POLITIKOS TEORIJA IR POLITIN*S SISTEMOS DOC. Dr. Haroldas

Report
POLITIKOS TEORIJA IR
POLITINĖS SISTEMOS
DOC. DR. HAROLDAS ŠINKŪNAS
2013
III TEMA. POLITINĖS SISTEMOS SAMPRATA
1.
2.
3.
4.
5.
Politinės sistemos teorijos raida ir uždaviniai
Politinės sistemos samprata: D.Easton „Juodosios dėžės“
modelis,
G. Almond politinės sistemos koncepcija
Politinės sistemos funkcijos
Politinės sistemos savybės
Politinės sistemos struktūra
LITERATŪRA STUDIJOMS:
• KRUPAVIČIUS, Algis; LUKOŠAITIS, Alvidas (sudarytojai). Lietuvos
politinė sistema: sąranga ir raida. Kaunas: UAB Poligrafija ir
informatika, 2004.
• NOVAGROCKIENĖ, Jūratė. Politikos mokslo pagrindai: paskaitų
konspektai. Vilnius: VU leidykla, 2001.
• PRAZAUSKAS, Algimantas; UNIKAITĖ, Ingrida. Politologijos
pagrindai. Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2007.
BENDRIEJI KLAUSIMAI (I)
Kiekviena sistema pasižymi tuo, kad
1. Ją sudaro daugelis dalių;
2. Sistemą sudarančios dalys nevienodai svarbios;
3. Sistemos dalys tarpusavyje sąveikauja;
4. Sistemos dalys viena nuo kitos yra
priklausomos;
5. Sistemai būdinga savireguliacija.
6. Kiekviena sistema turi savo ribas.
BENDRIEJI KLAUSIMAI (II)
Politinės sistemos teorijos pradininkas David Easton:
Politinė sistema – tai sąveikos (elgesio sistema), kuriomis
vykdomas autoritetinis vertybių paskirstymas visuomenėje
(Politinė sistema, 1953).
Jūratė Novagrockienė: Politinė sistema – vientisa, suderinta
politinių institutų, politinių vaidmenų, santykių, procesų,
principų, pajungtų politinių, socialinių, teisinių,
ideologinių vertybių ir normų kodeksui, visuma.
Politinė sistema – tai visuma politikos subjektų tarpusavio
santykių, politinių normų ir vertybių, susijusių su politinės
valdžios realizavimu ir visuomenės valdymu.
POLITINĖS SISTEMOS TYRIMŲ KRYPTYS
 Politinės sistemos „vidaus“ tyrimai;
 Politinės sistemos ir jos aplinkos sąveikos
tyrimai.
POLITINĖS SISTEMOS TEORIJOS UŽDAVINIAI
1. Pateikti rekomendacijas dėl politinės sistemos
struktūros tobulinimo;
2. Padėti išsaugoti politinės sistemos ir jos aplinkos
pusiausvyrą („politinį stabilumą“);
3. Padėti gerinti valstybės valdžios institucijų,
tobulinti rinkimų, partinę ir kitas sistemas;
4. Padėti nustatyti „stresines“ situacijas bei
priemones joms įveikti;
5. Padeda nustatyti valstybių politinio stabilumo
lygį.
POLITINĖS SISTEMOS BRUOŽAI (D. EASTON)
1. Politinės sąveikos visuomenėje sudaro elgesio
sistemą;
2. Politinę sistemą supa fizinė, biologinė, socialinė ir
psichologinė aplinkos;
3. Aplinkos veikia politinę sistemą, t.y. ji yra atvira
išorės poveikiams;
4. Politinė sistema reaguoja į aplinkos poveikius ir
sugeba prie jų prisitaikyti.
„JUODOSIOS DĖŽĖS“ MODELIS
G.ALMONDO POLITINĖS SISTEMOS
KONCEPCIJA (I)
Poreikiai:
1. Prekių ir paslaugų poreikiai
2. Taisyklių poreikiai
3. Sąlygų politiniam dalyvavimui poreikiai
4. Poreikiai „simboliams“
G.ALMONDO POLITINĖS SISTEMOS
KONCEPCIJA (II)
Palaikymo pasireiškimo formos:
1. Materialinė parama
2. Įstatymų ir kitų taisyklių laikymasis
3. Politinis dalyvavimas
4. Pagarbos demonstravimas
G.ALMONDO POLITINĖS SISTEMOS
KONCEPCIJA (III)
Politinių sprendimų ir veiksmų pasireiškimo formos:
1. Apsirūpinimas
2. Taisyklių nustatymas
3. Vertybių (prekių, paslaugų etc.) paskirstymas
4. „Simboliniai“ veiksmai
POLITINĖS SISTEMOS FUNKCIJOS (I)
Ties „įėjimu“ vykdomos funkcijos:
1. Interesų formulavimas (artikuliacija)
2. Interesų apibendrinimas (agregacija)
3. Komunikacija
POLITINĖS SISTEMOS FUNKCIJOS (II)
Ties „išėjimu“ vykdomos funkcijos:
1. Normų kūrimas
2. Normų taikymas
3. Normų laikymosi kontrolė
POLITINĖS SISTEMOS SAVYBĖS
1.
2.
3.
4.
5.
Reguliacinė
Ekstrakcinė
Distribucinė
Adaptavimasis
„Simbolinė“
POLITINĖS SISTEMOS STRUKTŪRA
Politinės sistemos posistemės:
1.
2.
3.
4.
Institucinė
Reguliacinė
Komunikacinė
Ideologinė

similar documents