PowerPoint-presentatie

Report
Begroting NIP 2015
Drs. Paul Kop
27 november 2014
Uitgangspunten
- Startpunt is de exploitatie van 2014
- Bekende wijzigingen t.o.v. 2014 verwerkt
- Geen contributieverhoging
- NIP in beweging krijgt invloed op de begroting
- Rekening houden met sector-overstijgende projecten
- Sluitende begroting
27 november 2014
2
Nieuw en gewijzigd
1. Lagere bestuurskosten
2. Globaal gelijkblijvende algemene kosten werkorganisatie,
maar stijging door verhoging voor sectoroverstijgende
projecten
3. Meer bezetting en salarisverhoging, daling t.o.v. prognose
2014
4. Huurverhoging en overige inflatiecorrecties
5. Globaal gelijkblijvende overige bureaukosten
6. Afname sectorkosten door overheveling activiteiten en
budgetten als gevolg van NIP in beweging
7. Afname contributie-inkomsten, hogere overige inkomsten,
hogere doorbelastingen personeel
27 november 2014
3
Ontwikkelingen
Jaarrekening
2011
2012
Prognose
2013
Begroting
2014
2015
De Psycholoog
kosten
348.114
386.540
358.062
340.000
340.000
advertenties en annonces
300.007-
295.748-
237.864-
305.000-
305.000-
48.107
90.792
120.198
35.000
35.000
120.919
102.494
108.742
103.000
103.000
61.266
32.703
31.269
35.000
verschil
Hosting en website
kosten
Verkoop adressenbestanden
opbrengsten
27 november 2014
-
4
Opbrengsten
Verkoop
annonces/advertenties 305
Doorberekening
personeelskosten 521
Overige dienstverlening 140
Registraties/accreditaties 8
Rente 25
Contributies
Rente
Adressenverkopen 0
Adressenverkopen
Registraties/accreditaties
Contributies 4,357
Verkoop annonces/advertenties
Overige dienstverlening
Doorberekening personeelskosten
27 november 2014
5
Kosten
Sector- en sectiekosten 296
Overige bureaukosten 242
Algemene bestuurskosten
115
Huisvestingskosten 452
Algemene kosten
werkorganisatie 914
Kamer GZ 15
Algemene bestuurskosten
Algemene kosten werkorganisatie
Kamer GZ
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Personeelskosten 3,321
Overige bureaukosten
Sector- en sectiekosten
27 november 2014
6

similar documents