SELMER-#2299124-v1-Managementavtaler_for_borefartøy

Report
MANAGEMENTAVTALER
FOR BOREFARTØY
Aktuelle reguleringer og problemstillinger i avtaler som
regulerer management og operasjon av borefartøy
Advokat Nils Bugge
Advokatfirmaet Selmer
26. februar 2014
Presisering og avgrensing av temaet
∙ Borefartøy:
Borerigg
• Flyter (semi submersible)
• Jack-up
• Fast installasjon ?
Boreskip
∙ Avgrense mot: Byggeoppfølging / project management
∙ Avgrense mot: Konsernintern funksjonsdeling – konserninterne avtaler
∙ Temaet: Avtaler mellom eksterne, uavhengige parter – mellom
eier av fartøyet (evnt. bareboat charterer) og
manager (operatør)
∙ Skreddersøm – forholdet til standardavtaler som SHIPMAN
∙ Engelsk/norsk
Advokatfirmaet Selmer DA
 Doc. ref.: 2299124
2
Behovet for slike avtaler
∙ Sett fra eier
Operasjon krever kompetanse og organisasjon - eier har ikke alltid dette
• Asset owner /asset player
• Oppbyggingsfase
• "Ufrivillig" eier (bank, verft)
Markedseffekt
• Hvem som er manager er viktig for å få kontrakt for fartøyet
• Manager kjenner markedet
Finansiering
• Banker og obligasjonseiere stiller krav til manager
Advokatfirmaet Selmer DA
 Doc. ref.: 2299124
3
Behovet for slike avtaler, forts.
∙ Sett fra manager
Har kompetansen, kjenner markedet
God forretning; stabil inntjening; lavere risiko enn å eie fartøyet selv
Operasjon av flere fartøyer – egne og andres - gir fleksibilitet i forhold til bruk av personell og
andre ressurser
Advokatfirmaet Selmer DA
 Doc. ref.: 2299124
4
Manager som agent for eier
∙ Manager opptrer som eiers fullmektig:
Eksempel på reguleringer:
• "The Manager shall provide the management services as agent for and on behalf of the
Owner and shall protect and promote the interests of the Owner in all matters relating to the
provision of the services hereunder."
• "The Manager shall be generally authorised to conclude purchases of goods and services on
behalf of the Owner and in his name, and at the Owner’s expense, necessary to perform the
management services hereunder and within such limits as are set forth in the Budgets."
Forholdet til tredjemann - medkontrahenten
• Problemstilling; hvem blir bundet når manager opptrer – manager og/eller eier ?
• Rt. 1980 s. 1109 (ND 1980/181) Fekete dommen
• (LG-2004/11595, ND 1995/394, LB-1993/1618, LH-1991/148)
Advokatfirmaet Selmer DA
 Doc. ref.: 2299124
5
Managers tjenester – markedsføring av fartøyet
∙ Aktuelle tjenester
−Overvåke markedet
−Utarbeide markedsstrategi
−Utarbeide og inngi tilbud på oppdrag (varighet / omfang)
−Forhandle kontrakter/certepartier med
client/customer/charterer/company/selskapet/befrakter
∙ Alle kontrakter inngås i eiers navn
∙ Forholdet til andre fartøyer som manager eier eller er manager for
∙ Eget vederlag for markedsføring ?
−Fast rate
−Timebetaling
−Success fee
Advokatfirmaet Selmer DA
 Doc. ref.: 2299124
6
Managers tjenester – preparation for start-up
∙ Fartøyet kan være under bygging når management avtalen inngås – manager får et ansvar for å
klargjøre fartøyet for operasjon:
−Allocation and training of crew and personnel
−Review of al documents, drawings, specifications, manuals, as built documentation etc. for the
Drillship
−Preparation of a mobilisation plan
−Establishment of shore-based facilities and local onshore personnel - logistikk
−Customisation of its systems for the Drillship (Q&S, emergency plan, maintenance, etc.)
∙ Eget budsjett for dette - Operation Readiness Budget ?
Advokatfirmaet Selmer DA
 Doc. ref.: 2299124
7
Managers tjenester – operation and technical
management
∙ Manager skal operere fartøyet:
−Ensure compliance with applicable regulations
−Provision of competent personnel
−Arrangement for sufficient replacements, spare parts, stores, consumables, provisions, fuels
and lubricants
−Arrangement for maintenance, repairs, supervision
−Maintain classification and certificates
−Arrange for dry docking
−Appoint technical consultants and legal advisors
−Arrange for all shore based support facilities
Advokatfirmaet Selmer DA
 Doc. ref.: 2299124
8
Managers tjenester – ISM / STCW 95
∙ Manager shall
−"Procure that the Manager is deemed to be the “Company” as defined by the ISM Code"
(International Safety Management Code)
−Regelverk vedtatt gjennom IMO for sikker drift av skip/fartøy
−"Company means the owner of the ship or any other organization or person such as the
manager, or the bareboat charterer, who has assumed the responsibility for operation of the
ship from the shipowner and who, on assuming such responsibility, has agreed to take over all
duties and responsibility imposed by the Code."
∙ Ensure compliance with STCW 95 (International Convention on Standards of Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers).
