Novinarske študije

Report
V njem mora študent/-ka izkazati
poznavanje teoretičnega ali praktičnega
družboslovnega vprašanja ali področja,
uporabiti ustrezne metode
družboslovnega raziskovanja, domače
in tuje vire ter pokazati sposobnost
strokovnega ubesedovanja.
Študent/-ka praviloma izbere razpisano
temo, lahko pa po posvetovanju z
mentorjem/-ico predlaga tudi
nerazpisano temo magistrskega dela.
Razpisano ali predlagano temo mora
odobriti skrbnik/-ica magistrskega
programa.
Študenti morajo pri razpisanih in
nerazpisanih temah upoštevati, da bodo
magistrski naziv pridobili na programu
Novinarske študije. Zato mora biti
pomemben del magistrskega dela s
področja novinarskih študij. Če se za
mentorstvo dogovorijo s člani drugih
kateder, potrebujejo somentorja s Katedre
za novinarstvo.
Razpisane teme za
Novinarske študije
(2013/2014)
 Značilnosti
novinarskega diskurza
 Reprezentacije interneta v
novinarstvu
 Novinarji in razumevanje interneta
 Novinarski žanri




Jezik in stili medijskih besedil
(žanrotvornost jezikovnih in stilnih prvin,
nove prvine v novih medijih, jezikovne
izbire v spletnem novinarstvu)
Besedilna razmerja v posameznih žanrih:
nanašanje, navezovanje, besedilna
semantika)
Besedilna razmerja med novinarskim
besedilom in fotografijo
Naslovje v sodobnih medijih
Novinarska tradicija in samoregulacija
v izbranih državah
 Izobraževanje novinarjev
 Novinarstvo kot profesija – dileme
novinarskih licenc
 Novinarstvo kot profesija – dileme
univerzalnega etičnega kodeksa
 Študije novinarskih etičnih kodeksov

Podobe novinarskih vlog
 Vloga tiskanih medijev v družbi:
racionalnost
 Vloga tiskanih medijev v družbi:
nadzorna funkcija
 Politična ekonomija medijev in
novinarstva
 Nove platforme in inovativnost
tiskanih medijev

Konvergenca novinarskih uredništev
 Novinarske prakse ter interaktivnost,
hipertekstovnost in multimedijskost
 Produkcija radijskega novinarstva
 Novinarstvo na internetu in občinstvo
 Družbena omrežja in novinarstvo
tradicionalnih medijskih hiš
 Organizacija novinarske produkcije za
internet

Govorna podoba slovenskih medijev
 Radijski novinarski diskurzi – jezikovni
vidik
 Zborna izreka: razmerje med
kodifikacijo in rabo v medijih
 Pravopis na razpotju: zaznavanje
novih in nezadostno rešenih
pravopisnih problemov v novinarskih
besedilih

Pravopisni, slovnični in drugi
jezikovnokulturni vidiki novinarskih
besedil
 Jezikovni viri in orodja za slovenščino:
uporabnost v novinarskem sporočanju
 Terminologija v medijih

Tipološke in žanrske analize
televizijskih oddaj
 Analize produkcije televizijskega
novinarskega diskurza – različni vidiki
 Trendi razvoja (slovenskega in/ali
tujega) televizijskega novinarstva
 Konvergenca medijev in transformacija
dela televizijskih novinarjev

Temo je treba prijaviti v 1. letniku,
najkasneje do 15. marca.
 Kdor ne prijavi pravočasno, dela ne more
prijaviti naknadno v tekočem študijskem
letu in tudi ne zagovarjati v tekočem
študijskem letu.
 Delo lahko prijavi po 1. oktobru
naslednje študijsko leto.
 Prijavljeno delo velja tri leta od datuma
prijave.

V prijavi magistrskega dela je treba
opredeliti:
1. relevantnost, cilje in pomen
magistrskega dela,
2. na literaturo in vire oprte hipoteze, teze
oz. raziskovalno vprašanje,
3. metodologijo oz. metode proučevanja,
4. strukturo magistrskega dela,
5. izhodiščno literaturo in temeljne vire.
Prijavo podpiše mentor (in morebitni
somentor).
 Če se s prijavo teme magistrskega
dela strinja, jo podpiše skrbnik
magistrskega programa.  zato: rok
za oddajo skrbnici dr. Poler Kovačič 1.
marec!
 Prijavo dokončno potrdi Komisija za
študijske zadeve.


similar documents