Latarbelakang - DATA

Report
Transformasi Industri Ayam Daging
Kearah [email protected] 2020
Kandungan
•
•
•
•
•
•
•
Pendahuluan
Latarbelakang
Isu dihadapi
Bengkel dan kajian
Cadangan pendekatan strategik
Cadangan dasar
Kesimpulan
Pendahuluan
• Malaysia capai tahap saradiri daging ayam semenjak 1983
• Daging ayam menyumbang 70% daripada penggunaan daging
rakyat Malaysia
• Industri daging ayam tumbuh pada kadar 6.14% setahun antara
2001-2010
• Nilai pengeluaran di ladang RM5.78 billion dengan nilai
ekonomi RM35 billion pada tahun 2010.
Latarbelakang
Tahap Saradiri Pengeluaran Daging Ayam
Pengeluaran dan Permintaan Daging Ayam
Latarbelakang
Eksport Produk Ayam dan Kuantiti (tan metrik)
Latarbelakang
Rantaian Nilai Sistem Pengeluaran Ayam Pedaging
Latarbelakang
Bilangan Pekerja Mengikut Kategori Dalam Industri Ayam Pedaging
77506 jawatan
Latarbelakang
Bilangan Ladang Ayam dan Itik Baka
Taburan Ladang Ayam dan Itik Baka
Negeri
Pengeluaran Anak Ayam dan Itik Pedaging (jutaKedah
ekor)
Ayam
Pedaging
Penelur
Itik
Kampung
Pedaging
Penelur
4
1
Pulau Pinang
3
4
2
Perak
Selangor
13
4
2
1
1
N. Sembilan
16
Melaka
Johor
Pahang
Kelantan
Sabah
Sarawak
Jumlah
9
29
2
1
9
2
92
1
4
4
1
6
2
11
2
2
3
13
8
23
1
4
Latarbelakang
Kilang Pemerosesan Makanan Ayam
Purata Harga Makanan Ayam (2006 – 2010)
Latarbelakang
Taburan Bilangan & Kapasiti Ladang Ayam Pedaging
NEGERI
Bilangan
Ladang Ayam
Pedaging
Bil
Kapasiti
%
Bil
%
0.15
Perlis
13
0.39
179,900
Kedah
233
8,112,300
6.68
Pulau Pinang
Perak
Selangor
Negeri
Sembilan
Melaka
Johor
Pahang
Terengganu
Kelantan
Sabah
Sarawak
200
592
187
6.95
5.97
17.67
5.58
5,915,030
25,663,226
7,222,810
4.87
21.13
5.95
9,927,950
8.17
5,139,104
37,248,493
6,267,280
3,729,516
3,358,701
2,110,780
6,579,987
121,455,51
6
4.23
30.87
5.16
3.07
2.77
1.74
5.42
Jumlah
187
134
703
182
299
248
38
335
5.58
4.00
20.98
5.43
8.92
7.40
1.13
10.00
3,351
100.00
100.00
Purata /
ladang
13,838
34,817
67,216
43,350
38,625
53,091
38,352
57,660
34,436
15,038
11,233
55,547
19,642
38,170
Pengeluaran Daging Ayam Semenanjung Malaysia,
Sabah dan Sarawak (2000 – 2010)
Latarbelakang
Rantaian Bekalan Daging Ayam Ke Pengguna
Latarbelakang
Aliran Pengeluaran daging ayam harian
1.14 juta ekor ayam sehari
Abatoir Komersil memproses 342,000
ekor (514 t.m sehari)
Tempat Sembelihan Kecil memproses
798,000 ekor (1,197 t.m sehari)
1,710 t.m ayam proses
1,438 tan dipasaran
272 tan diproses semula (further
processed)
Loji Pemproses
Komersil
(154 t.m sehari)
Loji EKS
(118 t.m sehari)
Latarbelakang
Aliran dan Peratusan Pasaran Produk Ayam
LADANG BAKA
- Kontrak
- Syarikat
LADANG PEDAGING
- Kontrak
- Syarikat
30%
70%
Abatoir Komersil
- Kontrak
- Syarikat
Tempah Sembelihan
Kecil
30%
70%
Loji Pemproses
- Kontrak
- Syarikat
80%
Pasaraya
10%
90%
Pasar
(Pasar basah, pasar tani,
pasar malam dll)
Pemprosesan (EKS)
20%
100%
100%
EKSPORT
PENGGUNA
100%
Isu yang dihadapi
FLFAM telah mengemukakan memorendum kepada
Majlis Keselamatan Makanan Kebangsaan yang diserahkan
untuk kajian DVS.