Advokatfirmaet Selmer DA
 Doc. ref.: 2299124
9
Managers tjenester – compliance with the charter
agreement
∙ Manager vil i praksis være den som på vegne av eier utfører borekontrakten overfor kunden
(charterer):
−Eier vil ønske å pålegge manager en plikt til å sørge for at eiers forpliktelser overfor kunden blir
oppfylt
−"within the powers of the Manager as set forth in this Agreement"
−Ansvar ?
Advokatfirmaet Selmer DA
 Doc. ref.: 2299124
 10
Særlige plikter for eier – ansvar for fartøyets
beskaffenhet
−Eier vil i utgangspunktet våre ansvarlig for at fartøyet er i henhold til kontrakt og tilfredsstiller
lover og regler
−"The Owner is responsible for taking delivery of the Drillship from the Yard. This includes,
but is not limited to, ensuring that the Drillship complies with the Construction Contract,
requirements of the Classification Society, Flag State requirements and other applicable
rules and regulations and is ready for commencement of drilling operations in all respects."
−Konsekvenser mellom partene ?
Advokatfirmaet Selmer DA
 Doc. ref.: 2299124
 11
Budsjettprosedyre
∙ Budsjett for kostnader forbundet med operasjon av fartøyet
∙ Budsjettet gir forutsigbarhet og er av betydning for managers kostnadsdekning
"The Manager shall prepare and deliver to the Owner, for their approval, a draft Annual
Budget, based on generally adopted budgeting principles, for expenditures in respect of the
operations of the Drillship under the Charter Agreement from Commencement Date"
"The Owner shall indicate to the Manager his acceptance and approval of the Annual Budget
within 30 days of receipt of the draft. If the Owner fails to give such indication within the 30
days, the Annual Budget as presented by the Manager shall be deemed approved by the
Owner"
∙ Hva hvis partene ikke blir enige om budsjettet ?
−Forhandle ?
−Overlates til tredjemannsavgjørelse – uvanlig
−Terminere ?
Advokatfirmaet Selmer DA
 Doc. ref.: 2299124
 12
Managers ansvar for budsjettet
−"The Manager shall endeavour to make all expense estimates in the Budgets complete and
accurate. However, Owner acknowledges that the Manager does not guarantee the accuracy
of expenses or cost estimates submitted by him pursuant to this Agreement and that
Manager's sole obligation with respect to such expenses and cost estimates is that they be
prepared in good faith."
Advokatfirmaet Selmer DA
 Doc. ref.: 2299124
 13
Kostnadsdekning
∙ Manager skal ha dekket fra eier alle kostnader forbundet med operasjon av fartøyet
−"the expenses and disbursements in respect of the Drillship, its preparation for operation, its
operation, and performance of work under any Charter Agreement (the “Operational Costs”)"
−Betales (forskuddsvis) i henhold til budsjett
∙ Hva hvis budsjettet overskrides – hvem betaler ?
−Grunnleggende forutsetning at manager ikke skal bruke egne midler til drift av fartøyet, se f.
eks. Shipman 2009 art. 13 (e)
−"Any cost overruns compared to the Budgets shall nevertheless be payable by the Owner"
−Spørsmål om managers ansvar overfor eier
Advokatfirmaet Selmer DA
 Doc. ref.: 2299124
 14
Managers godtgjørelse
∙ Management fee
Fast del – USD X per day
Variabel del, avhengig av
−Fartøyets inntjening
−Fartøyets overskudd/EBITDA
−Oppetid; dager på full rate,
−Etc.
Salgskommisjon ved salg av fartøyet ?
Advokatfirmaet Selmer DA
 Doc. ref.: 2299124
 15
Managers innkreving av leie - kontosystem
∙ Normalt vil det være manager som innkrever leie for fartøyet (rate/hire) på vegne av eier.
−Borekontrakten har en komplisert rate- og vederlagsstruktur
Income Account – rate innbetales til konto i eiers navn
−Sentral i eiers finansiering - gjerne pantsatt til eiers bank
Operating Account – konto i managers navn for alle betalinger til manager
−Betalinger til Operating Account gjøres fra Income Account
−Manager vil ha full disposisjonsrett
Advokatfirmaet Selmer DA
 Doc. ref.: 2299124
 16
Managers ansvar
∙ Grunnleggende forutsetning – manager opptrer som eiers agent, for eiers regning og risiko
∙ Et ansvar for manager overfor eier vil være betinget av
−Uaktsomhet alt. grov uaktsomhet
−Hos hvem – ledende ansatte ?
∙ Ansvar for mannskap
−"Notwithstanding any other provision in this Agreement, the Manager shall not be liable for
any of the actions or omissions of the Crew, even if such actions or omissions are negligent,
grossly negligent or wilful, except only to the extent that they are shown to have resulted from
a failure by the Manager to discharge its obligations under Article (bemanning)"
∙ Ansvarsbegrensing
−Mot indirekte tap
−Nominelt begrenset
∙ Tilsvarende skadesløsholdelse for tredjemannskrav, f. eks. krav fra Charterer/myndigheter
∙ Untak – manager er ansvarlig for krav fra manskapet (lønn, skatt, severance payment, etc.) ?
Advokatfirmaet Selmer DA
 Doc. ref.: 2299124
 17
Operasjon i andre jurisdiksjoner
∙ Jurisdiksjon kan være klart ved avtaleinngåelse, men ikke alltid
Skatt
• Lokale skatter
• Kildeskatt – lokal operatør
Local content
• Brasil
Business ethics and anti-corruption
Advokatfirmaet Selmer DA
 Doc. ref.: 2299124
 18

similar documents