E-doc - ระบบ สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

Report
ระบบสารบรรณ (E-Document System)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
http://edoc.rmutp.ac.th
เตรียมเอกสารสาหรับระบบ E-doc
การสร้างไฟล์ PDF
 From Document File (ex. Word, PowerPoint)
 From Scanner
 From Other (Webpage, Picture, Etc.)
การรวมไฟล์ PDF
 Combine (Merge Multiple File To Single File.)
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขไฟล์ PDF
• Insert Page
• Delete Page
• Rotate Page
• Counterclockwise 90 degrees
• Clockwise 90 degrees
• 180 degrees
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
การทางานของระบบหลัก






1 ลงทะเบียนหนังสือรับ
2 ลงทะเบียนหนังสือส่ง
3 การส่งต่อเอกสาร
4 ลงทะเบียนคาสัง่
5 ลงทะเบียนประกาศ
6 การเก็บหลักฐานประกันคุณภาพ
สิง่ ทีเ่ พิ่มเติมเข้ามาในเวอร์ชน่ั ใหม่
 สามารถ Login ด้วย Username,Password ทีใ่ ช้ในการเข้า Internet ภายใน
มหาวิทยาลัย
 ระบบจะมีความรวดเร็วขึ้นเนื่องจากใช้ Software ทีท่ นั สมัยมาช่วยในการพัฒนา
 สามารถแนบไฟล์เอกสารได้มากกว่าเดิม
 แยกเมนูให้เห็นเด่งชัดขึ้น
 ระบบค้นหาจะสามารถค้นหาได้สมบูรณ์มากขึ้น
 ระบบส่งกลับต้นทางช่วยในกรณีท่สี ง่ ข้อมูลผิด
 สามารถดูรายการส่งอย่างละเอียด
 สามารถเก็บหนังสือไว้เพื่อประกันคุณภาพได้
วิธีการเข้าใช้งานครัง้ แรก
 เปิ ด Internet Browser ขึ้นมาและพิมพ์ http://edoc.rmutp.ac.th
 ลงในช่อง address แล้วกด Enter
 จะพบกับหน้า Login ให้ทาการเข้าระบบด้วย Username,Password ทีเ่ คย
เข้าใช้งานระบบเวอร์ชนั่ เก่าหรือ
Login
ทาความรูจ้ กั กับ Menu ต่างๆ








Inbox
Sentbox
หนังสือค้าง
หนังสือรับ
หนังสือส่ง
ประกาศ
คาสัง่
ประกันคุณภาพ
รวมรายการหนังสือรับทัง้ หมดทีเ่ ข้ามาในระบบ
รวมรายการส่งหนังสือทัง้ หมด
รายการหนังสือทีย่ งั ไม่ถงึ หัวหน้างานแต่ละหน่วย
รายการหนังสือรับทีส่ ามารถลงทะเบียนได้จากเมนูน้ี
รายการหนังสือส่งทีส่ ามารถลงทะเบียนได้จากเมนูน้ี
รายการประกาศทีส่ ามารถประกาศได้จากเมนูน้ี
รายการคาสังที
่ ส่ ามารถประกาศได้จากเมนูน้ี
รายการหนังสือทีม่ ไี ว้เพือ่ ประกันคุณภาพ
Inbox
Sentbox
หนังสือค้าง
หนังสือรับ
หนังสือรับ (ต่อ)
หนังสือส่ง
หนังสือส่ง (ต่อ)
ประกาศ
ประกาศ (ต่อ)
คาสัง่
คาสัง่ (ต่อ)
ประกันคุณภาพ
 เราสามารถเก็บเรือ่ งทีร่ บั เข้ามาเอามาไว้ในส่วนของเมนูประกันคุณภาพได้
ประกันคุณภาพ (ต่อ)
รายละเอียดของเอกสาร
เมือ่ เราคลิก้ ดูรายละเอียดของเอกสารจะเจอหน้าตาคล้ายๆกัน
รายละเอียดของเอกสาร (ต่อ)
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
การส่งต่อเอกสาร
การส่งต่อเอกสาร (ต่อ)
การส่งต่อเอกสาร (ต่อ)
การเพิ่มผูร้ บั เอกสาร
 เวลาส่งเอกสารนัน้ เราต้องเลือกผูร้ บั ซึง่ สามารถทาได้ดว้ ยการพิมพ์ช่อื ผูร้ บั โดยตรง
หรือเลือกใช้การค้นหาหรือการเวียนเพือ่ ช่วยในการเพิม่ ผูร้ บั เอกสาร สามารถทาได้
3 วิธตี ามด้านล่าง
การเพิ่มผูร้ บั เอกสาร (ต่อ)
 กรณีเลือกเพิ่มผูร้ บั แบบวิธีท่ี 2

similar documents