HOE?

Report
Veranderingen voor MDT’s vanaf 1 maart
Infomoment IJH voor MDT’s
Januari 2014
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
1
Overzicht
Veranderingen voor MDT’s vanaf 1 maart 2014
 Een aanvraag indienen bij de ITP
 Het hulpaanbod in modules
 Overgangsmodaliteiten voor lopende dossiers
 Erkenning en financiering MDT’s
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
2
Een aanvraag indienen
bij de ITP
Waarvoor staat de ITP?
Intersectorale
toegangspoort
Voor vragen naar Niet Rechtstreeks
Toegankelijke Jeugdhulp
2 stappen in de beoordeling van een
aanvraag
Indicatiestelling
Jeugdhulpregie
Aanmelden bij de toegangspoort
WAT?
ALLE niet-rechtstreekse toegankelijke jeugdhulp
OVER sectoren heen
VAPH?
Zorg in natura
PAB
IMB, W1 en doventolken (eerste aanvraag)
indien nog niet erkend als pmh door het VAPH
WIE?
Aanmelden bij de toegangspoort
WIE?
Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen
voorwaarde = registratie in E-Health-kadaster
Erkende MDT’s
Gemandateerde voorzieningen (GV)
- Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ)
- Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK)
Sociale dienst jeugdrechtbank (SDJ)
Contactpersoon-aanmelder
Wie?
- de hulpverlener die aanmeldt bij de toegangspoort
- erkend MDT: indien betrokken bij de aanvraag
Basisprincipe
De contactpersoon-aanmelder is voor alle partijen de
aanspreekpersoon tijdens de behandeling van de aanvraag
door de toegangspoort
HOE?
Contactpersoon-aanmelder
Opdrachten en principes
‐ coördinatie van de opmaak van het A-document
‐ contact houden met de cliënt tijdens periode van
behandeling aanvraag
Jeugdhulpregie
‐ antwoorden
op bijkomende vragen
‐ de cliënt bijstaan in rechtstreekse contacten met het
team indicatiestelling en het team jeugdhulpregie
‐ positie van ‘best geïnformeerde’ – zowel t.a.v. cliënt als
t.a.v. de toegangspoort
‐ wordt steeds (eerst) geïnformeerd door de
toegangspoort
HOE?
Contactpersoon-aanmelder
Opdrachten en principes
‐ inhoud en intensiteit van de acties zijn afhankelijk van
cliënt tot cliënt
‐ instaan voor hulpcoördinatie is niet hetzelfde als zelf
de hulp aanbieden
(bv. opstart van RTJ, verwijzen
Jeugdhulpregie
waar nodig.. )
‐ bij crisissituaties: aanmelden bij het meldpunt crisis
‐ bij verontrustende situaties – maatschappelijke
noodzaak: via consultfunctie of aanmelding bij een
gemandateerde voorziening
‐ bij noodsituaties: melding bij politie en parket
Aanmelden bij de toegangspoort
HOE?
Standaard aanmeldingsdocument: het “A-document”
‐ Identificatiegegevens minderjarige, wettelijk
vertegenwoordiger, gezinsleden …
‐ Identificatiegegevens aanmelder / MDT
‐ Vraagverheldering
‐ Diagnostiek (door MDT’s)
‐ Zorgzwaartebepaling (in ontwikkeling)
‐ Voorstel van indicatiestelling + prioritering
‐ Bijlagen: o.a. IMB adviesrapport, PAB inschalingsverslag …
Digitaal, elektronisch instrument: applicatie “INSISTO”
Een vraag indienen naar ZORG
Toegangspoort
IRPC
Aanmelder
NRT hulp
Team
Indicatiestelling
Team
Jeugdhulpregie
HOE?
Hoe vraag naar zorg in natura
indienen?
• A-document
– Voorstel van indicatiestelling in termen van
typemodules
– Nieuw = prioritering
- Moet de gevraagde NRTJ prioritair worden aangeboden?
