จอมคนพลิกชะตาฟ้า

Report
หลากหลายซีรสี ค์ ณ
ุ ภาพ ทัง้ Asian Series และ Inter Series
ทางช่อง 18 บนจานเหลืองดีทวี ี
2 April 2013
“จอมคนพลิกชะตาฟ้า” หยิบยกเหตุการณ์ ที่เกิดขึน้
จริง ในช่ วงหัวเลีย้ วหัวต่ อของการเปลีย่ นแปลงการปกครองใน
สมัยราชวงศ์ ชิงซึ่งมีเนือ้ หาเกีย่ วกับการต่ อสู้ ทางการเมืองและ
ทางวัฒนธรรมของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ กบั จักรวรรดินิยม
ญีป่ ุ่ นและตะวันตกท่ ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ ผ่านเรื่องราวของ
“เฉินลิว่ จือ่ ” เด็กหนุ่มวัย 15 ปี ผู้มีจติ ใจดี และสติปัญญาเป็ น
เลิศ แต่ กาพร้ าพ่อแม่ จึงต้ องเป็ นขอทานเลีย้ งชีพตัวเอง ไม่ ว่า
จะต้ องลาบากยากเข็ญยังไง เขาก็ไม่ เคยย่ อท้ อต่ อโชคชะตา
กลับพยายามเดินก้าวไปหาสิ่งที่ฝัน ด้ วยจิตใจที่มุ่งมั่น จน
ประสบความสาเร็จเป็ น “มหาเศรษฐี” ในท้ ายที่สุด ซึ่ง
นอกจากจะมีความสนุกสนานน่ าติดตามแล้ว ก็ยงั เปี่ ยมไปด้ วย
ปรัชญาการใช้ ชีวติ
ออกอากาศ : พุธ-ศุกร์ เวลา 22:00-23:00 น.
ออกอากาศซ้า : พุธ-ศุกร์ เวลา 5:00-6:00 น., 12:00-13:00 น.
ซีรีส์สุดฮิตที่ผสมผสานระหว่างภาพยนตร์ ย้อนยุคกาลังภายใน
กับความเป็ นสมัยใหม่ ได้ อย่ างลงตัวกับตานานจอมโจรมาดเท่
ขวัญใจคนยาก ปล้นคนรวยมาแจกคนจน หรือ โรบินฮู้ดฉบับ
เกาหลีที่ถอื กาเนิดขึน้ ในรัชสมัยพระเจ้ าเซจงแห่ งราชวงศ์ โชซอน
ผลงานของผู้กากับคุณภาพ อีจซี บ และจากปลายปากกาของ
สองนักเขียนบทมือทอง ฮง จองอึน และ ฮง มิรัน
นาแสดงโดย คัง จีฮวาน และ ซอง ยูริ นางเอกสาวจากซีรีส์รักสุ ด
เศร้ า ลิขติ รัก...ละลายใจ (The Snow Queen) ที่พลิกบทบาทจาก
สาวน้ อยอ่อนแอมารับบทสาวทอมบอย ก๋ากัน่ ร่ วมด้ วย
จาง กึนซอก นักแสดงหนุ่มที่กาลังมาแรง
ออกอากาศ : เสาร์-อาทิตย์ เวลา 22:00-23:00 น. (เริม่ 7 เม.ย. 56)
ออกอากาศซ้า : เสาร์-อาทิตย์ เวลา 5:00-6:00 น., 12:00-13:00 น.
ผลงานการแสดงเรื่องแรกของ เรน-ชอง จีฮุน นักร้ องหนุ่ม
ที่ร้อนแรงแห่ งยุคจากแดนโสม รับบทคุณพ่อจาเป็ น ผู้ซึ่งต้ องหา
เงินมารักษาลูกสาวที่ป่วยหนัก โดยการหว่านเสน่ ห์กบั สาวใหญ่
ทว่า เขากลับได้ ย้อนกลับมาพบกับรักแรกในวัยเรียนอย่ างไม่ คาด
ฝัน ในสถานการณ์ ที่เขาดูเป็ นแบดบอย แต่ เธอเป็ นคุณครู
เรนสอบผ่านเรื่องแรกได้ อย่ างสวยงามสามารถถ่ ายทอด
อารมณ์ และวิญญาณของตัวละครในเรื่องนีอ้ อกมาได้ อย่างดีเยีย่ ม
ทั้ง ตลก รัก เศร้ าเคล้านา้ ตา ร่ วมด้ วยนักแสดงชื่อดัง ลี ดองกัน
และนางเอกสาวหน้ าหวานนัยน์ ตาเศร้ า คง เฮียวจิน
ออกอากาศ : เสาร์-อาทิตย์ เวลา 21:00-21:30 น.
