Doc. JUDr. Ivana Štenglová

Report
Některé problémy
orgánů obchodních korporací
Praha, 25. 11. 2014
Doc. JUDr. Ivana Štenglová
I.
Souhlas všech společníků
s rozhodnutím orgánu
Souhlas se změnou
programu nejvyššího orgánu
§ 185 ZOK Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen
jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni
společníci.
§ 408/3 ZOK Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání,
lze projednat jen, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
§ 643/2 ZOK Záležitosti, které nebyly zařazeny do programu, lze
projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.
Souhlas se změnou
programu nejvyššího orgánu
Přítomnost (účast)
 osobní (nebo v zastoupení),
 hlasování pomocí technických prostředků, vč.
korespondenčního hlasování (nikoli pro
změnu navrženou na zasedání).
Per rollam?
Souhlas se změnou
programu nejvyššího orgánu
Důsledky nedostatku souhlasu
Fikce nepřijetí rozhodnutí?
Přijetí rozhodnutí patří do působnosti
nejvyššího orgánu, takže jen je-li rozhodnutí
 neurčité nebo nesrozumitelné nebo
 ukládá-li nemožné plnění.
Souhlas se změnou
programu nejvyššího orgánu
Neplatnost usnesení?
Ano jsou-li splněny podmínky – rozhodnutí nebylo
přijato potřebným počtem hlasů
Lze využít možnosti, že soud neplatnost nevysloví
podle § 260 OZ??
 došlo-li k porušení zákona/stanov, které nemělo závažné
právní následky, a je-li v zájmu OK hodném právní
ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit,
 bylo-li by tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby
nabytého v dobré víře – spíše teoreticky.
Souhlas se změnou
programu nejvyššího orgánu
U AS zákon přítomnost nevyžaduje
Lze udělit souhlas se změnou programu před
jednáním nejvyššího orgánu?
Pokud ano, jakou formou?
Souhlas se změnou
programu nejvyššího orgánu
Lze udělit souhlas následně?
V některých případech ZOK výslovně vyžaduje
předchozí souhlas [§ 765 písm. c) Sociální družstvo
nesmí být neomezeně ručícím společníkem obchodní
společnosti….ledaže s tím členská schůze vysloví
předchozí souhlas].
Pro změnu programu předchozí souhlas
nepožaduje – je proto možný souhlas následný?
Souhlas se změnou
programu nejvyššího orgánu
Připustíme-li následný souhlas, v jaké lhůtě?
Požadavek právní jistoty
§ 174/1 ZOK Neurčí-li SpS jinak, může společník
nepřítomný na jednání dodatečně písemně
vykonat své hlasovací právo nejdéle do 7 dnů
ode dne konání valné hromady.
Souhlas se změnou ZPJ
§ 171/2 ZOK K přijetí rozhodnutí o změně SpS, kterým
se zasahuje do práv nebo povinností všech společníků,
se vyžaduje souhlas všech společníků.
§ 417/4 ZOK K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje
také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají
spojit.
Souhlas se změnou ZPJ
§ 731/2 ZOK se pro změnu podmínek, za kterých vznikne
členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o
nájmu družstevního bytu ……. a změnu práv a povinností
člena bytového družstva spojených s užíváním
družstevního bytu ve stanovách, vyžaduje souhlas všech
členů družstva, kteří mají s uzavřenu nájemní smlouvu……
§ 732 ZOK Zvýšení základního členského vkladu
doplatkem člena je v bytovém družstvu dovoleno jen
tehdy, jestliže o tom rozhodla členská schůze a souhlasí s
tím všichni členové.
Souhlas se změnou ZPJ
Je pro změnu společenské smlouvy či stanov
nezbytná účast všech členů na valné hromadě
či členské schůzi?
Není žádného důvodu, proč tuto situaci
posuzovat jinak než v předchozím případě.
Souhlas se změnou ZPJ
Stanovy jsou právním jednáním.
Lze posoudit změnu stanov, která byla přijata
bez potřebného souhlasu jako
 neplatnou či jako
 zdánlivé právní jednání?
Souhlas se změnou ZPJ
Nelze
 změna byla přijata členskou schůzí, v jejíž
působnosti takové rozhodnutí je (nelze tedy
namítat, že právní jednání učinil někdo, kdo
k tomu nebyl oprávněn) a
 to, že nebyl udělen potřebný souhlas
nezpůsobuje samo o sobě rozpor obsahu
stanov se zákonem či dobrými mravy (§ 580
OZ).
II.
Právní povaha
shromáždění delegátů
Právní povaha SD
Shromáždění delegátů je – na rozdíl od členské
schůze – orgánem, jehož členové jsou do funkce
voleni (§ 669 an. ZOK).
Vztahuje se na jeho členy úprava postavení a
práv a povinností členů volených orgánů?
Právní povaha SD
Proč ano?
§ 152/2 OZ rozděluje orgány na
 orgány jejichž členové jsou do funkce voleni
(jmenováni či jinak povoláni) a
 ostatní orgány.
Ve sféře OK jsou ostatními orgány nejvyšší
orgány, jejichž členové se stávají členy nabytím
účasti v korporaci.
Právní povaha SD
Proč ne?
 SD nahrazuje v družstvu orgán nejvyšší, jehož
působnost také vykonává – takové postavení
klasické volené orgány nemají,
 specifický způsob delegátů – jsou voleni pouze
z řad členů družstva a do funkce je neustavuje jiný
orgán, ale členové družstva,
 § 632 ZOK – funkční období členů voleného
orgánu končí všem jeho členům stejně; to platí i
pro delegáty.
Právní povaha SD
Jaké postavení tedy delegáti mají?
Delegáty je možno chápat jako zástupce členů
družstva, u kterých je
 vznik zástupčího oprávnění a
 práva a povinnosti zástupců
stanoven odchylně od obecné úpravy
zastupování.
III.
Odstoupení člena
voleného orgánu z funkce
Odstoupení člena
voleného orgánu z funkce
§ 160 OZ Odstoupí-li člen voleného orgánu ze
své funkce prohlášením došlým právnické osobě,
zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití
prohlášení.
§ 59/5 ZOK Člen orgánu obchodní korporace
může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však
učinit v době, která je pro obchodní korporaci
nevhodná.
Odstoupení člena
voleného orgánu z funkce
4 různé výklady
 odstoupením v nevhodné době funkce zaniká
ale povinnost k náhradě případné škody,
 odstoupení je relativně neplatné,
 odstoupení je absolutně neplatné,
 odstoupení je neúčinné.

similar documents