OPSTA PSIHOLOGIJA

Report
Vežbe su vid praktične nastave
 Podrazumevaju angažovanje i
aktivnost studenata u praktičnom
provežbavanju tema
 Pravila:
 -dolazak na vreme na čas
 -aktivno učestvovanje i praćenje
nastave


Redovan dolazak na nastavu 5
bodova
SEMINARSKI RAD
15 rad + 5 odbrana
Studenti koji nemaju odbranjen
seminarski NEMAJU PRAVO izlaska na
usmeni ispit
Seminarski rad se radi u paru
Ime škole i mesto
Seminarski rad iz opšte psihologije
Tema: prikaz rada ,, Naslov rada’’
Mentor:
Studenti:
mesto i datum
STRUKTURA PRIKAZA
NAUČNOG/STRUČNOG ČLANKA
UVOD: Na samom početku, iznesite
zašto vas je zainteresovala izabrana
tema i naznačite kako vam informacije
koja ste stekli na osnovu čitanja date
teme mogu koristiti u životu i budućoj
profesiji.

Napomena: uvod treba da sadrži lični pečat
autora rada, da prikaže da su studenti
razumeli temu i da su o njoj razmišljali
Segment 1: Uvod u prikaz članka. U
uvodnom delu prikaza najpre je potrebno
ukratko predstaviti širi teorijski kontekst
iz kog proizilazi istraživanje prikazano u
članku. (Npr. „Istraživanje proističe iz
psiholeksičkog pristupa opisu
ličnosti...“). Treba navesti i vrstu
istraživanja (eksperimentalno,
korelaciono, longitudinalno,
kroskulturalno, meta-analiza...)
Segment 2: Prikaz uvodnog dela članka.
U ovom delu treba formulisati osnovni
problem istraživanja i navesti hipoteze,
ukoliko ih autori daju. Ukoliko autori nisu
eksplicitno naveli hipoteze, ali se one
mogu naslutiti na osnovu problema i
teorijskog konteksta, potrebno ih je
naznačiti. Trebalo bi predstaviti način na
koji autori argumentuju važnost i
vrednost problema istraživanja.






a) Šta je osnovni problem istraživanja? Da li je on jednostavan ili
složen (da li podrazumeva više specifičnih problema istraživanja)? Da
li su se autori osvrnuli na teorijski i praktični značaj problema
istraživanja?
b) Kako je autor formulisao hipoteze? (Da li postoje eksplicitno
formulisane hipoteze? Da li su nabrojane ili su navedene na drugačiji
način, i kako? Ako autor nije jasno formulisao hipoteze, da li to
predstavlja nedostatak istraživanja – odnosno, da li su ovakvom
istraživanju uopšte potrebne hipoteze? Ako hipoteze nisu eksplicitno
formulisane, da li se može naslutiti šta autor pretpostavlja?)
c) Kako je autor organizovao uvodni deo?
d) Na kojim teorijskim postavkama se zasniva problem istraživanja?
e) Da li autor uverljivo prikazuje vezu između teorijskih znanja,
odnosno rezultata dosadašnjih istraživanja, i problema istraživanja?
f) Mislite li da je autor u uvodnom delu izostavio neke važne
informacije, ili naveo neke suvišne?
Prikaz odeljka „Metod“. Potrebno je
navesti sve bitne stavke odeljka Metod:
subjekti, stimulusi, nacrt i postupak
kada su u pitanju eksperimentalna
istraživanja, a uzorak, instrumenti,
metodi analize podataka i postupak
kada je reč o korelacionim studijama (ili
drugačije, ukoliko su autori tako naveli).
S obzirom na to da neki od ovih
segmenata sadrže mnoštvo informacija
koje bi otežale čitljivost prikaza, moguće
ih je sažeti, ali tako da se najvažnije
informacije zadrže. Npr:
U istraživanju je inicijalno učestvovalo
939 ispitanika, ali je taj broj, nakon
isključenja neadekvatno popunjenih
upitnika, sveden na 901. Uzorkom su
obuhvaćena 394 (43,7 %) muškarca i
507 (56,3 %) žena. Starost ispitanika
kretala se u rasponu od 18 do 65
godina, sa modalnom vrednošću 21,
pri čemu je prosečna starost iznosila
28,96 godina (SD= 10,96). Među
polovima nema starosnih razlika (ASм=
29,67; АSž= 28,4; t= 1,73, df = 899,
p>0,05; Levinov F= 0,84, df= 901,
p>0,1).
Uzorkom je obuhvaćen 901 ispitanik
(43,7 % muškaraca i 56,3 % žena).
Starost ispitanika bila je između 18 i
65 godina, sa prosečnom vrednošću
28,96. Polovi su bili ujednačeni po
starosti.
Prikaz odeljka „Rezultati“. Potrebno je
prikazati rezultate koji predstavljaju
direktan odgovor na istraživačko pitanje, a
deskriptivne pokazatelje ne treba uvrštavati
u prikaz. Prikaz ne treba da bude opterećen
numeričkim pokazateljima; najbolje bi bilo
da se rezultati „prepričaju“, a ukoliko je
neka brojčana vrednost posebno važna za
razumevanje ishoda istraživanja, može se
navesti. Najvažnije je da rezultati budu
opisani ili prikazani tako da odgovor na
istraživačko pitanje bude jasan.
a) Šta sve sadrži prikaz rezultata?
 b) Ima li rezultata koje autori nisu
komentarisali?
 c) Da li je komentar rezultata u
tekstu razumljiv?
 d) Da li vam se statistička obrada
podataka čini adekvatnom, suviše
složenom ili suviše jednostavnom?

