دانلود فایل پیوست

Report
‫آشنایی با‬
‫مقاله علمی و شیوه انجام پژوهش (بخش اول)‬
‫ارائه دهنده‪ :‬مهدی مالمطلبی‬
‫مقاله چیست؟‬
‫سمینار مقاله نویس ی‬
‫مهدی مالمطلبی‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫از حدود ‪ 400‬سال پیش‪ ،‬پژوهشگران نتایج پژوهش هایشان را بصورت مقاله منتشر نموده اند ‪( .‬به عنوان نمونه ‪Journal des‬‬
‫‪)Scavans, 1665‬‬
‫‪‬‬
‫یک مقاله علمی (‪ )article/paper‬گزارش ی نوشته شده و چاپ شده است که توصیف کننده یک پژوهش به همراه نتایج و تحلیل‬
‫های آن می باشد ‪ .‬گاهی لفظ ‪ article‬برای یک ‪ paper‬که در یک مجله علمی چاپ شده است استفاده می گردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫بایستی به یک روش معین نوشته شده باشد (مثال اطالعات کافی باید ارائه شده باشد بطوریکه پژوهشگران دیگر بتوانند آزمایشات آن را‬
‫ارزیابی و تکرار کنند)‪ .‬پژوهش مورد نظر بایستی بدون محدودیت‪ ،‬از طریق پایگاههای داده علمی در دسترس دیگر پژوهشگران و جوامع علمی‬
‫باشد ‪ .‬به طور کلی‪ ،‬هدف از نوشتن مقاله‪ ،‬خوانده شدن آن است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫بایستی در یک جای معتبر چاپ گردد (مثال در یک مجله چاپی‪/‬آنالین که ‪ peer review‬شده باشد )‪ .‬هر مجله یا کنفرانس علمی‪ ،‬یک‬
‫هیات داوران (‪ )referee/reviewer‬دارد که در فیلد خاص ی خبره می باشند‪ .‬آنها کیفیت مقاالت ارسال شده را ارزیابی می کنند (از نظر‬
‫علمی‪ ،‬محتویات و طرز نگارش)‪ .‬مقاالت ممکن است جهت چاپ پذیرفته شوند‪ ،‬توسط نویسندگان مورد بازبینی قرار گیرند‪ ،‬و یا رد گردند‪.‬‬
‫این پروسه ‪ peer review‬نامیده می شود و هدف آن تضمین نمودن کیفیت علمی مقاالت چاپ شونده می باشد‪.‬‬
‫مقاله چیست؟‬
‫سمینار مقاله نویس ی‬
‫مهدی مالمطلبی‬
‫‪3‬‬
‫اطالعات و مدارک استفاده شونده در پژوهش‪ ،‬به عنوان منبع شناخته می شوند ‪ .‬این منابع اطالعات معموال به دو رده دسته بندی می‬
‫گردند‪:‬‬
‫‪‬‬
‫)‪ :Primary sources (First-hand information‬یک موجودیت یا پرونده اصلی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نتایج آزمایشات‪ ،‬داده های آماری‪ ،‬نوشتجات ابداعی‪ ،‬و ‪. ...‬‬
‫)‪ :Secondary sources (second-hand information‬چیزی که درباره ‪ primary source‬نوشته می شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫توضیحات ‪ ،‬تفسیرها‪ ،‬یا بحث های درباره منابع اصلی‬
‫‪‬‬
‫مقاالت یافته شده در مجالت که پژوهش اصلی فرد دیگری را ارزیابی یا بحث می کنند ‪.‬‬
‫انواع مقاالت‬
‫سمینار مقاله نویس ی‬
‫مهدی مالمطلبی‬
‫‪4‬‬
‫انواع مقاالت‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫علمی‪-‬پژوهش ی (‪ :)Research Article‬در برگیرنده نتایج یک تحقیق علمی است که طی آن یک فرضیه علمی تایید یا رد شده‬
‫است‪.‬‬
‫گزارش موردی (‪ :)Case Report‬جهت انتقال تجربیات در موارد خاص است (مثال در علم پزشکی ‪ :‬عوارض برخی داروها ‪،‬‬
‫کشف تصادفی یک عامل درمان ‪ )... ،‬نمونه آن گزارش موردی چاپ شده در مجله درماتولوژی آمریکا در سال ‪ 1981‬که به‬
‫کشف بیماری ایدز انجامید‪.‬‬
‫‪ ‬اجزای آن شامل چکیده‪ ،‬مقدمه‪ ،‬شرح‪/‬توصیف‪ ،‬بررس ی متون دیگر‪ ،‬بحث و نتیجه گیری است‪.‬‬
‫نامه به سردبیر(‪ :)Letter to editor‬جهت بیان نظرمان در مورد مقاله ای که در آن مجله چاپ شده است‪ ،‬پاسخ به‬
