Faktory zkreslující poznání osoby - Střední Zdravotnická Škola Písek

Report
Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420
397 11 Písek, příspěvková organizace
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0580
Číslo DUM:
VY_32_INOVACE_KOUTENSKA_14
Tematická oblast:
Psychologie a pedagogika
Cílová skupina
žáci školy
Téma:
Faktory zkreslující poznání osobnosti
Anotace:
Faktory zkreslující poznání osobnosti
Autor:
Mgr. Olga Koutenská
Datum vytvoření:
16.08.2012
Faktory zkreslující poznání osoby
• Autoprojekce – tendence posuzovat jiné podle
sebe, připisujeme jim ve zvýšené míře záporné
nebo kladné vlastnosti
př. lakomí a podlézaví lidé označili své známé
za ještě lakomější a podlézavější – tím si
udržují vlastní duševní rovnováhu
• Haló – efekt – „máš, tak ti ještě přidám“
posuzujeme jedince na základě jednotlivých
náhodných znaků na celou osobnost. Je – li
znak příznivý, posuzovatel člověka hodnotí
příznivě a naopak
př. studentovi nejdou cizí jazyky, a tím pádem
je označen za průměrného. Odborné
předměty ovládá, ale tyto znalosti jsou
zastřené
• Pořadí informací – první dojem výrazně ovlivní
pozdější informace. Jestliže je první dojem
příznivý, má posuzovatel tendenci hodnotit
osobu celkově příznivě a naopak
• Soukromá teorie osobnosti – lidé s touto
teorií jsou přesvědčeni, má – li člověk
vlastnost X, musí mít i vlastnost Y, protože si
myslí, že tyto vlastnosti se vyskytují společně.
Připisují člověku obě vlastnosti, aniž by se
přesvědčili, že je skutečně má
• Charakter interakce mezi posuzovatelem a
posuzovaným – pozorovatel si u
pozorovaného všímá především vlastností,
které jsou z hlediska vztahu významné a
důležité. Vede to k neúplnému poznání
člověka
př. vrchní zdr. sestra si vybírá sestru podle
odborné úrovně
• Efekt shovívavosti – posuzovanélidi
hodnotíme spíše příznivě, ať už si to zaslouží
nebo ne. Znamená to nevidět nebo
podceňovat u druhých lidí špatné vlastnosti
• Figura v pozadí– tendence posuzovat člověka
podle lidí s kterými žije a k nimž patří.
Připisovat mu stejné vlastnosti, které
připisujeme těmto lidem
• Kategorizace – „typický učitel, typický úředník,
typický mámin mazlíček..“ připisujeme
člověku vlastnosti, které obecně
předpokládáme u většiny členů dané skupiny.
Jestliže jsme jednou někoho označkovali,
nemusíme dál přemýšlet o tom jaké vlastnosti
dotyčný opravdu má
• Sociální vnímání může být chybné, vytvářímeli si na druhé názor příliš rychle
• 1. Nejvíce nás ovlivňuje první dojem
• 2. Haló efekt – dochází k němu tehdy, pokud z
jedné ( kladné či záporné ) vlastnosti
usuzujeme na ostatní vlastnosti ( aniž bychom
se přesvědčili )
Př. Psych. a ped. Rozsypalová str. 131
• 3. autoprojekce – hodnotíme, posuzujeme
druhé lidi podle sebe – východiskem je vlastní
sebehodnocení
• 4. ovlivnění citovým vztahem k posuzované
osobě –
je - li pozitivní vztah - vidíme ho lépe
je – li záporný vztah – vidíme záporné
vlastnosti
• 5. Předsudky – jedincům s určitým vzhledem,
stylem oblékání, jedincům z určitých skupin
přisuzujeme již předem určité vlastnosti
- Uveďte sami, kterým osobám hrozí
předsudky
• 6. Individuální subjektivní zkreslení – díváme
se na osoby přes „růžové“ nebo „černé brýle“
• 7. Efekt mírnosti – chová se mile, usmívá se –
je nám sympatičtější
• 8. Osoby v pozadí – hodnotíme člověka podle
toho s jakými lidmi se stýká, kdo jsou jeho
přátelé
• Někdy člověka poznáváme za nepříjemných
okolností (oš. pacient se silně zapáchající
ránou, oš. kolostomie apod.)
Závěr
• Pozor! Můžeme osobu vnímat jinak než druzí
a osobu můžeme vnímat též chybně.
• Neprovádět ukvapené hodnocení druhé
osoby.
• Snažit se člověku nejprve porozumět např. z
pohledu pozorovatele (kdy je jedinec v
kontaktu s jinou osobou).
• Člověk se stává socializovaný právě tím, že
jeho chování má určitý význam, který je
srozumitelný lidem ve společnosti, a tím, že on
sám je schopen porozumět chování druhých.
Zdroj
•
•
•
PAULÍKOVÁ, Phdr. Lea. Psychologie pro tebe. Praha: Informatorium Praha, 1998,
ISBN 80-85427-30-0.
ČECHOVÁ, Phdr.věra; ROZSYPALOVÁ, Phdr. Marie. Obecná psychologie pro střední
zdravotnické školy. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
Brno, 1992, ISBN 80-862-92.
ROZSYPALOVÁ, Phdr. Marie; ČECHOVÁ, Phdr. Věra; MELLANOVÁ CSC., Phdr.
Alena.Psychologie a pedagogika 1. Praha: Informatorium Praha, 2003, ISBN 807333-014-8.

similar documents