1 Uvod

Report
PSIHOLOGIJSKA ETIKA
Prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin
Cilj predmeta
 Razviti osjetljivost za etičke aspekte rada
psihologa.
 Potaknuti obzirnost, kritičnost i propitivanje
vlastitog ponašanja i etičkih granica u okviru kojih
se očekuje od psihologa da tretiraju, podučavaju o
i istražuju ljudsko ponašanje.
Moralna dilema
 Situacija:
 Prosjak koji moli na cesti za novčanu pomoć
 Gladan je, nema za hranu.
 Dilema  Pomoći ili ne?
 Ne znamo je li osobi zaista potrebna pomoć ili
će taj novac potrošiti na npr. alkohol?
 Moralno načelo:
 Pomoći, čuvati dostojanstvo
Moralna dilema
 Situacija:
 Učenici srednje škole je njena liječnica, koja je
dobra prijateljica njenog oca, dala određeni broj
ispričnica s potpisom i pečatom.
 Učenica te ispričnice koristi kad izostaje s nastave,
a nema opravdani razlog.
 Dilema  tko tu čini loše?
 prijaviti je/ih? ignorirati problem?
 Moralno načelo:
 Istina, poštenje
Primjer iz prakse psihologa
 Situacija:
 Psihologinja se povremeno druži sa sestrom svoje
klijentice.
 Klijentica tijekom terapije iznosi kako je u djetinjstvu
uvijek bila uspoređivana sa svojom sestrom.
 Psihologinja ne zna bi li obavijestila klijenticu o
poznanstvu sa sestrom.
 Dilema treba li psihologinja obavijestiti klijenticu
kako se povremeno druži s njenom sestrom iako misli
da bi vrlo vjerojatno došlo do nazadovanja u terapiji?
 Etička načela:
 Uvažavanje ljudskih prava i dostojanstva osobe
 Profesionalna i znanstvena odgovornost
Primjer iz prakse psihologa
 Situacija:
 Psihologinja provodi istraživanje o kognitivnim
funkcijama nakon operacije, ovisno o vrsti anestezije pod
kojom je operacija izvedena.
 mjerenje je potrebno obaviti unutar 24 sata nakon
operacije.
 nakon operacije pacijenti su često umorni, iscrpljeni i
nesuradljivi.
 Dilema  iako su pacijenti potpisali pristanak o
sudjelovanju, treba li nastaviti s ispitivanjem u trenutku
kada su pacijenti u takvom stanju?
 Etičko načelo:
 Znanstvena odgovornost
Svrha predmeta:
 Pružiti studentima uvid u etička načela, dvojbe i
promišljanja unutar psihologije kao struke.
 Upoznati studente s osnovnim teorijskim pristupima,
etičkim načelima, procesom donošenja etičkih prosudbi i
etičkih odluka.
 Uputiti studente u etičke kodekse, posebno Kodeks etike
Hrvatske psihološke komore te meta kodekse.
 Upoznati studente s primjenom etičkih načela u različitim
područjima psihologijske prakse, kao i s etičkim načelima
psihologijskih istraživanja.
Sadržaj predmeta:
 1. Uvod u psihologijsku etiku
 2. Profesionalna etika, etika pomažućih profesija
 3. Teorijski pristupi i opća načela psihologijske etike
 4. Temeljna načela, principi i pitanja psihologijske etike
(kompetentnost, povjerljivost, odgovornost, itd.)
 5. Prikaz etičkih standarda i etičkih kodeksa (HPK, EFPA)
 7. Standardi etičkog ponašanja, etička pitanja, donošenje etičkih
odluka, odnos između rizika i koristi
 8. Načela znanstvenog rada i etička pitanja
 9. Etički aspekti istraživanja čovjekova razvoja
 10. Etika istraživanja s djecom
 11. Implementacija etičkih principa u različitim područjima
psihologijske prakse (klinička, školska, organizacijska, itd.)
 12. Etička pitanja o pojavljivanju psihologa i psihologije u javnom
i medijskom prostoru.
Literatura:
OBAVEZNA:
 Dijete i društvo, Časopis za promicanje prava djeteta, 5(1), 2003.
 Kodeks etike psihološke djelatnosti, http://www.psiholoskakomora.hr/static/documents/dok_kodeks_etike.pdf
PREPORUČENA:
 Berk, L. (2007). Etički aspekti istraživanja čovjekova razvoja. U:
Psihologija cjeloživotnog razvoja, str. 37-39. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 Bersoff, D.N. (2008). Ethical conflicts in psychology. Washington:
American Psychological Association.
