pptx, 13.96 MB

Report
Placówka
opiekuńczo-wychowawcza typu
specjalistyczno terapeutycznego
pn.” Ośrodek Terapii Uzależnień
Dzieci
i Młodzieży w Jeżówce"
powstała na miejscu byłej filii
Domu Pomocy Społecznej
w Olkuszu
W latach 2009 – 2010 Powiat
Olkuski realizował rozbudowę
budynku w Jeżówce po byłej filii DPS
na potrzeby
Ośrodka Terapii Uzależnień.
Dofinansowanie projektu „Adaptacja budynku po
byłej filii DPS w Jeżówce na potrzeby utworzenia
Ośrodka Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży”
zostało przyznane w ramach
Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 – 2013 (MRPO),
Działanie 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,
w tym socjalnego i zdrowotnego,
Schemat B: Opieka społeczna, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego
zrealizowanego w ramach projektu wyniosła
2.037.186,25 PLN,
w tym:
1.289.635,46 PLN PLN - wartość dofinansowania
ze środków UE,
745.771,22 PLN
- dotacja ze środków budżetu
samorządu Województwa
Małopolskiego,
1.779,57 PLN
- środki Powiatu Olkuskiego
Projekt rozbudowy przewidywał 17 miejsc
w urządzonych dla mieszkańców placówki
pokojach 1 i 2 osobowych, łazienki, kuchnie,
saunę,
gabinet
lekarski,
odpowiednio
.
wyposażone
pomieszczenia
do
zajęć
terapeutycznych i sportowych, pomieszczenia
do wypoczynku, pokój gościnny.
Ośrodek w trakcie budowy
Obiekt placówki po
zakończeniu inwestycji
Otoczenie
placówki
Faza organizacyjna związana z utworzeniem Ośrodka
Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży
realizowana była w 2011 roku.
Obejmowała ona działania dotyczące:
• realizacji czynności formalnych, prawnych
i administracyjnych związanych z utworzeniem
placówki opiekuńczo- wychowawczej jako
powiatowej jednostki organizacyjnej,
• pozyskania i zawarcia umów z podmiotem
świadczącym na terenie placówki usługi zdrowotne
w zakresie terapii uzależnień dzieci i młodzieży,
• pozyskania kontraktu na realizację tych świadczeń
z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci
i Młodzieży w Jeżówce rozpoczął
działalność od 1.10. 2011 roku.
Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci
i Młodzieży w Jeżówce jest
całodobową placówką opiekuńczo wychowawczą typu specjalistyczno
– terapeutycznego prowadzoną
przez Powiat Olkuski.
Na terenie placówki funkcjonuje
szpitalny Dzienny Oddział Terapii
Uzależnień Dzieci i Młodzieży
prowadzony przez NZOZ Nowy
Szpital w Olkuszu.
Misja placówki
to
terapia i wychowanie
Ośrodek Terapii Uzależnień
Dzieci i Młodzieży w Jeżówce
równolegle działa w obszarach terapii
i wychowania.
Obszary te nie są tożsame.
Ośrodek jest pierwszą i jak dotąd
jedyną w Polsce publiczną placówką
tego typu.
Okres dorastania
to czas zaburzeń zachowania,
a gdy dochodzi do tego
uzależnienie
tylko działanie kompleksowe
może być skuteczne,
czyli równolegle prowadzona
terapia i wychowanie.
Klient Ośrodka Terapii
Uzależnień Dzieci i Młodzieży
w Jeżówce to grupa adolescentów
szczególnie podatna na
konsumowanie substancji
psychoaktywnych.
Narkotyki w osobliwy sposób
wpisują się w potrzeby tego okresu;
eksperymentowanie,
owoc zakazany,
silny wpływ grup rówieśniczych,
w których często wzmocnienie
relacji związane jest ze
spożywaniem narkotyków.
Problem uzależnień od substancji
psychoaktywnych w Polsce dotyczy
ponad 10% populacji młodzieży
w grupie wiekowej 16-18 lat
Placówka przyjmuje dzieci i młodzież w wieku
16 – 18 lat uzależnioną od środków
psychoaktywnych.
Przyjęcie dziecka odbywa się na podstawie
Postanowienia Sądu o umieszczeniu dziecka
w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz
zawartego porozumienie z powiatem
pochodzenia dziecka.
Pobyt i terapia trwa około 6 miesięcy.
Terapię uzależnień prowadzą
wykwalifikowani terapeuci
działającego na terenie placówki
Dziennego Oddziału Terapii
Uzależnień - Nowy Szpital
w Olkusz w oparciu o kontrakt
z Narodowym Funduszem Zdrowia.







są słabo zmotywowani do zmian,
moralnie zdezorientowani,
mają zapotrzebowanie na silne bodźce,
mają bardzo silnie rozwinięty system
usprawiedliwień,
potrzebują szybkiej gratyfikacji,
wybierająca ośrodek jako mniejsze zło,
nie mają spójnego realistycznego świata.
Program Ośrodka jest ukierunkowany na zmianę
postaw pacjenta:
 zaspokajamy potrzeby emocji,
 uczymy realnych umiejętności,
 działamy na zasobach pacjenta,
 umożliwiamy pacjentowi przeżywanie satysfakcji
i sukcesów,
 uporządkowujemy obraz świata,
 uczymy brania odpowiedzialności za siebie i za
innych.







Plan dnia
Zebrania społeczności (planowe, wieczorne,
interwencyjne, okolicznościowe)
Terapia indywidualna i grupowa
Terapia rodzinna
Praca nakładcza
Grupy wychowawcze
Uczestnictwo w życiu społecznym





specjaliści terapii uzależnień,
lekarz psychiatra,
psycholog,
wychowawcy (instruktorzy: sportu, terapii zajęciowej,
tańca itp.),
administracja (konserwator, gospodyni).
Zajęcia
kulinarne
Zajęcia
plastyczne
Zajęcia
sportowe
Nasze możliwości związane
z otoczeniem i kwalifikacjami
kadry.
Wspinaczka
skałkowa
Park
linowy
Obozy przygody
Zwiedzanie jaskiń Jury Krakowsko - Częstochowskiej
W naszej placówce organizowane są cyklicznie
rajdy survivalowe mające na celu integracje
społeczności terapeutycznej...
Z życia ośrodka...
Oferujemy:
całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry
pedagogicznej i psychologicznej oraz specjalistów terapii
zajęciowej,
dostęp do kształcenia zgodnie z możliwościami
intelektualnymi,
komfortowe warunki mieszkaniowe w pokojach 2-3
osobowych,
2 aneksy kuchenne, pełne wyżywienie,
salę komputerową, pokoje do wypoczynku, pokój gościnny,
różne formy wypoczynku w ramach zajęć organizowanych
przez wychowawców: np. kulinarne, majsterkowanie,
teatralno - literackie, sportowo - rekreacyjne, relaksacyjne.
Naszym celem jest nie tylko uwolnienie od
uzależnienia ale również przygotowanie do
osiągnięcia szczęścia i wolności
w życiu poza ośrodkiem, a także pomoc
dzieciom
i młodzieży oraz ich rodzinom borykającym
się z problemem nadużywania środków
psychoaktywnych.
Dziękuję za obejrzenie prezentacji dotyczącej
Ośrodka Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży
Sekretarz Powiatu Ewa Klich
Dyrektor Ośrodka Terapii Uzależnień w Jeżówce
Dominika Sobera-Goc

similar documents