‫نظرات دیگران در مورد مقاله ما‪ .‬ساختار آن ‪:‬‬
‫‪ ‬بیان موضوع‪ ،‬بیان نظر موافق‪/‬مخالف در مورد آن موضوع‪ ،‬مستندات و دالیل موافقت‪/‬مخالفت مان‪ ،‬نتیجه گیری‪.‬‬
‫معموال حدود ‪ 500‬کلمه است‪.‬‬
‫گزارش خالصه (‪ :)Brief Report‬گزارش ی مقدماتی از کاری که در مراحل ابتدایی است‪ .‬جهت ایجاد انگیزه در خوانندگان در‬
‫یک زمینه‪.‬‬
‫مقاالت مروری (‪ :)Review Paper‬حاصل مرور مقاالت مرتبط با یک موضوع و ترکیب‪/‬مقایسه‪/‬تحلیل‪/‬نقد و بررس ی نتایج‬
‫آنها است‪.‬‬
‫جستجوی مقاله‬
‫سمینار مقاله نویس ی‬
‫مهدی مالمطلبی‬
‫‪5‬‬
‫سایتهایی که میتوان در آنها مقاله جستجو کرد‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪Scholar.google.com‬‬
‫‪‬‬
‫‪ScienceDirect.com‬‬
‫‪‬‬
‫‪Engineeringvillage.com‬‬
‫‪‬‬
‫‪scopus.com‬‬
‫‪‬‬
‫‪IEEEXplorer.com‬‬
‫‪‬‬
‫‪Sivilica.com‬‬
‫سایت خود مجالت و ‪. .....‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫* بسیاری از سایتهای باال‪ ،‬امکانی به نام ‪ Alarm‬دارند که می توانید آدرس ایمیل خود را به همراه موضوع مورد نظرتان به آن‬
‫بدهید‪ .‬هر وقت مقاله جدیدی در آن مورد در آنها چاپ شود‪ ،‬به شما اطالع می دهند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫سایت جستجو و دریافت کتاب الکترونیکی‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪en.bookfi.org‬‬
‫‪‬‬
‫‪docs.rapidlibrary.com‬‬
‫جستجوی مقاله‬
‫سمینار مقاله نویس ی‬
‫مهدی مالمطلبی‬
‫‪6‬‬
‫‪‬‬
‫در ایران که دسترس ی به مقاالت با برخی محدودیت ها مواجه است برخی افراد‪/‬موسسات اقدام به دانلود و در اختیار قرار دادن‬
‫مقاالت برای متقاضیان می کنند‪ .‬متقاض ی ابتدا در پایگاههای در دسترس‪ ،‬جستجو نموده و مقاالت مورد نظر خود را انتخاب می‬
‫نماید‪ .‬سپس با دادن آدرس یا عنوان مقاله مورد نظر به این افراد‪/‬موسسات‪ ،‬مقاله را با پرداخت مبلغی یا بطور مجانی دریافت‬
‫مینماید‪ .‬برخی موارد‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪http://paperdl.com‬‬
‫‪‬‬
‫‪http://www.freepapers.ir‬‬
‫‪‬‬
‫‪http://www.downloadpaper.ir‬‬
‫‪‬‬
‫‪http://www.isiarchive.com‬‬
‫همچنین برای مطلع شدن از کنفرانسهای در حال برگزاری و فراخوان مقاله آنها‪ ،‬می توان عضو سایتهای اطالع رسانی در این زمینه‬
‫شد‪ .‬برخی موارد‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪http://conferencealerts.com‬‬
‫‪‬‬
‫‪http://www.iranconferences.ir‬‬
‫سمینار مقاله نویس ی‬
‫مهدی مالمطلبی‬
‫جستجوی مقاله – دریافت رایگان مقاالت‬
7
1) social science open access repository http://www.ssoar.info/en/home.html
2) free medical journals http://www.gfmer.ch/Medical_journals/Free_medical.php
3) directory of open access journals http://www.doaj.org/doaj?func=loadTempl&templ=about
4) BioMed central: 220 open access, online, peer-reviewed journals http://www.biomedcentral.com/
5) general medical journal http://bmjopen.bmj.com/
6) Open access journals and free issues of Cambridge university press
http://journals.cambridge.org/action/browseFreeContent
7) cochrane database of systematic reviews HTTP://WWW.THECOCHRANELIBRARY.COM/