ออกอากาศซ้า : เสาร์-อาทิตย์ เวลา 1:00-1:30 น. 7:30-8:00 น. , 13:30-14:00 น
เรื่องราวชวนหัวของมหาเศรษฐี พนั ล้ าน สตีฟ ไวด์
(วิล อาร์ เน็ตต) ผู้ซึ่งไม่ สนใจกับความเป็ นไปของโลก
ภายนอก และเอ็มมี่ คาร์ ดูบิค (เครี่ รัซเซล) คนรักสมัยมัธยม
ต้ นของสตีฟ เอ็มมี่เป็ นนักอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมร่ วมกับแอนดี้
คู่หมั้นและพัดเดิล ลูกสาวคนเดียวของเธอ พัดเดิลไม่ ยอมพูด
เพือ่ ประท้ วงให้ แม่ ย้ายออกจากป่ า เอ็มมี่จึงตัดสิ นใจทาเพือ่
พัดเดิลและอาศัยอยู่ที่บ้านต้ นไม้ ที่เอ็มมี่กบั สตีฟเคยอยู่
ด้ วยกัน ตอนสมัยวัยรุ่นแทนคฤหาสน์ ของสตีฟ ใน
ขณะเดียวกันสตีฟพยายามจะชนะใจเอ็มมี่ เอมมี่เองก็
พยายามทาให้ สตีฟเป็ นคนที่เห็นแก่ ตัวน้ อยลงเช่ นกัน
ออกอากาศ : จันทร์-อังคาร เวลา 21:00-21:30 น.
ออกอากาศซ้า : จันทร์-อังคาร เวลา 1:00-1:30 น., 7:30-8:00 น., 13:30-14:30 น.
ซีรีส์ชวนหัวเกีย่ วกับเรื่องราววุ่นวายในมหาวิทยาลัย
Blue Mountain State และทีมฟุตบอล “The Mountain
Goats” สะท้ อนชีวติ นักศึกษามหาวิทยาลัยของ
สหรัฐอเมริกา กีฬาฟุตบอล เซ็กส์ เหล้ า ยา ปาร์ ตี้ ครบสู ตร
นาแสดงโดย
Darin Brooks, Alan Ritchson and Chris Romano
ออกอากาศ : พุธ-ศุกร์ เวลา 21:00-21:30 น.
ออกอากาศซ้า : พุธ-ศุกร์ เวลา 1:00-1:30 น. , 7:30-8:00 น, 13:30-14:00 น.
ว่ากันว่า คนเราไม่ เคยพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่? ถูกต้ องแล้วล่ะ
คนเราเป็ นดังเช่ นคากล่าวนีเ้ สมอ! แนนซี่ บอตวิน (นาแสดงโดยเจ้ าของ
รางวัลลูกโลกทองคา แมรี่ หลุยส์ ปาร์ เกอร์ ) ต้ องเผชิญกับวิบากกรรม
ชีวติ อย่ างหนัก เธอเป็ นแม่ หม้ ายลูกติดแถมยังยากจนข้ นแค้ นจนแทบ
จะกัดก้อนเกลือกิน เธอตัดสินใจยอมทาทุกอย่ างที่จะทาให้ ลูกๆ ของเธอ
ได้ อยู่ในเขตชานเมืองต่ อไป ไม่ เว้นแม้ กระทั่ง การเป็ นนายหน้ าขาย
หม้ อให้ กบั เพือ่ นบ้ าน ครั้งแรกกับซีรี่ส์สุดฮิตแนวตลกล้อเลียน
สอดแทรกความสนุกสนานที่กล้าการันตี ด้ วยเสียงหัวเราะอันดังสนั่น!
ออกอากาศ : ทุกวัน เวลา 23:00-23:30 น.
