006, samhällskostnad > 500 Mkr
Trigger: felaktig placering av fyllnadsmassor (mekanisk utlösare alltså)
Från http://gis.swedgeo.se/skred/
(~1200, jmfr. Norge >10.000)
[email protected]/SGI/2014-03-07
3
Klimat- och sårbarhetsutredn.
(gis.swegeo.se/nks)
Markstabilitetsutredningar
3D-visualisering
(gis.swedgeo.se)
Sättningsmätningar Göteborg (underlag för
jämförelse med Terrasar X radar, med METRIA)
Stranderosion mha DAF (med Lm, SGU, Lst)
[email protected]/SGI/2014-03-07
4
Påverkansfaktorer för skred och ras
• Jordartgeologi och topografi/geometri (lutning) är två viktiga
parametrar för att bedöma förutsättningar för skred.
Skredriskkartering/analys (sannolikheten för och konsekvensen av ett
skred) är däremot mer omfattande.
Topografi/geometri (på
land och i vatten)
Geologi, lagerföljder (lösa
jordar som silt och lera)
Hydrologi
Mekanik – pådrivande
och mothållande krafter
(vilka t ex ändras vid
bebyggelse resp. ändrade
vattennivåer)
Erosion – befintliga och
ändrade flöden i älven
påverkar topografi/
geometri på lång sikt….
Nederbörd – kan öka
grundvatten/portrycket i
jordlagren (silt/lera)
Skredriskanalys är ett 3D problem och GIS/data-intensivt…
[email protected]/SGI/2014-03-07
5
INTERSECT av SKLASS och KKLASS  RISK
Sannolikhet
Risk
Konsekvens (Mkr)
Ohanterligt att göra ”engångskörningar”. Förutsättningarna ändras
under gång måste kunna köra modellerna om och om igen (~100tals
gånger)
[email protected]/SGI/2014-03-07
6
Komponenter i SGI’s GIS-plattform
Desktop/analys
ArcGIS Desktop
(Spatial Analyst
3D Analyst)
QGIS
(påbörjat)
Server/REST/WMS/API
GeoExplorer
(OpenGeoSuite)
Tester ArcGIS JS API
(ArcGIS Online)
Geoserver
FME Desktop
(ESRI Edition)
ArcGIS Server
OpenLayers
Delta DPS
Geoserver
Matlab
bat-script till utsidan
PostgreSQL
vissa lager
PostgreSQL
[email protected]/SGI/2014-03-07
7
Typiska användningsområden ArcGIS
– analys där ett antal Tools används i Model Builder
CLIP
DISSOLVE
BUFFER
UNION
INTERSECT
SPATIAL JOIN
APPEND
CALCULATE VALUE
FISHNET DataDrivenPages (multiple PDF create)
GEOTAGGED PHOTOS
POLY2RASTER
RECLASS
RESAMPLE
ASCII2RASTER iterate
MOSAIC HILLSHADE
MAP ALGEBRA
EUCLIDIAN ALLOCATION ZONAL STATSTICS
[email protected]/SGI/2014-03-07
8
ASCII2RASTER iterate, HILLSHADE, MOSAIC (import av LM NH2+, sjömätningsdata mm)
[email protected]/SGI/2014-03-07
9
GPS- och riktningstaggade foton
[email protected]/SGI/2014-03-07
10
ArcGIS JS API editor för GPS-taggade foton
Jag väntar/hoppas på ArcGIS Javascript Builder…
[email protected]/SGI/2014-03-07
11
Metodik för översiktlig kartering av risker för stranderosion
[email protected]/SGI/2014-03-07
12
Användartittskåp - GeoExplorer
Helt WMS-baserad (Geoserver, ArcGIS Server etc),
snabbt, TOC med trädstruktur och LegendGraphics
[email protected]/SGI/2014-03-07
13
QGIS
För underhands/arbetsdata,
Kan utgöra diggskåp (editering  FME till ArcSDE
master)
[email protected]/SGI/2014-03-07
14
Utsidan (gis.swedgeo.se)
[email protected]/SGI/2014-03-07
15
GeoSuite-projekt med
korrektplansymbol, profilritning samt
ev. RGeo/MUR
Geotekniska undersökningsområden
Geodata.se – Geoteknisk sektorsportal är några tematiska WMS-er av hundratals andra från svenska
myndigheter och dataleverantörer
[email protected]/SGI/2014-03-07
16
OpenLayers, SQL server
[email protected]/SGI/2014-03-07
17
WFS-T editering, postgreSQL
[email protected]/SGI/2014-03-07
18
”System kommer och går, data består”
Skulle vi klara oss
med bara ArcGIS?
Ja, förmodligen
Skulle vi klara oss med
bara OpenSource GIS?
Ja, förmodligen
Skulle vi klara oss
utan FME och Matlab?
Nej, knappast
[email protected]/SGI/2014-03-07

similar documents