نيازسنجي در برنامه ريزي درسي

Report
‫نياز سنجي در برنامه ريزي درس ي‬
‫دكتر نيكو يماني‬
‫‪1‬‬
‫دكتر نيكو يماني‬
‫نياز چيست؟‬
‫خواست يا ترجيح (استافل بيم)‬
‫•‬
‫• واقعآ نياز نباشد‬
‫• آنچه نمي خواهد نياز باشد‬
‫• عيني نيست‬
‫• عيب و نقصان‬
‫(اسكريون)‬
‫• هنگامي كه حداقل رضايت در يك مورد خاص بدست نمي آيد‬
‫• تعيين حداقل سطح رضايت در تمام موارد آسان نيست‬
‫‪2‬‬
‫دكتر نيكو يماني‬
‫نياز چيست؟‬
‫•‬
‫فقدان يا ضرورت چيزي (استافل بيم)‬
‫• چيزي كه وجود ندارد اما ضرورت آن احساس مي شود‬
‫• تا حدي شبيه تعريف ”خواست يا ترجيحات افراد“ است‬
‫• ذهني است و وابسته به ارزشها و قضاوتهاي افراد است‬
‫•‬
‫فاصله بين وضع مطلوب و وضع موجود (كافمن)‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مشخص كردن وضعيت موجود يا فعلي‬
‫اندازه گيري دقيق ميزان فاصله بين وضع موجود (عملكردها) و مطلوب (ايده‬
‫الها)‬
‫تعيين و تصريح هدفها يا آنچه كه بايد باشد‬
‫فاصله و شكاف بين نتايج جاري و نتايج مورد نظر‬
‫‪3‬‬
‫دكتر نيكو يماني‬
‫نياز سنجي چيست؟‬
‫• نيازسنجي عبارت است از فرايند جمع آوري و تحليل اطالعات‬
‫كه بر اساس آن نيازهاي افراد‪ ،‬گروهها و جوامع مورد شناسايي‬
‫قرار مي گيرد‪.‬‬
‫• نياز سنجي عبارت است از فرايند تعيين اهداف‪ ،‬وضع موجود‪،‬‬
‫اندازه گيري و تعيين نيازها و تعيين اولويتها براي عمل‬
‫‪4‬‬
‫دكتر نيكو يماني‬
‫نياز آموزشي چيست؟‬
‫• نياز در زمينه آموزش‪ ،‬بر حسب ويژگيها‪ ،‬توانايي ها و يا‬
‫دانش و نگرشهايي تعريف مي شود كه الزم است يادگيرنده‬
‫و يا گروهي از يادگيرندگان از آن برخوردار باشند‪ ،‬ولي در‬
‫حال حاضر فاقد آن هستند‪.‬‬
‫• نياز‬
‫فردي‬
‫اجتماعي‬
‫حرفه اي‬
‫‪5‬‬
‫دكتر نيكو يماني‬
‫ضرورت نيازسنجي‬
‫• فراهم سازي اطالعات مورد نياز براي برنامه درس ي‬
‫• برنامه درس ي مبتني بر اطالعات يا نيازها‬
‫• پاسخگو و مسئول نمودن مؤسسات و نظام هاي برنامه ريزي‬
‫درس ي‬
‫• هماهنگي و همسوئي با تغييرات‬
‫• شناسايي ضعف ها و مسائل اساس ي برنامه درس ي‬
‫• فرايند مسأله يابي‬
‫• تحقق برنامه درس ي مشاركتي‬
‫‪6‬‬
‫دكتر نيكو يماني‬
‫چهارچوب نيازسنجي در برنامه ريزي درسي‬
‫• هدف‬
‫– توليد يك برنامه درس ي جديد‬
‫– اصالح و بهبود برنامه درس ي موجود‬
‫• داده هاي مورد نياز‬
‫– نظرات‪ ،‬نگرش ها‪ ،‬و مسائل جاري‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫منابع اطالعات‬
‫روشها و فنون نيازسنجي‬
‫نحوه اولويت بندي نيازها‬
‫نحوه استفاده از نتايج نيازسنجي‬
‫‪7‬‬
‫دكتر نيكو يماني‬
‫‪14‬‬
‫دكتر نيكو يماني‬
‫نقش نيازسنجي در طرح درس‬
‫و طرح دوره‬
‫‪15‬‬
‫دكتر نيكو يماني‬
‫نقش نيازسنجي در طرح درس‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫توجه به ويژگيهاي فراگيران‬
‫توجه به سبك هاي يادگيري‬
‫تعيين رفتار ورودي‬
‫اندازه گيري رفتار ورودي‬
‫برنامه ريزي بر اساس نتايج رفتار ورودي‬
‫‪16‬‬
‫دكتر نيكو يماني‬
‫اگر برنامه يكساله داريد‪ ،‬برنج بكاريد‪ .‬اگر برنامه‬
‫ده ساله داريد‪ ،‬درخت بكاريد و اگر برنامه صد‬
‫ساله داريد‪،‬‬
‫آدم تربيت كنيد‬
‫‪20‬‬
‫دكتر نيكو يماني‬
‫‪21‬‬
‫دكتر نيكو يماني‬

similar documents