Diskusija, završna razmatranja i kritički
osvrt. U ovom delu, potrebno je prikazati
način na koji su autori interpretirali
rezultate, kvalitet odgovora na istraživačko
pitanje (da li je istraživanje dalo odgovor na
pitanje sadržano u problemu), i istaći način
na koji su autori rezultate svog istraživanja
integrisali u postojeći sistem znanja u datoj
oblasti. Važno je ukazati na teorijski i
praktični značaj istraživanja. Poželjna je
kritička distanca prema prikazanom
istraživanju i njegovim implikacijama, uz
odgovarajuće argumente.





1. Da li su autori adekvatno odgovorili na
istraživačko pitanje?
2. Da li su rezultati adekvatno interpretirani
(objašnjeni)?
3. Da li su autori na zadovoljavajući način
doveli u vezu rezultate svog istraživanja i
ranije nalaze?
4. Ima li formalnih propusta poput ponovnog
navođenja rezultata (na način na koji su već
navedeni), ili predstavljanja teorijskih
koncepcija koje nisu navedene u Uvodu?
5. Jesu li autori istakli teorijske i praktične
implikacije svojih nalaza?
Zaključak: u zaključku treba sumirati ukratko
ono što ste primetili kao najvažnije i
najznačajnije u radu i dati svoje kritičko
mišljenje u odnosu na navedeni prikaz.
Format rada: do pet strana
(uključujući i naslovnu stranu), Times
New Roman, font 12, prored 1,5
RAD SE PREDAJE U
ŠTAMPANOJ FORMI NA
VEŽBAMA 7 DANA PRE
TERMINA ZA ODBRANU
Rad nije potrebno koričiti spiralom,
samo spojiti heftalicom
 28.10.2014.
 Više
iskustva- veći mozak?
 Jeste
li ,,prirodni’’?
 Ono
što vidite je ono što ste naučili
 4.11.2014.
 Spavati,
nema sumnje i sanjati
 Oduzimanje romantičnosti snovima
 Ponašati
se kao u hipnotiziranom stanju
 18.112014.
 Mali
emocionalni Albert
 Kucaj
o drvo
 Doživi
agresiju...počini agresiju
 25.11.2014.
 Ono
što očekujete to ćete i dobiti
 Mape
u vašem umu
 Hvala
na sećanju!
 9.12.2014.
 Daleko
o očiju, ali ne i od uma
 Rođeno
prvo, rođeno pametnije
 Imam
kontrolu i drago mi je što je tako
 16.12.2014.
 Seksualna
 Vidim
 Misli
motivacija
to jasno na vašem licu
u nesuglasju

23.12.2014.

Jeste li gospodar svoje sudbine?

Koliko ste moralni?

Utrkujući se sa vlastitim srcem

30.12.2014.

Ko je ovde zapravo lud?

Opet se braniš?

Kako postati depresivan?

6.1.2015.

Vi ne činite ono što propovedate

Priskočiti u pomoć ili ne priskočiti

Budite poslušni po svaku cenu

similar documents