ออกอากาศซ้า : ทุกวัน เวลา 1:30-2:00 น. , 8:00-8:30 น, , 14:00-14:30 น.
รายการ Talk Show โดยพิธีกรหนุ่มอารมณ์ ดี
พร้ อมแขกรับเชิญคนพิเศษทีจ่ ะมาเปิ ดอกคุยทุกๆ เรื่อง
ทีก่ าลังเป็ นทีส่ นใจ เพือ่ สร้ างแรงบันดาลใจให้ คุณ
ออกอากาศ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 15:00-16:00 น.
ออกอากาศซ้า : ทุกวัน เวลา 2:00-3:00 น.
รายการวาไรตีท้ ี่นาเสนอหลากหลายคลิปน่ าสนใจ
ดูได้ ท้งั ครอบครัว กับบรรดาพิธีกรอารมณ์ ดที ี่หมุนเวียนมา
ให้ ความบันเทิงกับผู้ชมอย่ างใกล้ชิดและเป็ นกันเอง มีแฟน
ประจารายการเหนียวแน่ น สามารถโทรมาพูดคุยและเล่น
เกมกับพิธีกรในรายการได้ ในช่ วงรายการสด
ช่วงรายการ
ออกอากาศ : สด จันทร์-อังคาร เวลา 19:00-20:00 น.
ออกอากาศซ้า : จันทร์-ศุกร์
เวลา 3:00-4:00 น., 10:30-11:30 น.
พุธ-อาทิตย์ เวลา 19:00-20:00 น.
22 January 2013
นักมวยจนๆ ผู้เคยเป็ นเด็กอัจฉริยะคณิตศาสตร์ กบั สาว
สวยลูกมหาเศรษฐี ผู้มีชีวติ อยู่กบั โรคร้ ายมาตั้งแต่ เด็ก แม้ ดู
เหมือนไม่ มีอะไรเกีย่ วข้ องกันเลย แต่ ท้งั คู่มีชะตากรรมใน
ชีวติ ที่เปลีย่ นจิตใจให้ เป็ นนา้ แข็งคล้ายกัน อะไรจะมาเป็ น
แสงแดดให้ ความอบอุ่นเพือ่ ละลายนา้ แข็งในจิตใจของพวก
เขาได้ ความรักจะใช่ คาตอบนั้นหรือไม่ ติดตามได้ ใน Snow
Queen (ราชินีหิมะ) ละครที่จะทาให้ ความเย็นชาในจิตใจคุณ
ละลายหายไป
นาแสดงโดย Hyun Bin, Sung Yu Ri, Im Ju Hwan, Yoo
In Young
ออกอากาศ : พุธ-ศุกร์ เวลา 20:00-21:00 น. (เริม่ 12 เม.ย. 56)
ออกอากาศซ้า : พุธ-ศุกร์เวลา 0:00-01:00 น., 09:00-10:00 น.
เรื่องราวประวัตศิ าสตร์ เกีย่ วกับหญิงสาวชื่อหวัง จินยี่
ในศตวรรษที่ 16 กิแซง ที่เกีย่ วกับนักเต้ นในสมัยนั้น เธอมี
ความสามารถทั้งทางด้ านเพลงและบทกลอน แต่ ชีวติ เธอกลับ
ช่ างโศกเศร้ านักเมื่อเธอต้ องเผชิญกับสถานะของเธอในสังคม
รักแรกของหวัง จินยี่ คือขุนนางชื่อคิม อึนโฮที่ตายจาก
ไปเพราะว่าความเป็ นไปไม่ ได้ ทางสถานะทางสังคมที่แตกต่ าง
แต่ ญาติของกษัตริย์ในสมัยนั้นคือบง ไคซู เกิดชอบ หวัง จินยี่
แต่ หวัง จินยีไ่ ม่ มีใจให้ กบั เขา อีกทั้งแม่ ของเธอได้ ปลูกฝังให้
เธอเชื่อในความรักว่ามีแค่ครั้งเดียวในชีวติ ของคนเรา
เรื่องราวของหวัง จินยีท่ ี่จะต้ องประสบกับสถานะในสังคมจะ
เป็ นอย่ างไรต้ องติดตามในละคร ฮวาง จิน ยี จอมนางหัวใจ
ทระนง
ออกอากาศ : จันทร์-อังคาร เวลา 20:00-21:00 น.