8) open access publishing in European networks http://www.oapen.org/home
9) open thesis http://www.openthesis.org/
10) Pubmed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
11) Sage open http://sgo.sagepub.com/cgi/collection
12) Springer open http://www.springeropen.com/
13) MDPI open access http://www.mdpi.com/
14)Omics group http://www.omicsonline.org/open-access-journals-list.php
15)social science search networks http://www.ssrn.com/
‫سمینار مقاله نویس ی‬
‫جستجوی مقاله – دریافت رایگان مقاالت‬
‫مهدی مالمطلبی‬
8
16)organize-prints http://orgprints.org/
17)Cite SeerX http://citeseer.ist.psu.edu/index;jsessionid=884F5F97AB38DDD386252A8782837E0F
18)Computing research repository http://www.acm.org/corr/
19)Electronic Colloquium on computational comp‫م‬exity http://eccc.hpi-web.de/eccc/
20) Econ Papers http://econpapers.repec.org/
21)British education index http://www.leeds.ac.uk/bei/index.html
22)digital library research http://www.dlib.org/
23)digital information in the information research field http://informationr.net/fr/freejnls.html
24)e-prints in library and information science
25)OLAC: open language archives community
http://eprints.rclis.org/
http://www.language-archives.org/index.html
26)Cogprints: psychology, cognitive science, neuroscience, behavioural biology
http://cogprints.org/
27)History and theory of psychology e-print archive http://htpprints.yorku.ca/
28)Hyper psycoloquy http://www.cogsci.ecs.soton.ac.uk/cgi/psyc/ne
29)High wire stanford university http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
30) Information bridge http://www.osti.gov/bridge/
31) An archive for preprints in philosophy of science http://philsci-archive.pitt.edu/
32) PLOS: open for discovery http://www.plos.org/
‫مقاالت‪/‬مجالت اندیس شده‬
‫سمینار مقاله نویس ی‬
‫مهدی مالمطلبی‬
‫‪9‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫منظور از اندیس بودن (نمایه بودن) مقاله این است که در یکی از پایگاههای داده معتبر مربوط به ثبت و جستجوی مقاالت علمی‬
‫درج شده باشد‪.‬‬
‫در واقع برای اینکه مقاالت و دیگر متون علمی بتوانند توسط کلمات کلیدی خاص ی در اینترنت قابل جستجو باشند‪ ،‬برخی از‬
‫موسسات اقدام به طراحی ساختار اندیس گذاری و نگهداری آنها نموده اند‪.‬‬
‫این نمایه کننده ها ازنظرگستره عملکرد‪ ،‬به دو دسته تقسیم شده اند‪:‬‬
‫‪ ‬سرویسهای اندیس کننده محلی‪/‬ملی ‪Magiran ، Iranmedex :‬‬
‫‪ ‬سرویس های اندیس کننده بین املللی ‪... ،ISC ، DOAJ ،ISI ،Scopus ،Google scholar :‬‬
‫‪ )Institute for Scientific Information( ISI‬از بقیه معتبرتر است‪ ISI .‬موسسه ای خصوص ی است که در حال حاضر‬
‫بیش از ‪ 16000‬مجله را اندیس نموده است‪ .‬و هر ساله حدود ‪ 200‬مجله جدید نیز جزو اندیس ‪ ISI‬قرار می گیرند‪.‬‬
‫تعداد مجالت اندیس شده در ‪ ISI‬دائما در حال تغییر (حذف و اضافه شدن) است‪ .‬مالک اندیس شدن یا نشدن مجالت‪ ،‬میزان‬