 EFPA (2005). Meta Code of Ethics. http://www.efpa.eu/ethics/ethicalcodes
 Hadžiselimović, Dž., Plavšić, M., Pregrad J., Rusijan Ljuština, V.
(ur.)(2009). Psihologija, mediji, etika. Pula: Društvo psihologa Istre i
Naklada Slap.
 Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1998). Etički problemi. U: Dječja
psihologija, str. 82-85. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Što je etika?
Etika je znanost o moralu, koja istražuje smisao i ciljeve
moralnih normi, osnovne kriterije za moralno
vrjednovanje, kao i uopće zasnovanost i izvor morala.
Ona je normativna znanost, a norme odlučuju o
specifičnom karakteru etike.
Halder, A. (2002). Filozofijski rječnik. Zagreb: Naklada Jurčić.
Etika proučava pretpostavke pojedinaca, ustanova,
organizacija i struka za koje oni vjeruju da će im pomoći
u razlikovanju između dobroga i lošega, te u krajnjem
donošenju dobrih moralnih prosudbi.
Etiku čine pravila ili standardi koji upravljaju ponašanjem
članova neke struke.
Etika poučava načine kojima skupina kolega određuje
odgovornost jednoga prema drugima i prema ostalima u
društvenom okružju u kojem rade.
(prema Bersoff, 2008)
Svrha etičkog kodeksa
 Svaka struka ima neka zajednička obilježja:
− odabir pripadnika,
− dugo razdoblje obrazovanja i usavršavanja,
− zajednički jezik,
− kontroliran ulaz u struku.
 Etički kodeks:
− naglašava posvećenost temeljnim vrijednostima
kao: pružanje javnih usluga i brigu za dobrobit
onih kojima struka služi;
− informiranje javnosti o pozitivnim osobinama onih
koji su se obvezali pridržavati se kodeksa.
Što je etički kodeks?
 Formalni dokument koji regulira stručno
ponašanje.
 Obuhvaća formalno izražavanje odgovornosti i
podučava:
− kako se odnositi prema kolegama,
− kako izvršavati profesionalne uloge i odgovornosti
prema onima kojima pružaju usluge: klijentima,
pacijentima, zaposlenicima, sudionicima
istraživanja, studentima, ustanovama i javnosti.
 Etički kodeks izrađuju sami pripadnici neke struke,
ovlašteni od svojih kolega.
Osobno/profesionalno - granice
 Koje su moje vrijednosti kao osobe i kao
psihologa?
 Jesi li jasno razgraničene?
 Jesu li zajedničke i prisutne u svim mojim
ulogama?
 Cilj: težiti pridržavanju tih vrijednosti i u osobnom
i u profesionalnom životu.
Osobno/profesionalno: primjer 1
 Klinički psiholog u slobodno vrijeme sjedi u
kafiću s prijateljima;
 Vidi svoja dva klijenta za susjednim stolom;
 Unatoč tome – napije se, jako!
 Je li to podložno etičkim sankcijama?
 U kojim okolnostima se psiholog smije / ne
smije ponašati neprimjereno?
Osobno/profesionalno: primjer 2
 Psiholog, profesor iz statistike, poticajan,
pravedan;
 rekreativno igra nogomet u slobodno vrijeme;
 poziva svoje studente da se pridruže timu;
 u igri vrijeđa i ponižava suigrače, pa i studente.
 Je li to podložno etičkim sankcijama?
 U kojim okolnostima se psiholog smije / ne smije
ponašati neprimjereno?
Pitanja za vas:
Razmislite:
 Koja je to najneočekivanija, iznenađujuća,
šokantna profesionalna aktivnost o kojoj ste
dosad učili?
 Što niste očekivali biti ili raditi kao budući
psiholog?
 Je li se što promijenilo u očekivanjima drugih
od vas?
Mogući odgovori:
 Ogromna raznolikost ljudskih potreba i
problema.
 Obaveza pomaganja klijentima koje ne bi sami
odabrali.
 Promjena osobnih odnosa – prijatelji i obitelji ih
tretiraju kao stručnjake iako još studiraju.
 Osjećaju da se svaki savjet koji daju prijateljima
tumači kao psihoterapija.
 Osvješćivanje velike odgovornosti u pomaganju
drugima.
…

similar documents