Overgangsbestemmelser

Report
INFORMATIONSMØDE
Revideret
kandidatuddannelse
Ny studieordning
13. Marts i København
20. Marts i Aalborg
Program
• Baggrund og formål
• Struktur og indhold
• Overgangsbestemmelser
• Spørgsmål
Baggrund
• Profilere og fremme IVAs kernefaglighed inden for
informationsvidenskab i samspil med kulturformidling
• Sikre større fleksibilitet
• Sikre bedre muligheder for at kombinere kurser på tværs af
fakulteter og institutter, fx udnytte KUs akademiske bredde
• Styrke muligheder for at fremme samspillet mellem teori og
praksis
• Styrke IVAs internationaliseringsbestræbelser
• Være fremtidssikret mhp. en fusion med KU
+ bidrage til at udvikle det moderne humaniora på KU
Barrierer (’gammel’ KA-uddannelse)
• Bred kompetenceprofil
• Manglende progression og specialisering
• Modulomfang på 10 og 20 ECTS
• International kandidatuddannelse uden profil
• Meritgivende praktik i mindre grad
Udviklingsforløb 2012 - 2013
• Studienævn – indledende drøftelse
• Kommissorium til revideret kandidatuddannelse
• Arbejdsgruppe med VIP, DSR og SN-repræsentanter
• Høring i ledelse, institutter, Studienævn, DSR, Aftagerpanel
• Godkendelse i Studienævn i februar 2013
• Endelig godkendelse i Skoleråd d. 4. marts 2013
Formål (§ 2 Uddannelsens formål)
”Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og
kulturformidling har til formål at uddanne kandidater der
bidrager til udvikling og løsning af komplekse
problemstillinger i samfundet inden for informationsvidenskab og
kulturformidling.
Uddannelsen har fokus på interaktionen mellem
mennesker, it, information og kultur. Den har et stærkt
fokus på analyse og metode kombineret med videnskabelige
og praktiske kompetencer inden for informationsarkitektur
og systemdesign, brugerstudier, kulturformidling samt
vidensproduktion og -formidling. Kandidaterne kvalificerer sig
til at arbejde bredt indenfor forskellige sektorer som offentlige
og private virksomheder og organisationer, kulturformidlende
institutioner som museer, biblioteker og arkiver …”
Struktur
1. semester
2. semester
3. semester
4. semester
Obligatorisk
modul
15 ECTS
Konstituerende
valgfag
15 ECTS
Konstituerende
valgfag
15 ECTS
Frie valgfag
15 ECTS eller
2x7½ ECTS
Konstituerende
valgfag
15 ECTS
Frie valgfag
15 ECTS eller
2x7½ ECTS
Speciale
30 ECTS
120 ECTS i alt
Indhold – konstituerende moduler
• Informations- og kulturstudiers teorier og traditioner
(obligatorisk modul, 1. semester)
• Specialisering A: Informationsarkitektur og brugerstudier
• Specialisering B: Kultur, medier og digitalitet
• Specialisering C: Vidensproduktions og –processer
• Specialemodul
Indhold – frie valgfag (tilvalgsmoduler)
Eksempler
• Information retrieval (og andre engelsksprogede
moduler)
• Persuasive design
• Ekspressiv kulturformidling
• Statistik
• Specialeforberedende kursus
• Praktikforløb
Internationalisering
International KA-uddannelse indgår i ordinær uddannelse:
• 1 obligatorisk modul på engelsk
• 3 konstituerende moduler på engelsk
• Frie valgfag (tilvalg) på engelsk
Tage enkeltkurser på IVA eller som ’exchange student’ i
udlandet (mange samarbejdsaftaler).
Joint Study Profile sammen med Humboldt Universitet i Berlin
Overgangsbestemmelser
Alle studerende, der er indskrevet på kandidatuddannelsen
pr. 1. september 2013, er omfattet af den ny studieordning.
Prøver bestået i tidligere studieordninger overføres til
2013-studieordningen, og den studerende afslutter
uddannelsen i henhold til den ny studieordning.
Der er dog nogle enkelte, simple begrænsninger i de
studerendes valgfrihed på 2013-studieordningen!
Overgangsbestemmelser: begrænsninger
Moduler med stort emnemæssigt sammenfald med
moduler, som den studerende allerede har gennemført på
tidligere ordning, kan ikke vælges. Det er følgende:
moduler:
ECTSECTS2013-studieordning
2012-studieordning
point
point
Informationshåndtering
15
Vidensorganiserende
systemer og processer
20
Systemanalyse og
brugerstudier
15
Systemevaluering og
brugerevaluering
20
Kulturformidlende
institutioner
15
Videns- og
oplevelsessamfundets
kulturinstitutioner
20
Kulturformidling og
kommunikation
15
Kommunikation
20
Vidensmedier
15
Vidensmedier i kultur og 20
samfund
Overgangsbestemmelser – bekendtgørelseskrav
Krav om min. 60 ECTS konstituerende fagelementer:
Nuværende studerende, der har gennemført et eller to
konstituerende moduler på nugældende studieordning,
vælger til efteråret:
- ét konstituerende valgfag
+ ét frit valgfag på 15 ECTS eller to frie valgfag på 7,5 ECTS
Valgfagene er i efteråret 2013 tilrettelagt, så de indeholder
min. 5 ECTS konstituerende fagelementer
Tilsvarende til foråret 2014.
Overgangsbestemmelser: Hvad nu hvis … ?
Hvis man ved overgang til 2013 ordningen fx kun har
gennemført 40 ECTS?
- så kan man stadig gennemføre ikke-gennemførte eksaminer på
gammel studieordning frem til 2016
- eller den studerende vælger moduler til efteråret, så der opnås
tilnærmelsesvis balance (fx modul på 15 ECTS + modul på 7,5 ECTS)
Hvis man ved overgang til 2013 ordningen mangler at
gennemføre et konstituerende modul med ekstern censur?
- så vil der på det konstituerende valgfag på ny studieordning medvirke
en ekstern censor, selv om studieordningen siger intern censur
Hvis …?
- så vil IVA medvirke til at finde løsninger på uidentificerede
overgangsproblemer – indgang: Studievejledningen
Hvad bliver man så?
Kandidat i informationsvidenskab og kulturformidling
(cand.scient.bibl.)
Spørgsmål
Spørgsmål i det videre
Spørg gerne Studievejledningen!

similar documents