- Wat zijn de redenen waarom de NRTJ-vraag van deze
jongere voorrang moet krijgen op de NRTJ-vragen van
andere minderjarigen?
Team indicatiestelling
Toegangspoort
IRPC
Aanmelder
NRT hulp
Team
Indicatiestelling
Team
Jeugdhulpregie
HOE?
Team indicatiestelling:
taken bij vraag naar ZIN
ontvankelijkheidstoets: formeel en inhoudelijk
 indicatiestelling:
‐ beoordeling persoon met een handicap
‐ beoordeling gevraagde ondersteuning
‐ opmaak indicatiestellingsverslag (ISV) in termen
van typemodules ≠ ondersteuningsvelden!
overmaken aan team jeugdhulpregie
Team jeugdhulpregie
Toegangspoort
IRPC
Aanmelder
NRT hulp
Team
Indicatiestelling
Team
Jeugdhulpregie
Team jeugdhulpregie
taken bij vraag naar ZIN
Inschrijven van het indicatiestellingsverslag op de
intersectorale registratielijst
Prioriteren
Ingeval typemodule handicap: voorbereiding
prioritering door team jeugdhulpregie, beslissing door
intersectorale regionale prioriteitencommissie (IRPC)
Matching vraag en aanbod
Lijst met mogelijke voorzieningen opstellen –
aanduiding voorkeurvoorziening door cliënt
HOE?
Prioritering?
Feitelijke criteria:
- migratievraag: inzet zelfde module in andere voorziening
- samenhouden brussen bij gelijkaardige hulpvraag
Inhoudelijke criteria:
- aan-/afwezigheid eigen kracht en netwerk minderjarige/gezin
- gevaar integriteit van de minderjarige
- reeds doorlopen zorgtraject
- effect van de huidige hulpverlening
Team jeugdhulpregie
taken bij vraag naar ZIN
Collectieve verantwoordelijkheid van het
hulpaanbod (= fase 2)
Mogelijkheid tot jeugdhulpregiebespreking
(bemiddeling) als opstart hulp ongewoon lang
duurt of bij complexe dossiers
Toewijzing door jeugdhulpregie in geval van
‘prioritair toe te wijzen hulpvragen’ (= fase 3)
En de jeugdrechtbank?
 SDJ dient ISV in bij team jeugdhulpregie
team JHR behandelt deze aanvragen zoals een ISV
van het team indicatiestelling
module handicap: team JHR behandelt deze
aanvragen zelfstandig, zonder tussenkomst IRPC
 Procedure hoogdringendheid
hulpvraag komt meteen terecht in de fase ‘prioritair
toe te wijzen hulpvragen’: jeugdhulpregisseur heeft
een toewijzingsmandaat
Team jeugdhulpregie
taken bij vraag naar ZIN
Hulp kan opgestart worden:
- voorziening meldt opname aan team JHR
binnen 24u na opstart van de ondersteuning
- opmaak jeugdhulpbeslissing door team JHR
- jeugdhulpbeslissing wordt overgemaakt aan
VAPH voor subsidiëring
Dit is de vroegste datum van tenlasteneming!
Versnelde Indicatiestelling en
Toewijzingsprocedure (VIST)
Urgente vraag naar:
- diagnostiek achter de toegangspoort
- time-out
- noodzakelijke snelle hulp geïndiceerd vanuit
crisisjeugdhulp
- specifieke acties (preventieve sociale actie
“PSA”)
HOE?
Hoe vraag naar PAB indienen?
• A-document
• bijlage: PAB inschalingsverslag
PAB Inschalingsverslag:
− op te maken in Griffoen en bewaren
− als bijlage toevoegen aan het A-doc
HOE?
Team indicatiestelling:
vraag naar PAB
ontvankelijkheidstoets: formeel en inhoudelijk
 indicatiestelling:
‐ beoordeling persoon met een handicap
‐ uitvoeren van wenselijkheidstoets
‐ bepalen van grootteorde van het bedrag
HOE?