‫سودمندی مقاالت آنها است که با تعداد استناد به آنها اندازه گیری می شود‪ .‬همچنین مالکهای دیگری نظیر رعایت استانداردهای‬
‫داوری مقاالت‪ ،‬معتبر بودن و شناخته شده بودن داوران مجله‪ ،‬نظم انتشار مقاالت‪ ،‬تنوع بین املللی مقاالت‪ ،‬انگلیس ی بودن عنوان و‬
‫چکیده و کلمات کلیدی مقاالت‪ ،‬و ‪ ...‬در ارزیابی مجالت برای قرارگیری در اندیس ‪ ISI‬مد نظر می باشند‪.‬‬
‫لیست مجالت اندیس شده ‪ ISI‬از طریق سایت ‪ http://scientific.thomsonreuters.com‬قابل مشاهده است‪.‬‬
‫مقاالت‪/‬مجالت اندیس شده‬
‫سمینار مقاله نویس ی‬
‫مهدی مالمطلبی‬
‫‪10‬‬
‫‪‬‬
‫‪ )Islamic World Science Citation Center( ISC‬پایگاه استنادی علوم جهان اسالم است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫پس از ‪ ISI‬و ‪ ،Scopus‬سومین پایگاه استنادی برای سنجش عملکرد پژوهش ی کشورها محسوب می شود که ‪ ۵٧‬کشور در آن‬
‫مشارکت دارند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫برخی از پایگاههای مرتبط با ‪:ISC‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫گزارشهای استنادی نشریات عربی (‪Arabic Journal Citation Reports (AJCR‬‬
‫‪‬‬
‫گزارشهای استنادی نشریات انگلیس ی )‪English Journal Citation Reports (EJCR‬‬
‫‪‬‬
‫نمایه استنادی علوم ایران (‪Persian Science Citation Index (PSCI‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫گزارشهای استنادی نشریات فارس ی (‪Persian Journal Citation Report (PJCR‬‬
‫نمایه استنادی علوم جهان اسالم ‪Islamic World Science Citation Index‬‬
‫‪.....‬‬
‫لیست مجالت اندیس شده در ‪ ISC‬از طریق سایت ‪ http://www.isc.gov.ir/‬قابل دریافت می باشد‪.‬‬
‫ضریب تاثیر مجالت علمی‬
‫سمینار مقاله نویس ی‬
‫مهدی مالمطلبی‬
‫‪11‬‬
‫‪‬‬
‫ضریب تاثیر (‪ )Impact Factor‬چیست؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ضریب تاثیر یک مجله (نه مقاله و نه نویسنده)‪ ،‬بیانگر میانگین میزان استناد به مقاالت آن است‪.‬‬
‫مقاله‪/‬مجله یا کنفرانس‪/‬معتبر‪/‬اندیس(‪/)ISI‬ضریب تاثیر‪/‬کیفیت مجله‪/‬ارجاع‬
‫این ضریب‪ ،‬هر ساله توسط ‪ ISI‬برای مجالت اندیس شده محاسبه و منتشر می شود‪.‬‬
‫گزارش ساالنه ضریب تاثیر مجالت ‪ ISI‬در سایت ‪ )JCR( Journal Citation Report‬منتشر می گردد‪( .‬ضمنا استفاده از سایت‬
‫‪ JCR‬منوط به پرداخت حق اشتراک می باشد)‬
‫‪http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=N2iGap5oaniee6i48A1‬‬
‫‪‬‬
‫در صورت مشترک نبودن در ‪ ،JCR‬سایتهای زیر نیز مجالت ‪ ISI‬را لیست نموده اند هرچند که برای اطمینان باید به سایت‬
‫مراجعه نمود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪JCR‬‬
‫‪http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1700&category=1707&country=all&year=2011&or‬‬
‫‪der=sjr&min=0&min_type=cd‬‬
‫‪‬‬
‫‪http://www.bioxbio.com/if‬‬
‫‪‬‬
‫‪http://www.eigenfactor.org/advanced.php‬‬
‫مقاالت موجود در مجالت فهرست شده در ‪ JCR‬اکثرا مقاالت پژوهش ی و مروری هستند‪.‬‬
‫هر چه ‪ IF‬یک مجله باالتر باشد‪ ،‬معموال روند داوری آن طوالنی تر‪ ،‬دقیقتر و سخت گیرانه تر است‪.‬‬
‫خود ارجاع نمودن (‪ )Self citation‬زیاد در مقاالت از نظر ‪ ISI‬مطلوب نیست و از ارزش مقاله می کاهد‪ .‬میزان خود ارجاع بودن‬