Memorendum menyentuh :
•
•
•
•
kesihatan awam veterinary ketika penyembelihan ayam
kepastian halal
penjualan tidak mengikut piawai Akta Makanan
pengangkutan yang tidak sesuai untuk mengangkut daging ayam
Tindakan kajian
Satu bengkel telah diadakan di adakan di Port Dickson pada 3-6 Oktober 2010 di
Glory Beach Resort, Port Dickson, Negeri Sembilan. melibatkan 167 peserta mewakilii
pelbagai agensi dan pihak berkepentingan
Wakil Jabatan dan Agensi
Bil
Nama
1 Jabatan Perkhidmatan Veterinar
2 Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan,
Kementerian Kesihatan Malaysia, Aras 3 Blok
E7, Parcel E, Putrajaya
3 Kem Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPT)
Wakil Badan Bukan Kerajaan
Bil Peserta
33
3
2
4 Dewan Bandaraya
2
5 Majlis Bandaraya
4
6 Majlis Perbandaran
5
7 Majlis Daerah
5
8 Kementerian Hal Ehwal Pengguna
2
9 Halal Development Centre (HDC)
1
10 Jabatan Alam Sekitar
3
11 Jabatan Agama Islam Negeri
3
12 Kementerian Pertanian
0
13 FAMA
2
14 NAFAS
2
15 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
2
16 IKIM
1
17 IPTS/IPTA
JUMLAH
1
71
Bil
Nama
Bilangan
Peserta
1 Persekutuan Persatuan-persatuan Penternak Malaysia (FLFAM)
5
2 Persatuan Penternak Ayam Negeri-negeri
3 Pengilang makanan ternakan
4 Federation of Malaysian Manufacturers
5 Pemerosesan / Loji (individu)
6 Persatuan Pengimport dan Pengeksport Ayam Itik Negeri Johor
7
1
3
11
2
7 Persatuan Pemborong Ayam Daging
8 Persatuan Peniaga (Cina, Melayu,India)
9 Persatuan Peniaga dan Usahawan Malaysia
10 Sandakan Livestock & Poultry farmers Association
8
4
3
11 Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA)
0
12 Persatuan Pengguna Selangor (SCA)
13 Persatuan Pengguna P Pinang (CAP)
14 Persatuan Pengguna N Sembilan (CANS)
15 Persatuan Pengguna Kedah (CAKE)
16 Persatuan Pengguna Perak (PCA)
17 Malaysian Association of Food Animal Veterinarian (MAFAV)
2
1
1
1
1
18 Persatuan Veterinar Malaysia (VAM)
19 Persatuan Pembekal-pembekal Ayam Melaka
20 Persatuan Pengguna Islam Malaysia
21 World Poultry Science Association (Malaysia)
22 Persatuan-persatuan Peladang Negeri
23 Persatuan-persatuan Peruncit / penjaja ayam
24 Penyembelih ayam individu
25 Pasar Tani/Pasar malam
26 Hypermarket (Giant,Tesco,Carefour,Parkson,Sogo)
1
1
2
1
3
3
15
9
JUMLAH
2
2
7
96
Bengkel Pakar
Lima bengkel diadakan bagi membincangkan
semua perkara yang berbangkit ketika sidang
melibatkan 56 pakar dan wakil pihak
berkepentingan dalam aspek:
•
•
•
•
•
Pengeluaran
Penyembelihan
Pemerosesan
Pemasaran
Pengguna
Hasil bengkel tersebut diserahkan kepada sebuah pasukan petugas
untuk meneliti semua aspek politik ,ekonomi, sosial, teknologi,
alam sekitar, ekologi dan perundangan serta meneroka kemungkinan
paling sesuai untuk dijadikan asas
transformasi industri ayam daging @ 2020
Ketua Kumpulan Pakar
Pasukan
Jawatan
Dr Abu Hassan Md Ali
Pengarah Penyelidikan
Dr Sulaiman Abd Kadir
Pengarah Perancang
Dr Ahmad Salleh
Pengarah IAT
Dr Borhan Abu Samah
Ketua Seksyen Unggas
Dr N. Krishnan
Ketua Seksyen
Kesihatan Awam Veterinar
Dr Saiful Bahri
Ketua Seksyen Import
Eskport dan Kuarantin
Dr Che Zalina Zaid
Urusetia
Pasukan telah meniliti
Semua aspek PESTL terutama
perkembangan Asean dan
China.
Pasukan juga telah
mendapatkan input
tambahan daripada ahli
akademik serta pihak industri
sendiri.
Pasukan Pakar telah
mengadakan 6 kali mesyuarat
dan mengemuka syornya.
OBJEKTIF TRANSFORMASI INDUSTRI AYAM
• Meningkatkan sumbangan industri ayam kepada pendapatan
dan ekonomi negara
• Menjana peluang perniagaan dan pekerjaan
• Meningkatkan pendapatan pengusaha, pekerja dan penyedia
perkhidmatan disepanjang rantaian nilai supaya mencapai
golongan berpendapatan tinggi.