Team jeugdhulpregie:
vraag naar PAB
 voorbereiding prioritering door team JHR
 beslissing door intersectorale regionale
prioriteitencommissie (IRPC)
 opmaak jeugdhulpbeslissing door team JHR
 jeugdhulpbeslissing wordt overgemaakt aan VAPH
voor subsidiëring
HOE?
Hoe vraag naar PAB indienen via
de spoedprocedure?
• A-document: minimaal ingevuld
• bijlage: medisch attest voor de aanvraag van een
PAB via de spoedprocedure voor kinderen en
jongeren
Medisch attest:
− beschikbaar op website VAPH
− in te vullen door geneesheer-specialist
HOE?
Team indicatiestelling:
vraag naar PAB spoedprocedure
ontvankelijkheidstoets: formeel en inhoudelijk
 indicatiestelling:
‐ beoordeling attest door arts
‐ max. budgethoogte
HOE?
Team jeugdhulpregie:
vraag naar PAB spoedprocedure
opmaak jeugdhulpbeslissing door team JHR
geen tussenkomst van de IRPC
 steeds de maximale budgethoogte
 jeugdhulpbeslissing wordt overgemaakt aan VAPH
voor subsidiëring
HOE?
Afspraken IMB-W1-doventolken
 Enkel eerste aanvragen moeten aan de ITP
gesteld worden, volgende vragen rechtstreeks
aan het VAPH
 Alle personen met een handicap erkend door
het VAPH voor de start van IJH (ongeacht voor
welke vraag) kunnen rechtstreeks hun vraag
stellen aan het VAPH
 Zelfde principe voor IMB, W1 en doventolken
HOE?
Hoe vraag naar IMB indienen ?
• A-document
• bijlage: Adviesrapport
Adviesrapport:
− op te maken in Griffoen en bewaren
− als bijlage toevoegen aan het A-doc
− Extra tabblad in AR (registratieblad A) = enkel
ikv aanvragen IMB minderjarigen
HOE?
Hoe vraag naar W1 indienen ?
• A-document
– met duidelijke vermelding “300 meter stappen”
– globaal beeld weergeven van sterkten/zwakten
in A-doc
HOE?
Hoe vraag naar doventolken
indienen ?
• A-document
– met alle noodzakelijke informatie ivm auditieve
handicap
• zelfde criteria zoals vroegere aanvragen bij het
VAPH
–a. ofwel via een tonaal audiometrische test een verlies aantonen van 90 dB of meer aan het beste
oor voor de zuivere toonstimuli van 500, 1000 en 2000 Hz (gemiddelde waarde Fletcher-index) en/of
een verlies van 90 dB of meer aan het beste oor voor de zuivere toonstimuli van 1000, 2000 en 4000
Hz (gemiddelde waarde consonant-index).
–b. ofwel, bij een gemiddeld verlies van minder dan 90db, via een vocaal audiometrische test minder
dan 20% herkende woorden scoren bij optimale versterking (categorie 4 in de BIAP-classificatie).
HOE?
Team indicatiestelling:
taken bij vraag IMB-W1-doventolk
ontvankelijkheidstoets: formeel (A-doc en AR voor
IMB) en inhoudelijk (enkel A-doc)
 indicatiestelling:
‐
beoordeling persoon met een handicap
GEEN beoordeling gevraagde ondersteuning!
‐
opmaak indicatiestellingsverslag (ISV)
overmaken aan VAPH voor verdere behandeling
volgens bestaande procedures
HOE?
Wat met wettelijke subrogatie?
• indien sprake van een ongeval: vragenlijst WS laten
invullen door betrokkene
• vragenlijst WS toevoegen als bijlage aan het A-doc
• aankruisen vakje “wettelijke subrogatie” in A-doc
Het hulpaanbod
in modules
Modulering
Doel:
 Eén instrument over de sectoren heen
 Transparant, eenvoudig en werkbaar
 Flexibel aanbod
 Intersectorale samenwerking
Modulering
 Grote impact zowel voor administratie,
hulpverleners, aanmelders en MDT’s en
cliënten
-
Paradigmawissel!