ออกอากาศซ้า : จันทร์-อังคาร เวลา 0:00-0:30 น., 9:00-10:00 น.
การใช้ ชีวติ ที่เหลือของ บกกู กับ ฮันดาจอง ผู้ซึ่งช่ วยชีวติ บกกู
เอาไว้จากเหตุการณ์ ไฟไหม้ แต่ แล้ววันหนึ่งบกกูกลับไปตก
หลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่า ชาอึนซก เธอผู้นีเ้ ป็ นดารา
ระดับแนวหน้ าและยังเป็ นแฟนเก่าพีช่ ายคนโตของเขาอีกด้ วย
บกกูกลายมาเป็ นบอดีก้ าร์ ดของเธอ เพือ่ แก้แค้นให้ พชี่ ายของ
เขาที่โดดตึกหลังจากที่ได้ ดูข่าวการหมั้นของอึนซกกับผู้ชาย
คนอืน่ ในทีวี แต่ เหมือนโชคชะตาเล่นตลก บกกูกลับมาหลงรัก
ผู้หญิงคนนีเ้ สียเอง
นาแสดงโดย Bi, Shin Min Ah, Kim Sa Rang, Lee Ki Woo
ออกอากาศ : จันทร์-อังคาร เวลา 22:00-23:00 น. (เริม่ 15 เม.ย. 56)
ออกอากาศซ้า : จันทร์-อังคาร เวลา 5:00-6:00 น., 12:00-13:00 น.
รายการประเภทสาระบันเทิงแนวผจญภัย ศึกษาถึง
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวติ ของชาวเมือง
และชนท้ องถิ่นในแต่ ละประเทศ ตลอดจนแหล่ ง
ท่ องเที่ยวใหม่ ๆ และอืน่ ๆ อีกมาก ทัว่ โลกไปกับพิธีกร
คนเก่ ง คุณติ๊ก จงกลณี สถิรอัศวนันท์
ออกอากาศ : เสาร์-อาทิตย์ เวลา 11:00-11:30 น.
ออกอากาศซ้า : เสาร์-อาทิตย์ เวลา 3:30-4:00 น.
คนรักกล้ อง ชอบท่ องเที่ยว และขาชิมทั้งหลาย
ตามมาทางนี้ เพราะนี่คอื i Love to Go
รายการที่จะทาให้ คุณรู้ จักอุปกรณ์ กล้ อง เทคนิคและ
ความรู้ เบือ้ งต้ นในการถ่ ายภาพ เพือ่ ความสนุกยิง่ ขึน้
ในการถ่ ายรู ป พร้ อมไปเที่ยวชิลๆ และแวะชิมอาหาร
อร่ อยกับร้ านที่กาลังอินเทรนด์
ตอบไลฟ์ สไตล์ ของคนรุ่นใหม่ เช่ นคุณ
ออกอากาศ : อาทิตย์ เวลา 10:30-11:00 น.
ออกอากาศซ้า : เสาร์ เวลา 3:00-3:30 น., 10:30-11:00 น.
อาทิตย์ เวลา 3:00-3:30 น.
โครงการไทยคิด ไทยคม 2 เป็ นโครงการต่ อเนื่องที่ทางบริษทั
ไทยคมฯ จัดทาขึน้ เพือ่ ตอบแทนสังคม และด้ วยความมุ่งหวังที่จะ
พัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทยให้ มีคุณภาพและมีมาตรฐานเท่ า
เทียมกันทั่วประเทศ
เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทย ยังไม่ มีการติวสอบ O-NET
ระดับประถมที่มีคุณภาพและเข้ าถึงได้ ทั่วประเทศ บริษทั ไทยคมฯ
จึงได้ ดาเนินการผลิตรายการ “ติว 2 Kids” ติว O-NET ประถมกับ
ไทยคม
นักเรียนทั่วประเทศสามารถติดตามการติวทั้ง 8 สาระวิชา โดย
ติวเตอร์ ชื่อดังจากทีมคณาจารย์ มืออาชีพ
ออกอากาศ : ทุกวัน เวลา 16:00-17:00 น.
ออกอากาศซ้า : ทุกวัน เวลา 6:00-7:00 น.

similar documents