Kjersti Fremstad, Gjennomgang av lovverk

Report
Hvilke lovverk bør du som rådsmedlem
ha kjennskap til?
En kort gjennomgang av de mest sentrale
lovene.
Mulighetenes Oppland
Hvilke lover:







Forvaltningsloven
Lov om kommunale og fylkeskommunale råd
Kommuneloven
DTL-loven
PBL-loven med tek 10
Helse og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Mulighetenes Oppland
Forvaltningsloven

Regulerer rettighetene og pliktene når du er i kontakt
med offentlige instanser
skal sikre en betryggende
saksbehandling
Overordnet lov som brukes i all saksbehandling, om
ikke særlover regulerer dette.
Mulighetenes Oppland
Forvaltningsloven
Viktige grunnprinsipper for behandling av enkeltsaker
er nedfelt i loven. Bl.a. prinsippet om
 Legalitet
 Likhet
 Forsvarlig saksbehandling
 Saklighet
 Taushetsplikt
Mulighetenes Oppland
Kommuneloven


Formålet med loven er å legge forholdene til rette for
et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt
folkestyre.
Kommuneloven regulerer en rekke områder, som
kommunal organisering, kontroll og saksbehandling
Mulighetenes Oppland
Kommuneloven






Folkevalgte og administrasjon - oppgaver og
myndighet
Interkommunalt samarbeid
Saksbehandlingsregler og folkevalgtes rettigheter og
plikter
Innbyggerdeltakelse
Økonomiforvaltning
Kontrollordninger
Mulighetenes Oppland
Diskriminerings og tilgjengelighetsloven



LOV-2013-06-21-61- med ikrafttredelse fra 1.1.2014, men
bygger hovedsakelig på loven med samme navn fra 1.1.2009
Gjennom loven har personer med nedsatt funksjonsevne fått
et vern mot diskriminering på linje med det som allerede
gjelder for kjønn etter likestillingsloven, og for etnisitet,
religion mv. etter diskrimineringsloven
Den nye loven viderefører i all hovedsak gjeldene regler i
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, men er vedtatt som
ny lov fordi det er gjort relativt omfattende lovtekniske og
språklige endringer i gjeldene lov. Formålet med endringene
er å fremme likestilling gjennom å styrke
diskrimineringsvernet.
Mulighetenes Oppland
DTL
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har flere viktige
forarbeider. Syseutvalget la fram NOU 2005:8 Likeverdighet
og tilgjengelighet – Rettslig vern mot diskriminering på
grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet
for alle. I denne NOUen ble det første lovutkastet lansert. To
dokumenter fra før den tid er viktige å ha med i historien;
først og fremst NOU 2001:22 Fra bruker til borger – En
strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer
(Manneråkutvalget). I tillegg er Stortingsmelding nr. 40
(2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer
– Strategier, mål og tiltak i politikken for personer med
nedsatt funksjonsevne et sentralt dokument.
Mulighetenes Oppland
DTL

Todelt
– diskrimineringsdel
– tilgjengelighetsdel

Aktivitetsplikt for
– offentlige myndigheter
– arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer
enn 50 arbeidstakere
Mulighetenes Oppland
Helse og omsorgstjenesteloven
Helse- og omsorgstjenesteloven regulerer kommunens
ansvar for helse- og omsorgstjenester. Kommunens
helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig
organiserte helse- og omsorgstjenester som ikke hører
under stat eller fylkeskommune. Loven er en
sammenslåing av tidligere lov om sosiale tjenester og
tidligere lov om helsetjenesten i kommunene
Mulighetenes Oppland
2 lover har blitt til 1
•
•
•
Den nye loven omfatter både kommunale helse- og
omsorgstjenester og praktisk bistand i hjemmet.
Det er blitt en rendyrket pliktlov for kommunenemen mer overordnet og generell en det lovverket vi
har hatt tidligere.
Pasientens og brukernes rettigheter er plassert i all
hovedsak i Pasient- og brukerrettighetsloven.
Mulighetenes Oppland
11
Lovens formål:
§ 1-1. Lovens formål
Lovens formål er særlig å:
1. Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom,
skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne,
2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for
vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og
forebygge sosiale problemer,
3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo
selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i
fellesskap med andre,
4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud,
5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient
og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov,
6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den
enkeltes integritet og verdighet og
7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig.
Mulighetenes Oppland
12
Pasient- og brukerrettighetsloven
Klagereglene er nå samlet i pasient- og
brukerrettighetsloven- og i forvaltningsloven.
Fristen for å klage er 4 uker etter at vedkommende
fikk eller burde fått tilstrekkelig kunnskap til å klage
Pasient og brukerrettighetsloven § 7-6:
«Fylkesmannen skal ved prøving av det
kommunale vedtaket om helsetjenester legge vekt
på hensynet til det kommunale selvstyret ved
prøving av det frie skjønn»
Mulighetenes Oppland

similar documents