PowerPoint-presentasjon

Report
Svein Kyvik
31.05.2013
Innstegsstillingen i det norske
karrieresystemet
To karriereveier
Forskningsorientert
• PhD kandidat
• Postdoktor
• Førsteamanuensis
• Professor
Undervisn.orientert
• Univ./høyskolelektor
• Førstelektor
• Dosent
2
Ansatte i U&H-sektoren i 2001 og 2011
7000
6343
6000
5182
4972
5000
4480
3801
4000
3000
2952
2000
1276
1000
465
0
Stipendiat
Post doc
2001
Endres i topp-/bunntekst
F.aman/prof
Lektor/f.lektor
2011
01-02-03
3
Utfordringene
• For lite forutsigbare akademiske karriereløp
• For mange er tilsatt (for lenge) i midlertidige
vitenskapelige stillinger
• For få (norske) er interessert i en vitenskapelig
karriere i teknologi / naturvitenskap
• Høy gjennomsnittsalder ved tilsetting i faste
stillinger
Endres i topp-/bunntekst
01-02-03
4
Innstegsstillinger
«Innstegsstilling er et midlertidig
tilsettingsforhold med en konkret og forutsigbar
mulighet for tilsetting i fast stilling, så fremt den
tilsatte har oppnådd en på forhånd definert
kompetanse og resultater. En slik karrierevei vil
dermed kunne gi lengre midlertidighet, men den
gir samtidig kandidaten mulighet til en langt mer
forutsigbar karriereplanlegging. Den
representerer derfor en akseptabel balanse
mellom midlertidighet og langsiktighet.»
Endres i topp-/bunntekst
01-02-03
5
Innstegsstillingen
• Prøveordning med opptil 300 stillinger i
mat.nat. fag, teknologi, medisin, odontologi
• Lovendring / hjemmel for midlertidig tilsetting
utover 4 år
• Forskrift om innstegsstillingen må utarbeides
Endres i topp-/bunntekst
01-02-03
6
Uavklarte spørsmål
• Finansiering (omgjøring av post doc stillinger?)
• Forskerstillinger eller kombinerte stillinger?
• Sluttkompetansen (professorkompetanse?)
• Tilsettingsperioden (5, 6 eller 7 år?)
• Navn på stillingen
• Konkurransekriterier
• Vurdering av sluttkompetansen
Endres i topp-/bunntekst
01-02-03
7
Innstegsstilling – hva blir navnet?
1. Postdoktor (5, 6 eller 7-årig kombinert
forsknings- og undervisningsstilling)
2. Førsteamanuensis (med prøvetid)
3. Ny stillingskategori (Professorstipendiat?
Professoraspirant? Professorkandidat?)
Endres i topp-/bunntekst
01-02-03
8
Konkurransekriterier
• Doktorgrad tilstrekkelig
• Doktorgrad + postdoktor periode
• Aldersbegrensning for søkere?
• Maksimumsperiode etter avlagt doktorgrad for
søkere (3 - 5 år)?
• Stillingsbeskrivelsen (åpen og bred eller
skreddersydd for det lokale talentet)?
Endres i topp-/bunntekst
01-02-03
9
Vurdering av sluttkompetansen
• Etablert system for vurdering av opprykk til
professor
• Når skal vurderingen finne sted?
• Hvordan skal kandidater som ikke når opp
sluses ut av systemet?
• Hva med kandidater som har oppnådd reell
professorkompetanse etter to år i
innstegsstillingen?
Endres i topp-/bunntekst
01-02-03
10
Alternative framtidige karriereveier
1. Dr. Fast stilling
2. Dr. Postdoktor Fast stilling
3. Dr. Innstegsstilling Fast stilling
4. Dr. Postdoktor Innstegsstilling Fast stilling
Endres i topp-/bunntekst
01-02-03
11
www.nifu.no

similar documents