-
Het hulpaanbod wordt transparanter
-
Door flexibel en intersectoraal in te zetten
efficiëntie bestaande aanbod vergroten
-
Intersectorale hulptrajecten
Modulering: vertaalslag
 Internaat VAPH:
– alle doelgroepen
– dag- en nachtopvang en begeleiding aan zowel
schoolgaande als niet-schoolgaande kinderen en
jongeren.
–pedagogische, medische, psychologische en sociale
ondersteuning
–specifieke therapieën : kinesitherapie, logopedie,
ergotherapie, zelfredzaamheidstraining, ….
Modulering: vertaalslag
 Vertalen naar functies:
– verblijf
– dagopvang
– behandeling
– training
– begeleiding
Basisprincipes modulering
FUNCTIE
Brede Instap
Info & Advies
Diagnostiek
Begeleiding
Behandeling
Bemiddeling
Training
Hulpcontinuïteit
Verblijf
Dagopvang
Bijstand
TYPEMODULE
MODULE
Inhoudelijke
eenheid
Praktische
eenheid
FID (onderscheid)
Leeftijd
AmbulantMobiel
Probleemgebied
Acties
(Contra)Indicaties
Combinatieregels
Gerechtelijk?
Randvoorw.
…
+ acties
+ indicaties
+ contra-indic
+ leeftijd
Vrije
infofiches
Locaties
Waar?
Instroommogelijkheden
Voorbeeld uit het VAPH
Functie:
Typemodule:
Module
Locaties
Verblijf
Verblijf voor
minderjarigen
met een handicap
[hoge frequentie]
O.C. St-Jozef
-
-
+ Indicaties
Acties
- Toezicht houden
- (ortho)pedagogische
begeleiding in groep
- Bed – bad – brood
- Lichamelijke
basisbehoeften
FID volledige week
buiten de schooluren
voor langer dan 2 jaar
Leeftijd 0 tot 21
-
Algemene
ontwikkelingssto
ornis van de
intellectuele
functies : matig
-
Stropkaai 38,
Gent
Ebergiste De
Deynestraat 1,
Gent
Laurierstraat
36-52, Gent
Rerum
Novarumplein
184, Gent
Residentieel
Probleemgebied
Altijd handicap
Gerechtelijk is
mogelijk
Randvoorwaarde:
- Kwestbare jongvolwassenen tot 25j
Altijd met mobiele of
ambulante begeleiding
Website St Jozef
(http://corporate.skynet.be/rt002480
/index.html)
Inspraakorganen
Modulering: drie stappen
1. Aanbod inhoudelijk beschrijven aan de hand
van typemodules door sectorale
administraties
2. Moduleren van het aanbod op basis van de
typemodules door de voorzieningen op basis
van (inter)sectorale richtlijnen
eerst autorisatieprocedure e-Health!
Modulering: drie stappen
3. Goedkeuren van modules vanuit de
voorzieningen door sectorale administraties
-
Bieden organisaties de hulp waarvoor ze
erkend zijn?
-
Volgen ze de combinatiecriteria?
-
Volgen ze de sectorale spelregels?
