สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบอินทราเน็ต (Intranet)

Report
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบอินทรำเน็ ต
(Intranet)
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
งำนสำรสนเทศและเว็บไซต ์
มหำวิทยำลัยเนชัน
่
เปรม
อุนเรื
่ อน
โปรแกรมเมอรและเว็
บมำสเตอร ์
์
Tel : 054-265-170 ตอ 212
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบอินทรำเน็ ต
http://it.nation.ac.th/intr
(Intranet)
anet
1. รหัสบุคลำกร
2.รหัสบัตรประชำชน 13
หลัก
3.คลิก Sign In
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบอินทรำเน็ ต
(Intranet)
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบอินทรำเน็ ต
(Intranet)
สำรสนเทศ
ตำมดำน
้
group of info่
ระบบสำรสนเทศเพือ
กำรบริหำร และกำร
ตั
สิ นใจหำรจัดกำร
-ด
ดำนบริ
้
- ดำนกำรเงิ
น
้
- ดำนรั
บสมัคร
้
นักศึ กษำ
- ดำนกำรเรี
ยนกำร
้
สอน
- ดำนกำรวิ
จย
ั
้
- ดำนท
ำนุ บำรุง
้
ศิ ลปวัฒนธรรม
- ดำนประกั
นคุณภำพ
้
กำรศึ กษำ
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบอินทรำเน็ ต
(Intranet)
ประวัตส
ิ ่ วนตัว
profile
ข้อมูลประวัตส
ิ ่ วนตัว
บุคลำกร
- ปรับปรุงขอมู
้ ล
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบอินทรำเน็ ต
(Intranet)
ภำระงำน
บุคลำกร
commitment
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบขอตกลงภำระ
้
ขงำน
้อตกลงภำระงำน
1. พนักงำน/เจ้ำหน้ำที(่ แมบ
3. อำจำรย ์
่ ำน
้
3.1. ภาระงานด้านการสอน
,คนสวน)
1.1. ภำระงำนประจำ
1.2. ภำระงำนดำนอื
น
่ / งำนที่
้
ไดรั
้ บมอบหมำย
1.3. กำรพัฒนำตนเอง / เชิง
พัฒนำ
2. หัวหน้ำงำน/เลขำนุ กำร
2.1. ภำระงำนบริหำร
2.2. ภำระงำนประจำ
2.3. ภำระงำนดำนอื
น
่ / งำนที่
้
ไดรั
้ บมอบหมำย
2.4 กำรพัฒนำตนเอง / เชิง
3.2. ภาระงานด้านการวิจยั /ผลงานทางวิชาการ
3.3. ภาระงานด้านการบริการวิชาการ
3.4 ภาระงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.5 ภาระงานด้านบริหารจัดการ
3.5.1. การบริหารการเรียนการสอน/การ
ปรับปรุง/
มาตรฐานคุณวุฒอิ ุดมศึกษา/หลักสูตร
3.5.2. ด้านการสนับสนุนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
3.5.3. ภาระงานด้านการพัฒนานักศึกษา
3.5.4. การพัฒนาตนเอง / เชิงพัฒนา
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบขอตกลงภำระ
้
งำน
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบอินทรำเน็ ต
(Intranet)
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบอินทรำเน็ ต
(Intranet)
เอกสำร
ออนไลน์
eระบบ เชือ
่ มโยง
documents
เอกสำร
จำก edocuments
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบ EDocument
http://it.nation.ac.th/edocument
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบ EDocument
http://it.nation.ac.th/doc/ชือ
่
ภำษำอังกฤษ
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบ EDocument
http://it.nation.ac.th/doc/praemjob
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบ EDocument
http://it.nation.ac.th/doc/praemjob
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบ EDocument
http://it.nation.ac.th/doc/praemjob
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบ EDocument
เชือ
่ มโยงเอกสำร
ออนไลน์
e-documents
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบ EDocument
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบ EDocument
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบ EDocument
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบ EDocument
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบ EDocument
ประกั
นฯ สกอ.
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบ EDocument
ประกั
นฯ สมศ.
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบ EDocument
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบ EDocument
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบประเมินตนเอง
http://it.nation.ac.th/sar
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบประเมินตนเอง
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบประเมินตนเอง เชือ
่ มโยงกับ
ระบบ E-document
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ขอบคุณ
สำนักเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
งำนสำรสนเทศและเว็บไซต ์
มหำวิทยำลัยเนชัน
่
เปรม
อุนเรื
่ อน

similar documents