Självvald inläggning

Report
Självvald inläggning
Michael Viklund Norra Stockholms
Psykiatri
Jonas Pils Södra Stockholms psykiatri
• “På grund av det minskade intresset för
vårdavdelningen som terapeutisk miljö, och
synen på den som något som egentligen inte
borde finnas om bara öppenvården fungerade
optimalt, har slutenvården inte utvecklats…”
- Lars Jacobsson, professor emeritus,
Läkartidningen, 2013
Problem i dagens heldygnsvård
•
•
•
•
•
•
Överbeläggningar
Långa vårdtider
Hot och våld, tvångsvård
Känsla av maktlöshet hos patienter
Känsla av maktlöshet hos personal
“Oattraktiv” arbetsplats för personal (låg
status, personal försvinner, tufft arbetsklimat)
Bakgrund
• Jaeren DPS
• Problem med långa vårdtider, tvångsvård, hot
och våld
• Personal kände att det var en ohållbar
situation
• Krisplatser upprättades som en nödlösning
• Detta formaliserades över tid till självvald
inläggning
Självvald inläggning i Norge
•
•
•
•
Målgrupp: psykospatienter
Förebygga sämre mående
Kontrakt skrivs med patienten
Enklare inläggning på heldygnsvården med
inskrivning av sjuksköterska
Personalens oro inför självvald
inläggning
•
•
•
•
Att patienter ska missbruka självinläggning
Använda heldygnsvården som ett hotell
Ökade vårdtider
Ännu mer problem med överbeläggningar
Resultat
• Oron var obefogad
• Färre vårddygn totalt,
men fler vårdtillfällen
• Mindre tvångsvård
• Mindre våld och hot
• Bättre samarbete mellan personalen och
patienter
• Både personal och patienter nöjda med
förändringen
Resultat i antal veckor
800
738
700
600
540
500
379
400
300
182
200
100
0
Före kontrakt
Före kontrakt
Efter kontrakt
Efter kontrakt
Tvångsvård före
Tvångsvård före
Tvångsvård efter
Tvångsvård efter
Vad är orsaken till Norges resultat?
Möjliga orsaker
•
•
•
•
Trygghet – vet att man inte blir avvisad
Tillgänglighet – vet att det finns en ledig säng
Mer makt över sin situation
Ser avdelningen mer som något att använda sig
av (heldygnsvård vid behov istället för att behöva
få recept varje gång)
• Bättre relationer och mer samarbete mellan
personal och patienter (allians)
• Patienter får vård tidigare (i tid)
Pilotprojekt självvad inläggning i
Sverige
•
•
•
•
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
Brukarorganisationer (RSMH, Frisk&Fri, IFS)
Beställarenheten beställer/finansierar
Ett pilotprojekt där Norges arbetssätt provas
och utvärderas i Sverige
Pilotprojekt självvald inläggning start
hösten 2014
• Norra Stockholms psykiatri (NSP), avdelning 5
S:t Görans sjukhus
• Psykiatri Södra Stockholm (PSS), Psykiatrisk
vårdenhet Enskede-Årsta-Vantör
• Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ)
(med annan målgrupp)
Beskrivning av insatsen
• Patienter med psykosdiagnos
• Skriver kontrakt som gäller ett år
• Patienten kan söka till avdelningen 24 timmar
om dygnet
• Får stanna max 5 dagar per tillfälle
• Inskrivning görs av sjuksköterska på NSP och
läkare på PSS
Utvärdering
• Statistik över antal vårddygn, tvångsvård samt
tvångsåtgärder
• Skattning av livskvalitet vid kontraktskrivning
och ett år efter
• Intervjuer med patienter vid kontrakt och ett
år efter
• Alliansskattning
• Attitydmätning hos personal under hösten och
efter ett år
Eventuella problem med
implementering
• Rådande kultur/förhållningssätt: ”Mota Olle i
grind” och heldygnsvård som ett nödvändigt
ont
• Översättning till svenska förhållanden
• Inläggning light
• Hotell
Vad kan vi inspireras av?
• Relativt enkla (men “utanför boxen”)
arbetsförändringar kan påverka mycket
– Patienters mående och egenmakt
– Personal mår bättre
– Relationer/allians
– Hot och våld minskar
– Attraktionskraft och status
Vad kan vi inspireras av?
• Heldygnsvården är en viktig resurs i patienters
återhämtning
• Patienter mår bättre av att få mer inflytande
över sin vård
Svenska erfarenheter från självvald
inläggning
• Patienters reaktioner
• Sagts vid kontraktsskrivning
• En inläggning hittills
Tack, det var allt!
Frågor?

similar documents