Enkele voorbeelden van VAPH
typemodules
– Verblijf voor minderjarigen met een handicap (lage
frequentie)
– Schoolvervangende dagopvang minderjarigen met een
handicap (hoge frequentie)
– Behandeling van minderjarigen met een handicap
(midden frequentie)
– Diagnostiek voor minderjarigen met (een vermoeden
van) handicap (hoge frequentie)
– Mobiele en/of ambulante begeleiding voor minderjarigen
met een handicap (hoge frequentie)
Koppeling typemodules zorgvormen
- wegwijzer om het huidige aanbod vlot in
modules om te zetten voor de voorzieningen
- wegwijzer voor de MDT’s in functie van het
voorstel van indicatiestelling
- zie http:// oostvlaanderen.jeugdhulp.be
- zie omzendbrief VAPH
Koppeling typemodules zorgvormen
Voorbeeld:
Semi-internaat = minimaal “dagopvang”:
Minimaal:
Typemodule: schoolvervangende of
schoolaanvullende dagopvang minderjarigen
met een handicap (hoge frequentie)
Koppeling typemodules zorgvormen
Complementair mogelijk:
- Behandeling van minderjarigen met een handicap
(hoge/midden frequentie)
- Training voor minderjarigen met handicap
(hoge/midden frequentie)
- Mobiele en/of ambulante begeleiding voor
minderjarigen met een handicap (hoge frequentie)
- Weekend- en vakantieopvang overdag voor
minderjarigen met een handicap
GES + typemodule
Typemodule: “Verblijf voor minderjarigen met een
GES+-problematiek”
In deze typemodule zit de nodige opvang, begeleiding
en behandeling reeds vervat die aangeboden worden
in de specifiek erkende GES+ units. Het is dus niet
noodzakelijk om bijkomende typemodules te
indiceren.
GES + typemodule
- biedt specifiek verblijf aan voor jongeren met
ernstige gedrags- en emotionele stoornissen (GES+)
met inbegrip van de nodige opvang, begeleiding en
behandeling.
- infrastructuur en de begeleidingsintensiteit zijn
aangepast aan de specifieke ondersteuningsvragen
- naast de GES+-problematiek hebben deze jongeren
mogelijk ook nog andere beperkingen
GES + typemodule: criteria
- diagnostiek GES: volgens protocollen VAPH
- motivering in A doc: GES problematiek waarbij de
draaglast uitzonderlijk hoog is omwille van de
complexiteit van de problematiek
- steeds individueel per jongere gemotiveerd
Overgangsmodaliteiten
1 maart 2014
Overdracht dossiers 1 maart 2014
 Tot en met 28/02/2014 kan bij het VAPH een
vraag voor ondersteuning ingediend worden:
ten laatste op 28/02/2014 A001 + A002
ontvangen op het VAPH = de aanvraag
wordt behandeld door het VAPH
 Vanaf 01/03/2014 moeten alle aanvragen
ingediend worden bij de ITP via het Adocument
Overdracht dossiers 1 maart 2014
Welke dossiers worden op 1 maart overgedragen?
Alle dossiers van minderjarigen en jongvolwassenen erkend als persoon met een
handicap
Overdracht dossier met contactgegevens van het
laatste gekende MDT en contactpersoon zorgregie
(verhuizen van CP-A d.m.v. verhuismodule in INSISTO)
Overdracht dossiers 1 maart 2014
Welke dossiers worden LATER overgedragen?
Dossiers die ten laatste op 28/02/2014 volledig
ingediend zijn bij het VAPH worden afgehandeld
door het VAPH en na de PEC zitting doorgegeven aan
de ITP
Overdracht dossiers 1 maart 2014
Welke dossiers worden NIET overgedragen?
Onvolledig ingediende dossiers op 1 maart 2014
Dossiers met een actieve vraag op de CRZ maar
zonder erkenning als persoon met een handicap
Multidisciplinaire teams
Multidisciplinaire teams
 Voorstartfase in Oost-Vlaanderen
-
MDT’s erkend door het VAPH
-
VAPH betaalt alle A-documenten
ingediend door MDT’s (bedragen blijven
behouden)
Multidisciplinaire teams
 Overgangsfase vanaf 1 maart 2014
-
erkenning en financiering binnen
agentschap Jongerenwelzijn
-
zelfde voorwaarden en bedragen als bij
het VAPH
Multidisciplinaire teams
 Overgangsfase vanaf 1 maart 2014
-
erkenning en financiering binnen
agentschap Jongerenwelzijn
-
zelfde voorwaarden en bedragen als bij
het VAPH (per verslag)
Multidisciplinaire teams
 Vanaf 1 januari 2015
-
nieuwe erkenningsvoorwaarden en
kwaliteitseisen
-
financiering binnen agentschap
Jongerenwelzijn aan nieuwe
voorwaarden

similar documents