• Menjamin bekalan ayam mencukupi dan berterusan dengan harga
yang berpatutan serta memenuhi kehendak pengguna dari aspek
halal, kualiti dan keselamatan makanan
• Memacu pembangunan industri bagi menjadikan Malaysia sebagai
pembekal produk ayam halal yang penting dipasaran global.
Pendekatan Strategik
 Menyedia KSIA ( Kawasan Strategik Industri Ayam)
 Meningkat kapasiti pengeluaran ladang sedia ada
 Memusatkan loji penyembelihan dan pemerosesan ayam atau
menyediakan zon atau kawasan khusus untuknya
 Menyediakan model loji penyembelihan dan pemerosesan
untuk panduan EKS
 Memperkukuhkan rantaian bekalan melalui Sistem Rantaian
Bekalan Halalan Toyibban (RBHT)
Pendekatan Strategik
 Mewujudkan Stok Penimbal- Strategic Buffer Stock System (SBSS)
 Gedung Makanan Negara- Felda pelaksana RBHT
 Mewujudkan sistem dayajejak
 Menggubal kaedah dan peraturan untuk mengawalselia industri
ayam sepanjang rantaian nilai
 Memperkukuhkan Pembangunan Modal Insan
Pendekatan Strategik
 Menaiktaraf Institut Teknologi Unggas(ITU) ketaraf Kolej
 Mewujudkan bidang latihan industri ayam dalam institusi
latihan untuk belia
 Menambahbaik insentif
 Insentif cukai
 Dana Khas Pembangunan Industri Ayam
 Mempergiat Penggunaan Teknologi dan Inovasi
DASAR PERTAMA
Mewujudkan kaedah dan peraturan untuk menyelia
pusat penyembelihan ayam sekala kecil
• Terdapat 20 loji sembelih ayam memiliki VHM dan 1600 tempat
sembelih skala kecil tidak berlesen. Sekitar 70% penyembelihan
ayam disembelih ditempat sembelih skala kecil dengan 1.14 juta ayam
disembelih setiap hari
• Skop kawalan penyembelihan keatas peraturan sedia ada perlu diluaskan
untuk meliputi unggas.
• Mewujudkan peraturan untuk pelesenan
• menyediakan mekanisma pemeriksaan
veterinar menyeluruh
DASAR KEDUA
Menyusun dan menambahbaik Pusat Sembelihan
Ayam Skala Kecil
• Risko Selsema Burung daripada tempat sembelih dikawasan awam
• Masalah jaminan kesihatan awam veterinar
• Keraguan jaminan halal dan kelemahan pengurusan sisa.
• Membangunkan garispanduan pusat sembelihan skala kecil
• Membangunkan model pusat sembelih kecil untuk EKS
agar mematuhi piawai DVS selaras dengan
persiapan menjadi negara maju.
DASAR KETIGA
Meningkat pengeluaran ayam sebanyak 500,000 ekor sehari
bersama FELDA untuk pasaran eksport sebagai
jaminan keselamatan makanan negara (stockpile)
• Ayam menjadi sumber daging terpenting rakyat (70%) dimana
bekalan dan pergerakan harga penting kepada pengguna
• Malaysia telah berjaya meneroka pasaran eksport sebagai
sebahagian daripada strategi International Halal Hub.
• Pasaran eksport dijadikan Strategic Buffer Stock System
untuk menjadi jaminan keselamatan makanan negara.
• Pembangunan 5 KSIA termasuk Sabah Sarawak
Felda sebagai FELDA sebagai peneraju Gedung Makanan Negara
DASAR KEEMPAT
Mengukuh perkhidmatan veterinar, pembangunan
Insan dan menjalankan penyelidikan, pembangunan
teknologi dan inovasi sepanjang rantaian pengeluaran
daging ayam
• Pembangunan industri ayam masih perlukan perkhidmatan
veterinar yang mantap.
• Pembangunan seterusnya masih memerlukan R&D terutama
menyentuh biosekuriti, penyakit, makanan dan pemekanan,
sistem pengeluran di tropik serta pembangunan produk
• Jawatankuasa khas atau instisusi khas ditubuhkan
mempergiatkan R&D
DASAR KELIMA
Menubuhkan Majlis Industri Ayam Negara
• Industri ayam menjadi strategik sebagai penyumbang terbesar
kepada bekalan daging negara.
• Pengeluran peringkat ladang daging sekitar RM5.78 billion tetapi
memiliki nilai ekonomi dianggarkan RM 35 billion.
• Suatu majlis diperlukan untuk melakar kemajuan dan pembangunan
serta menangani cabaran dihadapinya industri ayam.
KESIMPULAN
Mesyuarat dipohon untuk:
• Menerima kertas cadangan Transformasi Industri Ayam Daging
untuk diangkat untuk keputusan dasar Kementerian Pertanian
dan Kerajaan.
• Menerima lima cadangan dasar yang menyentuh industri
ayam daging @ 2020 diatas.
Terima kasih

similar documents