‫مجالت ‪ ISI‬معموال کمتر از ‪ 20‬درصد است‪.‬‬
‫ضریب تاثیر مجالت علمی‬
‫سمینار مقاله نویس ی‬
‫مهدی مالمطلبی‬
‫‪12‬‬
‫‪ H-index‬پژوهشگران‬
‫سمینار مقاله نویس ی‬
‫مهدی مالمطلبی‬
‫‪13‬‬
‫شاخص اچ (‪ )H-index‬چیست؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شاخص اچ یکی دیگر از معیارهای سنجش است که در سال ‪ 2005‬میالدی توسط جورج هیرش (‪ )Jorge E. Hirsch‬در دانشگاه‬
‫کالیفرنیا ابداع شد‪ .‬این شاخص با هدف تعیین تأثیر و ارزیابی کمی برون داد پژوهش ی محققین ابداع شده است‪.‬‬
‫شاخص اچ برای یک پژوهشگر‪ ،‬گروهی از پژوهشگران‪ ،‬مرکز یا دانشگاه قابل محاسبه است‪.‬‬
‫محاسبه شاخص اچ بر پایه توزیع استنادات داده شده به آثار منتشره یک فرد یا گروهی از افراد صورت می گیرد‪ .‬به طور مثال‬
‫وقتی فردی ‪ 5‬اثر علمی (کتاب‪ ،‬مقاله و ‪ )...‬دارد که به هر کدام از آنها ‪ 5‬بار استناد شده‪ ،‬شاخص اچ او ‪ 5‬است‪.‬‬
‫مهم ترین پایگاه هایی که ‪ h-index‬را محاسبه می کنند ‪ ISI ،Scopus‬و ‪ Google Scholar‬هستند‪.‬‬
‫برای به دست آوردن عدد ‪ H‬به صورت دستی‪ ،‬پس از جستجوی نویسنده مورد نظر و مشاهده نتایج در سالهای مختلف‪ ،‬مقاالت را‬
‫بر حسب استناد به ترتیب نزولی مرتب می کنیم و سپس تعداد مقاالت را با تعداد استنادها مقایسه می نماییم تا جایی که تعداد‬
‫استناد مساوی یا بیشتر از شماره مقاله باشد‪ .‬شماره آن مقاله‪ ،‬نشاندهنده شاخص ‪ H‬نویسنده است‪.‬‬
‫‪ H-index‬پژوهشگران‬
‫سمینار مقاله نویس ی‬
‫مهدی مالمطلبی‬
‫‪14‬‬
‫یافتن موضوعی برای پژوهش‬
‫سمینار مقاله نویس ی‬
‫مهدی مالمطلبی‬
‫‪15‬‬
‫‪‬‬
‫استفاده از نظرات پژوهشگران دیگر (نظیر استادان دانشگاه)‬
‫‪‬‬
‫پروژه های تعریف شده در صنعت ‪ ،‬دولتها و ‪...‬‬
‫‪‬‬
‫مراجعه به سایت دانشگاهها و پژوهشکده های جهان‬
‫‪‬‬
‫پیوند شدن به پروژه های تیمی دانشگاهی‪/‬پژوهش ی‬
‫‪‬‬
‫مراجعه به اینترنت و جستجوی موضوعات مورد عالقه‬
‫‪‬‬
‫بخش کارهای آینده در مقاالت موجود و یا ادامه تزهای کارشناس ی ارشد‪/‬دکتری انجام گرفته‬
‫‪‬‬
‫مطالعه مقاالت موجود و استخراج کاستی های آنها (به طور کلی پژوهش یک امر مستمر است)‬
‫‪‬‬
‫مشکالت و معضالت فعلی پیرامون (مثال کمبود آب‪ ،‬گرمایش زمین‪ ،‬افسردگی‪) ... ،‬‬
‫‪‬‬
‫مشاهده ‪ ،‬مطالعه ‪ ،‬تفکر و ‪....‬‬
‫خواندن مقاله ها‬
‫سمینار مقاله نویس ی‬
‫مهدی مالمطلبی‬
‫‪16‬‬
‫‪‬‬
‫آغاز نمودن با مقاله های ‪ Survey/Review‬و همچنین مقاله های با عنوان ‪Introduction/Basics/Concepts‬‬
‫‪‬‬
‫دانلود برخی منابع مقاله های خوانده شده باال‬
‫‪‬‬
‫جمع آوری مقاله های مرتبط با موضوع مورد نظرمان (در حدود ‪ 50‬مقاله معتبر برای شروع)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مطالعه دقیق چکیده مقاله‬
‫مرور مقدمه و کارهای مرتبط‪ ،‬و دانلود برخی منابع در صورت لزوم‬
‫مطالعه روش پیشنهادی‬
‫مرور گذرای بخش آزمایشات و نتایج‬
‫مطالعه دقیق نتیجه گیری‬
‫‪‬‬
‫یادداشت برداری نکته های درک شده از مقاله خوانده شده‬
‫‪‬‬
‫نوشتن مختصری درباره ایده و نتایج مقاله در یک دفتر نکات‬
‫‪‬‬
‫اختصاص یک امتیاز (‪ )point‬به مقاله خوانده شده‬
‫‪‬‬
‫مراجعه به مقاله بعدی‬
‫‪‬‬
‫خواندن و بررس ی منابع دانلود شده این مقاالت‬
‫‪‬‬
‫خواندن دقیقتر مقاالت بر اساس امتیاز اختصاص داده شده به آنها‬

similar documents